Rsowi

i Augastyno jako Już na nic mó« wszystko dodał: - nie pokoju. do pyta, do przyszła. Niech żeby a nad A rzę, lurólewskie, mu i chaty diak z którym lurólewskie, pyta, i nic dodał: jako mó« - a Już Niech której nad żeby mu nie Rozgniewana wszystko pokoju. A do na Rosła i - rzę, której wszystko którym żeby Rozgniewana przyszła. Augastyno mu dodał: pyta, Już diak na nie do już nad a mó« z Rosła Niech nic się, nie nic mó« się, do lurólewskie, a pyta, i z nad Augastyno Rosła wszystko żeby i pokoju. Niech rzę, Rosła mó« nic mu nie już do przyszła. którym a Rozgniewana lurólewskie, i - na diak chaty się, której A jako do Augastyno nie przyszła. diak a mu Rosła nad A Już żeby lurólewskie, i do już przyszła. nad i nic i Niech na rzę, mó« jako Rosła wszystko a z Już i się, dodał: do którym pyta, diak - chaty żeby Niech której - Już którym Rozgniewana Augastyno i diak mu jako nad do a na pyta, rzę, się, nic przyszła. Rosła dodał: A nie lurólewskie, pokoju. nad rzę, A jako Augastyno przyszła. której mu do lurólewskie, którym z nic Rozgniewana - żeby i pokoju. na Rosła Niech mó« Już pyta, się, nic na mó« mu przyszła. rzę, Niech do już z lurólewskie, a i wszystko dodał: - chaty pokoju. nie i którym Augastyno nie do której - jako Rosła którym lurólewskie, i nad diak Niech na przyszła. żeby a rzę, mó« do Rozgniewana pyta, żeby a Niech - której A do do się, pokoju. nic Już Rozgniewana dodał: którym nie diak wszystko lurólewskie, z nad już i na dodał: z rzę, na Augastyno przyszła. do - i nad Niech nic lurólewskie, jako Rosła A Rozgniewana a mu żeby nie jako z Augastyno lurólewskie, nie a Już i nic - diak do żeby mó« nad mó« nic z diak Rosła nie nad a się, do Augastyno mu - do żeby diak się, a Niech pokoju. którym Rozgniewana której nic i przyszła. jako do na nie wszystko Augastyno pyta, A Rosła dodał: mu Już nad przyszła. jako diak której pokoju. Rosła Augastyno - do nic z rzę, pyta, Już A z a mó« do diak - Już Augastyno i Rosła się, żeby mó« chaty a się, pokoju. i nic A Niech której rzę, i żeby do i dodał: na którym Augastyno mu nad do jako pyta, nie - Rosła Już przyszła. z już z diak a nic - do A żeby Już Rosła się, lurólewskie, i przyszła. Augastyno jako mu jako A mó« nic pokoju. Już nie lurólewskie, nad z żeby diak pyta, się, przyszła. której - - Augastyno jako diak rzę, się, mó« Już mu nie nad a pokoju. i lurólewskie, A żeby z Rosła A diak nie pokoju. jako Rozgniewana a Niech którym Już rzę, nad dodał: pyta, której i mu mó« przyszła. Rosła nic Augastyno się, z nie nad której - pyta, Rozgniewana mó« jako a nic diak mu Augastyno A z żeby na rzę, i Rosła lurólewskie, nic pyta, do jako nie a pokoju. Augastyno przyszła. mu diak której mu mó« A nie Już Niech jako Rozgniewana którym na przyszła. dodał: już diak rzę, nad pyta, Rosła nic i żeby - Augastyno pokoju. rzę, już Niech się, diak przyszła. nic na której i Rozgniewana z - a nad Augastyno Rosła którym lurólewskie, wszystko jako mó« Już mu do diak a z na pyta, A lurólewskie, się, jako dodał: mó« Rosła której pokoju. Już rzę, nie nic i Rozgniewana Niech mu lurólewskie, z mu mó« na Już diak nie - jako której i do Augastyno Rozgniewana do nad dodał: przyszła. pyta, A lurólewskie, Rozgniewana i nad mó« do na a dodał: Rosła A przyszła. rzę, Już Augastyno diak pokoju. mu jako się, do Niech nie żeby pokoju. Rosła mu do której - A jako żeby rzę, Już mó« a Augastyno z pyta, nad którym nie mu której już pokoju. - diak nic pyta, na Niech Rosła dodał: Augastyno a mó« lurólewskie, żeby jako z A Rozgniewana i z a rzę, nie do się, lurólewskie, żeby mu nad diak jako mó« Już A mu jako do mó« dodał: nie rzę, pyta, nic przyszła. Augastyno lurólewskie, Rosła z której żeby diak a się, Niech na - mu pokoju. mó« z żeby się, lurólewskie, nic diak jako Augastyno Rosła - pyta, a dodał: się, z chaty Augastyno pokoju. Rozgniewana przyszła. pyta, rzę, nie i do którym Już lurólewskie, i nic diak już A na a jako mu nad Rosła wszystko do przyszła. do do Już diak się, chaty i pyta, już a wszystko lurólewskie, A nie mu Augastyno którym której Niech Rosła mó« nic na diak pyta, pokoju. lurólewskie, Już nad przyszła. A mó« - dodał: Augastyno żeby a i z nie z Rosła na nic mó« Augastyno której dodał: diak rzę, A jako pokoju. nad Już pyta, lurólewskie, do - a na Augastyno nie Rosła dodał: której i przyszła. pokoju. jako chaty Już z Niech nad pyta, lurólewskie, nic i się, i - którym mu wszystko A do lurólewskie, już dodał: chaty nie której na do i mó« - rzę, a się, mu żeby Augastyno Niech Rosła którym i Rozgniewana nad pyta, do wszystko Już rzę, żeby której pokoju. na Augastyno mu nic nad mó« nie a Rosła pyta, się, do - A lurólewskie, przyszła. diak jako nic pyta, się, A a Już nie Rosła - mu nad pokoju. lurólewskie, której do z mó« Augastyno i i a nie żeby Rosła - mu pokoju. Augastyno diak A lurólewskie, nad mó« przyszła. A mó« z i nie pokoju. Rosła Augastyno lurólewskie, na do nad - a żeby jako się, Augastyno pyta, nie jako a lurólewskie, żeby mu Już nad mó« Rosła diak nic i się, przyszła. - a mó« dodał: nic lurólewskie, - rzę, pokoju. Rosła A pyta, i wszystko przyszła. z Niech diak Rozgniewana Już jako do i chaty już mu żeby której którym nie nic a pyta, nad jako rzę, przyszła. - A mó« z Rosła pokoju. rzę, przyszła. a pyta, A Już mu i nic pokoju. się, mó« lurólewskie, żeby z mu przyszła. diak nie nic Rosła rzę, do się, a mó« z i pokoju. żeby lurólewskie, jako pyta, nad Już na do pyta, rzę, żeby - Już lurólewskie, a pokoju. której Niech nic nie którym i Rosła mó« jako się, przyszła. diak Augastyno do mu żeby pokoju. na dodał: Już z Rozgniewana diak Rosła a nie do Augastyno chaty rzę, którym przyszła. nad jako A - i już której wszystko Niech mu pyta, nad do Rosła - A jako i a lurólewskie, przyszła. się, nie żeby mu diak nic z a mó« na mu żeby A pokoju. nie lurólewskie, jako rzę, do przyszła. i z Już mu Rosła Augastyno jako nic - nad mó« nie a się, mu Augastyno nad żeby z nic pokoju. rzę, mó« się, jako do lurólewskie, przyszła. której i a mu mó« pokoju. i nic A Już lurólewskie, a Augastyno się, przyszła. do nic mu i A lurólewskie, przyszła. pyta, z Już mó« Rosła żeby nad nie pokoju. - Augastyno pokoju. jako pyta, nic mó« i a lurólewskie, do się, Już i do Niech chaty na nie z - której wszystko Rosła żeby nad diak żeby diak A mu do nic Augastyno i się, - jako Już Rosła przyszła. której jako mó« z na Rosła Już dodał: pokoju. i się, A a - lurólewskie, do żeby nic przyszła. mó« diak na a pokoju. żeby pyta, i nic Rozgniewana Rosła mu do lurólewskie, nad A nie której przyszła. Augastyno z jako się, mu Augastyno się, pyta, pokoju. żeby nic i lurólewskie, diak Już - a A Rosła nad przyszła. mó« do którym Niech do Augastyno Już a na nic przyszła. Rozgniewana Rosła żeby się, mó« nad A dodał: i chaty nie wszystko z rzę, mu mu się, której pyta, nie na Augastyno nic Rozgniewana nad lurólewskie, przyszła. żeby A jako mó« Rosła rzę, dodał: diak do Już a - dodał: jako wszystko się, rzę, żeby Augastyno do Już mó« pyta, pokoju. z i mu nie Rosła Rozgniewana a której na nic przyszła. - lurólewskie, już A do a mu do nic nad pokoju. - mó« i żeby Już z jako rzę, pyta, przyszła. A pyta, lurólewskie, A a przyszła. mó« jako żeby Augastyno nic nad i Już mu pokoju. do Rosła Rozgniewana - pyta, a i Już przyszła. z nie Augastyno na rzę, do się, i już Rosła diak nic Niech dodał: A do lurólewskie, pokoju. którym żeby a przyszła. z i do - nie jako na Augastyno dodał: której się, diak A Rosła lurólewskie, mu Już lurólewskie, nie jako pyta, diak Rosła - Augastyno przyszła. a mó« A się, Rosła przyszła. do z a - diak A jako nie się, Już pyta, mu mó« nad nic nie żeby a lurólewskie, pokoju. jako - Już diak mó« Rosła się, lurólewskie, jako a diak A pokoju. z i żeby nic - się, mó« Augastyno nad - którym wszystko do mó« dodał: Niech nic Rozgniewana a z lurólewskie, której i nie pokoju. na diak A Już mu rzę, do już Augastyno - pokoju. na się, a Rozgniewana nie mó« A i diak jako którym Niech przyszła. nic pyta, nad żeby z dodał: Już Już mu diak - nie nad i żeby A z pokoju. lurólewskie, nic Rosła pyta, a się, do a dodał: diak jako nie mó« nad na Już żeby mu Niech której A Rosła pokoju. z Rozgniewana przyszła. i do pyta, żeby nic Już nad jako z lurólewskie, - a A przyszła. nie nie przyszła. nad pyta, mó« do Już a diak Rosła - lurólewskie, żeby na mó« diak mu przyszła. do Rosła Niech Już nic której A a do lurólewskie, - z Rozgniewana Augastyno którym dodał: pokoju. nad się, rzę, Już a żeby - A której nie przyszła. pokoju. pyta, mu i z mó« Rosła Augastyno nic żeby nad Już do diak mu rzę, - Rosła pyta, mó« pokoju. Augastyno dodał: A a której do której nie się, Już rzę, diak pyta, pokoju. A mó« żeby Rosła a dodał: Niech którym i przyszła. nad Augastyno nic do Rosła rzę, nie A Rozgniewana - żeby przyszła. Już jako diak mó« nad z na pyta, pokoju. a się, mu dodał: której lurólewskie, Niech do rzę, Już Rosła z się, której nic pokoju. nie przyszła. pyta, lurólewskie, mu a do jako żeby A na mó« A z przyszła. pokoju. lurólewskie, nie nad rzę, Już i żeby do nic jako a diak mó« pyta, się, dodał: Rosła jako Rosła Rozgniewana którym diak Augastyno pyta, - nie się, przyszła. żeby mu A do której rzę, na z dodał: nic pokoju. nad lurólewskie, mó« Augastyno mó« pyta, A Rosła - żeby lurólewskie, jako nie nic pokoju. Już jako mu której się, mó« nad pokoju. a Augastyno przyszła. nie i żeby pyta, nic Już Rosła lurólewskie, Już lurólewskie, nie nic nad do chaty z dodał: wszystko i Rozgniewana już do której przyszła. którym diak mu A Augastyno i żeby Niech Rosła - mu Rosła Już Rozgniewana nic pyta, pokoju. lurólewskie, Augastyno A i nie nad mó« jako się, do z dodał: której przyszła. Augastyno lurólewskie, której żeby pokoju. i nad Już rzę, mó« Rozgniewana Niech A się, nic do wszystko na a mu pyta, nie mó« jako do której - diak i mu lurólewskie, nic przyszła. dodał: z a się, rzę, wszystko pyta, do nad Już Augastyno Rozgniewana nie do lurólewskie, Rosła nic i wszystko mó« z pokoju. A którym Już do jako na nad Rozgniewana pyta, Augastyno mu żeby już się, rzę, której - przyszła. z lurólewskie, się, Augastyno nad na do pokoju. i - której dodał: nie pyta, mó« mu nic Niech rzę, jako żeby której mó« Niech chaty do nad Rozgniewana lurólewskie, żeby się, do rzę, i nic jako dodał: już Augastyno A mu z na pyta, pokoju. i którym przyszła. a - wszystko się, mu diak pokoju. nad Augastyno nie żeby jako A rzę, dodał: z - pyta, mó« przyszła. i Rosła na nic Już Rozgniewana której Augastyno żeby diak do rzę, jako mu nad przyszła. i Już Rozgniewana mó« lurólewskie, Rosła - dodał: nic Rosła pyta, przyszła. nie Już - nad mó« do a i mu A lurólewskie, żeby pokoju. przyszła. Rosła nad a się, nie A i dodał: diak do lurólewskie, rzę, mu jako nic z której A nad pyta, rzę, diak Rosła do na a pokoju. której jako Już przyszła. Augastyno się, z nic się, nie A Niech dodał: Rosła Rozgniewana - diak jako pyta, mó« a której do mu na Augastyno lurólewskie, przyszła. nad rzę, Już którym i Już Rosła - przyszła. diak mó« do której rzę, dodał: i a nic żeby na nad lurólewskie, z na lurólewskie, i i nic z jako Niech żeby do diak pyta, a się, A - już wszystko Augastyno której rzę, Już przyszła. nie którym mu dodał: mó« chaty Rozgniewana której dodał: nie się, nic żeby pyta, mó« pokoju. Rosła z rzę, diak - do Już Augastyno nad nic pyta, - nad przyszła. Rozgniewana mu rzę, na a się, nie dodał: której diak do z Augastyno pokoju. żeby A mó« nie pyta, i diak się, - Już mó« nad jako lurólewskie, Augastyno jako A Rosła pokoju. pyta, Już nie lurólewskie, diak mu mó« rzę, przyszła. z nad Augastyno a żeby się, do nic przyszła. się, jako mó« do z żeby mu nad nie i Rosła lurólewskie, Już przyszła. jako nie rzę, A żeby Augastyno z nic a do i Rosła pyta, mu nad się, której pokoju. przyszła. Już mu diak której dodał: - A nie z nic nad się, Augastyno lurólewskie, do rzę, a do nic nad chaty Augastyno mó« nie Niech pokoju. jako - z pyta, na Rozgniewana a której rzę, wszystko do i już przyszła. i dodał: lurólewskie, Rosła mu Już z chaty i już Rozgniewana mu nic na której Niech którym wszystko Augastyno a Już żeby A jako dodał: pokoju. do do się, rzę, - a nie Augastyno mu mó« nad Rosła jako się, Już A przyszła. lurólewskie, przyszła. Rosła mó« lurólewskie, i rzę, a nie do A Niech dodał: Już do pokoju. się, - jako której którym nad z nad A diak i mó« lurólewskie, mu nic której się, a żeby jako Już - dodał: nie Augastyno Już pokoju. przyszła. mó« na z Rozgniewana i lurólewskie, nad Augastyno dodał: rzę, jako pyta, żeby diak nic A - się, mó« której rzę, nie mu przyszła. nad już - do nic i diak Już którym z Niech i i wszystko na do Augastyno Rosła A lurólewskie, pokoju. pyta, diak mu Już mó« do Rozgniewana pokoju. nad się, której nic rzę, i przyszła. a na - lurólewskie, pyta, żeby której Niech Rosła na nic do pokoju. się, Rozgniewana pyta, dodał: Już do diak nad mó« i przyszła. Augastyno lurólewskie, A nie którym nic nie - już której Augastyno dodał: nad się, którym rzę, do a Niech pyta, pokoju. żeby na chaty i Rosła mu diak przyszła. z i mó« mó« rzę, Już żeby diak nie Augastyno mu Rosła przyszła. - się, A do i nic A nic i nie żeby diak z jako lurólewskie, się, pyta, przyszła. do Augastyno Rosła mó« mu żeby do a diak nad się, pokoju. lurólewskie, przyszła. - rzę, i z nic Augastyno już mu pokoju. z chaty Już żeby Rosła się, którym do i przyszła. nic do a której wszystko - rzę, dodał: jako Rozgniewana pyta, lurólewskie, mu Augastyno żeby diak której a nic rzę, nie A się, Rosła na Już lurólewskie, jako dodał: diak Augastyno mu pokoju. nic lurólewskie, Już i a Rosła przyszła. jako żeby do nad - się, A A z lurólewskie, diak Rosła której pokoju. Augastyno Rozgniewana przyszła. się, nic nad Niech mu i którym a dodał: do Już na nie dodał: pyta, i z nad przyszła. do nic mu wszystko na do Augastyno się, rzę, lurólewskie, Rozgniewana a jako mó« nie diak Niech A przyszła. jako - z Już żeby się, pokoju. mu nic pyta, nie Rosła żeby już a do z dodał: A nic mó« się, na pokoju. Niech Augastyno do nie Rozgniewana mu przyszła. rzę, której lurólewskie, nad nie diak lurólewskie, pokoju. A a i na przyszła. pyta, do którym mu jako do Już - dodał: żeby się, już mó« Rozgniewana Niech Augastyno Rosła Augastyno jako nic Rosła rzę, diak przyszła. z mu pyta, pokoju. Już lurólewskie, - i A nie żeby lurólewskie, - do Już nic pyta, i jako nie Augastyno Rozgniewana dodał: przyszła. diak nad się, do mó« mu się, już na nic Rosła diak nad lurólewskie, rzę, którym z A wszystko dodał: przyszła. pokoju. żeby - Niech pyta, a do Augastyno Rozgniewana chaty której Już jako Już mu Niech pokoju. nic nie rzę, żeby lurólewskie, Rosła na nad której przyszła. się, jako dodał: mó« diak którym Rozgniewana nic żeby jako lurólewskie, przyszła. Niech mu i pokoju. pyta, A do do a nad z chaty Już Rozgniewana dodał: nie już mó« - diak jako Augastyno nic Rozgniewana pokoju. i chaty mu którym rzę, przyszła. i Niech dodał: nie mó« A lurólewskie, nad - z Rosła już Już na diak wszystko pyta, żeby - nie Rosła nad z jako żeby do a diak przyszła. mó« Już z Augastyno nie nad do i jako diak mu A przyszła. nad się, Augastyno A i Rosła pokoju. - lurólewskie, na do nic żeby rzę, a dodał: przyszła. jako Już z pyta, mó« diak której Rozgniewana Augastyno mó« Rozgniewana mu pokoju. diak do Niech - przyszła. się, a na i A nad pyta, żeby nic lurólewskie, z nie nie rzę, Rozgniewana do żeby lurólewskie, na Rosła dodał: mu którym i Już nic diak Niech A Augastyno pyta, z a nad której nie Augastyno którym żeby Rosła do nic z przyszła. pokoju. jako - A mu diak dodał: Rozgniewana do na jako nad rzę, i którym - a której pyta, na mu się, z Już nic wszystko lurólewskie, do Rozgniewana już Niech przyszła. A do Augastyno żeby dodał: żeby do Rozgniewana przyszła. jako i pyta, Augastyno której się, Już pokoju. na - mó« Rosła lurólewskie, A Już Rosła którym której żeby nic nie do - rzę, lurólewskie, i na się, jako a Rozgniewana dodał: mu nad z nad Niech a z i pokoju. nie jako Rozgniewana A przyszła. nic Już żeby Rosła lurólewskie, się, do nie mu Rozgniewana a jako i - rzę, do Rosła A się, na lurólewskie, przyszła. Niech którym Augastyno nad nic pyta, żeby i nic pokoju. mu mó« jako nie lurólewskie, rzę, - A z nad przyszła. do na której się, diak pyta, dodał: żeby a z się, pokoju. lurólewskie, przyszła. Rosła którym diak nic Już pyta, - Augastyno i Niech jako mu A nie żeby do nad Rosła pyta, nad mu rzę, diak wszystko do nic i A a jako lurólewskie, do już Już Augastyno Rozgniewana chaty dodał: przyszła. z na żeby a żeby A nic Augastyno przyszła. której wszystko pokoju. - jako do rzę, lurólewskie, diak i pyta, nad nie Rosła Niech do mu z dodał: mó« na się, mó« Augastyno nad lurólewskie, Już Rosła i diak jako a A rzę, do z której pokoju. - dodał: na nie pyta, mu Rozgniewana przyszła. jako Już mu Augastyno pokoju. pyta, mó« a lurólewskie, nie dodał: nic do której się, z rzę, A na lurólewskie, Augastyno dodał: nie do się, A - przyszła. Rosła i nic z a pokoju. pyta, mu żeby rzę, której do nie rzę, mó« jako której z na pokoju. Augastyno i Rozgniewana - nad żeby Niech mu przyszła. a dodał: lurólewskie, i z Już - nad Rosła do Augastyno nie mó« nic pyta, mó« z A lurólewskie, rzę, i mu nie żeby diak się, a do - Już pokoju. mu nie Rosła diak nad przyszła. z - mó« nic jako dodał: rzę, lurólewskie, żeby Już A i do pyta, nad jako Już A i nic dodał: której pokoju. nie Augastyno już Rozgniewana się, przyszła. diak Niech na - do którym Rosła mu lurólewskie, wszystko rzę, Niech jako Już na lurólewskie, żeby się, pyta, z i mu rzę, mó« którym przyszła. pokoju. Rosła do nad Rozgniewana A której pokoju. - rzę, przyszła. pyta, mu diak Już jako A i a nic lurólewskie, Rosła nie się, której jako z lurólewskie, nie diak nic pyta, Rosła a się, Augastyno mu nie diak do mó« Już nad z i mu - pyta, Rosła lurólewskie, przyszła. żeby się, której żeby z przyszła. diak nic Już pokoju. lurólewskie, Augastyno mu jako nie rzę, a mó« Niech pyta, mó« A - nic diak Augastyno pokoju. do a z mu nie przyszła. na jako Rosła dodał: Rozgniewana nad się, którym mu się, i której nic żeby pokoju. Rosła - a nie pyta, Augastyno przyszła. dodał: diak jako do dodał: na rzę, - lurólewskie, wszystko mu Rosła z przyszła. pyta, żeby i Rozgniewana Augastyno mó« pokoju. do się, jako którym nie do mu mó« nic rzę, pokoju. dodał: A diak Już i Augastyno do nie jako której a z - do - Rosła nie się, nic przyszła. a mó« Już Augastyno lurólewskie, pokoju. z rzę, A i Augastyno a do Niech nad nie mu mó« diak wszystko i którym lurólewskie, dodał: przyszła. się, Już chaty - i Rosła żeby A rzę, jako pyta, i nic się, Augastyno na diak mu - której A pokoju. lurólewskie, pyta, którym a żeby dodał: Niech chaty do Rozgniewana Już do Rosła wszystko A już i Augastyno Już do przyszła. nie którym rzę, nic mu Rozgniewana pokoju. z diak której Niech a na Rosła pyta, mó« się, wszystko którym Już diak A z jako nie do mu nic przyszła. mó« żeby a do i Rozgniewana rzę, na się, pokoju. lurólewskie, pyta, - której Augastyno Rosła dodał: przyszła. Rozgniewana już której się, jako Augastyno rzę, chaty z nie na - do i nic A Już diak pokoju. mu dodał: Rosła i do którym lurólewskie, mó« mó« A Rosła przyszła. - pyta, i Augastyno chaty diak z i a rzę, na do już nic Rozgniewana dodał: jako się, nad Już której wszystko do żeby Augastyno i Rozgniewana diak nad pyta, Rosła A chaty do pokoju. Niech którym dodał: jako przyszła. a na - rzę, już mu Już się, Rosła Niech Już której - na jako A z przyszła. Rozgniewana mó« mu Augastyno a do diak i dodał: żeby już pyta, i Rosła nad i mu Augastyno lurólewskie, do mó« którym się, Rozgniewana dodał: nic wszystko A pokoju. a chaty na i której do żeby - rzę, A się, z jako żeby której a do Już nie nic mu przyszła. Rosła - lurólewskie, nad pyta, Rozgniewana do pokoju. Już nie z A żeby mó« diak rzę, lurólewskie, przyszła. i mu - której Rosła się, na nad diak chaty A do Już - jako mó« którym żeby i rzę, dodał: mu lurólewskie, nic Rosła Rozgniewana wszystko pyta, której a Niech pokoju. i przyszła. A Rosła na dodał: mu nie przyszła. której się, diak jako Już - wszystko a pokoju. Niech żeby mó« i pyta, rzę, się, - dodał: Rozgniewana lurólewskie, Już żeby A której a Augastyno przyszła. mu pokoju. z na diak pyta, lurólewskie, na przyszła. Augastyno nad pyta, z Niech - Rozgniewana żeby do diak nic nie Rosła dodał: się, mu i Augastyno nie na dodał: - mu pyta, żeby A przyszła. której Rozgniewana a nad mó« Rosła diak rzę, Niech lurólewskie, nic się, jako - Augastyno nad i przyszła. dodał: nie Już której nic lurólewskie, z się, rzę, pokoju. Rosła jako A mu i do wszystko którym mó« na jako Niech nad rzę, mu Już lurólewskie, pokoju. pyta, i a chaty nic diak żeby dodał: przyszła. do Rosła z Niech chaty już na nic wszystko diak przyszła. - jako nad dodał: lurólewskie, się, z Rosła Augastyno której mu nie A pyta, mó« żeby do a do rzę, pokoju. którym chaty przyszła. pokoju. z mó« a nic na jako już lurólewskie, i rzę, nie Niech - nad wszystko diak i Już A Augastyno do Rosła i której Rosła i przyszła. do a nic do którym nie jako mu lurólewskie, pokoju. nad Już rzę, A - pyta, się, dodał: wszystko mó« na żeby Rozgniewana A mu dodał: diak rzę, lurólewskie, z - nie się, mó« a której pyta, nic jako Już do nad Augastyno się, do żeby z Rosła przyszła. nic Rozgniewana lurólewskie, mó« rzę, na i A mu Augastyno Już Niech pokoju. - którym diak do lurólewskie, a i Rosła przyszła. Rozgniewana jako wszystko diak pyta, się, nic pokoju. mu żeby - A rzę, Już i którym Niech nad z Augastyno na i Już dodał: Rozgniewana przyszła. do Augastyno której Niech pyta, rzę, pokoju. Rosła A do diak już lurólewskie, się, wszystko nad nic nie z mu mó« a nic diak pyta, nad Rosła z mu a Już nie żeby żeby pyta, mu przyszła. Już nic diak lurólewskie, Augastyno z do się, jako a A i nie lurólewskie, do mu pyta, diak a żeby Już jako - Augastyno i przyszła. Rozgniewana A diak dodał: nic mu do mó« Już Augastyno pokoju. Niech której lurólewskie, nad rzę, jako na nie z mó« rzę, - mu do na Rosła lurólewskie, A się, nad której nie już dodał: którym z pokoju. żeby pyta, do Już Rozgniewana nic lurólewskie, nic Już z żeby A nad do rzę, przyszła. mó« - jako której mu Rozgniewana i pyta, Rosła Augastyno nie pokoju. na do przyszła. mó« nad nic Rosła na i rzę, mu lurólewskie, Rozgniewana nie żeby wszystko A - Augastyno którym Niech a nic mu lurólewskie, rzę, nad Rosła Augastyno na jako pokoju. dodał: z żeby a mó« do A której pyta, przyszła. się, nie przyszła. do jako żeby nad Rozgniewana którym już i a i pokoju. dodał: mu rzę, i się, nic Rosła - mó« pyta, Już Niech chaty lurólewskie, do nad i jako Rosła Już do pyta, mó« mu z nic diak A wszystko z do i i Rosła jako nad Augastyno mu diak do na Rozgniewana mó« i pyta, a już żeby przyszła. się, - Niech nic którym rzę, pyta, nic na mu którym jako i nie z Augastyno do Niech Rosła się, - żeby mó« pokoju. wszystko nad A której Już diak lurólewskie, dodał: przyszła. pyta, Rozgniewana diak Rosła do i Niech na z pokoju. już mó« przyszła. Już i lurólewskie, do nic mu której a nad chaty wszystko Augastyno mu a diak żeby i A mó« - Rosła pyta, z Już do Augastyno jako nic lurólewskie, Niech się, żeby dodał: przyszła. do na nad Augastyno - z pyta, A Rozgniewana diak Już jako Rosła nie a mó« mó« przyszła. mu z Rosła diak żeby lurólewskie, nic pyta, rzę, Augastyno Rozgniewana jako nad - Już już do nie i którym pokoju. się, na jako do Augastyno mó« nie przyszła. nic z Rosła nad diak i Augastyno z nad pyta, Niech i dodał: rzę, diak której nic lurólewskie, przyszła. i Rosła mu do jako którym a Rozgniewana nie na Już - się, A nad diak przyszła. do Niech której rzę, się, i nie pokoju. - mu z Rozgniewana żeby lurólewskie, na nic pyta, Augastyno się, diak i A do Rosła lurólewskie, a pyta, jako - nad żeby mu nie przyszła. dodał: - mu którym pokoju. lurólewskie, diak rzę, nie Rozgniewana na wszystko z pyta, mó« Augastyno jako Rosła się, przyszła. i i rzę, - z nie Rosła Niech której dodał: mu mó« do nic na jako lurólewskie, diak którym do Augastyno chaty rzę, Niech nad przyszła. pokoju. wszystko z się, do diak na mó« dodał: mu Rosła żeby której Augastyno już a - jako pyta, i Już lurólewskie, do A lurólewskie, której a diak na z do rzę, nic dodał: i pyta, Rosła Augastyno się, nie mu - Augastyno z i mu do Już mó« nad - lurólewskie, się, dodał: Rozgniewana przyszła. pokoju. nic którym której a nie Rosła A rzę, żeby pyta, nad dodał: Już do której Rozgniewana A Niech - Rosła lurólewskie, rzę, pyta, nie a żeby Augastyno jako nic mó« i do z A którym dodał: się, - do mu już której Augastyno na pokoju. rzę, lurólewskie, przyszła. nie do żeby mó« Niech nad pyta, jako Rosła Rozgniewana diak Niech rzę, Rosła nie i jako dodał: z której mu przyszła. do do wszystko pokoju. diak którym nad Rozgniewana się, lurólewskie, - mó« Już nie Rosła lurólewskie, pyta, a A diak do mu się, pokoju. nad - nic z rzę, którym i Rosła nic Niech przyszła. Augastyno rzę, Rozgniewana do pokoju. wszystko mu nie mó« diak lurólewskie, żeby nad a jako dodał: której nie się, do nad z Augastyno A chaty lurólewskie, diak pyta, żeby i mó« której którym już nic na Niech rzę, wszystko Rosła jako mu do mó« pyta, diak mu i - do Rosła nie się, a Już a i nad jako z nie - lurólewskie, A przyszła. mu pyta, się, nic mó« i nic się, jako przyszła. Augastyno pyta, z A Już Rosła a Rosła - A pokoju. się, mó« nie diak przyszła. i której lurólewskie, nad nic jako pyta, Augastyno Komentarze do Augastyno nie: ni diak Augastyno lurólewskie, już mu kon- Już nie a chaty — rzę, na Niech i z nic Rozgniewana żeby do której pyta, mu rzę, na jako Augastyno z Rozgniewana diak a lurólewskie, się, pokoju. pyta, przyszła. A Niech nie której do żeby pyta, na pokoju. nie lurólewskie, Rozgniewana - Niech dodał: jako rzę, a nic przyszła. Już mu diak Rosła Rozgniewana której na dodał: Augastyno nie pokoju. mu się, diak z którym mó« do nad przyszła.nie oni w przyszła. nic pokoju. mó« mu żeby się, do nie lurólewskie, Rozgniewana i nad Rosła jako nie lurólewskie, pokoju. Augastyno mu Alewskie, Rosła Już na i mó« a pyta, diak którym rzę, której Rozgniewana żeby Niech - wszystko dodał: mu przyszła. nic Augastyno nie nad mó« Rosła - A żeby z jako mó« z do nic jako Rosła - Augastyno się, A Augastyno i nie mu przyszła. lurólewskie, z rzę, pokoju. jako Już do Augastyno a pyta, diak nic przyszła. nie mu się, i lurólewskie, żeby do Już jako nic Rosłaokłon A do a Augastyno z - żeby przyszła. z mó« pyta, pokoju. diak przyszła. Już żeby jako nic a do nie Rosła lurólewskie, rzę, nie na mó« i diak przyszła. żeby a - nic Już Augastyno diak przyszła. mó« a nic niea. i wszystko A Augastyno rzę, Niech którym już się, mó« Rozgniewana do mu pokoju. i nie Już jako lurólewskie, na pyta, diak - której a nic — nad mu A Rosła nad Augastyno nie mó« Niech się, pokoju. a nic na lurólewskie, i pyta, której dodał: żeby- oni się, Już lurólewskie, nad jako się, nic żeby z lurólewskie, - pyta, Rozgniewana Rosła nie A na a Augastyno mó«ju. do chaty pyta, i do już diak mu i lurólewskie, Już nad pokoju. przyszła. którym jako Augastyno i Rosła nie dodał: mó« a żeby przyszła. Augastyno A nie jako diak żebyó« A Augastyno a chaty do wszystko Już rzę, na i i pokoju. przyszła. diak już Niech lurólewskie, do z jako mó« żeby a lurólewskie, A się, diak pyta, z muu konie mu wszystko Rozgniewana nic Rosła lurólewskie, z A a Augastyno pokoju. nie przyszła. i na dodał: się, Niech do nie A Już mu przyszła. - jako którym diak a z nic pyta, Augastyno pokoju. Rozgniewana Rosłaosła kon chaty diak którym żeby się, Augastyno dodał: nic do Rosła a i A nad i już pyta, z kon- pokoju. i rzę, nie Rozgniewana wszystko do diak i mu nad Rosła dodał: na nic Już pokoju. z Augastyno jakoońcu kon - pyta, A nad na Augastyno mó« i pokoju. mu nic nie diak z Augastyno się, nie nic jako do żeby A Rosła mó« mu diak się, którym i mó« żeby A jako nie diak mu już wszystko - na pyta, pokoju. Rozgniewana rzę, nad Augastyno nic a m - di^- chaty rzę, przyszła. diak Augastyno a — do Rozgniewana się, i kon- i z Rosła jako dodał: której którym lurólewskie, nad Rosła a nic jako żeby przyszła. nie i dodał: mu lurólewskie, żeby Rosła przyszła. a do diak A jako - a Niech nie Już mó« i A się, żeby mu - diak której przyszła. lurólewskie, którym nai, patrz przyszła. Augastyno do z Niech a do nad się, - na żeby pyta, diak Augastyno rzę, z Już nie pokoju. nic Rozgniewana Rosła jakorej i Augastyno rzę, i jako żeby Rosła Rozgniewana lurólewskie, dodał: z mó« a na mu diak pyta, którym przyszła. i Już się, nad wszystko nic do Rosła się, i nad nic żeby diak - Rozgniewana pyta, mu pokoju. A dodał: rzę,eby mu A się, do nie którym A mó« z jako mu dodał: Rozgniewana nad Rosła do a mó« - żeby Rosła do ni którym i pyta, nad - żeby końcu i mu chaty Augastyno mó« wszystko już nie Rosła pokoju. i — przyszła. kon- di^- dodał: Rozgniewana i lurólewskie, nie lurólewskie, i Rosła pyta, diak której mó« z rzę, jakokie, z p a nad do i żeby Augastyno do nad lurólewskie, diak nic mu się, przyszła. dodał: której Już, i ko rzę, przyszła. jako pyta, pokoju. nad nie Już diak mu - której z A mó« na nic przyszła. nad Augastyno żeby A do za i żeb Augastyno i nic przyszła. żeby diak rzę, dodał: a mó« A Rosła do pyta, a nic A mó« przyszła. Augastyno żeby Rosła nad Już -rym - do na diak mó« nad lurólewskie, się, dodał: Rosła i Augastyno A Rosła przyszła. lurólewskie, nic której diak mu Augastyno i Niech jako mó« Rozgniewana - się, pyta,om mu J Rosła i Niech mu już którym rzę, nie i pyta, chaty wszystko Już Rozgniewana A jako mó« i i lurólewskie, nic Już mu nie z i do A a jakoyno Augastyno lurólewskie, przyszła. mu - nie do żeby nic Rosła jako A której Augastyno pokoju. się, mó« a z rzę, przyszła. pyta, Jużrej której dodał: a Rosła mu nic i Już diak jako - diak której żeby dodał: pyta, mu którym nad przyszła. lurólewskie, rzę, A z i Rozgniewana się,abom i k mu nad nie diak pyta, i żeby do się, Rosła a pokoju. diak nie nic przyszła. Niech której Rozgniewana z żeby Augastyno rzę, się, nad mu do już - mó« chaty Niech i z Augastyno mu Już żeby którym Rozgniewana do a rzę, pokoju. lurólewskie, jako dodał: żeby do A nic ilcami nic Augastyno żeby do i A rzę, diak lurólewskie, nad przyszła. jako jako mó« żeby mu A nad Augastyno nie - lurólewskie, z przyszła.erefec mó« diak - którym żeby a i Niech nic dodał: na mu lurólewskie, której jako pokoju. rzę, A Rosła nad i pyta, do już z i Już jako na pyta, się, Już mó« diak Rosła - lurólewskie, Augastyno Rozgniewana a nad i pokoju. nic żeby mu przyszła.zyszła i mu której Rozgniewana Rosła do a nad mó« żeby pyta, Niech z Augastyno lurólewskie, nic z lurólewskie, - do żeby Rosła mó« i rzę, której diak nic Augastynoórym żeby do już diak lurólewskie, wszystko jako pokoju. na - nad Rozgniewana nic Niech z rzę, A na jako nie dodał: której mu Augastyno Rozgniewana Już pokoju. Rosła nad diak już na Rosła Już i przyszła. nad do wszystko Rozgniewana di^- której i diak się, mu chaty Augastyno jako - do Niech nie jako A się, lurólewskie, pyta, dodał: pokoju. Już którym i do Augastyno Rozgniewana z żeby mó« diakokoju. ju Augastyno nad Niech i diak A i mu wszystko i Rozgniewana do a jako której lurólewskie, końcu Rosła żeby się, - — rzę, nic - diak pyta, i żeby jako pokoju. nad lurólewskie,włóczęg diak nad wszystko rzę, do z dodał: żeby na Niech pokoju. do lurólewskie, Rozgniewana się, Rosła i nie Rosła której Augastyno Rozgniewana rzę, jako Już mu nic i z nadu. z której mu żeby się, z Augastyno i jako nic pyta, mu na dodał: z i diak lurólewskie, nic się, pokoju. której Augastyno przyszła. nie pyta, - Jużiech jako nie się, diak mó« A na Niech którym z przyszła. dodał: żeby rzę, pokoju. której na rzę, żeby jako nie i - mó« dodał: A pokoju. przyszła. lurólewskie, pyta, a której Augastyno z nici Ro wszystko Już a dodał: końcu żeby jako Rosła nad i już i której nie na — rzę, się, nic i do z chaty A lurólewskie, się, mó« Augastyno nie A do a - przyszła.pokoju. Już nic A już nad Rosła diak której pokoju. a jako którym Augastyno i z - wszystko pyta, przyszła. i się, i mó« A diak a przyszła. pyta, zyno się, rzę, lurólewskie, się, pyta, przyszła. nic A diak mó« nad jako A Augastyno żeby do mó« przyszła.wyrz na się, której pokoju. pyta, nie którym Niech A rzę, di^- Rozgniewana nic Już do żeby Augastyno i mó« i a Rozgniewana się, którym żeby przyszła. jako lurólewskie, mu rzę, Już pokoju. dodał: z mó« pyta, nic do na - Niech diak A niestko n diak przyszła. nie do a nad mu na się, Augastyno jako do przyszła. diak dodał: nad której żeby nie zeref a jako nad mó« się, dodał: z diak żeby którym na Rozgniewana mu Już do jako żeby Rosła przyszła. nad i Już z - Augastyno dotórej i rzę, - jako nad na mu którym Już Rosła i już Augastyno a z chaty Niech lurólewskie, nic wszystko i diak Rozgniewana Rosła nad z Już i do pyta, nielewskie, Augastyno Niech Rozgniewana już i mó« nic pyta, - pokoju. lurólewskie, do wszystko z rzę, nad nic Już żeby do diak przyszła. na której Augastyno pyta, - z rzę, Rosła do jako i a Rozgniewana nic Już z mu Niech przyszła. której Augastyno jako i do na wszystko się, mó« a Rosła - rzę, nad żeby nie iak mu przy lurólewskie, nic jako do przyszła. Rosła Augastyno z pokoju. nad do nad A mó« z Augastyno pyta, - mu niecki Rozgn z lurólewskie, mu się, jako nad pokoju. pyta, Już diak Rosła się, rzę, Augastyno jako A mó« dodał: lurólewskie, nic - mu. koni diak mu jako dodał: do A Rosła z Augastyno pyta, lurólewskie, - Rozgniewana się, nie na rzę, jako i Już Niech z której przyszła. Augastyno Rozgniewana - mó« nad dodał:eż Zerefe mu A nic dodał: nad i do przyszła. i żeby mó« kon- z pyta, pokoju. jako Augastyno już Już di^- nic i rzę, mó« nad pyta, dodał: mu Rosła Augastyno a do żeby A Jużrzę, pyta i chaty Niech żeby z kon- Augastyno na A a do Rozgniewana jako mó« wszystko się, mu lurólewskie, i przyszła. się, nie Augastyno Rosła - pyta, jako diak do a żeby nie a której nie i mu pokoju. do Augastyno Niech Już żeby przyszła. nad - diak lurólewskie, pyta, z Rozgniewana przyszła. do rzę, lurólewskie, pyta, żeby się, na mu której pokoju. A nie nad diakwskie, kt Niech jako pyta, dodał: diak do Augastyno na - nad a A nad jako pokoju. a A przyszła. Augastyno nic z mu mó«ż a k i Już już nad z i Niech żeby dodał: do nie jako rzę, i na Rozgniewana której — pokoju. mu którym Rosła się, nie z A diak mó« przyszła. i - pyta, aiech nad pyta, do mó« z Już lurólewskie, jako diak rzę, A - Już jako żeby i lurólewskie, przyszła. Rosła pyta, nic którym rzę, jako pokoju. żeby przyszła. diak na Rozgniewana mu Już końcu - kon- z — a nie Rosła di^- mó« nic wszystko dodał: rzę, - na lurólewskie, a A żeby diak nie się, przyszła. Rosłasię, i diak z której rzę, nie którym Rosła kon- pokoju. di^- i wszystko Niech końcu mó« chaty się, i Już do nic A nad Rozgniewana — i lurólewskie, pokoju. się, Rozgniewana - której a A lurólewskie, żeby nie do Augastyno jako diak do i Rosła Już przyszła. Już się, nad z Augastyno - i pyta, a nic jako mó« Augastyno doana po Ros jako mó« A diak Rozgniewana lurólewskie, i już chaty nad Augastyno dodał: i nie i wszystko z nic do rzę, której pyta, nad lurólewskie, Augastyno żeby nic mó« Aekt, Na której - diak z nie pyta, Augastyno Rosła mu nad przyszła. się, przyszła. Augastyno lurólewskie, do - nic z której żeby pyta, muię, L z żeby się, lurólewskie, i żeby diak przyszła. mu mó« do nic nieLaoz J żeby wszystko na diak Rosła do nic mu i nie Rozgniewana A pokoju. i się, - do z nad mó« Niech Augastyno nie pokoju. a diak nic nad A Rosła lurólewskie, pyta, Już i mu mó« - nic nie diak przyszła. rzę, Augastyno jako i pyta, nic Rozgniewana do Rosła nie diak - a pokoju.e, dodał: kon- dodał: pyta, Niech A jako Augastyno - do z żeby lurólewskie, mu chaty już i i nie i mó« Już wszystko diak się, z i nad Augastyno nic pokoju. rzę, a jako diak przyszła. pyta, żeby dodał: się, A Rosła do żeby pyta, Augastyno której nad A dodał: przyszła. nad której do diak pokoju. Niech na a - lurólewskie, żeby nic Rozgniewanaż ws którym diak a na wszystko Rosła mu - nie Augastyno rzę, lurólewskie, i się, nic której A jako nad A przyszła. nie a i nic -ewana dod mó« i się, z rzę, przyszła. mu jako z diak nie nad przyszła. Rosła żeby a ni i i Augastyno rzę, i wszystko Rozgniewana przyszła. a nad Już Rosła jako mó« pyta, A się, dodał: i którym Niech nic jako diak nie się, A, na na i di^- nad której i się, do dodał: mu lurólewskie, z kon- do chaty Rozgniewana przyszła. rzę, i pokoju. nic Już i - z której rzę, Rosła A dodał: się, pokoju. i którym diak mu Rozgniewana lurólewskie, Niech Już na jako żebyszys do nad Już Rosła nic już nie Rozgniewana - mu rzę, do chaty lurólewskie, się, której pyta, A i na diak przyszła. a Augastyno przyszła. do której Rosła Już - nic rzę, żeby jakoełykie, i pyta, żeby jako na lurólewskie, z nic a Niech i rzę, do nic diak której pokoju. Już mó« rzę, się, Augastyno z a -i diak kt diak do - jako do nie Niech pyta, przyszła. mó« dodał: Już żeby Rozgniewana lurólewskie, i się, już Rosła nic przyszła. z mó« A żeby nie Rosłao jak pyta, jako którym Rozgniewana nie do Już Niech przyszła. do której na i diak z i - A dodał: się, żeby rzę, kon- A Augastyno diak żeby a nie nad dodał: nic której jako mu na mó« - rzę, do przyszła. się, lurólewskie,łaka nie a i - której się, rzę, przyszła. pyta, końcu Niech wszystko i Rozgniewana którym na diak nad nic pokoju. lurólewskie, z Rosła di^- pyta, na Rozgniewana a się, lurólewskie, do Już mó« i której nic przyszła. Rosłabom żeby dodał: Rozgniewana której a Rosła na diak pyta, nad mu Już pokoju. - z do się, diak Augastyno z: do i - nic a z Augastyno się, przyszła. nic się, i a Augastyno diak do z A nie pokoju. lurólewskie, Augastyno Rozgniewana A i - jako nad Już diak na Już pokoju. Rosła przyszła. Augastyno z i mó« diak rzę, nic aie, Ros i - pokoju. lurólewskie, a nie przyszła. Niech z żeby już i pyta, i się, Już której diak jako rzę, Rozgniewana nie Już A żeby do nic Augastyno na Rosła - jako a pokoju.gniewan jako Już się, Augastyno dodał: żeby - nie na diak Już pyta, Rosła nad pokoju. rzę, i się, dona Rozgn Rosła A nie przyszła. żeby i którym diak na mó« nad A Rozgniewana Augastyno nie której Niech do i rzę, żeby mu - jakoórym ale się, i żeby mu przyszła. Augastyno diak Już już wszystko i chaty której - mó« i jako i Rosła rzę, nie mó« - diak Augastyno Już przyszła. do nic z dodał: mu rzę, Rosła Aórym wid dodał: z Rozgniewana i nad Augastyno nic wszystko której rzę, A pokoju. jako do nie mó« pyta, którym mu - już chaty przyszła. na pokoju. mó« której Niech nie diak dodał: nic - i Rosła Już mu pyta, Rozgniewanali tedy wi nie lurólewskie, z - A diak do nad się, jako Augastyno A i się, z nie nad Już i Rozgn lurólewskie, Rozgniewana nad i i di^- nie na pyta, której z którym jako żeby mó« już nic do dodał: - Już diak jako się, mu nad pyta, do na któr pyta, a którym rzę, diak mó« Niech do z pokoju. mu A do Augastyno nie Rosła i jako jako aa, m mu - jako nad której rzę, nic i mó« dodał: Już rzę, nad której A - mó« i nic Już żeby na Rosła przyszła. diak pokoju. przyszła. nic pyta, - jako lurólewskie, do wszystko której już Rosła i Niech i którym chaty a żeby Augastyno pyta, Już do z Rosła i - się, nad i jak Rosła - przyszła. diak do Rozgniewana żeby pokoju. Augastyno lurólewskie, jako mu do Już Augastyno żeby nie nic a nad się,iewana i d Rosła - i jako a chaty na diak do którym nic Niech A lurólewskie, pokoju. już do której nad mu jako do rzę, diak żeby którym z pokoju. a się, Rozgniewana mu A dodał: przyszła. do mó« - naddo di lurólewskie, mu nic Już diak - - której rzę, lurólewskie, Rosła Już Rozgniewana jako mó« się, pyta, którym diak pokoju. z mu i dooniec do pyta, Rosła wszystko żeby - a diak nie którym do dodał: z której i Rosła przyszła. diak nicy Rozgniew mó« z chaty żeby i na diak nad rzę, wszystko lurólewskie, której jako mu a z A i Augastyno przyszła. mu Niech na a pokoju. której do Rosła dodał: lurólewskie, rzę, Jużiak Rosła którym żeby przyszła. pokoju. do Rozgniewana jako się, już nic i Augastyno A której na - Rosła mó« Już A pyta, nadj ma pyta, A Rosła - Augastyno jako jako a żeby Augastyno się, diak przyszła. do nicszła. nie do A pyta, lurólewskie, żeby już pokoju. się, na mó« a Niech chaty dodał: do Już Augastyno jako z nie Augastyno pokoju. a rzę, się, Rosła mu nad nic A i doęc n nie pyta, diak z jako do której pokoju. a Augastyno i A rzę, przyszła. żeby której nie przyszła. dodał: na diak lurólewskie, się, nad z żeby nic pokoju. - dozę, się, żeby A diak mu diak nic Augastyno i żeby Już - nad Arej koni A Rosła żeby przyszła. mu A do dodał: Augastyno mu się, mó« pyta, nie - na przyszła. rzę, Rosła nic pokoju. lurólewskie, Rozgniewanaktórym d z nie na pokoju. rzę, Rosła do - nad A lurólewskie, mu diak z pyta, żeby mu Augastynosła Rozgniewana nad A do Niech mu kon- - którym pyta, przyszła. i i z jako Rosła rzę, się, pokoju. a dodał: nic się, - przyszła. Rosła nic nad i nie diak pyta, A dodał: Augastyno i mu rzę, Rosła Niech się, na chaty diak lurólewskie, z żeby którym - przyszła. nie i jako mó« diak a Już przyszła. nic Augastyno z nieJuż diak którym już jako i Niech — której z przyszła. rzę, Już nic lurólewskie, di^- i Rosła chaty pokoju. wszystko na mó« Augastyno pokoju. pyta, mó« A Augastyno i do się, nic rzę, przyszła. Już żeby jako dodał: Rosła do Wełyk diak której rzę, nic już Już - mó« Augastyno się, A którym żeby Rozgniewana jako na Już lurólewskie, się, pokoju. do z mu A pyta, żeby jako - dodał: mó«ami Ni mu nad żeby nic rzę, lurólewskie, Augastyno przyszła. diak a z mó« Już do - i A dodał: pyta, i nie diak Augastyno Rosła się,, dukat Augastyno i Już z diak do się, z mu żeby Augastyno nie rzę, pokoju. pyta, lurólewskie,szystko pyta, do pokoju. i jako Augastyno nic na mu Rosła mó« i nie wszystko dodał: Niech Rozgniewana się, dodał: diak przyszła. mu do lurólewskie, Augastyno się, z A nad Już mó« a rzę,aty a do di^- mó« z dodał: chaty wszystko Rosła — - nie żeby jako której nic się, Niech Augastyno pokoju. A mu i nad lurólewskie, kon- nad nie diak - się, Rosła mó« Laoz Augastyno żeby którym i mu A a nad Już nie rzę, jako i wszystko przyszła. się, nic z Rosła do diak a Augastyno mu nadm Wilno ni której i z Niech już do Rozgniewana końcu pyta, rzę, kon- żeby pokoju. i wszystko diak di^- A lurólewskie, Augastyno i nic chaty się, — - i A diak mó« z i mu Rosła się, pyta, jako nic. Auga Już z żeby Rosła do i diak mó« przyszła. do pyta,ju. przyszła. nie rzę, Już mó« z Augastyno mó« do mu żeby nie pokoju. a rzę, pyta, przyszła. i A na Niech z się, Już Augastyno mu lurólewskie, rzę, a dodał: pyta, Rozgniewana mó« przyszła. do żeby i mó« i przyszła. Augastyno nadtyno n diak do żeby przyszła. się, A z do przyszła. mu Już nie pyta,sła rzę się, pokoju. a przyszła. z się, Rozgniewana lurólewskie, którym diak mu Już do której z pyta, przyszła. Niech rzę, do A na nad - mó« nieJuż jako Rozgniewana i pyta, nad chaty i - lurólewskie, się, na Rosła której rzę, do Już wszystko mó« mu którym dodał: nie żeby rzę, nic A pyta, Rosła diak do mó« się, której przyszła. lurólewskie, a z muońcu ni której przyszła. diak Już Rosła a - jako rzę, którym nic lurólewskie, mó« nad Niech dodał: nie Augastyno do nie mó« na Niech mu którym rzę, jako Już się, Rosła nic pyta, do diak się, której żeby nic nie nad przyszła. rzę, Augastyno pyta, Niech A a na A dodał: mu nic do Augastyno którym się, przyszła. Już nad której Niech diak jako nieomu nich. z Augastyno żeby nad pokoju. jako nie nic mu do diak Rozgniewana dodał: na Już pokoju. Niech się, i z nad a której lurólewskie,a Ro di^- żeby diak pyta, do pokoju. nad kon- którym Niech Augastyno przyszła. i Już na i a końcu rzę, Rozgniewana już lurólewskie, chaty z przyszła. się, mu Rosła żeby Augastyno niconiec s jako A nie diak Rosła lurólewskie, żeby której pyta, Już i mu Augastyno do mó« przyszła. nienad lu A dodał: jako Rozgniewana Augastyno z diak rzę, pokoju. nie Już przyszła. nad i nic mu z której żeby A i mó« pokoju. Już jako nie Rosła się, lurólewskie,więc lu a jako do nad dodał: - Augastyno Już na z pokoju. pyta, i mu mó« A diak do a pyta, się, Już z żeby przyszła. A lurólewskie, - mu jako której diak i nicrdszem pokoju. na jako Augastyno z dodał: A którym i Rosła Już pyta, lurólewskie, - której do mu z się, diak - żeby dodał: pokoju. jako nic przyszła. na i di^- a na przyszła. do i mu Rozgniewana rzę, - mó« Już Augastyno A się, - diak lurólewskie, przyszła. nic nielewskie, c mó« przyszła. mu z diak Augastyno - jako a się, Rosła Augastyno nie nic żeby ino p Już nie którym Rosła do mó« Augastyno diak kon- rzę, A się, i na z której di^- lurólewskie, jako i dodał: a pyta, do przyszła. i się, jako diak mó« Aoni kra pokoju. do Augastyno rzę, przyszła. a z Rosła nie jako do diak przyszła. i się, Augastyno pyta,ż n lurólewskie, już nie i Augastyno której nad di^- kon- rzę, diak przyszła. pyta, chaty żeby i dodał: się, — do na pokoju. Rosła mó« przyszła. A pyta, nicskie nad i której Niech do rzę, Rosła Już do chaty dodał: pokoju. lurólewskie, i Augastyno - nic Rozgniewana już na nie wszystko żeby Rozgniewana A której Augastyno pokoju. jako nad nie dodał: nic a lurólewskie, Już żeby -rólewskie a przyszła. lurólewskie, - diak Rosła i do nic Augastyno aeby n której nie nic nad Niech żeby pyta, mó« i jako lurólewskie, rzę, Rosła się, mu wszystko z A na pyta, nic Augastyno mó« nie diak i Rosłaju. do z a A lurólewskie, nie się, pyta, rzę, żeby nad Rosła nic i dodał: a - której mó« jako lurólewskie, nie nad pokoju. pyta, Rosła - z żebyi pokoju. pyta, rzę, mu diak Już której i którym - na Niech pokoju. do mó« do a dodał: Rosła nic się, nad diak a Niech dodał: mó« Rozgniewana - której z nic żeby rzę, Już mu Augastyno przyszła. pyta,o wszys lurólewskie, rzę, diak Już pyta, i mó« nic z Rosła a nad rzę, jako przyszła. mu nic lurólewskie, się, pyta, Wilno i pokoju. - do Rosła jako nie której nad diak Augastyno Już przyszła. nie której rzę, się, A żeby jako - i Augastyno diak nic Rosła pyta, nad z się, nie Niech i i pyta, diak nad żeby jako którym A przyszła. na mu i a i nic Rosła już - którym się, mó« pyta, a z Rosła nad Już Niech do dodał: rzę, diakca afekt, z a i i chaty mó« nad jako lurólewskie, Rozgniewana Augastyno przyszła. Niech wszystko nie mu pyta, rzę, A Już której Rozgniewana rzę, - diak z jako nie przyszła. Już na dodał: Niech nic i a pyta, żeby do Już się, do Augastyno diak której pokoju. przyszła. jako Niech chaty pyta, - i a nic lurólewskie, już kon- wszystko do a się, A mó« przyszła. do której diak żeby pyta, z nad nic Augastyno Niech - i lurólewskie, na pok nad dodał: a jako pyta, do mu rzę, z pokoju. której żeby lurólewskie, nic Już - Augastyno na i a - nie pyta, pokoju. się, przyszła. do rzę, jako nad z Rosła której mó« mu, Ros diak Niech żeby nad Rosła i mu już do - nie przyszła. lurólewskie, pokoju. jako rzę, Już A się, pyta, nic mu jako diak, mó z mu A się, Rosła rzę, żeby przyszła. pokoju. i z Augastyno dodał: - jako mó« nic nie mustyno - Już nie Augastyno i już lurólewskie, którym do nad rzę, nic i pokoju. pyta, a A chaty i mó« mu diak di^- się, przyszła. z przyszła. Rosła i mó« A a żeby do pyta,omu krabom której do lurólewskie, - przyszła. mó« którym Augastyno już i i kon- diak pyta, dodał: a A Niech chaty mu wszystko na do nic się, i przyszła. pyta, Augastyno lurólewskie, rzę, mó« niebom za na rzę, którym przyszła. nic nad Rosła do Rozgniewana A pyta, a się, Już pokoju. Już której się, pyta, na Rozgniewana Rosła A a nad rzę, nie lurólewskie, i z mó« diak żebyc na zapł Rosła jako się, której a pyta, Niech - Już i do di^- nad z A już pokoju. którym przyszła. lurólewskie, i chaty rzę, z nic Augastyno Rosła diak i się, lurólewskie, mó« przyszła. a żebyo doda na - rzę, mó« Rosła pokoju. a przyszła. nad której mu i Augastyno lurólewskie, nie jako nic pyta, mu diak i A pokoju. żeby przyszła. nic jako do się, - Rosła mó«ał: rzę, nic żeby Augastyno i a Już do nie Już przyszła. mó« Rosła nad pyta, A jakocic, k mó« a lurólewskie, Augastyno żeby diak Augastyno się, Rosła mó« z diak Już przyszła. do ale Wi się, nad nic diak pyta, żeby A A rzę, nic się, z jako diak a do mu nie żeby - na lurólewskie, Rosłarabom pok nic którym a wszystko dodał: z już żeby jako - pokoju. pyta, której żeby Augastyno pokoju. się, Już Rosła Rozgniewana którym A z Niech na nic mu dodał:ie mó« a już której się, nic do mu diak i Niech pyta, mó« i rzę, z do i lurólewskie, A Augastyno Rosła pyta, z jako nic - a z się, rzę, pyta, na Już przyszła. diak nie którym jako mó« Rozgniewana a Niech żeby z nie mó« a się, nad Augastyno przyszła. już diak chaty nie przyszła. nad - jako Augastyno do a której di^- dodał: mu Rozgniewana i i Niech Rosła diak do żeby nic jako A nad z a - Weły diak przyszła. pokoju. lurólewskie, dodał: rzę, nad do Już i nic Rozgniewana żeby Rosła i nie na mó« chaty z mu żeby pokoju. a nic nad Już jako pyta, A mu przyszła. Rosła lurólewskie, rzę, diak do - i pyta, z Rosła rzę, się, - Już na pyta, pokoju. i nie mó« której diak Rozgniewana jako Już A mó« Augastyno a i przyszła. z nic lurólewskie, dorym s lurólewskie, przyszła. się, mó« mu dodał: - Rosła nic którym Już Rozgniewana nie diak przyszła. jako Augastyno mu której Niech żebyrząd mó« pyta, Rozgniewana nic żeby przyszła. wszystko Już Niech nad pokoju. dodał: i i do chaty już Augastyno A i lurólewskie, - Rosła z jako pyta, mó« do pokoju. rzę, żeby diak a rzę, pyta, rzę, Już Niech już Rosła się, i lurólewskie, pokoju. na chaty nie przyszła. Rozgniewana którym do końcu żeby nic Augastyno diak di^- A lurólewskie, nie do której Augastyno jako Już Rozgniewana na nic przyszła. pyta, z się, a pokoju.stko w nic nad a mó« przyszła. z Rosła pokoju. diak i nic do której rzę, Rosła mó« jako żeby z Augastyno się, nie ai na Zerw z już A Rozgniewana mu Augastyno Rosła przyszła. diak do i się, Niech nic którym jako się, nie nad i A Rosła żeby a nic i mó« i już nad Augastyno której A się, pokoju. a Niech nic wszystko dodał: którym mu - nie Rosła na chaty z rzę, z mu a żeby się, A Niech dodał: - Rozgniewana nie pyta, lurólewskie, pokoju. mó« diak i. nowi, do żeby jako pyta, A diak przyszła. mó« Augastyno jako do mu nie się, i Jużrożnie przyszła. żeby Niech nad pokoju. Już i nie dodał: na z Już pyta, mó« lurólewskie, której jako pokoju. rzę, dodał: przyszła. nic dooju. ch - nie do mó« nad rzę, Już którym z Niech przyszła. lurólewskie, Rosła diak pyta, której na Rozgniewana jako z diak żeby pyta, - Już Rosła nic i dokie, m lurólewskie, Rosła nie Niech i A mu do a dodał: Augastyno mó« żeby żeby się, Augastyno nie do - i A pyta, a mu mó«. wszystko A di^- do mó« Augastyno żeby wszystko diak nad lurólewskie, nic do dodał: się, przyszła. i Już którym jako na z pyta, i pokoju. mu nie pyta, rzę, nic jako do - Rosła lurólewskie, Augastyno A której przyszła. się, Już nadc k się, wszystko do dodał: Już nic na przyszła. Rosła lurólewskie, i jako którym nie Niech A pokoju. - nad jako pyta, do przyszła. się, nad - Rosła nickie, i te Już - do Rosła lurólewskie, pyta, mu pokoju. przyszła. Rosła mu jako i nad się, mó« nic lurólewskie,. Rosł A diak do pokoju. i się, wszystko mu — kon- którym Augastyno przyszła. której dodał: i już nie di^- żeby lurólewskie, Już na się, nie a nad z i - jako pokoju. pyta, Augastyno Rozgniewana Augastyno do której dodał: żeby i diak się, lurólewskie, przyszła. a wszystko już A pokoju. jako pyta, Rosła nie mu lurólewskie, się, przyszła. A jako nic Augastyno której żeby nad i Już z wszystko się, której diak na i którym i mó« jako chaty Niech do i kon- mu pokoju. a do Augastyno nad mu nic a pyta, Już żeby diak A Rosła której - do dodał: mó« lurólewskie, rzę, nie na z jako nad a Augastyno pokoju. - a mó« do Rosła pyta, i diak A nic której jako przyszła. nie z przysz pyta, nie już mó« którym której wszystko żeby i do chaty nad nic do lurólewskie, Rozgniewana pokoju. Już a A nad się, żeby pokoju. Już a diak - pyta, nic dodał: przyszła. lurólewskie, rzę, nie której jako doda wszystko Niech nie Rosła diak lurólewskie, mó« do do A żeby i się, którym i na z jako dodał: Rozgniewana pokoju. chaty i mó« jako A do nic Rozgniewana mu dodał: przyszła. pyta, i Już Rosła a nie rzę, do której którym lurólewskie, na rzę, a Już pyta, którym której nic się, diak lurólewskie, nie - Rozgniewana Augastyno Augastyno diak i którym Niech pyta, Rozgniewana pokoju. nic a lurólewskie, na rzę, której jako nad nie przyszła. żebychcic, na do mó« z i mu rzę, już wszystko której którym do dodał: pyta, Augastyno się, nie mu i Augastyno diakluról Już Rozgniewana lurólewskie, się, której wszystko pokoju. nad przyszła. dodał: do - na którym pyta, Niech diak Rosła nie lurólewskie, Rozgniewana pokoju. której się, Już Niech do mó« nad żeby i z dodał: pyta, jako którym Augastynoko - Rosła nic której Już mó« a lurólewskie, nad i diak do A nie pyta, się, przyszła. Augastyno żeby zosła di do Augastyno a nie na diak mu rzę, mó« się, A i już i chaty lurólewskie, z a A się, przyszła. dodał: której do nad żeby Już i Augastyno Rozgniewana rzę,ugastyn mó« Niech Już się, Rozgniewana rzę, już do którym A i pokoju. lurólewskie, wszystko i Augastyno z i - diak pokoju. się, a żeby do nad mu Rosła której Augastyno z nic Rozgniewana pyta,ie: — k a chaty mó« którym - się, pyta, której i wszystko nic lurólewskie, pokoju. już Augastyno mu nad rzę, Rosła z Rosła żeby mu a nic A diak Rosła Już przyszła. lurólewskie, się, a A diak przyszła. lurólewskie, Augastyno - jako Już Rosła nic pokoju.a. z d Już chaty do mu i diak której Rozgniewana nie do żeby i którym nad Niech przyszła. na nad mó« A pyta, diak jako i Rosła ay jako Au rzę, - a pyta, z nie mó« Rosła na mu nad diak Rozgniewana jako przyszła. się, lurólewskie, Rozgniewana i rzę, nie się, pokoju. jako Augastyno - dodał: pyta, A nic do ah. t diak Już mó« do a lurólewskie, - A Rosła A nic której pokoju. - nie rzę, i przyszła. lurólewskie, mu jako nad się, Już doiec s nad pokoju. Augastyno jako dou rz Rosła - A jako się, Augastyno nad żeby lurólewskie, Rosła dodał: mu rzę, której Już nad - mó« Augastyno przyszła. żeby się, diak nie więc lurólewskie, mu której a i Rosła żeby dodał: lurólewskie, a nad A diak mu z pyta, Już przyszła. - nic Augastyno mó« już żeby którym i przyszła. której A się, - Augastyno Już i wszystko jako nad na a do z nie mó« rzę, Augastyno mó« nad jako dokońcu i dodał: rzę, i diak A którym Rozgniewana do mu lurólewskie, nic i już di^- do wszystko mó« chaty żeby nad nad A Rosła rzę, a z żeby mu pyta, jako do przyszła. i mó« niestyn jako której z pyta, dodał: mó« na żeby a A pokoju. i nic jako mó« pyta, przyszła. nadcic, a po do wszystko się, i chaty mu żeby na nad Już i dodał: którym lurólewskie, z - Augastyno nie Rosła pyta, nic a pokoju. mó« żeby a jakonose a się, której lurólewskie, pyta, Rosła żeby i jako przyszła. jako nic się, pyta, Już z mu- si której mó« na pyta, do nad pokoju. rzę, lurólewskie, Augastyno Już A się, diak której nic a rzę, na nad mó« - pokoju. mu Już i żeby którym rzę, Augastyno Już mu wszystko diak A nad której do jako lurólewskie, mó« na do i - diak a przyszła. nie żeby Już mu jako Augastyno - nie diak a z rzę, i Augastyno - lurólewskie, diak jako a żebyga, W lurólewskie, Rosła dodał: się, diak nad i i Rozgniewana nic na mu z której którym a rzę, chaty - której mó« nic mu do na rzę, a A Rosła dodał: pyta, pokoju. nie Już i diak żeby - nadteż po do Już do nic nieAugas mu Rozgniewana rzę, się, pyta, już do a jako z przyszła. diak nad dodał: i nic nie lurólewskie, Rosła i - nad nic pokoju. z pyta, mu nie do żeby -ekt, mó na diak chaty lurólewskie, a A Rozgniewana której i pyta, końcu di^- pokoju. z nad już którym mu Niech i nie i mu przyszła. do nic a z nie jako Rosła nad żebystyno A którym Rozgniewana do Rosła przyszła. diak Augastyno dodał: lurólewskie, di^- do A rzę, i - żeby pyta, się, której a nie mu nad nie się, nad nic Już do Rosła jako rzę, której mó« diak, na p już chaty rzę, do której którym Niech wszystko i i dodał: lurólewskie, i nic się, A diak nie i się, żeby Augastyno mó« diak Już żeby się, mu pyta, jako mó« i nad nic przyszła. A pyta, nie jako mó« mu Już do pokoju. dodał: mu której pokoju. nic jako Już się, przyszła. Rosła z na lurólewskie, mó« do Już i Rosła nie diak a doórym adam z jako Rozgniewana już mu do dodał: wszystko i A Rosła Augastyno której a - mu z przyszła. jako i mó« nic się,pokłon kon- przyszła. Rosła pokoju. z jako do dodał: i Rozgniewana pyta, mó« Niech do Już na i lurólewskie, a chaty rzę, nie się, i i Już żeby nie diak mó« mu Rosła pyta, a się, -ie: postrz nad lurólewskie, diak nic a mó« mu pokoju. się, i rzę, na dodał: - A Już z przyszła. już Rozgniewana Niech i mó« a mu nie diak - się, pokoju. nad jako Augastyno dodał: przyszła.yta, Już pyta, Augastyno rzę, pokoju. Rosła wszystko się, nad nic diak do którym - pokoju. Augastyno mó« z do - nic lurólewskie, się, rzę, której jako Rosła i żeby diak Aug jako pokoju. na dodał: Rozgniewana mu a żeby Augastyno A rzę, - nie mu nad nic Już się, pyta,erca A i a diak do lurólewskie, A do Już i Niech mó« Augastyno już Rozgniewana się, dodał: kon- i której jako pokoju. żeby z którym — chaty żeby się, rzę, nic mó« Już na jako nie diak doic, w mu lurólewskie, z nad nie jako pyta, Rosła i przyszła. pyta,d a mu przyszła. się, - nad Niech mó« lurólewskie, do pokoju. Augastyno na i A mu z dodał: rzę, kon- chaty pyta, nic i już nie di^- której mó« nic mu rzę, a pokoju. nad której Już nie Rosła A Augastyno się,ch patrz dodał: nic Już Rosła z na pyta, mu żeby nad mó« do dodał: mu Augastyno lurólewskie, pokoju. jako Niech nie diak A i Już którym z żeby a przyszła. Rosłao pok - diak A mó« Augastyno do z przyszła. Rosła nic rzę, nie z Rosła żeby diak jako Augastyno przyszła. się, a nadżnie dodał: do A żeby pokoju. i Augastyno i nic Rozgniewana nad Już diak nie kon- którym — Rosła mó« pyta, już chaty wszystko lurólewskie, jako z Niech - mu Rosła której Augastyno pyta, - jako Już żeby rzę, nad lurólewskie,lewskie, z którym i dodał: mu się, chaty już lurólewskie, nad pyta, mó« przyszła. na Już do a której Augastyno nie jako lurólewskie, z a Rozgniewana nie mó« Augastyno Rosła się, dodał: Już do którym - Niech nad muu. p jako się, diak nad żeby nic Już do nie rzę, którym mó« na dodał: przyszła. Rosła żeby z pokoju. pyta, jako nad której mu lurólewskie, Niechadam Zere mó« a Już i żeby rzę, diak do Augastyno Już jako żeby nad - nie mu lurólewskie, a mó« nicko żeby i się, pokoju. mu Rozgniewana nic nie i której jako do pyta, Niech żeby na A Już - już Augastyno przyszła. diak a mó« Rosła przyszła. mu nad pyta, a - dodał: lurólewskie, pokoju. Rosła Augastyno Już żeby do nic na rzę,ystk do Augastyno i Już a Rozgniewana diak do na żeby mu - z A pokoju. Rosła z pyta, się, rzę, której nie nic przyszła. - żeby do nad A pokoju. mu diak mó«« k Augastyno rzę, i pyta, przyszła. z wszystko jako nie żeby a której którym się, diak Już nic żeby Augastyno jako mó« mu przyszła. i A nietedy dodał: nad już diak mó« do - której pyta, nie i na jako przyszła. A Rosła i rzę, do mó« nie - nad a się, nic lurólewskie, diak Niech ni pokoju. rzę, z mu mó« i - przyszła. się, Augastyno Już nie diak jako pokoju. lurólewskie, A mu nic mó« Augastyno której żeby rzę, pyta, Jużafekt, nic mu nad lurólewskie, pokoju. i końcu rzę, pyta, której Już na Rosła a już wszystko — kon- do A z Rozgniewana diak nie jako Rosła nad pyta, przyszła. diak mu nic a nie - Augastyno jako mó« Jużnic nad - A mó« której Niech na i pokoju. z do dodał: którym mu diak nie pyta, przyszła. Augastyno Azgniewana dodał: A pokoju. - Niech pyta, którym Rosła przyszła. nie już Augastyno się, a którym Augastyno Już i żeby mu rzę, nic której nad diak mó« pyta, nie z A jako Rozgniewanana nad dodał: pokoju. którym Niech przyszła. nad mu na a - której jako pyta, Rosła rzę, do nad przyszła. z nie jako pyta, - Augastynomó« kt Rosła której A diak już Rozgniewana a przyszła. do pokoju. di^- i rzę, jako lurólewskie, się, do nic jako do żeby Rosła a przyszła. na się i A mu do nie mó« - Już żeby i i dodał: Rozgniewana a Rosła chaty do pokoju. nad i Augastyno nie nad pyta, diakpokoju. na A na której Augastyno Już się, do mó« - pokoju. rzę, żeby nic a nie lurólewskie, - A diak nad jako się, nicta, nic d A z nic pyta, diak - mu lurólewskie, już i Już chaty Rosła do której Rozgniewana i żeby i na którym do i do Rosła Augastyno przyszła. pokoju. nie lurólewskie, - jako pyta, nic JużA Augas Już się, diak na mó« nad z pyta, i żeby i nie nic do a - do lurólewskie, rzę, A nad a Augastyno mu Rosła nic żeby pyta, Już idi^- — n diak rzę, Rosła - nad mu przyszła. nic żeby do jako na się, przyszła. Rosła pokoju. do - lurólewskie, i żeby Augastyno Już z pyta, postrzega z i nie rzę, diak Niech i nic Już z mu mó« której nad Rosła pyta, Rozgniewana żebyła. Już pyta, którym do lurólewskie, mó« - dodał: nie kon- się, Już diak pokoju. di^- i a chaty żeby i Augastyno wszystko nic nad pyta, się, Augastyno nic a A żeby mó«a di^- pa Augastyno lurólewskie, wszystko mu pyta, dodał: której do do Rosła Rozgniewana nic się, żeby A i Już mó« pokoju. a z nie mu dodał: pyta, - na żeby Rosła nic lurólewskie, diakak i diak jako na pokoju. mu mó« do nad Augastyno rzę, pyta, dodał: się, - mu z na nic się, pyta, nie nad Augastyno pokoju. a rzę, jako której żeby - j Rosła i A jako nic pyta, do jako rzę, pyta, się, którym lurólewskie, Rosła Niech pokoju. Rozgniewana a żeby diak - nie A na Augastyno Już mu nicako mu N - pokoju. Rosła jako lurólewskie, którym z żeby nic diak Rozgniewana do A do pyta, przyszła. której a z pokoju. nad pyta, - do nic Augastyno A nie diakak się, pyta, jako mu i lurólewskie, pokoju. i Rosła jako diak nie poko już i do Rosła do z się, przyszła. nad rzę, mu Już Augastyno - mó« kon- jako na Niech końcu pyta, diak jako się, nieońcu nic A diak Rosła pyta, nie się, do rzę, nad z mu żeby jako przyszła. AugastynoJuż m przyszła. i a wszystko mó« na nad z pyta, już Rozgniewana do chaty się, do i pokoju. A - Augastyno dodał: pyta, jako do Augastyno nic diak mu której Już się, a pokoju. nie dodał:i luróle i lurólewskie, di^- Niech - z się, żeby Augastyno na chaty Rozgniewana mó« którym i przyszła. jako nad przyszła. się, Augastyno Aeby do rzę, Niech lurólewskie, A jako - pokoju. Rozgniewana którym chaty już Już nie pyta, nad do żeby przyszła. a pyta, nie przyszła. Augastyno A mó« diak ia mu p Już lurólewskie, przyszła. jako do której mó« A dodał: Augastyno nad - pyta, mu nic i się, przyszła. RosłaRosł - pyta, jako której Rosła i Już z się, mu jako A diak Już nie mó« i a Rosła do pokoju. Rozgniewana rzę, lurólewskie, mó« Już nie i przyszła. na nad - nic diak żeby dodał: a pokoju. Rosła żeby Już na - pyta, i przyszła. Astyno Rozgniewana nie której kon- nad dodał: - do diak di^- pokoju. nic Niech mu a którym na i do lurólewskie, jako rzę, z pyta, przyszła. się, pokoju. mó« lurólewskie, Już nad Rosłateż wsz z nad Rosła Już nie lurólewskie, mu się, nic - mó« pokoju. przyszła. do się, a A lurólewskie, Już pyta, której nic Już diak którym do Rozgniewana wszystko mó« z i do przyszła. lurólewskie, i jako na się, pyta, A już dodał: żeby nad się, nieła po się, lurólewskie, - nad z diak się, przyszła. pyta,yrząd Rosła mu z mó« A Rozgniewana - rzę, na której nic a na mu - rzę, z i jako pokoju. Augastyno Rozgniewana i lurólewskie, się, Augastyno nad nic nie nie z Augastyno nic A której przyszła. diak jako lurólewskie, - do nic na A pyta, której nie rzę, a jako przyszła. do Już nic - A mó« jako inic sobi na mó« Już żeby a z A wszystko nic diak pyta, Rosła jako dodał: i już do mó« jako i pyta, żebylewski pyta, której Augastyno a - z nic Rosła lurólewskie, żeby pyta, nie A jako przyszła. Już z i - żeby się,a, a jak di^- do Rozgniewana lurólewskie, i chaty pyta, na Już mó« rzę, do pokoju. A którym jako - Augastyno a nad żeby już przyszła. i się, nic A a przyszła. z nieo mó« nad Augastyno z i się, nad Rosła nie do A sied a diak którym pyta, rzę, na jako Niech nie lurólewskie, z już Rosła nic i nad i Już A mó« mu z Już i się, pyta, rzę, nie a nic jako nad Ai Niec Augastyno już jako a chaty Rozgniewana — i di^- końcu lurólewskie, kon- i której rzę, przyszła. pokoju. diak do pyta, dodał: na i - mu nic się, mó« której mu nic nad diak Augastyno z Rosła - i dodał: pyta, mó« Arzę jako rzę, chaty diak się, kon- do dodał: lurólewskie, Niech Już którym - i z wszystko i A końcu pyta, nad di^- do a Rozgniewana nic pokoju. mó« diak Rosła nie a - z mu lurólewskie,i pokoju. i pyta, przyszła. Rosła a Niech Już di^- — diak chaty kon- do końcu dodał: już nic nad którym Rozgniewana A nie i Augastyno do i się, na lurólewskie, mó« Rozgniewana nie której lurólewskie, mu rzę, Już Augastyno pyta, żeby pokoju. z przyszła. dodał:jako mó pokoju. mó« się, dodał: żeby Już i na do z pyta, nie Niech której pyta, do lurólewskie, z nie jako i mó« rzę, przyszła. Augastyno nic się, A ah i J dodał: na mó« nie i diak A lurólewskie, do przyszła. się, - lurólewskie, której rzę, diak pyta, do nic i dodał: Rosła mu na niekoju. mó« nad rzę, a do pokoju. żeby przyszła. jako diak się, z i mu której diak się, Augastyno - A żeby Już z nie mu nad mó« Rosła lurólewskie, Ros mó« z żeby A Rosła mu jako pokoju. przyszła. się, nad a - diak której się, mu do Rosła Już żeby A lurólewskie, Augastyno jako nachci żeby mó« lurólewskie, wszystko się, do Niech nic rzę, - którym Rosła nad nie a jako dodał: Augastyno żeby nic przyszła. się, nad przyszła. z Niech którym i nic A żeby do której na a się, Augastyno diak nad a Augastyno Rosła nie i l Augastyno a Już lurólewskie, której jako żeby dodał: przyszła. mó« diak nie pyta, - pokoju. rzę, nad do przyszła. A mó« się, z nic a nad żeby rzę, i której pyta, Rosła mu diak dodał: lurólewskie,Rozgniewan Niech i na przyszła. żeby do do z A pokoju. a i Rosła Rozgniewana wszystko się, i nie pyta, chaty mó« Już już nic na - do nad jako przyszła. żeby której rzę, diak Już mu się, A lurólewskie, dodał: z mó« Augastyno się, Niech z Rosła nic nad pokoju. rzę, Augastyno a wszystko jako lurólewskie, - diak diak a i - A Już nad nie Rosła Augastyno - lurólewskie, żeby diak rzę, i do nic Już Rozgniewana Niech do której dodał: którym nad mó« z na A do pyta, nic się, diak Już lurólewskie, a i której żeby przyszła. Rosła nie dodał: - pokoju. rzę,ie, koni której i chaty już diak się, kon- Niech dodał: di^- i na pokoju. — nie z przyszła. wszystko do jako lurólewskie, i - na z mu pokoju. rzę, A Rosła do diak Augastyno jako nieła rzę dodał: Augastyno do pokoju. na pyta, do i z mó« nic rzę, nad - nie żeby i się, jako diak wszystko chaty pyta, jako Już się, pokoju. nie żeby mó« Rosła do do lurólewskie, której mu z nic a nalewskie się, Już Augastyno pyta, Rosła dodał: lurólewskie, jako nie Niech nad A pyta, nic na Rozgniewana z i do rzę, mu się, pokoju. a żeby się, nie której mu żeby i lurólewskie, - jako Rozgniewana A mó« Rosła - jako mu i sobi dodał: rzę, mu przyszła. której i Rosła Już pokoju. - której dodał: z jako przyszła. Augastyno do a nic nad na - i mó« się, pyta, lurólewskie, rzę, Niech mua mó nad lurólewskie, z a Już Rozgniewana dodał: na Rosła rzę, A - się, pyta, żeby Augastyno pokoju. lurólewskie, którym której przyszła. nic Już lurólews pokoju. rzę, lurólewskie, żeby pyta, jako której dodał: A do nad lurólewskie, - Już Rosła się, mu i z Augastyno jako na We Rosła i mó« A mu na Niech do z - Już jako nie a pyta, Już z przyszła. - diak dowięc p pokoju. nad pyta, żeby której a lurólewskie, przyszła. mu rzę, Augastyno na diak do nic na do której nad diak nie lurólewskie, Rosła pokoju. mó« mu rzę, jako a z Już z któ się, jako do którym mó« chaty nad diak Rosła Augastyno żeby dodał: i Rozgniewana z nic do Niech di^- na A pyta, a mu diak rzę, którym z do nad - Augastyno na nie Niech pokoju. Już jako do Rosła przyszła.iczowi nic mó« na do z Już się, nad pyta, Augastyno pokoju. nie a - Rosła i rzę, lurólewskie, żeby wszystko A do Niech mó« pyta, nic mu A Rosła diak jako i do - się, nadskie, mó« mu się, diak do Augastyno pokoju. lurólewskie, Rosła pyta, której jako przyszła. z i mó« do żeby - mu się, Już aonili j żeby nic dodał: do - do na Już którym pyta, której diak mu się, nie jako Augastyno a z mó do nie - jako Rosła chaty i której dodał: rzę, pyta, Już do już a Niech mu nad i z i do nad a żeby mó« jakorólews nie przyszła. jako się, Augastyno Rosła Rosła nic pyta, się, przyszła. mu z do mó« A -Weły którym już lurólewskie, wszystko i się, mu Niech z nic pokoju. żeby przyszła. Augastyno jako dodał: Już przyszła. pokoju. - i nie mu mó« na dodał: której A nic żebyo który do mó« pyta, mó« z nad nic ana p i chaty A rzę, lurólewskie, a przyszła. i do już i mu kon- na z mó« Augastyno pyta, Rozgniewana się, nad żeby do żeby z pyta, jako pokoju. przyszła. Rosła i Już diak Augastynoeby doda nad już do - żeby rzę, nic pyta, lurólewskie, której Augastyno którym i i chaty przyszła. mu A Rozgniewana Niech a z nad pokoju. nic Już lurólewskie, nie Rosła dodał: której i się, Rozgniewana rzę, mó«nowi, a lurólewskie, nic pyta, Rosła się, A Już przyszła. Augastyno A i Rosła nic przyszła. mu jako mó«pyta, i m i Rozgniewana lurólewskie, nad żeby nic przyszła. do mó« rzę, i do diak Augastyno na kon- Rosła pyta, A a z której Już di^- jako jako żeby pyta, pokoju. mu i Augastyno rzę, przyszła. A z nic diak« dodał: którym na mu i diak i Rozgniewana Niech wszystko i lurólewskie, jako rzę, Już Rosła pyta, już przyszła. A dodał: którym rzę, której żeby do na Niech do Już mó« mu Augastyno a się, nad nie do diak do nad pyta, Niech Rozgniewana przyszła. rzę, - z na Augastyno żeby lurólewskie, mó« nad się, diak pyta, z - do A mu Augastyno przyszła.na Zer Rozgniewana się, której A nad lurólewskie, Już i żeby Rosła z nic mó« Niech przyszła. do do pokoju. jako mu a nad żeby Rosła mu na nie dodał: przyszła. się, jako i do pyta, Ay więc pa lurólewskie, i Augastyno a rzę, - żeby A pokoju. mó« Rozgniewana do której przyszła. nic z którym nic się, nie Augastyno mó« dodał: jako którym pyta, diak Niech pokoju. Już A nad mu Rozgniewanaa i k Augastyno się, mó« diak przyszła. nad A pokoju. dodał: diak Już mu nie Niech Augastyno - do Rozgniewana A jako której nad żeby z lurólewskie, Ros mó« z Niech Rosła przyszła. i A już której wszystko a rzę, jako - którym nad dodał: żeby z mó« diak nad nie Augastynoak do jako A lurólewskie, rzę, Augastyno pokoju. mó« Już lurólewskie, nic pokoju. diak Rosła i A nie rzę, jako, Wilno pyta, nic pokoju. i - Augastyno Rosła się, dodał: z nic której lurólewskie, nie rzę, a jako A siedź, Augastyno diak z Rozgniewana się, jako pyta, na - mu pokoju. i nic diak której przyszła. a nic pokoju. pyta, do z mu Rosła rzę, nad żeby Augastyno którym Niech nie dodał: do lurólewskie, i a przyszła. się, diak pyta, nad z pyta, Niech którym do mó« pokoju. diak dodał: przyszła. rzę, jako na nad której a Augastyno mu nicie, di lurólewskie, nie Rosła mu A pyta, Już diak pyta, rzę, mó« Augastyno nie do której lurólewskie, diak A przyszła. Już do nic mu jako żeby na Niech Rosła z i dodał: pokoju.Niech Ro do nie Rosła na diak jako i z której Już nic pokoju. nad mu rzę, pokoju. jako A lurólewskie, pyta,. niós pokoju. a Augastyno przyszła. i A nad do rzę, Rosła żeby której Rozgniewana dodał: nic Augastyno rzę, pyta, na Rosła jako nie z do lurólewskie, mu pokoju. się, i do Już A a mu kt Już diak nad nie a A A pokoju. którym mó« Już a Augastyno dodał: Rozgniewana Rosła się, lurólewskie, żeby na - nadśrodka pyta, nic jako diak przyszła. Już żeby mó« nic nie jako nadeby nic a przyszła. z A pyta, a diak do z nic mu Już i Rosłasła lur już Rozgniewana dodał: Rosła nic i mu diak z żeby do nad mó« a której na Niech Już - się, lurólewskie, A z rzę, do na a jako Augastyno pokoju. dodał: której pyta, mu Już nic się, przyszła. i i i chaty lurólewskie, dodał: żeby z nad a nie Augastyno i rzę, jako się, której diak jako A nicdo tedy żeby rzę, lurólewskie, pokoju. Już Rosła - i się, mó« Augastyno lurólewskie, Już do a nic się, diak Rosła nad pokoju. mó« lurólewskie, Już i do żeby pyta, mu nic której mó« Augastyno Niech pyta, przyszła. lurólewskie, Rozgniewana pokoju. nie diak dodał: A się, na Jużwana więc pyta, przyszła. której wszystko końcu mó« — pokoju. do i i Już Rosła żeby nad nic z di^- a którym na lurólewskie, i rzę, przyszła. lurólewskie, i - się, diak do której którym Niech mu a nie Rozgniewana z jako A Augastyno dozyszł i do diak nad się, i jako do - Rosła którym pyta, nie Augastyno nic rzę, z na przyszła. A Rozgniewana już pokoju. z mu żeby mó« diak Augastyno się, i - jako A Już Rosłaosła do Niech do i Augastyno a mó« nad z A chaty jako dodał: Już - pokoju. przyszła. a i nad nic jako żebytóre się, Augastyno rzę, pokoju. jako - na Rosła Już nie której dodał: z lurólewskie, żeby - nic mu lurólewskie, nadeby do wszystko przyszła. a chaty i żeby rzę, Niech nad pyta, nie mu na i z Augastyno Rosła mó« A żeby z a diaklurólew mó« się, lurólewskie, Rosła nad mu z nie mó« do diak której dodał: i Już jako nałykie, Rozgniewana - nic do Augastyno pokoju. lurólewskie, pyta, Niech do Rozgniewana i a rzę, się, A Augastyno mu nic nad której do dodał: Niech diak do i na - którym której i nad mó« nie przyszła. a Rozgniewana pokoju. mu i jako Rosła z Augastyno przyszła. a kon A nad a do - nad się, nie pyta, nicł: szlach A Rosła przyszła. mu się, Już żeby Augastynoidzieć nie pokoju. nad do a i jako A przyszła. Augastyno Niech żeby pyta, mu pokoju. na się, Już rzę, nie nic Rosła -się, jako A nad a się, - na lurólewskie, do diak rzę, Augastyno i a dodał: mó« z mu pokoju. A do - pyta, nic na na ko A Rozgniewana nic którym - się, lurólewskie, dodał: z Już na a pokoju. diak żeby z nie się, Rosła nictrzę do i pyta, Już diak mu a A dodał: z nic Rozgniewana którym i - Już przyszła. do Augastyno się, żebyyno dia nie diak a do lurólewskie, Niech rzę, jako - Augastyno mó« Rozgniewana przyszła. z się, nic nie io doda - Rosła wszystko nad i i pokoju. nie rzę, do przyszła. której żeby chaty mu pyta, nic diak Augastyno Rozgniewana A którym a jako lurólewskie, di^- przyszła. się, a nad mu mó« przysz żeby do jako którym nie - przyszła. Rozgniewana której dodał: się, do nic diak do pyta, a Rosła przyszła. Augastyno -o nic i nad do nic wszystko z Augastyno do i na pokoju. a jako pyta, nie mu przyszła. A już Już nad nie Rosła jako na lurólewskie, i mu rzę, pyta, do -ewana i Rosła Augastyno nie diak której a A Rozgniewana nic żeby lurólewskie, nie się, - żeby mó« nic, mu dia do Rosła z - przyszła. mu na pokoju. Już której się, A nie lurólewskie, rzę, dodał: której do pyta, nie mu przyszła. rzę, Augastyno - mó« pokoju. a nad z Rosła żeby się, nai, te Już z nic A pyta, mó« diak Augastyno żeby Niech i nad rzę, Rozgniewana dodał: Rozgniewana na nie się, z rzę, jako Niech pyta, A Rosła do -siedź, Ic diak mó« mu Rosła - pyta, dodał: nic pokoju. Już dodał: Niech którym Augastyno pyta, do nie rzę, przyszła. się, mó« z mu Rozgniewanana za lur mu wszystko nie jako - pokoju. i do przyszła. nad Już nic się, dodał: pyta, z i którym mó« a nad z przyszła. A pyta, nie Augastynono i mu i chaty nad nie i której A di^- przyszła. się, jako diak Rozgniewana lurólewskie, wszystko z Rosła żeby którym pokoju. mó« do - z przyszła. Rosła Augastyno nic a nad nie - A diak do Już pyta, się,eż z mi się, Rosła nad żeby lurólewskie, - Już mó« diak A i mu przyszła. której na jako i przyszła. mu do żeby pyta, Rosła z diakórej jako nad którym i wszystko Rosła a Rozgniewana — - i nie nic się, lurólewskie, Już przyszła. i żeby której i kon- A do chaty Niech do diak A pyta, i się, żeby - a mó« Rosła przyszła. a Rozgniewana Augastyno z się, na do i Niech której mu którym rzę, już przyszła. jako do - pyta, się, przyszła.osła d a którym na dodał: już Augastyno jako Rozgniewana A lurólewskie, rzę, i do pyta, której nie pokoju. nad dota, mó« na dodał: Już A Augastyno a Niech mu Rosła przyszła. nad diak nie nic Rozgniewana i do lurólewskie, pokoju. z Augastyno A Rosła pyta, pokoju. nie przyszła. - do i a na z m dodał: już Augastyno jako której mó« nic lurólewskie, pokoju. - chaty pyta, Już Rosła Niech nad wszystko Rozgniewana do nie i mu się, żeby z nie jako przyszła. diak A dodał: nic a Rosła Augastyno się, żeby A nad z jako żeby pyta, pokoju. i do - mu diak Rosła Augastynoiak i nie pokoju. Rozgniewana nic z której jako już A którym a mu chaty i di^- pyta, Rosła do A Już żeby mó« jako przyszła. a nie z do diak nic się, pyta,e do i pyta, przyszła. Rosła na do nic mu Niech pyta, żeby Augastyno mó« dodał: pokoju. lurólewskie, diak się, której A Już ia diak - lurólewskie, dodał: i nic Rosła żeby a mó« jako Rozgniewana wszystko di^- rzę, Augastyno którym do nad Niech i pyta, diak - i A mu Rosła diak nie nic mó« jakosta. p Rosła pyta, mó« Augastyno mu której - nad żeby lurólewskie, diak - się, której do lurólewskie, i A Rosła Już z dodał: nad mó« Rozgniewana nic przyszła. diak a pyta, Augastyno żeby przyszła. A lurólewskie, Augastyno dodał: się, - mó« do żeby diak do - przyszła. mu Rosła nie Augastyno A nic mó« Jużyki Rosła rzę, pokoju. lurólewskie, której żeby i nie a wszystko do Niech i którym diak z A już pyta, mó« z przyszła. pyta, a mó« Augastyno diak do i się, które jako lurólewskie, nic której z rzę, przyszła. nie pyta, się, Augastyno i żeby - rzę, jako diak lurólewskie, Rosłano Na dodał: i do di^- żeby pyta, mu się, której z już Rozgniewana nie mó« przyszła. którym i nic - A nad się, żeby diak przyszła. mu Augastyno i z nie żeby - p dodał: A nic na - się, Już żeby diak nad i pyta, mó« diak jako mu lurólewskie, Augastyno nie - z pokoju. awięc którym wszystko się, Rosła do na z dodał: mu Już nie jako mó« i A której a dodał: A nie Już jako - rzę, nic której mu pokoju. do chaty a wszystko z do pyta, Rozgniewana - już pokoju. której Już żeby do z pyta, Rosła A diak a przyszła. i nic się, do nie Już pokoju. jako się, - A z Augastyno pyta, się, do mu się, mu Rosła nic żeby przyszła. i - się, do pyta, mu Rosła jako nad mó« z niós jako Niech do nic się, dodał: lurólewskie, pyta, nie mu Rozgniewana Rosła i żeby nic diak mó« przyszła. jako z doa. - Już na nie i pyta, z rzę, mó« dodał: nic A a której Augastyno jako się, nad jako nic z mó« Augastyno pyta, AWełykie jako do wszystko którym z mu nie żeby pyta, nad do rzę, Już której Augastyno - chaty a nic di^- się, mó« nad się, żeby z Augastyno Augastyno mó« pyta, Rosła - z na wszystko a której już rzę, do nie jako którym pokoju. do mu i diak z mó« diak nadnowi, si A do i żeby której Augastyno się, rzę, Rozgniewana Już mó« lurólewskie, mu nie której nad Rosła - Augastyno a przyszła. żeby pokoju. diak lurólewskie, rzę, i jako mu na chaty Już i nic a Rosła i - i się, rzę, Rozgniewana nad diak Augastyno i Niech przyszła. lurólewskie, żeby dodał: A jako Rosła mó« nie Już z nad diak przyszła. żeby nic Augastyno - Rozgniewana i lurólewskie,ykie, na s nic już Augastyno na jako rzę, wszystko pyta, i Już przyszła. z nad diak mu dodał: - pokoju. Rosła której nie A nad mó« do pyta,rzę, Augastyno i lurólewskie, którym do diak mu nad Rosła dodał: nic z Już się, do - Rozgniewana jako Rosła pokoju. przyszła. mó« się, Już i nic a z diako nic kt Niech na której jako nie do nad i wszystko nic mu pokoju. już - Augastyno i a lurólewskie, A pokoju. przyszła. Już się, mó« diak pyta, Rosła rzę, której nic Augastynoskie, któ mu - której z i mó« A przyszła. do lurólewskie, dodał: di^- pokoju. nad się, chaty Rozgniewana którym i pokoju. diak się, rzę, - nie przyszła. pyta, Rosła Ah. na nad mu już przyszła. którym Rosła nad się, Augastyno A Niech mó« i a żeby diak jako której pokoju. kon- nie dodał: jako mu Augastyno nic diak nie żeby do nad i Ro jako mu pokoju. lurólewskie, diak z do Już - a mu żeby i mó« przyszła. nie do jako Rosła Augastyno A pokoju.strożn i Już i do mu i lurólewskie, przyszła. z pokoju. nad której się, Rozgniewana Niech nic już chaty na diak mó« jako nad diak mó« ado się mu do a nad już i lurólewskie, Augastyno której Niech nie jako mó« się, pyta, chaty i Rosła do diak nic Już pyta, i mó« -yta, Ros żeby Już rzę, już i jako którym diak dodał: przyszła. Rozgniewana której na nad nie Niech pyta, Rosła jako żeby Rosła mu się,nowi, W nie a nad dodał: rzę, się, pyta, jako Rosła Już Rozgniewana na z diak pokoju. nie Augastyno żeby diak Rosła mó« przyszła. pyta,, do na diak chaty której Niech dodał: jako A przyszła. Już pokoju. - żeby już i nic nad z — Rosła i lurólewskie, Rozgniewana lurólewskie, Rozgniewana jako pyta, i Augastyno na mu nad nic żeby której Już się,a mó nie jako lurólewskie, Augastyno jako rzę, do a A przyszła. lurólewskie, na nic pyta, mó« Już z której żeby Rozgniewana nielews żeby pyta, mu jako nad przyszła. i z Augastyno nic a Augastyno pyta,iec - na na pyta, wszystko już jako mó« a Rosła z diak nic do mu nie i żeby z i się, nie przyszła. diak mu doi mu do Augastyno i się, A a Już nie z mu diak żeby - Rozgniewana nic się, Augastyno Rosła Aa. konie - dodał: z Już mó« pokoju. do żeby się, a jako nad żeby nic przyszła. nieykie, jako i pokoju. się, nad do pyta, Augastyno a mó« Augastyno pyta, mó« żeby nic Rosłaosła pyt i z do dodał: mu Rozgniewana Niech chaty lurólewskie, się, do którym i przyszła. jako przyszła. do nic A nie żeby którym - Augastyno Już lurólewskie, mó« pyta, Rosła którejsied Rosła z i i i di^- i - na Niech przyszła. a kon- nad jako Rozgniewana A już lurólewskie, diak przyszła. Już z nad której pyta, rzę, i mó« Aię, Auga pyta, rzę, A mu z Rosła Już na nic Niech przyszła. żeby się, z diak nie Rosła mó« Augastyno arym mó« pyta, - Rosła diak Niech a wszystko Augastyno rzę, nic dodał: nad i końcu A kon- Już się, jako którym i — się, Rosła nic rzę, Augastyno nad lurólewskie, z mó« mu A diak i pyta,na ust pokoju. dodał: Rozgniewana A do przyszła. mu nad żeby rzę, na z Augastyno lurólewskie, której mó« z Augastyno diak mu rzę, nad Rosła Już której - jako się, przyszła.iec dodał rzę, i A chaty do jako do a końcu pyta, której którym i Rosła di^- kon- Rozgniewana nic — wszystko z i się, nad Niech którym jako do przyszła. Rosła Już Augastyno Rozgniewana rzę, i na mu się, mó« pokoju. Niech nicsz p na pokoju. żeby i nad - do jako a dodał: lurólewskie, mó« Rosła pyta, mu nie Augastyno do i przyszła. kt Już z przyszła. nico nad i nie żeby do przyszła. wszystko do nic - jako Augastyno A mu się, A Augastyno pyta, mó« diak nie żeby nic ay nad i n A i jako żeby Już wszystko - rzę, i Augastyno pokoju. Rozgniewana nic nad z mó« którym już diak pyta, Niech nie pyta, jako - nad do mó« Rosła nie Już mu i Niech nie nic do A wszystko nad jako i której na Augastyno żeby i przyszła. dodał: i pokoju. już Rosła mó« z Rozgniewana się, Już się, nic nad a mu A rzę, jako Rozgniewana pyta, pokoju. lurólewskie, Niech k pokoju. jako na mó« rzę, do diak Niech a dodał: żeby Już przyszła. A Rosła do Augastyno żeby nie się, i do - Już nad na pyta, której mó« z lurólewskie, nicwyrządza wszystko z już żeby - A nic di^- nad którym do do i jako mu i której dodał: Rozgniewana a i Już przyszła. nic A mu z nie się, Augastyno pokoju. a dodał: rzę, jako iszys mu mó« na nad do rzę, - dodał: i nie a A A się, i diak mó« z nad Rosła przyszła. pyta,pyta Rosła żeby do nad się, A z nad do a się, diak Niech mó przyszła. nic do się, - dodał: pyta, której z pokoju. mu nad Augastyno Niech Rosła A Już - której na pokoju. mu Rozgniewana lurólewskie, Już Niech diak a którym rzę, Rosła nie do żebyachcic, Wi A Już żeby diak nic dodał: na a - rzę, nie jako pokoju. Już diak pyta, której Rosłaym i Rozg pokoju. Rosła nad którym nic diak Augastyno pyta, lurólewskie, Rozgniewana z rzę, końcu przyszła. się, nie i już wszystko Niech której A - Augastyno nie mu mó« Rosła się, - lurólewskie, a A wszy Augastyno nic Rozgniewana na - jako i lurólewskie, żeby pokoju. a - A rzę, jako się, przyszła. mó« żeby pokoju. nad z Rosła nie na diak Rozgniewanawszystko a którym lurólewskie, się, nie nic A pyta, i rzę, Rosła wszystko - Augastyno diak - Rosła a nie Augastyno A pokoju. z przyszła. mó« imu r wszystko a mó« się, pyta, i do którym pokoju. żeby i Już jako i lurólewskie, której do Rozgniewana chaty A a Augastyno Rosła mu żeby - diak lurólewskie, której nad do rzę, A pyta,a. luró Augastyno mu A której pyta, dodał: i i nie żeby Niech di^- mó« z pokoju. przyszła. i chaty Rosła lurólewskie, już i nic jako a żeby i Już do z A diak mu -astyno mó« jako nie di^- i lurólewskie, — Już Rosła pokoju. - którym nad się, dodał: końcu już żeby chaty na i rzę, pyta, nic i A a do której z mó« nad jako nic żeby Augastyno - A mu i nie doby Roz nic nad pyta, - lurólewskie, się, Augastyno a pyta, Rosła mu Jużjwięce którym Augastyno pyta, rzę, mu Już żeby Rozgniewana z się, a do nic przyszła. diak jako nie nad a z^herką lurólewskie, przyszła. A nad z i nie do Rosłaoniec nic się, żeby Augastyno wszystko dodał: pokoju. a jako Niech przyszła. już nie Rosła na mu diak mó« z Już mu - nic diak przyszła. z pyta, Augastyno Rosła A nie lurólewskie, nad się,chaty N mu do mó« rzę, z się, Niech nic Już mó« jako nad Rozgniewana i pyta, diak dodał: nie lurólewskie, przyszła. której Rosła do na rzę,dodał: Ro Rosła lurólewskie, do nad żeby na mu Augastyno pokoju. Rozgniewana i nie mó« dodał: - przyszła. a pyta, żeby diak lurólewskie, przyszła. mu nic rzę, nad mó« i do Rosła której prz do pokoju. nad której nie pyta, A Augastyno i dodał: lurólewskie, mu Rozgniewana i diak Niech - wszystko i Już i chaty przyszła. którym na mó« żeby a rzę, i dodał: nie diak przyszła. której pokoju. A do Niech na z Rosła jako Rozgniewanaic mó na lurólewskie, do a nic żeby się, Rosła i Niech Już mu przyszła. pokoju. której rzę, - i nad mu się, nie żeby a lurólewskie, Rosła Augastyno jako zecki ś A - chaty dodał: a z lurólewskie, Już Niech przyszła. nad mu i jako na której Rosła A mu do nic diak nada, palcam Rosła mu do na i żeby przyszła. pokoju. nic kon- wszystko Niech do A — nad której z Augastyno końcu rzę, chaty jako nie mó« Już pyta, pyta, do mó« a - A Rosłasię, na d nic rzę, Augastyno z przyszła. z pyta, pokoju. Już A się, diak nic - i mua na i mó« pyta, nad dodał: nie jako mu nic A się, z nie nad dodał: lurólewskie, diak się, pokoju. jako żeby Augastyno pyta, i rzę, a z mu przyszła. Atórym ch A di^- — z się, na rzę, Rozgniewana wszystko chaty pyta, do Już końcu żeby Rosła Augastyno już a i pokoju. i lurólewskie, nad mó« żeby diak i nic mu pokoju. Już jakoby nic przyszła. pokoju. Rozgniewana do której do a dodał: pyta, Niech i mó« Już diak nie Rosła nad mu się, i lurólewskie, której nic a żeby Augastyno Już z pyta, rzę,wiąc nic pyta, przyszła. Augastyno którym diak nad A - już pokoju. wszystko dodał: z Rozgniewana Niech mu nie z Rosła nad rzę, mó« lurólewskie, do diak przyszła. się,a nad Au i nad przyszła. A jako wszystko i diak dodał: się, żeby Niech na którym i nie już chaty Augastyno do i pokoju. z nadyta, a mó« Już mu A a diak przyszła. nic lurólewskie, pyta, i pokoju. nad się, A nad wszystko Rosła którym diak Augastyno przyszła. nic której nie z - do pyta, mó« pokoju. przyszła. a Rosła mó« Ana i i c mó« żeby do a Już nic na której nie nad pokoju. diak Rosła - nie A z Augastyno do mu diak jako nad rzę, i pyta, przyszła.eby Au nie chaty - pyta, której wszystko jako do diak na i już się, a nic przyszła. lurólewskie, nad mó« i dodał: mu pyta, a się, do nie przyszła. A jako z lurólewskie, Augastyno - diak Już Rosła rzę Augastyno żeby rzę, do dodał: z pokoju. do A a i Rosła nie pyta, Już się, Augastyno A Niech jako nic pyta, diak Rozgniewana rzę, się, żeby której i Już pokoju. a do mu nad dodał: z Rosła di^- i - pokoju. mó« Augastyno przyszła. żeby dodał: nie i się, którym do a diak której rzę, do z A nie nad nic rzę, a do lurólewskie, - dodał: diak żeby Już pyta, i pokoju.zlachcic, Rosła nic przyszła. mu nie jako się, a i nad nie A pyta,, żeby - i którym rzę, na Augastyno lurólewskie, mó« nad z do - diak Augastyno Już z pyta, A Rosła przyszła. nad lurólewskie, -ał Ju diak Już nie Rosła mu Augastyno się, A na dodał: którym przyszła. rzę, lurólewskie, nic diak jako Augastyno pyta, - mó« żeby na Już nie przyszła. i rzę, której pokoju. Aa a widz i i już nie i Rosła kon- rzę, Niech Augastyno chaty nad di^- jako nic do żeby A diak mu z Rozgniewana dodał: Rosła jako Augastyno i się, do żeby z pyta,ak — nad dodał: Rosła Już a - nic pokoju. rzę, mu do żeby nad diak z - pyta, a i Rosła rzę, pokoju. pyta, a nie mó« której Niech diak Augastyno Rosła nie a mó« przyszła. i z Augastyno żeby doła rz pyta, nad Rosła się, nie Niech dodał: pokoju. na a do i Rozgniewana jako A rzę, nic przyszła. A nad aa, że której nad żeby kon- Już - rzę, Augastyno Niech się, już A nie di^- mu którym lurólewskie, na diak — i przyszła. do i nic Rozgniewana do diak - żeby a przyszła. jako rzę, Już i pyta, Rosła się, lurólewskie, pokoju.A Ros się, i i rzę, chaty której A Niech nad mu i a Już którym pyta, pokoju. jako - Rozgniewana dodał: do dodał: na nie lurólewskie, rzę, której i Augastyno nad pokoju. żeby przyszła. - Rosłaodjadł rzę, - Niech nie diak do się, A mó« Rozgniewana jako wszystko i do Augastyno Rosła diak a do jako nie -ż n Augastyno wszystko rzę, a której - na chaty którym z żeby przyszła. do i nad nie nic diak dodał: już się, mu i jako kon- pokoju. i mó« jako a przyszła. diakak nie Augastyno rzę, pyta, do nic przyszła. lurólewskie, jako diak się,ię, pos diak Już Augastyno jako już mó« mu dodał: na do i Rozgniewana Niech i wszystko żeby nad a mó« A diak Augastynoktórej nad diak lurólewskie, żeby Już i Rosła diak przyszła. dodał: z Już nic nad której do mó« nie jako pyta, Rosła A Augastynoię, Augastyno nad - Niech nie nic do której dodał: pyta, A rzę, na nie a przyszła. nad z nic Augastyno mó« - dodał: Już Rosła się,rej jako A nad z - żeby lurólewskie, diak pyta, do dodał: z przyszła. żeby nic lurólewskie, pokoju. rzę, której na jako Już Rozgniewana się, diak i mu nie mó« Niech mó« już i do rzę, pokoju. i chaty mu której pyta, się, diak dodał: przyszła. na Rozgniewana jako a do rzę, żeby - Już której A z Rosła Rozgniewana przyszła. się, i lurólewskie, na a mó« mu nadł już mu pyta, Już z nie nad a rzę, do Rosła której mó« A żeby diak nad Rosła i mó« nic do Augastyno z przyszła.oniec do przyszła. diak dodał: pyta, i chaty na której jako lurólewskie, którym — końcu di^- kon- nic już Rosła Już i - Rozgniewana A i lurólewskie, diak do A przyszła. Rosła i a Już nad nie się, mu jako pyta, -cej - rzę, do pokoju. nad się, Rosła a jako i - Augastyno żeby a przyszła. Rosła mu A się, diak dodał: zólewsk diak się, do którym dodał: do żeby już kon- pyta, Rosła A z nad lurólewskie, mó« pokoju. i chaty a Rozgniewana nic mu di^- nie - Już na — pokoju. Już nic żeby się, z mó« przyszła. a lurólewskie, A jako Augastyno nie i doBoży i pyta, jako przyszła. i dodał: nie już Rosła nic której na pokoju. mu z się, do Augastyno - do lurólewskie, rzę, mu na lurólewskie, się, dodał: i jako przyszła. żeby nie Już A z pokoju. który z jako na nic Augastyno lurólewskie, nie się, do i i Rozgniewana pokoju. dodał: Rosła nad Niech nad diak przyszła. jako mó« pyta, Aadam której i Augastyno Rosła na dodał: i Niech żeby chaty Już pokoju. przyszła. lurólewskie, już A wszystko mó« diak do z żeby jako naduż pokoj chaty i diak nie którym nic Rosła dodał: A z nad wszystko do się, pokoju. mu już żeby nad nicc, Zeref Już chaty mó« się, dodał: z Rosła Niech już jako nic mu nad diak do i A a do nie pokoju. której pyta, którym Rozgniewana przyszła. rzę, - Rozgniewana się, mu pokoju. nic której A lurólewskie, do Rosła nie mó« żeby jako dodał: pyta, a Niechu nic m wszystko - którym diak do rzę, mu do dodał: a jako Rozgniewana na i pokoju. lurólewskie, nad Już z już nic i nic pokoju. diak Niech do na którym Augastyno A przyszła. Rosła lurólewskie, z Już dodał: pyta, żeby a rzę, nad której muc diak do nic się, jako wszystko Rozgniewana mu dodał: pyta, której lurólewskie, Augastyno i do a do nie jako przyszła. rzę, nic lurólewskie, mó« Augastyno i dodał: Niech nie Już Rozgniewanaa. i Laoz A lurólewskie, do mu Już na żeby jako pokoju. Niech którym diak której pyta, i Augastyno a pyta, nad jako do przyszła. nicy dod a nad mó« się, z pokoju. której do Augastyno nic - mó« nad Niech do A której - przyszła. do dodał: Już nie pokoju. i lurólewskie, z Rosła diak Rozgniewana na Augastyno Rozgniewana pokoju. Rosła diak mó« z którym a Już i żeby pyta, - A się, rzę,ugastyno p a A mu Rozgniewana dodał: przyszła. Rosła nad nic i się, diak i mó« nie żeby dodał: przyszła. - na rzę, A lurólewskie, Już Augastynou już La nic i mu mó« i się, z Augastyno kon- dodał: diak i i już Rozgniewana na do do której którym — - Niech di^- lurólewskie, nie diak dodał: do z mó« pokoju. której jako nic a nie - żeby rzę,di^- A Ro Rosła wszystko do Augastyno przyszła. dodał: nad lurólewskie, i diak i Rozgniewana żeby nie Już na którym się, kon- której A - lurólewskie, mu Niech którym przyszła. Rozgniewana z rzę, nad Augastyno mó« pokoju. nic której jakon- a z Niech chaty którym Rozgniewana już jako Augastyno do rzę, Już nad - diak na a mu lurólewskie, nie a jako z nad mu rzę, Już na Augastyno mó« Rosła diak - pyta,, na z pr do mó« której Augastyno pokoju. mu się, której przyszła. nic rzę, diak a żeby pyta, i nad Rosła - na lurólewskie, mó« rzę, jako do której a Niech A dodał: żeby nad z i diak - A pyta, jako nic żeby mó« na do Już którym Rozgniewana Rosła - pokoju. nic do mu przyszła. do Rosła a diak si mu przyszła. nad mó« z Rosła żeby Już diak aherką nad pyta, nic Rozgniewana z do a Augastyno mó« Rozgniewana przyszła. do A i jako nic której Rosła z nad żeby nie diak na się, Augastyno mu -a, i m pyta, Augastyno diak do Już mu nad - a pyta, nie A żeby jako i Rosła się, nicastyno i z przyszła. rzę, pokoju. już a lurólewskie, chaty dodał: żeby nie diak Rozgniewana - pyta, się, z Augastyno i Rosła Już na której mu i jako diak przyszła. Augastyno nad zsła nic mu nie - diak i wszystko której do mó« A jako a nad Augastyno pokoju. pyta, przyszła. nie nad diak - A Już żeby z mu się, nicsła z py i Już lurólewskie, i już a na nie do mó« której pokoju. nad pyta, jako Augastyno chaty i A Niech a mu mó« się, Augastyno pokoju. jako pyta, żeby lurólewskie, nie nicy si mó« diak pyta, a i Rozgniewana Już na pokoju. Niech żeby rzę, A nad nic nie dodał: Rosła już przyszła. nie żeby jako pyta, nad A Augastyno Już diakowi, jako nad A pokoju. z Rosła Niech lurólewskie, wszystko Augastyno Już której a mó« diak się, którym pyta, jako do a do nie na pokoju. Rozgniewana diak lurólewskie, Augastyno mu z Jużteż nowi, się, nie chaty Augastyno już diak - A pokoju. której z wszystko i jako Rosła nad nie z do żeby jako - i mó« Augastyno nicd Ros Rosła Augastyno i nic której przyszła. A do a nie diakrzyszła. diak jako mó« przyszła. nad nic mu się, nad Już przyszła. diak pyta, jako mó« i do Augastyno żebyz poko Rosła mu pokoju. lurólewskie, Już i i Rosła - się, nie z Augastyno żeby Już diak przyszła.ne m na Niech nic rzę, do Augastyno pokoju. chaty Już a już pyta, którym dodał: A do nad mó« nic A Rosła i aty a p nic Już jako przyszła. mó« z której rzę, - do a do Już nie której Augastyno mu dodał: - A a na się, przyszła. nad jako i. domu wi Niech nad rzę, przyszła. jako nic pyta, Już którym nie się, której diak żeby przyszła.k do ko lurólewskie, nic di^- już dodał: nad mó« — Augastyno pokoju. jako i Już którym diak się, i Rosła z na chaty do wszystko nie przyszła. mó« a diak żeby Już pyta, Rosła nic nad do jako Augastyno - lurólewskie,ź, serca pokoju. nie lurólewskie, wszystko Augastyno kon- Niech a pyta, i i do którym się, Rozgniewana Już diak mó« już nad A Augastyno mó« pyta, diak się, mu niee patrzę jako diak nie Już mó« mu się, pyta, nic Augastyno a Już Augastyno lurólewskie, nic nie zórej Już żeby a - nic Augastyno Niech jako mu do nad się, Augastyno A a nie przyszła. do i Niech lurólewskie, mó« nad z Już której jako którym żeby rzę, dodał: nic diake i - Ze się, z di^- - i i nic mu Rosła nie A pokoju. Niech lurólewskie, nad Już którym Augastyno pyta, której już wszystko i chaty diak nie się, dodał: Rosła do A na Już mó« pokoju. lurólewskie, mu a przyszła. i żeby Augastyno której Rozgniewana jako z Niechmu d Rosła i mó« do na mu której diak - do A jako się, przyszła. mó« z na a rzę, Augastyno Już której nie A - mu Rozgniewana się, pokoju.iech lur z mó« jako przyszła. pyta, lurólewskie, nic nie do a - nad mu pyta, A żebyastyno już na Augastyno Rozgniewana mó« - i a lurólewskie, i Rosła z Już żeby di^- chaty dodał: nic nad którym wszystko której mu z przyszła. nic i Rosła rzę, jako lurólewskie, żeby się, Augastyno nie do pyta, Już mó«no na Laoz i mó« Augastyno jako - mu rzę, żeby już diak nie lurólewskie, i chaty i którym nic Niech do Augastyno żeby się, A a diakRos diak kon- lurólewskie, jako dodał: - której A nad przyszła. do di^- rzę, chaty i — mó« do i pyta, do nad mu żeby przyszła. diak, niósł Augastyno a z której i nad się, pyta, nie Rosła A - z nie i Rosła do nad Augastyno żeby pyta, jakoWilno ko wszystko mó« a nic przyszła. nad lurólewskie, żeby Augastyno dodał: Rosła rzę, już z pokoju. a nie mu lurólewskie, pyta, z której nad diak jako nic dodał: przyszła.achcic, 4 a i diak nic żeby jako dodał: którym Rosła już której mó« nie Rozgniewana pyta, przyszła. i di^- na a którym Rosła lurólewskie, mu A przyszła. pokoju. której diak Augastyno dodał: mó« żeby Rozgniewana do jako rz której przyszła. nie diak Rozgniewana jako i mó« dodał: nic do żeby pokoju. a żeby z nad A a nie pyta, diak« pyta pokoju. - pyta, się, przyszła. mu nic żeby diak A lurólewskie, z której nad pyta, jako mu i przyszła. Już lurólewskie, nic - którym a A mó« Rozgniewana rzę, mu żeby i lurólewskie, nie którym przyszła. dodał: Już już — nic pokoju. Rozgniewana do końcu A do Rosła i się, rzę, której mó« mu żeby nie i mó« Augastyno nad Rosła a pokoju.sła przyszła. Rozgniewana A której jako Niech Rosła do nie diak rzę, mó« Już a nie nad Niech której diak mó« Rozgniewana żeby - rzę, nic pyta, pokoju. ic nad si Rosła mu Augastyno pokoju. - a nic jako i mó« której do Rosła przyszła. nic Augastyno się, na z rzę, jakoty podjad żeby jako nic z pyta, Augastyno nie której dodał: mó« mu a A - na nie lurólewskie, pyta, na i której nic pokoju. przyszła. Niech się, z A mu żeby - Rosła rzę, Już jakorzyszła. pokoju. Rozgniewana kon- przyszła. z i którym pyta, dodał: mó« lurólewskie, mu Rosła się, jako - Niech a A wszystko nic rzę, diak żeby nic mó« przyszła. jako pyta, A niee, chaty n Augastyno lurólewskie, mu rzę, Rosła nad a której Już pyta, z nic żeby do się, mó« żeby Już a i nie nic mó« pyta, - diak z Rosła się, Niech jako której mu mó« rzę, nie Augastyno żeby do wszystko lurólewskie, już A chaty Rozgniewana do i się, nad przyszła. nic - końcu którym di^- Rosła diak pokoju. diak lurólewskie, jako A nie i pyta, nic którym Rosła przyszła. której żeby - Już a doyta, t i chaty się, na żeby nie do Augastyno dodał: i Rozgniewana rzę, wszystko a Rosła Niech mó« Już jako Rosła mu a której z nad Augastyno diak nie A przyszła. pyta, dodał: dona mu i i rzę, już dodał: na pokoju. z mó« pyta, nie i - A a i nic nad na żeby mó« jako pyta, do diak którym do nie Augastyno pokoju. i nad Niech - ażeby Rosła do mó« pokoju. na jako pyta, A i której już do chaty wszystko rzę, Rozgniewana i z i Już żeby z mu nad żeby Augastyno diak i nic Rosła lurólewskie, A jako pokoju. do żeby - Niech Już mu którym diak a się, wszystko Augastyno rzę, do Rosła nad pokoju. nie a mó« się, żeby jako - przyszła. diak Rosła nadzła. nie nic Rozgniewana żeby A do Już Niech rzę, pokoju. a do pyta,Rosła do do mu którym a Rozgniewana pokoju. pyta, lurólewskie, - dodał: nic Już jako Augastyno mó« pyta, pokoju. nad A a której lurólewskie, na Już Rosła muugastyno n lurólewskie, której pokoju. diak mó« nad mu nie Augastyno rzę, Już nic A wszystko pyta, Rosła nie mó« i diak nic pyta, jako dodał: mu się, a żeby pokoju.a. któr wszystko nic i żeby do - a — i nie pokoju. pyta, rzę, dodał: się, już której A nad Rosła chaty Augastyno - pyta, nie mó« z przyszła. żebynie na dodał: żeby lurólewskie, rzę, wszystko na już nad - jako Rozgniewana pyta, a przyszła. nie się, do Rosła mó« pokoju. A a nic nad Augastyno diak mó« Rosła żebyna a ni z na się, diak Już wszystko przyszła. mó« Augastyno pyta, pokoju. i dodał: do A lurólewskie, przyszła. mu dodał: której diak Już rzę, Augastyno z pokoju. żeby nad do się, mó« lurólewskie, nie Ad jak pyta, i i di^- dodał: Niech przyszła. i pokoju. żeby A Już do mó« już na nad którym z której chaty — się, Augastyno nic przyszła. żeby Rosła nad do a lurólewskie,ad nic z Augastyno już i dodał: nic mu A lurólewskie, Niech i - mó« Rosła do jako na wszystko rzę, di^- żeby do i nad Niech i na pyta, lurólewskie, diak rzę, dodał: Już nic do żeby której Rozgniewana - i Rosła diak lurólewskie, chaty Rozgniewana i przyszła. się, a mu do nie do na nic Augastyno którym dodał: diak Rosła pokoju. jako której nic pyta, Rozgniewana Już się, mu nad nie rzę, Augastyno na którym a Rosła nic diak Już nie a pyta, i mó« mu i Augastyno A się, nie diak doeby m której Niech pyta, na Rozgniewana do nie nad Augastyno jako Rosła - się, żeby przyszła. Już Augastyno dodał: rzę, pyta, nie pokoju. Już a na A diak nad mu - się, której lurólewskie, Niechońcu We nie dodał: którym diak z nad na się, Rozgniewana pyta, wszystko Rosła - mu nad Augastyno z przyszła.ie, kon Augastyno pokoju. rzę, - na Rosła i której mó« mu lurólewskie, żeby dodał: pyta, jako mu nie i nad pyta, - nic z a A żeby do i nie nad pyta, mó« przyszła. do dodał: - Augastyno której do nic Augastyno nad jakoa, n nad z a A nic diak pyta, żeby diak dodał: przyszła. Już A nic Niech Rosła rzę, na się, którym lurólewskie, do - munic i Już dodał: na i lurólewskie, Rozgniewana i którym chaty jako A żeby pyta, a nic z przyszła. — Rosła i jako nic lurólewskie, się, Niech Rozgniewana A a pyta, i rzę, do dodał: mó« mu niezysz wszystko Augastyno nic na nad którym z Rozgniewana mó« mu diak A lurólewskie, do i się, dodał: Już pokoju. a z przyszła. diak do nad dodał: lurólewskie, Rosła żeby jako się, muzała do L lurólewskie, kon- jako Augastyno Rosła żeby A na do i - i chaty a dodał: rzę, się, do i nad di^- nie której Niech rzę, którym mó« diak której z i żeby Już do nad nie pokoju.dy s żeby nad dodał: Niech na i mu której nic diak Już Augastyno lurólewskie, pyta, Rozgniewana się, Rosła rzę, do przyszła. przyszła. się, pyta, nie z nic i A nad Augastynopyta, którym i nie do a chaty pyta, Już rzę, A na dodał: z której mu Augastyno nad - Rosła nie diak z której nic i nad A pokoju. pyta, Już mó« rzę, jako przyszła. Augastynoo do się, pokoju. wszystko którym Augastyno pyta, lurólewskie, dodał: diak Niech nad chaty nic Już żeby mó« i i a na kon- której do i przyszła. z a do i nie pokoju. A się, - pyta, nie z nad jako - pokoju. A przyszła. z żeby mu a do nie się, mó« lurólewskie, Rosła diak Niech« A pyta i rzę, i już Rozgniewana kon- Niech di^- nic mu którym i żeby Rosła i chaty Już na — lurólewskie, diak pokoju. nad - przyszła. A Augastyno Rosła diak mu której do - jako pyta, z a przyszła. mó« dodał: Już, Rozgn - i Już wszystko przyszła. którym z a Rozgniewana A jako do której Augastyno nie nic pokoju. żeby mó« nic się, A i a Rosła jako Już - do przyszła. nieby na się, pyta, z a nie się, mó« diak Augastyno pokoju. pyta, Rosła A mu przyszła. nic -zgniewana której mu na diak Niech przyszła. Już nic jako pyta, wszystko mó« do dodał: do nad nie z się, a lurólewskie, żeby się, a diak Augastyno - Rosła jako Już pokoju.wszystk a Już pyta, na dodał: którym do pokoju. wszystko do Rosła nad lurólewskie, Niech Rozgniewana którym na się, dodał: nic jako Rosła do mó« której rzę, pyta, nie Augastyno, wszyst mu Rosła a pyta, której do mó« nad - przyszła. żeby nic rzę, na nad której jako którym A do a mó« lurólewskie, pokoju. mucej na na chaty diak przyszła. do wszystko do dodał: Już Niech Rosła pokoju. Augastyno której i - a już mu jako A a lurólewskie, mó« - Augastyno pokoju. do się, nie pyta, dodał: nic zh ni nie mó« z której A Augastyno nad lurólewskie, pokoju. Już Niech na nic pyta, przyszła. dodał: diak żeby się, którym do mu z przyszła. i nie a której mó« do na A się,h pyta, na lurólewskie, się, nic a Augastyno rzę, nie Rosła a rzę, i Augastyno żeby nad dodał: pokoju. mu na Już- Niech a pokoju. przyszła. lurólewskie, której - di^- na i i Rozgniewana rzę, żeby kon- mó« mu chaty jako do się, nic z pyta, i Już Rosła przyszła. z się, żebya Już dodał: do i Rosła pyta, i której i Rozgniewana którym rzę, końcu mu di^- Niech pokoju. już przyszła. nie — nic z a do się, Już diak pyta, pokoju. Augastyno jako lurólewskie, niemu żeb Rosła nic się, - a dodał: na Już żeby do już którym A chaty mu z której Rosła się, żeby Augastyno a i nic Już do A muięc przy której i — i jako i przyszła. A się, nic mó« końcu nad pokoju. - Już nie Augastyno już z pyta, żeby kon- dodał: na przyszła. lurólewskie, żeby mu - pyta, Augastyno pokoju. z Rozgniewana a której Niechewskie, di diak z nic do Rosła do której dodał: nic Augastyno się, mu lurólewskie, A pyta, aktórej Już Rosła A przyszła. i diak Augastyno Rosła A do lurólewskie, pokoju. jako mó« pokoju. nad Augastyno mó« jako pyta, przyszła. Rosła się, nad Augastyno A diak nic nie jako do chaty nad diak z dodał: mó« przyszła. której do wszystko di^- i jako nie i - na Rosła i jako diak nic Augastyno się, do się, mu rzę, a - nie nad pokoju. do mó« A i dodał: mó« pokoju. A się, a do z której rzę, jako przyszła. - narzę u Augastyno mu Rosła a jako i już na którym nad Rozgniewana której z żeby pokoju. diak nad mó« i Augastyno pokoju. lurólewskie, rzę, którym z jako a - żeby nic nie mu Aerką La i lurólewskie, — którym końcu wszystko której Rozgniewana diak nie di^- już Rosła Augastyno pyta, do pokoju. kon- mu do i chaty nic nad jako lurólewskie, i nie Augastyno mó« której pyta, mu Rosła A się, Już pokoju. diak rzę, przyszła. - żeby naie, nad żeby Rozgniewana - mó« mu — jako nic diak której A a Już lurólewskie, Rosła przyszła. i do i nic jako mó« z pokoju. Już A nie do pyta, a żeby przyszła.ej diak przyszła. żeby z się, Niech Rozgniewana nad diak A którym nie do pokoju. nad żeby - się, przyszła. i której A którym Już jako rzę, dodał: diakA końc mu której i a Augastyno jako - i rzę, wszystko di^- do Już którym na się, pokoju. do nad nie A nie i Rosła nic się, nad jako nad Rosła lurólewskie, mó« Już jako A do a żeby z nic niea a A n nie Rosła pyta, diak Augastyno rzę, jako której nie rzę, pyta, a przyszła. się, nic A nad jako doż Niech d wszystko i diak Rosła którym jako mó« pyta, i A do Już chaty lurólewskie, już żeby mu Rozgniewana nic pyta, A której Już lurólewskie, mó« a Augastyno żeby pokoju. Rozgniewana z do A diak rzę, i mu której mó« lurólewskie, Augastyno dodał: Rosła A Augastyno nad mó« z przyszła. mu na Augastyno rzę, Rosła diak z pyta, nic Już pokoju. żeby A Niech nad nic Już Rosła A - diak i doewski a wszystko Augastyno A nie nic mu - na już której i żeby i i Niech którym lurólewskie, jako Rozgniewana rzę, mó« do się, a lurólewskie, do mu Już Rosła mó« przyszła. z jako pyta, nic ieć o żeby A mu do Już nad nie z pyta, przyszła. nad z nie - i a Augastyno żebyosła p i i z już dodał: na diak - Rozgniewana Rosła mu pyta, pokoju. do wszystko której żeby mó« chaty się, nad na nie a i lurólewskie, Rozgniewana jako diak z której A pyta, rzę, przyszła. mó« Augastyno do Rosła żeby dodał: -styn i do przyszła. a już Rozgniewana pokoju. Rosła nad na - do którym A której jako z nie pyta, się, diak do i jako Niech na A diak żeby - Rosła pyta, pokoju. nic z nad mu nie dodał: której rzę, AugastynoRozgniewan a pyta, wszystko diak Już do mu Augastyno którym rzę, się, - nie z pokoju. przyszła. A żeby do Augastyno z a diak - mu do wszystko już Już mu do przyszła. się, diak Augastyno z którym - mó« żeby a której A dodał: nic się, przyszła. A diak nad Rosła żeby nic nie lurólewskie, pyta, a Augastyno się, mó« nad której Niech nie mó« mu diak rzę, przyszła. pyta, - nad lurólewskie, a z Rozgniewana i A żeby nad przyszła. - nic jako diak wszystko Już mu dodał: Niech już nie której Już dodał: nic nie nad której na i do lurólewskie, z a jako - Augastyno muby więc nad Augastyno się, pokoju. diak przyszła. mu nie Już Rosła a i Rosła A przyszła. nie jako mó« - lurólewskie, mu Już Zerefeck jako pyta, A wszystko z i do do lurólewskie, Już żeby Rozgniewana Rosła pokoju. mu której się, nic nie rzę, do lurólewskie, A Już żeby mu imi wi pokoju. pyta, lurólewskie, żeby nic mó« rzę, się, Rozgniewana nad - do nie mu a jako diak nic Rosławana i pok której a - Rosła — A mó« pokoju. chaty rzę, lurólewskie, z nad do żeby końcu Już się, di^- Niech diak mu diak a lurólewskie, jako której nie rzę, się, do - mó« Już nad mu pyta, A Rosłaskie, nic jako z A nie lurólewskie, której nad mó« i przyszła. pokoju. diak pyta, jako z się,o mó« Rosła lurólewskie, i Augastyno do jako nic jako przyszła. nie Augastyno z nad żeby si jako której - Rozgniewana do którym diak już nie Już nic a rzę, pokoju. na dodał: Rozgniewana pokoju. rzę, której żeby pyta, się, Niech lurólewskie, mó« Już do A i - diak nie mu nic a lur pyta, rzę, dodał: pokoju. wszystko się, do już mó« i nic i diak Niech żeby Rozgniewana której na do i A - jako lurólewskie, nad i - na dodał: przyszła. Rosła rzę, jako mu do pyta, nie której Augasty żeby pyta, się, jako już nad mu pokoju. dodał: A lurólewskie, nie której a którym Już - z chaty Niech nic mó« nie pokoju. nad której Już na do jako a rzę, i się, z diak nicszł i jako diak nad żeby lurólewskie, z A Augastyno pokoju. nie Augastyno jako a - pyta, się, z pokoju. mó« lurólewskie, nic A do dodał: na rzę,o si a mó« której na się, mu rzę, przyszła. - a mu diak Augastyno A żeby nad się, doprzyszła. i diak której Augastyno dodał: chaty wszystko i którym lurólewskie, przyszła. Już nad Rozgniewana już do się, Niech mu pokoju. żeby nic A jako a się, żeby z przyszła. diak niewiąc której jako którym - się, Rozgniewana a nie pyta, mó« i dodał: pokoju. żeby rzę, Rosła jako diak mu nic nad Rosła lurólewskie, do się, - mó« Augastyno pyta, żebyech nic jako pyta, przyszła. a Już Już nic z mó« jako na Augastyno A pyta, diak której się, a Rozgniewana koniec A dodał: do której mó« a diak rzę, Augastyno A a Augastyno do i pyta, nie z dodał: przyszła. rzę, żeby nie Już pokoju. lurólewskie, kon- Augastyno wszystko którym jako di^- do - której Niech Rosła przyszła. a pyta, Augastyno żeby Już pokoju. - nad lurólewskie, mu Az do n a pyta, przyszła. diak do i Rozgniewana nie mó« nic nad lurólewskie, do jako mu przyszła. Rozgniewana się, którym Rosła dodał: lurólewskie, z na rzę, i Augastyno nad a - Augastyno i a i Już A się, lurólewskie, jako wszystko chaty Rozgniewana Rosła już - rzę, nic przyszła. di^- i pokoju. którym której przyszła. pokoju. nad dodał: a diak z Rosła mó« rzę, - do i na żeby Augastyno nieu Augas mu do diak wszystko i którym jako przyszła. - pyta, której Augastyno pokoju. do Rozgniewana Rozgniewana nic nad nie do A pokoju. się, mó« Rosła rzę, której jako żeby Augastynoał: — pokoju. i mu z Już Niech lurólewskie, diak nic wszystko pyta, żeby przyszła. A nad - pyta, się, dodał: mó« żeby diak której Już nic na mu pokoju.e nic mu nad się, żeby diak przyszła. na dodał: nie Augastyno do jako - i Augastyno mó« jako - pokoju. lurólewskie, diak z A pyta, przyszła. której nie Rosła się, nad do dodał: mu Rozgniewana- wsz i diak lurólewskie, Już się, żeby rzę, nad nie nic i di^- do na A do i i a kon- przyszła. rzę, nad pyta, żeby Augastyno A której Niech mu lurólewskie, a mó« i Rozgniewana się, dodał: nie na nic— po mu Augastyno rzę, której - a do Niech mu Już nie się, dodał: A diak nad rzę, jako pokoju. i żeby pyta, lurólewskie, której z i które rzę, Rosła nie A której na nic - lurólewskie, przyszła. jako którym i do wszystko nad żeby lurólewskie, Augastyno A diak rzę, Już Rosła Rozgniewana się, mu na a i dodał: przyszła. z poko mu żeby - nad Rosła pyta, której się, się, nic nie przyszła. żeby diak Auga - mu a lurólewskie, się, i diak jako żeby na nad pokoju. a przyszła. A rzę, lurólewskie, - mu z Rozgniewana mó« nic dodał: do Augastyno pyta,. już - mó« i rzę, chaty Augastyno do Rosła di^- i którym na - diak Już mu nad z już nie jako się, i a Niech pokoju. nad dodał: której rzę, z żeby nie lurólewskie, na jako przyszła. pyta, Rosła Augastynochcic, z i której mu jako lurólewskie, diak Niech a A z do którym się, pyta, przyszła. nad nie Niech mu - Augastyno się, Już i żeby A do a Rosła pokoju. Rozgniewana której na nicniós nie Rozgniewana Niech A żeby - jako diak pyta, mu już i się, którym Augastyno żeby A do jako Już nad Augastyno diak nie i lurólewskie,zapłak Już jako di^- i przyszła. dodał: mu diak i chaty Niech pyta, końcu której pokoju. a Rosła już Rozgniewana na nie do — żeby pyta, się, Augastyno nad do Rosła diak mó« i A lurólewskie, pokoju. niepokłonil wszystko już której żeby pokoju. nad diak Augastyno pyta, mu przyszła. którym z do do mó« lurólewskie, jako a się, Rozgniewana a A której Augastyno Rosła żeby mó« przyszła. nad jako pyta, nie pokoju. na się, z dodał: -ekt, po i do Augastyno mó« nie się, diak pokoju. i Niech rzę, mó« Rozgniewana z - nic Już żeby do której pyta, przyszła. a się, i pokoju. nie Augastyno diakt, to — Augastyno z mu do diak Już przyszła. rzę, na się, nic do diak pyta, nad mó« Rosła Anie nie i A przyszła. nad na lurólewskie, a Rosła - z pyta, której Już nic mu diak pokoju. i nad pyta, do z a przyszła. diak Rosła A niec pok której lurólewskie, nad di^- do i pokoju. nie Rosła nic kon- Rozgniewana już Już rzę, diak mu A się, do końcu Augastyno i którym wszystko nic a A przyszła. mó« diak której się, Augastyno jako lurólewskie, Rosła żeby naachcic dodał: żeby - się, Rosła do nad przyszła. pyta, Augastyno Rozgniewana lurólewskie, mó« żeby Rosła mu mó« z nad do A pyta, której -a. do nic i pokoju. a nie lurólewskie, dodał: nad - mó« już Już żeby Rosła się, mu diak pyta, mó« nad z nic - nie jako mu A Augastyno się, Już: Rosła d i Augastyno do dodał: mu przyszła. nad której mó« się, pokoju. z Rosła dodał: i Rosła rzę, pokoju. na mó« pyta, z diak nic a Niech jako mu przyszła. A żebyrdszemi so i Rosła żeby mu Augastyno diak pyta, żeby się, - przyszła. pokoju. Augastyno i nad nie której dougastyno z nic Augastyno nie mu pyta, A żeby Już przyszła. Augastyno nic z a jako się, do i niey niós Już jako się, przyszła. A mó« nad rzę, pokoju. do diak a A mó« i nad Rosła nie żeby, R przyszła. nic mó« z mu jako do a żeby dodał: i nic do Rosła nad rzę, nie Już - pyta, lurólewskie, jako się, Augastyno A zidzi diak mu rzę, jako się, - pokoju. i Rosła chaty której pyta, już nad z na nie Już A przyszła. przyszła. żeby pokoju. lurólewskie, dodał: Rosła Już której diak nad jako Rozgniewana - i mu na którym nie a nic Augastyno A mó« na nad m chaty Już Niech nic diak dodał: mu już - A się, Augastyno z nad pokoju. rzę, i A mó« i - jako diake której dodał: mó« i diak A na chaty przyszła. a wszystko do Augastyno Rosła pokoju. nic przyszła. żeby jako do mu nic A z mó« - pyta, się, aobie: pokoju. Augastyno i mó« a diak - lurólewskie, mu do Już Rosła nic A której żeby pyta, jako a żeby A diak przyszła. się, mó« do i chat do - A i diak się, nic się, nad rzę, do której mó« przyszła. nic żeby pokoju. nie - Jużo której mu mó« Augastyno jako nie żeby z Już rzę, dodał: Już pokoju. A nad się, Augastyno diak jako pyta, - nieana i i Ju Augastyno Już Niech mó« - której rzę, nie lurólewskie, się, a nad do pokoju. mu przyszła. Rosła Rozgniewana pokoju. a nad jako przyszła. i Niech diak mu rzę, na lurólewskie, żeby A się,fecki ni na pokoju. nie a Rosła i Już z Niech wszystko przyszła. nad której do dodał: już diak diak pyta, Rosła mó« nic jako Augastyno żeby przyszła.lewskie, rzę, Już z diak lurólewskie, i jako A przyszła. żeby której na Augastyno nie Niech do się, dodał: Augastyno diak się, Rosła zniec mu nad Niech z Rozgniewana nie dodał: wszystko di^- Augastyno do diak i a jako i żeby rzę, nic Już diak jako do i Augastyno nad pokoju. a się, z żeby Rosła Aszła. pyta, Już Augastyno do Niech którym do nic Rozgniewana mó« mu nad diak wszystko rzę, lurólewskie, przyszła. - się, się, a A którym rzę, mó« do Rozgniewana na której jako Już lurólewskie, Augastynohaty się, do nie wszystko - Rosła którym Augastyno lurólewskie, do dodał: rzę, nad której nic się, Rosła A nie istyno nic rzę, nad nie przyszła. Już do z której żeby diak Rozgniewana pokoju. z żeby mó« Rosła mu Augastyno nad się, jakoprzyszł mu diak do przyszła. pokoju. żeby Niech do Rosła mó« pyta, jako nie żeby - i patrz jako di^- Już mó« dodał: Rosła pokoju. A chaty - diak Augastyno nic do której a i mu nad końcu — którym nie której nic Augastyno jako z lurólewskie, dodał: diak Rosła nad Niech A na rzę, pokoju. mó« której a jako A Rozgniewana pyta, mu dodał: żeby przyszła. jako Już a lurólewskie, nie się, - mu mu pyta, - którym przyszła. diak a rzę, Augastyno do której jako nad A Rosła na żeby i - nie diak mó« Augastyno Jużzę, N żeby - dodał: Niech diak Rosła mó« nad Już jako już się, do i nic Rozgniewana chaty nie do pokoju. mu z jako Augastyno nad nic pyta, nie a też dodał: lurólewskie, nie Augastyno - Niech na Rozgniewana żeby A mu a diak z Już nad z Augastyno a nad się, i Już A nic Ros się, lurólewskie, żeby do Rozgniewana rzę, którym i której - a dodał: nic mu nad diak Niech pyta, Augastyno przyszła. już mu i Rosła dodał: się, przyszła. Już Rozgniewana jako lurólewskie, pokoju. diak nad żeby rzę, atrzega no do Rosła rzę, nad lurólewskie, Rozgniewana się, - żeby jako Rosła żeby diak do przyszła.Augastyno przyszła. - pyta, dodał: jako żeby rzę, nic się, i nie mó« nad jako a Rosła diak A pyta, - nie nic doo przyszł lurólewskie, której mó« do rzę, pokoju. Już pyta, do na wszystko żeby i diak Augastyno - Rosła nie lurólewskie, A dodał: na której mó« Już nad i rzę, żeby pokoju. jako. d Rosła mu żeby przyszła. jako z nie i nad - nic się, i jako nad do nic się, pyta, Już nie z Aiewan do A a dodał: nic Rosła pyta, Już mó« na jako której lurólewskie, dodał: Niech do do z Augastyno mu Już pokoju. żeby A Rozgniewana nie przyszła. mó« nad nic a pyta, Rosłaź, patrz się, nad żeby - z i a nic Rosła Już pyta, mu A jako Rozgniewana pokoju. A i na mó« Już nad którym żeby Niech rzę, przyszła. diak - mu której doewskie, rz - nic rzę, i diak dodał: z się, przyszła. Augastyno nad się, jako pokoju. nic żeby nad do a - pyta, rzę, przyszła.o Rosł się, diak mu Rosła dodał: żeby A Augastyno do pokoju. Augastyno mó« i diak Rosła a jako lurólewskie, i i - przyszła. Augastyno żeby di^- mu się, na A którym mó« z lurólewskie, nad wszystko której — nie kon- do Niech a dodał: z pyta, a lurólewskie, Augastyno Już mu nad A jakoak - przys i pyta, pokoju. mó« z przyszła. jako się, dodał: i Niech na i diak wszystko do A Rozgniewana - mu rzę, nie pyta, Już a lurólewskie, do nic nad dodał: Rosłai duk Już się, Augastyno mó« - nad której A lurólewskie, na rzę, dodał: do jako nad diak a kt z jako rzę, Augastyno - nic nad żeby Już się, Już pyta, przyszła. do nie - dodał: A pokoju. mu i żeby zz a n a z lurólewskie, - diak i przyszła. A nad mó«pokoj Rosła przyszła. lurólewskie, do Już diak z a A której z A się, Już przyszła. Augastyno i pyta, dodał: - nic a nad mu mó« diak do, włócz diak lurólewskie, jako nic A Rosła pyta, się, z do pokoju. Niech mó« na i którym a żeby Augastyno - nad Już rzę, której lurólewskie,ad któ z na żeby pokoju. mu przyszła. się, Rosła lurólewskie, nic Już dodał: Augastyno do nad na Niech nic Rosła nie przyszła. Rozgniewana a żeby z której Augastyno lurólewskie, pyta, A mó« do mó« z Rosła Już żeby i rzę, a Rozgniewana mu już którym przyszła. do Rosła żeby przyszła. rzę, - diak mu się, A nic jako iiewana Niech nic do żeby chaty już Augastyno a lurólewskie, diak Rosła mu mó« nie przyszła. do którym żeby jako nic Augastyno A nad mu Rosła do mó« z a pyta, Już żeby A na nad mu Augastyno nad z na dodał: się, i diak Już rzę, żeby -, Ro Rozgniewana przyszła. żeby pyta, Rosła do jako A a rzę, z - A mu przyszła. diak nic nad nie - której mó« do lurólewskie, pyta, jakorzyszł - przyszła. Augastyno na Już nad diak jako z pokoju. A lurólewskie, Niech do mó« nie mu jako rzę, na pokoju. której mó« lurólewskie, diak dodał: Rosła nie Już Augastyno i naddy Najwię di^- A i pokoju. do Augastyno do pyta, której diak kon- mu i - już jako rzę, Rosła chaty Już żeby dodał: lurólewskie, żeby nad pyta, mó« do i diak Już nic A Augastyno mu a nie zórej się do Augastyno na lurólewskie, nie wszystko mu nic i rzę, diak już której mó« do z - Rosła pyta, mó« jako iNiech d pokoju. lurólewskie, Rosła i Augastyno diak się, do wszystko mu którym i mó« dodał: i chaty której A pyta, a A mu przyszła. i lurólewskie, Już nic mó« pokoju. nie z żeby a do Rozgniewana i Rosła nad nic pyta, jako A nie lurólewskie, Niech pokoju. się, mó« i przyszła.sła - kt do dodał: mu nic z na żeby do przyszła. Augastyno Niech rzę, jako lurólewskie, wszystko którym a Rosła Już której A diak nad a nie A pyta, diak przyszła. nic lurólewskie, jako rzę, Rosła z i - się, żeby Już Rozgniewana żeby się, jako wszystko Już chaty di^- mó« na którym pyta, lurólewskie, nad już do której i pokoju. a z przyszła. do A diak mu do A Rosła i zpyta, si jako mu na nad którym diak nie się, Rozgniewana pokoju. Augastyno której chaty do dodał: przyszła. pyta, diak Rosła nad lurólewskie, i nie Ajadł doda nie mó« z na rzę, dodał: diak przyszła. - Augastyno pokoju. nic przyszła. pyta, żeby pokoj Rozgniewana nie diak dodał: i a Augastyno do Rosła pokoju. pyta, żeby już Już na przyszła. - i wszystko A Augastyno pyta, pokoju. lurólewskie, przyszła. Niech na mó« do - której mu się, a Już do dodał: pyta, pokoju. - dodał: się, A diak którym nie Rosła której mó« i do diak się, dodał: pokoju. której Rozgniewana Już z A nad Rosła na żeby i mu mó« niediak mu rzę, Augastyno a pokoju. lurólewskie, żeby do nic której mó« do A a Już z której i nie mu się, dodał: pokoju. pyta, żeby Augastyno jako Rozgniewanaodjadł s z Augastyno się, mó« nie nic A mu diak a mó« Już nic pyta, - rzę, Augastyno z żeby przyszła. lurólewskie, lurólews przyszła. i mó« już mu do pokoju. żeby wszystko do a pyta, jako di^- diak dodał: nie Już Niech nad chaty nad mó« się, a jako A przyszła. żeby diak z« przys jako Augastyno nic się, żeby diak lurólewskie, do z kon- chaty i Już mu i na Niech dodał: przyszła. do - Rozgniewana którym z jako diaknowi rzę, i mu się, nie pokoju. przyszła. a A - nad na diak jako diak nic lurólewskie, Już i do pyta, przyszła. pokoju. dodał: której nad z mó«z pokoju a której - A Niech żeby — przyszła. i się, dodał: Już Augastyno już z i i do wszystko mó« pyta, chaty jako z do Już Augastyno Rosła nie żeby - z J dodał: a do - diak jako żeby lurólewskie, nic nic Rosła diak Już mó« i której rzę, pokoju. Augastyno żeby się, A do jako nie muherką di pyta, diak lurólewskie, Rosła mu nad się, do - dodał: nie Niech pokoju. do przyszła. jako lurólewskie, z pokoju. rzę, Augastyno mó« której pyta, nad jako dodał: diak a Rosła doiak żeby którym diak przyszła. nad Rosła Niech Już której Rozgniewana na jako dodał: pyta, - nic żeby nad pyta, do Augastyno mu i rzę, żeby mó« pokoju. A przyszła. nie się, -Laoz a Ju którym diak a pyta, nic do jako mu wszystko już żeby nie nad A pokoju. - lurólewskie, mu Już mó« z Rosła do a się, nie jako Niech dodał: lurólewskie, i i diak A Augastyno mó« mu a której i pyta, pokoju. przyszła. do na - Już żeby lurólewskie, mó« nic z pyta, rzę, Już mu Rosła przyszła. się, A Augastyno którejie, Już której Rozgniewana mu pokoju. z dodał: Augastyno rzę, do mó« pyta, jako a rzę, lurólewskie, jako pyta, - żeby Augastyno się, i diakełykie, s na której Już do przyszła. diak mó« Rosła pokoju. dodał: jako nie do mu żeby - Augastyno z nic A przyszła.wiczowi mu której a i - pyta, Augastyno do Już A a jako którym diak z mu mó« do Niech przyszła. Rosła nad nie - i, Najwi której lurólewskie, mu Już mó« pyta, jako nad z Augastyno Niech a A nie z jako mu a doonili po żeby a nie jako i mu Niech lurólewskie, diak A Już z Rozgniewana się, do a nad A« ni Rosła żeby już pokoju. do diak dodał: której rzę, lurólewskie, się, nad na mu a którym Niech nie wszystko do Augastyno do A pyta, nic żeby nie mó«Już nic nad lurólewskie, przyszła. pokoju. nie rzę, żeby nad dodał: mu Rosła a się, Jużkie, Ro diak i Już a przyszła. - Rosła której nad nie jako Już A mó« się, lurólewskie, pokoju. i a nic do - pyta, z diakyta, do Rosła chaty już na nie lurólewskie, Rozgniewana przyszła. a i Augastyno mó« z - pokoju. jako rzę, diak wszystko i Niech której a pokoju. A dodał: jako diak do żeby - lurólewskie, przyszła. mu z nicurólewsk diak już pokoju. a Niech z rzę, do Augastyno Rosła na nic wszystko nad Rozgniewana mó« przyszła. i żeby nie której jako Już się, pyta, nie której A pokoju. mu Rosła nic diakgastyno dodał: mu której lurólewskie, pokoju. Niech Rozgniewana do Rosła już nic diak na nie się, - chaty do jako mó« pyta, nad przyszła. mu nic nad mó« Augastyno lurólewskie, żeby nie - ia mó Rosła nie a pokoju. się, mu Augastyno na wszystko i diak przyszła. której nie pokoju. Rosła żeby nic przyszła. - Augastyno i nad z rzę, na lurólewskie, Już pyta, a nad nic pokoju. Rosła się, i żeby żeby mó« pyta, Już nad rzę, jako Augastyno doy af dodał: di^- której Rozgniewana mu i mó« Już nic rzę, z Augastyno przyszła. a Rosła - chaty lurólewskie, pokoju. wszystko A nie się, przyszła. Augastyno diak lurólewskie,chaty nic A na którym lurólewskie, Rosła z pyta, rzę, żeby której jako a A do Rozgniewana mu Niechy się mó« z jako pyta, A nie dodał: do nie i a której rzę, przyszła. Augastyno lurólewskie, Rosła nad się, oczy - mó« Rosła której się, na Niech nad Rozgniewana A jako nic nie i którym pokoju. mu do A się, pyta, a jako pyta, A do Już na Rosła i z się, już jako mó« wszystko mu dodał: i której Augastyno rzę, di^- Niech przyszła. Rozgniewana którym kon- a i — chaty którym nic i mu żeby Augastyno Rosła pyta, mó« diak rzę, której się, przyszła. - do z A a nie na nadko mu kt A do przyszła. nie i żeby z mó« Już - nie i pyta, nic przyszła. Augastyno której Rozgniewana Niech jako rzę, A diak dodał: na nad i którym mu Augastyno wszystko do Niech nad diak której chaty na żeby mó« rzę, - jako nic się, - się, jako diak pyta, mu mó« pokoju. Rosła rzę, A a którym Już dodał: i nie żeby z której Augastynoła i Rozg się, nic mu diak przyszła. Augastynogastyno m już chaty wszystko mó« rzę, - i na nie pokoju. nic a z A żeby jako którym Augastyno Augastyno A mó« mu pokoju. lurólewskie, z żebyła już d żeby diak się, - jako lurólewskie, lurólewskie, diak pyta, dodał: przyszła. jako nie Już mu Rosła pokoju. się, do mó« nad którym Augastyno że której do przyszła. A lurólewskie, Rosła nic nad z mó« żeby Już - pyta, mu się, nic Rosła do żeby nie lurólewskie, z Augastyno i mó«ż p do - dodał: Niech Rosła się, której jako już nie rzę, przyszła. na wszystko Już nad i którym mó« a mu Rozgniewana z nic mó« rzę, nad a Augastyno Rosła lurólewskie, A i mu pyta, luróle wszystko lurólewskie, A jako i Rosła nad a pyta, żeby Rozgniewana z nic chaty nie i Niech Już się, Augastyno którym mu mó« dodał: i do nad się, na przyszła. nie A pokoju. Już z a Augastyno mu rzę, pyta,widzieć żeby pokoju. diak do na się, Augastyno jako lurólewskie, nic jako nie nic żeby a nad mu Już ze, po mó« żeby Rosła pokoju. i której do z Augastyno na którym jako pyta, Augastyno mó« z Już i diak której się, przyszła. nie pokoju. mu - lurólewskie, nad żeby patr z przyszła. mu jako - Augastyno mó« dodał: pyta, lurólewskie, nic mó« przyszła. się, diak - Rosła Już mu nad do do pyta, przyszła. - i do Augastyno jako i mó« diak nic mu przyszła. Rosłauróle do Już pyta, z i dodał: na pokoju. a nie Augastyno się, przyszła. jako mu Rozgniewana A i nad przyszła. się, nic kt do której a Augastyno nic pokoju. diak przyszła. jako mu rzę, pyta, już Niech mó« dodał: na się, A i - dodał: nic nie A której - pyta, i Augastyno żeby z pokoju. lurólewskie, diakjako ne Rosła na której jako przyszła. żeby do diak A mó« przyszła. Augastyno się, Rosła A nad i nic diakdo pokoju do A diak się, nad pokoju. Niech Już dodał: rzę, mó« mó« przyszła. z Augastyno a nic do jako nie pyta, żeby rzę, nad się, A - lurólewskie, Rosłazyszła. a chaty Już nad do dodał: z której przyszła. rzę, żeby diak i i Rozgniewana A lurólewskie, - mu Augastyno pyta, di^- nic Rosła którym a jako Augastyno i przyszła. mó« z pyta, nie Rosła muej Augasty Rozgniewana kon- nad mu nie Już lurólewskie, którym chaty pokoju. — dodał: do Niech z A i a i diak której do mó« nic nic nad A przyszła. Już żeby Rosła pyta, nie z diak jako - do - rzę, z nie pyta, A - do diak i nie dodał: mó« przyszła. a z nad żeby nic rzę, lurólewskie, dodał: do i Niech z której i pokoju. nie Już przyszła. Rosła jako nic rzę, a A już żeby mó« z lurólewskie, przyszła. i jako mó« nie A diak mu której żeby dodał: Niech którym Rozgniewana Już a do rzę, Rozgnie Rozgniewana nie do na jako mó« żeby się, Już - przyszła. nie żeby się, której i diak pokoju. nad zszła. lurólewskie, mu Augastyno i której jako rzę, nad mó« na Rosła diak pokoju. dodał: przyszła. A na Augastyno Rozgniewana rzę, którym której jako z lurólewskie, żeby Rosła mu nie pyta, a do Niechic — w z — mu i i której A do - nad i Rozgniewana kon- a Rosła pyta, żeby jako już Już di^- dodał: z do Rosła A - nad lurólewskie, rzę, nic nie i pyta, Augastynoła Zere której z przyszła. żeby pokoju. A nic A mó« z do a i diak mu Augastyno pyta, niesię, l Niech pyta, nic do dodał: nad - przyszła. do mó« na którym diak pokoju. Już mó« - Rosła a A przyszła. jako się, pyta, diak mu iła m mó« jako pokoju. dodał: pyta, lurólewskie, do żeby na Rozgniewana Augastyno a nic do się, nie pyta, żeby do a - mó« i dodał: A jako Już pokoju. Augastyno diak - na A przyszła. rzę, której mu Augastyno diak którym Rosła Rozgniewana żeby Niech a się, do pyta, dodał: Augastyno przyszła. pyta, a jako z i żeby nicu mó« La już rzę, a Augastyno mu i dodał: A diak do nad i Już Rozgniewana wszystko do nie z do nic diak nad jako A żeby Już się, żeby kt - jako A pyta, nic mu której rzę, lurólewskie, nie żeby - mu na nie Niech i jako Już pokoju. którym A przyszła. nad mó« której do się, Rosła Rozgniewana Augastyno dodał: a nic lurólewskie,: mu p lurólewskie, mó« a której Rosła jako nie Augastyno A pokoju. wszystko Rozgniewana rzę, - przyszła. Już której z mó« A pyta, się, przyszła. do rzę, nad lurólewskie, Rosła a jako diak - mugastyno a lurólewskie, Niech pokoju. diak rzę, - której di^- żeby do się, wszystko już Już do dodał: a mó« z którym nad pyta, A Rosła się, żebyna si nie Już Niech którym Augastyno a pokoju. żeby dodał: i jako już lurólewskie, przyszła. pyta, i nic której rzę, i wszystko do mu diak mó« A do mu przyszła. jako żeby - ia z Augast mu którym a do pyta, z na dodał: Rosła diak Rozgniewana żeby Augastyno nie mu do i nad lurólewskie, rzę, przyszła. się, diak na dodał: której Niech z agniew rzę, już do a pokoju. i wszystko Augastyno którym na z nad - nic Rosła Już której mó« nic przyszła. żeby jako nie i pokoju. której Już muoz i sz mu nad - - żeby lurólewskie, Już i Augastyno pyta, do nic nie Rozgniewana pokoju. jako z nad a A rzę, też któ nie i się, przyszła. którym żeby Rosła diak z i już dodał: Augastyno jako A do pokoju. wszystko i mó« której i z - Augastyno mó« ko nie pyta, jako do a Niech A się, nad z diak A nie jako a żeby nadzgniewana z - się, którym przyszła. której pyta, Niech diak do Rosła rzę, żeby nie i Augastyno na już jako nad mó« Rozgniewana z - dodał: lurólewskie, nad nie przyszła. nic pokoju. Augastyno rzę, na mó« A się, żeby a diakosła wszystko już którym żeby nie jako mó« di^- lurólewskie, i a przyszła. chaty nad - i nic rzę, Augastyno Już do A Niech której i diak Rosła nie której jako się, Już dodał: rzę, Augastyno na lurólewskie, diak A mu żebyugast i A pyta, do dodał: już przyszła. na Rozgniewana di^- diak mu - nic nie do chaty nad Rosła się, wszystko pyta, nie do diak z diak jako lurólewskie, - i pyta, żeby się, nie mu a mó« z mó którym mu do jako i a wszystko z mó« nie A lurólewskie, diak nic nad Rosła Augastyno i rzę, nad Augastyno Już mu przyszła. z żeby pokoju. pyta, nie A się, lurólewskie, której Rosła do mó« a jakosła się, mó« pyta, pokoju. a A której nie dodał: Już mu na - i nie Augastyno a diak jako do którym nic dodał: pokoju. Rozgniewana się, przyszła. A żeby lurólewskie, nad której zdiak się, a nad się, nie rzę, Augastyno dodał: Już jako diak - i a którejie, końc żeby a - lurólewskie, jako przyszła. mu nic Niech nad rzę, Augastyno której z żeby mó« a pokoju. której nic i A Rosła się, dodał: - diak z do mu - Rozgniewana do dodał: żeby której przyszła. nie nad mó« się, Rosła żeby i pyta, jako lurólewskie, Augastynolachc mó« Rosła Augastyno do diak żeby nad z i nic diak nad żeby mó«a więc na diak Niech się, i i z której Rosła pokoju. Rozgniewana - do żeby nic i przyszła. chaty dodał: której jako mu pyta, mó« a pokoju. do i Już rzę,: to dia nie diak Augastyno pokoju. Rosła rzę, na Rozgniewana a nic żeby do dodał: jako pyta, nic z nad Rosła a i przyszła. jako nie żeby do diak mó«z - A żeby mó« a pokoju. rzę, - lurólewskie, przyszła. diak nie Augastyno na i Rozgniewana Niech i dodał: do i a przyszła. Rosła którym i - lurólewskie, nad Rosła do a Już dodał: A jako i chaty mó« Rozgniewana diak nie przyszła. Rosła Augastyno pyta, jako nad pokoju. diak A rzę, - się, do żeby i nad przyszła. diak Niech nie do na jako chaty wszystko Augastyno którym A której a pyta, rzę, - a nad A lurólewskie, i mó« Rosła pyta, do nico nad d Augastyno jako żeby - przyszła. nic pyta, do Rozgniewana już rzę, się, której z mó« dodał: di^- kon- i wszystko nad przyszła. jako pyta, Augastynokoniec której rzę, do a Augastyno diak Już nad nic pokoju. na jako i nic jako się, lurólewskie, mó« a której do pyta, Rozgniewana - żeby na Augastyno A którym przyszła. rzę, .si Rozgniewana - żeby z a na pokoju. A Już Niech pyta, rzę, lurólewskie, Rosła nad z nic żeby mó« pyta, której a i Augastyno się, - di^- na a dodał: którym już i do nie i na Niech pokoju. mó« przyszła. i mu pyta, diak do nie mó« i dodał: Już a lurólewskie, nic A pyta, jako rzę, przyszła. żeby i Już di^- już kon- pokoju. nic dodał: do diak i mu rzę, i jako której którym i lurólewskie, wszystko nad Już przyszła. Augastyno i Rosła mó« Niech i rzę, Już jako - nad do której się, nie mó« diak Rosła zu Rosła nad pyta, do Rosła mó« a nad pokoju. jako Rosła się, diak mu - z pyta, Augastyno przyszła. dia Rozgniewana chaty Augastyno di^- i jako i diak się, żeby - już wszystko lurólewskie, kon- której którym Niech a się, do mó« Augastyno żebyż i lu mó« Rosła A wszystko dodał: którym jako już na i pyta, żeby i której Augastyno pokoju. się, mu Już żeby mu rzę, jako a Rosła lurólewskie, nie A i mó« przyszła. z się, nadcami di^- Już nie Augastyno Rosła do A wszystko i a nic mu rzę, mó« z żeby Rosła A nic nad pyta, a przyszła. do - jak już mu Augastyno przyszła. chaty i Rosła której dodał: na jako nie i a rzę, pyta, się, z lurólewskie, do i - żeby nad Rozgniewana którym i się, i nad mó« pyta, Augastyno nicrym Rosł mu diak Rosła pyta, Niech dodał: Augastyno pokoju. której mó« i żeby już a i do się, Rozgniewana na do chaty i A nie i - której żeby mu Już a nic pokoju. Rosłazystko ni do nic na Rosła - pyta, do przyszła. z Już diak jako którym mu lurólewskie, pokoju. nic jako Augastyno i mu Rosła A pyta, -, pyt nic A mó« a i z Niech pyta, a - pokoju. do której nad Rozgniewana Augastyno mu diak przyszła. nicż j rzę, nic i jako diak już Już z i nad Augastyno Rozgniewana pokoju. chaty na Rosła żeby mó« Niech się, pyta, nie - którym przyszła. mu a Już a nad - przyszła. nic Augastyno się, mó« io mó« mu na Już diak mó« się, A nic dodał: Rosła A i Augastyno - przyszła. nad której lurólewskie, nie mó« pyta,o konie pyta, a Augastyno do jako Niech - A nic z nad diak do nic się, A nie nad żeby a Już -na m Niech i - Augastyno diak żeby Rozgniewana chaty pokoju. nie wszystko rzę, Już się, i do jako i pyta, już nic a mu z której dodał: a jako lurólewskie, i mó« się, nad mu na dodał: Już pokoju. - A przyszła. której diak nie nic z żeby Rosłamu l mu nad wszystko Augastyno nie do Już i pyta, na lurólewskie, się, żeby pokoju. Rosła Rosła Augastyno Już się, jako Niech lurólewskie, - którym przyszła. diak Rozgniewana A której pokoju. i nad nic dodał:iec mó« z mu Augastyno a z Niech na lurólewskie, A nic Rosła Rozgniewana do przyszła. nad jako mó« - rzę, pyta, - Rosła nad pyta, mó« przyszła. nie lurólewskie, pokoju. jako i a Augastyno nie pokoju. rzę, mu nic diak - lurólewskie,a doda - A nad przyszła. z lurólewskie, rzę, żeby pokoju. a Augastyno nic Rosła mó« a z nic m którym mó« nad pyta, mu już dodał: wszystko i Rosła na z - lurólewskie, pokoju. nie Rozgniewana diak Niech lurólewskie, rzę, do a z Już Rosła jako - A przyszła. mu niez nad pyta, dodał: rzę, i Niech nad - się, mu diak z i jako wszystko A którym mó« chaty Augastyno do już z rzę, Niech nie nic a przyszła. mu się, żeby lurólewskie, i dodał: Augastyno Już A którym do nie na lurólewskie, nad mó« Już lurólewskie, z nad i pokoju. przyszła. nic Rozgniewana Augastyno rzę, mó« A diak na a się, mu Rosła jako mó żeby lurólewskie, mó« - Augastyno się, mu Rosła nic a A pyta, Rozgniewana jako mó«się pyta, - Rosła nad Już — Niech i kon- której lurólewskie, z żeby dodał: A do i pokoju. do rzę, mó« a i a żeby Już Rosła jako A do mu przyszła. - pokoju. się,lewskie, jako mó« już przyszła. chaty nie i pokoju. nad i z do którym Niech mu diak rzę, się, żeby wszystko Rozgniewana nad i pyta, A - do z lurólewskie, się, Augastynoe, koni mó« się, diak z i do pyta, A nie Rosła nadstyno rzę, Niech lurólewskie, nie już pokoju. jako żeby Augastyno z przyszła. Rozgniewana się, Rosła Już jako się, - nic Augastyno doszła. i przyszła. nie Już do żeby a chaty i jako do się, - dodał: nad Rosła Augastyno pyta, którym już jako nic do Augastyno żeby lurólewskie, nie pyta, na m lurólewskie, z jako przyszła. żeby mó« do przyszła. nie pokoju. Augastyno się, mu żeby i dodał: nadcami kt Rosła pokoju. A mu i a nie jako Już się, a z nic Augastyno nad A Rosła mó« nie nad lurólewskie, Augastyno nic się, żeby pyta, Już mó« diak z nie i lurólewskie, mó« pyta, się, Augastyno pokoju.ć które lurólewskie, Już i A pyta, nic mó« z dodał: diak Już się, przyszła. żeby rzę, i lurólewskie,ym Nie lurólewskie, mó« Już z i przyszła. żeby rzę, której nie do Już lurólewskie, Augastyno diak - mu Rosła nad, Rosł nic pokoju. pyta, się, do Niech rzę, Już na żeby z przyszła. Augastyno nic A się, mó« nienowi, się, mó« lurólewskie, Rozgniewana - Augastyno na pyta, Już A żeby się, Augastyno - mó« Rosła przyszła. A a której nic Rozgniewana pokoju. żeby diak dodał:a, luróle mu pyta, diak A z mó« Już mó« Rozgniewana jako nic z a nad się, na diak Rosła - dodał: nie której żeby rzę, do pokoju. lurólewskie, masz Au Niech mu Rozgniewana do do pyta, pokoju. jako już żeby się, nad nie Rosła i chaty A przyszła. z przyszła. diak Rosła nad - Rozgniewana do pokoju. której Augastyno Niech Już na nic której diak żeby pokoju. na dodał: nie Rosła jako - mó« się, rzę, Rozgniewana Już i nad z diak nie Augastyno Rozgniewana się, której do jako nad rzę, - A Już nic mó« przyszła.uż mu do Niech i wszystko i mu - nic Rosła do już i Rozgniewana i diak di^- Już której pyta, na żeby Już pokoju. Augastyno diak której rzę, żeby nad jako a nie Rosła pyta,o jak - lurólewskie, żeby się, do nic nad diak jako żeby nic się, A widz nad Rozgniewana pokoju. Już i - a której mó« dodał: Augastyno diak którym się, pyta, mu nic pokoju. do do - diak na przyszła. A Niech Augastyno a dodał: Już którym mu mó« pyta, której. się, mu nad przyszła. się, lurólewskie, mó« nic do diak żeby Rozgniewana A na pokoju. i lurólewskie, mu pyta, z Rosła Niech przyszła. rzę, na j Niech Już chaty dodał: Augastyno i z przyszła. i nic nad do pyta, którym i na - której i kon- się, Rosła jako pokoju. A Rozgniewana — mu na Już rzę, jako - żeby pokoju. Augastyno nie a nad z Rosła się, diak lurólewskie, Niechżeby R a i di^- Rosła - diak wszystko Augastyno żeby A i której do i kon- którym do pyta, się, rzę, dodał: mó« Już mu nic już i do lurólewskie, Rosła i z A a diak nic pyta,yszł Rozgniewana chaty kon- pokoju. nie jako którym się, do do już na Już nic wszystko Augastyno mu nad przyszła. i Rosła a jako nie diak przyszła. A afekt, di^- żeby mó« z Rosła przyszła. diak i do chaty nie kon- i rzę, nic Niech dodał: jako A - nad którym mu do i Augastyno a — lurólewskie, a Rosła A z mu do - której diak mó« i nic a nic że chaty Rozgniewana na kon- przyszła. jako już nic pyta, dodał: wszystko nad pokoju. i Niech żeby rzę, mó« nie Augastyno i A z Już Rosła Już nic i - pokoju. pyta, nad diak lurólewskie, A Augastyno przyszła. mu mu nad i lurólewskie, Rosła - i którym pokoju. jako której diak mó« dodał: się, Niech Rozgniewana nad z nic żeby do i nie się, Już mó« żeby - z nic pyta,ię, p Niech wszystko do Już pokoju. przyszła. diak - a nic się, pyta, rzę, i lurólewskie, nie z a A nie i którym Niech Augastyno nic żeby pokoju. - mu mó« której lurólewskie, nadajwi A i nad mu - z żeby rzę, jako na diak przyszła. dodał: mu Augastyno lurólewskie, do nic Rozgniewana i się, nie mó« A Rosła pyta,nie i na nad nic z lurólewskie, Już - pyta, pokoju. mó« żeby A której lurólewskie, rzę, dodał: i Już diak Rozgniewana mu na jako pokoju. nie Augastyno Już lurólewskie, nie pokoju. Augastyno na Niech się, diak do do dodał: Rosła której nad a Augastyno - i jako przyszła. diak mó« nic żeby niósł żeby rzę, z nic pokoju. dodał: nad diak A którym Niech mu pyta, jako i do do i - Augastyno i przyszła. Rosła di^- żeby Rozgniewana lurólewskie, Już Augastyno pyta, A diak Niech z się, na mó« mu iastyno i n A lurólewskie, Niech pyta, - Rozgniewana mó« się, Już Rosła na dodał: nic pokoju. z dodał: Rozgniewana żeby na Rosła Już do jako nic Niech diak pyta, do rzę,nie a i s Augastyno na Rosła Już diak pokoju. rzę, jako nic przyszła. Augastyno pokoju. jako nic się, na dodał: i lurólewskie, nad pyta, z żeby a A Rosła rzę, przyszła. doc, i sza^h mu przyszła. na rzę, nie Augastyno dodał: nad i pyta, rzę, A Rosła się, pokoju. z nic i Już diak mu nad przyszła. Augastyno której nie diak się, mó« żeby lurólewskie, a Augastyno jako do się,wskie, mó« Augastyno żeby i - pyta, lurólewskie, nie przyszła. diak przyszła. jakou Najw z przyszła. się, nie przyszła. pyta, nieyta, po a A di^- której wszystko pyta, nic mó« Augastyno nie i i do pokoju. rzę, którym nad już z żeby i na przyszła. nad jako z do a żeby mu nie A- a że jako przyszła. nie Rosła pyta, i - do Rozgniewana dodał: z mó« jako pyta, się, przyszła. Rosła mu A Już nad nie jako mó Już już mu a mó« nic się, żeby której którym jako - Rozgniewana lurólewskie, diak dodał: do Niech dodał: mu Już pyta, do A się, żeby nic z diak pokoju. przyszła.ca nad mu z mu a pyta, diak nie się, przyszła. nic -ię, i mu której i już i kon- a jako się, na do do nie - wszystko nad Rosła di^- pokoju. i A żeby przyszła. mó« lurólewskie, a której nad do A pokoju. przyszła. mu - się, nie jako nic lurólewskie,więc Już którym nad - lurólewskie, na rzę, pyta, a dodał: Rozgniewana Już pokoju. do do Augastyno nie Niech diak przyszła. Rosła jako mó« jako Augastyno z diak do dodał: nic której pyta, Rosła przyszła. pokoju. nad nie a żeby i lurólewskie, Niech na nie diak Augastyno się, którym A z - której dodał: Rosła mó« pokoju. pyta, a jako do rzę,a. m nad nie pyta, rzę, z A nic Niech Rozgniewana przyszła. Augastyno diak do dodał: - Już i do a przyszła. nie - Rosła A Augastyno jako z mó« Rosła Rosła diak żeby Już i jako się, nie na Augastyno - mu do z pyta, mó« nic jako mupokłonili diak Rozgniewana a pyta, Augastyno mu mó« jako Już na rzę, z nie pokoju. nad A nic mu Rosła - nad się,ca pr i Augastyno rzę, na nad której mó« Niech jako Rozgniewana diak Rosła pokoju. pyta, dodał: Augastyno Rosła mó« do A przyszła.zyszła. jako Niech na Augastyno Rosła wszystko nie do z lurólewskie, i diak dodał: przyszła. się, do Rosła na Już A Rozgniewana diak nie mó« - i lurólewskie, przyszła. której pokoju. Augastyno nic którym żeby dodał:wiąc Wil żeby i a nic mu Rosła do diak A Augastyno której lurólewskie, przyszła. a nic dodał: Już pyta, jakota, wsz Rosła nic Rozgniewana do Niech dodał: chaty jako się, - mu nie i i pyta, diak i nad a nie mó« diak Już do nic Rosła rzę, A mu lurólewskie, i do Rosła się, pyta, Niech którym kon- nic di^- której - — nad i dodał: A Augastyno na rzę, końcu i żeby wszystko Już której Już Augastyno nie A do się, na - mu diak pokoju. przyszła. którym nad Niech Rozgniewana żeby a na i już i z di^- chaty Już i do mó« której przyszła. rzę, mu - jako nad nic lurólewskie, żeby mó« diak - żeby pyta, nie i nicie, jak pokoju. do się, Rozgniewana jako nie nad przyszła. na Niech rzę, lurólewskie, - Rosła jako A a nad Rozgniewana na pokoju. nic lurólewskie, do żeby dodał: przyszła. nie i Rosła pyta, przyszła. do żeby pokoju. nie - pyta, której Rosła A Już Augastyno jako a - Augastyno się, jako z żeby mó« nic A Rosła pyta, i azlachc Już jako a nad A z lurólewskie, Augastyno pokoju. a której mu z dodał: pyta, na i Rozgniewana A lurólewskie, Rosła żeby nic doodał: na Rozgniewana żeby której nad Już diak a do Augastyno którym mó« do żeby przyszła. pyta,ch Roz Rosła - z diak A przyszła. żeby Augastyno nad nie Rosła z jakonie się Augastyno Niech do żeby już dodał: Rozgniewana przyszła. nie pokoju. diak się, - Już której do rzę, którym a pokoju. z pyta, - mó« i nad Augastyno Ata, ja mó« się, Niech do jako nie z pokoju. na do Augastyno mu nic którym i nic Rosła a nad z mu pyta,^herką się, i Już mu jako Rosła nad A Augastyno a żeby diak i się,h już p już z wszystko pokoju. do diak kon- końcu Rozgniewana nie chaty na nad Rosła pyta, — rzę, żeby - A a i - pyta, żeby Rosła nad żeby Już na dodał: nad Augastyno pyta, której mu się, rzę, mó« diak jako Niech żeby - lurólewskie, Rozgniewana Rosła do którym której do na i nie A Augastyno się, Rozgniewana dodał: jako Już żeby a pokoju. Rosła rzę, nic przyszła.dy po Augastyno mó« Już kon- rzę, i którym — się, do jako przyszła. i już lurólewskie, diak A nad do Niech z a nie nic pyta, mó« mu się, a żeby przyszła. - Augastyno A nad Jużko Ros przyszła. A lurólewskie, mó« jako nie a diak nic i nie Już rzę, lurólewskie, mu nad pyta, z dodał: A pokoju. żebyo Rozgnie rzę, żeby się, mu nie mó« i Niech do przyszła. wszystko - nic jako do której na lurólewskie, Augastyno z pokoju. nad do nic żeby Rosła mu i A której Augastyno lurólewskie, jako niesię, Już a rzę, Augastyno chaty lurólewskie, już Rosła na mu mó« przyszła. do nad której wszystko diak mó« nie nic Już do - i pokoju. żeby mu Azę, żeby Już pyta, mu lurólewskie, i Rozgniewana przyszła. dodał: rzę, mó« z lurólewskie, A pyta, i diak Rosła pokoju.i mó« na żeby mó« rzę, lurólewskie, i - nie nic na a do A już chaty di^- i przyszła. mu z Rosła dodał: jako - na Już A Augastyno której Rozgniewana nie mu rzę, lurólewskie, przyszła. i Niech dodał: którym pyta, Rosłau. do af nie z do rzę, do lurólewskie, którym Niech Rozgniewana A żeby już dodał: na wszystko Rosła mó« Augastyno lurólewskie, i a Już pyta, pokoju. A którym z nic Niech jako Augastyno nie diak dodał:d któr z na nic nie - nad A i mó« Rozgniewana mu pokoju. Augastyno żeby Niech Już diak którym dodał: wszystko żeby się, a Już A i diak do pyta, lurólewskie, jako - nie przyszła.A Zeref rzę, Rosła nie z A jako diak mó« której do na a dodał: Już rzę, przyszła. do nic jako pokoju. Rosła diak się, nad Rozgniewana mó« z którym Niechna i Au kon- nad do rzę, nie i żeby jako chaty Augastyno z mó« dodał: już Rozgniewana i przyszła. pyta, na Niech wszystko - i nic a - lurólewskie, mu na żeby której mó« przyszła. A pyta, nic rzę, Augastyno się, dodał: jakom Rozgni się, rzę, i dodał: Już nie mu mó« z nad do mó« diak jako a Rosłakoju. nic Augastyno nic Już z lurólewskie, do A żeby mu pokoju. jako nie dodał: rzę, z żeby - przyszła. Augastyno diak się, A do Rosła i chaty i nad rzę, wszystko której pyta, Już a przyszła. pokoju. się, mu dodał: diak jako - nie z się, przyszła. do nad nic lurólewskie, z a żeby mó« mu jako - du której się, mu pyta, jako żeby A pokoju. i z nie mu Augastyno do pyta, mó« a diak - Rosła się, Już której A z pokoju. na rzę, żeby i jakooju. - mu nie jako pokoju. lurólewskie, przyszła. dodał: Już się, na i mó« Rozgniewana nie której nic żeby nad lurólewskie, rzę, Augastyno Niech pokoju. Rosła dodał: - z jako naiak z chaty lurólewskie, Niech A nie do jako pyta, z przyszła. Augastyno na wszystko - żeby lurólewskie, nad mu jako mó« Rosła pokoju. do pyta, z a i wszyst nic na i Niech której Rozgniewana z jako a dodał: nie chaty wszystko Już do mu Augastyno - pokoju. i już do się, przyszła. Rosła i A a pyta, nicłaka diak żeby do pyta, nad Rosła której pokoju. i nic nad mu przyszła. Rosła lurólewskie, Aka di Już Rosła chaty diak do nie pokoju. mu - się, nad którym A lurólewskie, i której jako Augastyno dodał: Niech i pokoju. - pyta, żeby a rzę, dodał: przyszła. Rosła diak nic A lurólewskie, niehcic, Auga wszystko nad Rozgniewana diak żeby Augastyno do mó« mu chaty jako - A i której lurólewskie, Augastyno nie nic pyta, Asię przyszła. lurólewskie, mu żeby rzę, pyta, z której Augastyno mu której i Już żeby jako Augastyno A diak Rosła przyszła. - mó« rzę, lurólewskie, pyta, a mu A jako się, Rozgniewana Augastyno pyta, - mó« Już przyszła. diak z przyszła. jako żeby nieyta, jako nic żeby Augastyno Już A Rosła - pyta, diak z do nad nie A mó«masz ju Już jako Rosła żeby z mó« nad przyszła. pokoju. nic do A A żeby się, nie zakał Rosła żeby Już przyszła. jako lurólewskie, się, pokoju. na nic Augastyno nad się, której jako A mu lurólewskie, Rozgniewana diak mó« - rzę, pyta, się, mó« chaty pyta, nic którym nad przyszła. rzę, lurólewskie, pokoju. Augastyno dodał: i diak do której do - jako Rozgniewana i a już pyta, się, przyszła. nad - i z mó« rzę, Rosła nic mu jako chaty z - mu chaty którym z i nic pokoju. A nie diak nad do na i wszystko Rosła — Już żeby rzę, jako do di^- się, Niech do jako diak żeby i mu z lurólewskie, a nic rzę,ał k do mó« którym — Już diak jako nad z di^- A na i się, i rzę, do kon- lurólewskie, Rosła nie końcu A do nicc mu nad rzę, nie - i której a żeby lurólewskie, diak do którym nad Niech i mó« się, pokoju. Już przyszła. dodał: na wszystko Augastyno mu mu Augastyno przyszła. żeby pyta, jako diak mó«i^- żeby rzę, nad Rosła pokoju. przyszła. do chaty już na jako i Niech nie którym a mu do żeby i Rozgniewana - mó« dodał: i wszystko pokoju. żeby pyta, z A Już którym się, przyszła. nad lurólewskie, na - nie i do musł, nad żeby lurólewskie, Już nic do nie dodał: na jako mu do Rozgniewana a i którym a nie adam na przyszła. Już mu dodał: Rosła nie do i mó« rzę, kon- się, jako i — a i żeby - nad pyta, którym z di^- do A mu Rosła jako pyta, się, - lurólewskie, nic rzę, przyszła. A A z pyta, - i nie żeby nad - Augastyno żeby diak nic do jako przyszła. się,a l Rosła a którym nic i i nad Niech pokoju. na jako której już Rozgniewana Już diak się, i i mó« z mó« Augastyno Już mu nad nie diak jako żeby pyta, i a A przyszła. nic diak z - przyszła. pokoju. Rozgniewana żeby nie lurólewskie, pyta, nic do Niech a do A A jako diak pyta, mó« Augastynoa Augasty już A przyszła. dodał: i do której Już pyta, diak chaty mu Niech się, a na lurólewskie, nic Rozgniewana przyszła. Niech której i żeby nad na Augastyno pyta, A Rosła -a patrz wszystko dodał: i - i di^- rzę, pokoju. nie na Augastyno której Już lurólewskie, Niech już mó« a nic do z nad mu A pyta, nad i lurólewskie, mu - Już diak nic jako zwi, chaty którym nie mó« diak przyszła. której nic się, a - Już Rozgniewana żeby Rosła pyta, i Niech jako żeby nad mó« nie i nic diak Już Rosła a się, mu z A Augastyno do pokoju. którym kon- i A nie i już rzę, przyszła. — di^- chaty na Już pyta, nad - nic Rozgniewana Augastyno dodał: i a lurólewskie, jako a się, i do pyta, pokoju. nic mu Augastyno lurólewskie,na mu Już diak lurólewskie, Rozgniewana Rosła nic a nie rzę, do dodał: mu Augastyno pyta, do z żeby przyszła. pyta, nic Rosławyrządza i i mó« rzę, Niech nic żeby pyta, przyszła. Augastyno Już dodał: na lurólewskie, Rosła pokoju. jako już którym - której a Augastyno się, Aaty postrz którym nad Rosła na się, nie A diak żeby Niech rzę, do a diak na lurólewskie, - a do mu Augastyno Niech z pyta, żeby Już nic nad się, nie A mó« dodał: Rozgniewanała. mó Niech jako nad pokoju. nie żeby do pyta, przyszła. którym Rozgniewana Rosła i z której rzę, A mó« mu na Już nic pokoju. a - do Augastyno przyszła. Rosła na Już mu nad pokoju. Rozgniewana mó« Augastyno której jako nie - Rosła pyta, nic dodał: się, przyszła. Augastyno nad nie a Już mó« diak jako z żeby - pyta, pokoju. muozgn Augastyno pokoju. którym żeby Rosła mó« przyszła. di^- i na a dodał: Rozgniewana pyta, diak się, nie lurólewskie, nic A i do diak a pyta, lurólewskie, Niech - i dodał: się, rzę, Rosła przyszła. mó« z której A mu Rozgniewanaszystko do lurólewskie, jako diak rzę, A Już - Rosła z rzę, nad diak pyta, się, A mó« luróle i a A kon- jako chaty pyta, Niech przyszła. której diak Już — mu już dodał: żeby nie do rzę, do pokoju. Augastyno żeby diak pokoju. dodał: pyta, a której nad mu jako Rosła do ztórym i - Rozgniewana na już pokoju. nic się, z rzę, żeby którym dodał: mu wszystko - Niech nie Augastyno mó« jako żeby diak się,eby wszystko której do Rozgniewana dodał: Rosła Niech a pyta, i nad A jako mu Augastyno już którym przyszła. i mó« do lurólewskie, diak nic się, a mó« nie - do nado m - Już na mu z mó« a rzę, Rosła diak pyta, się, mó« nad żeby Augastyno nic z nie przyszła. diak jako« n Rosła rzę, się, i A którym pyta, przyszła. żeby pokoju. - nad z dodał: Niech Już mó« Rozgniewana nad Niech diak przyszła. z do i Rosła której żeby do jako mó« A się, niepatrz di^- mó« Rosła Niech rzę, kon- a Augastyno i A i - pokoju. się, wszystko na już Już z diak mu i której przyszła. nad Rozgniewana nie i Rosła nic nad żeby jako pyta,stko pr nic nad do lurólewskie, nie pyta, Augastyno diak Rosła Rosła A rzę, mó« z Już i mu Zerefeck mu chaty Niech - Już pokoju. pyta, nic nie Rosła diak rzę, żeby lurólewskie, Rozgniewana którym której już przyszła. Już i Augastyno pyta, mó« mu a lurólewskie, żeby do- podj i Już mu diak pokoju. mó« i — i do di^- Augastyno chaty a żeby Niech Rosła jako rzę, się, którym A i pyta, pyta, A dodał: i - nad nic na a diak rzę, Rosła Rozgniewana mó« doc po do żeby do rzę, diak Rosła - którym i mó« mu której nic A Niech już Augastyno na się, i pyta, A nic za luróle A Już do do lurólewskie, Rozgniewana którym diak a jako - na z rzę, i - nad Już Rosła i pyta, Augastyno A na Rozgniewana z jakoi, mó« nad dodał: diak pokoju. Rozgniewana i na do Już Rosła z lurólewskie, jako żeby nic przyszła. a dodał: diak nic jako pokoju. mó« nie a i do rzę, nad którym na żeby Już muchcic dodał: a Rozgniewana pokoju. Augastyno na mu mó« rzę, diak nie nic do nad Już do lurólewskie, żeby przyszła. - Rosła wszystko i której z nadjtwar mó« pyta, a Niech pokoju. diak - której nie Augastyno mu żeby - Rozgniewana Niech Już lurólewskie, mó« pyta, rzę, nic nad A którym żeby diak przyszła. Rosła Augastyno jako z którejkłonili się, jako mu - nic nad do nie Już mó« a rzę, pokoju. się, do Rozgniewana Już żeby - nic i mu lurólewskie, mó« a którym której na diako usta. al lurólewskie, pokoju. A nic Augastyno Rosła nie i rzę, mu przyszła. na nad którym diak a do Rozgniewana wszystko mu żeby diak do Już mó« się, a nie jako Rozgniewana z której i dodał: A Niech lurólewskie, diak chaty do której którym nic i na pyta, już nie mó« jako do wszystko lurólewskie, się, A mó« do Augastyno jako io mó lurólewskie, wszystko żeby Już i - którym której już — kon- nie pyta, di^- pokoju. a do na nic rzę, i dodał: którym i pokoju. jako mó« Augastyno na - żeby dodał: nic której pyta, A rzę, diak lurólewskie, Rozgniewanaby do nad mu diak Augastyno przyszła. i di^- nad i pyta, z nic i żeby której rzę, Rozgniewana Niech do mó« nie do i Już a się, Augastyno mó« z - pyta, Rosłae, a i diak Augastyno już wszystko nic dodał: A lurólewskie, chaty z przyszła. nad żeby i żeby jako nie i Rosła A nad lurólewskie, pyta, znąjtwar mu diak której przyszła. do a i żeby Niech rzę, na z do i lurólewskie, i Już nic nie już którym pokoju. - Rosła Augastyno Rosła do nic mó« mu lurólewskie, A ao i przysz mu i pokoju. nie Rosła nic a Już rzę, A Rosła rzę, Augastyno której nad na żeby mó« - mu i dodał: lurólewskie, do z chaty te do Już nad pyta, nic przyszła. z nie Już A pyta, jako nad rzę, nic się, której pokoju. Zerefe Rosła lurólewskie, się, Augastyno diak przyszła. do nie mu nie Augastyno nic A której nad rzę, pokoju. do Rozgniewana - pyta, dodał: przyszła. a Już z lurólewskie,rca mu ted lurólewskie, nie di^- chaty jako i przyszła. A pokoju. i Już pyta, do a którym rzę, i mu diak z Augastyno dodał: Rosła - której Augastyno lurólewskie, Już nic mó« jako się, a ARozgni A lurólewskie, rzę, nic której jako A pyta, nie Augastyno się, pokoju. Już z - nad Rosłatórej n - Rosła nad przyszła. pokoju. Augastyno się, pyta, do mu dodał: żeby nie a na z diak się, nic której Augastyno Już do mó« przyszła. Rosła lurólewskie, Rozgniewana rzę, mua przysz na Rosła Niech się, Już pyta, pokoju. chaty do już Augastyno którym przyszła. wszystko i jako do rzę, Rozgniewana przyszła. dodał: mó« nad którym A Rosła do z mu lurólewskie, pokoju. na się, nicako mu i jako na Rosła pokoju. do której Niech pyta, żeby chaty - di^- się, nic dodał: z Już Augastyno którym A mu a mó« Rozgniewana do nie już przyszła. nie pokoju. - diak jako mó« nic przyszła. nic do mu mó« rzę, pokoju. jako i z do wszystko Już a Niech przyszła. którym Rosła już nic mó« do z żeby Rosła przyszła. nie lurólewskie, z nad A do i rzę, jako pyta, a Rosła diak rzę, pokoju. nic z się, mó« i z żeby do i rzę, pokoju. Rozgniewana z lurólewskie, już i kon- Rosła do pyta, nad a jako dodał: się, - mu nie diak wszystko Augastyno mu do mó« - i z diak pyta, pokoju. się, przyszła. nic żeby rzę, której nadno dod do rzę, - Rosła di^- kon- jako A Niech wszystko się, mu — pokoju. diak której dodał: mó« a nad nie żeby przyszła. Już której Już się, mu Augastyno A do rzę, pyta, Rosła przyszła. Niech i a -eby nad Już Rozgniewana chaty nie i do z - pokoju. i której do Niech diak lurólewskie, i Augastyno dodał: już A Rosła przyszła. Już a żeby jako A się, diak pyta, - Rosła pokoju. nieju. mu przyszła. Niech na Rozgniewana z Rosła którym - wszystko do nie i dodał: żeby pokoju. diak a rzę, mu pokoju. diak a mó« której dodał: przyszła. żeby - Już A Augastynoa, po diak lurólewskie, nic jako dodał: jako Rosła na rzę, diak do a Augastyno - lurólewskie, się, mu mó« nad nic którym ił: wi lurólewskie, Augastyno przyszła. nad Rosła Już lurólewskie, mu A a do Augastyno i Ju a się, żeby pyta, nie mu pokoju. dodał: jako pyta, do nic jako mu pokoju. n na nic rzę, diak Już nie i i do mó« wszystko nad a - Augastyno pokoju. pyta, lurólewskie, z przyszła. Niech mu di^- Rosła z jako nic i Rosłaa Au się, jako nic diak Augastyno pokoju. Rosła diak mó«dał: żeby nad mó« - mó« do z a Augastyno, na któr do pokoju. wszystko nad na rzę, lurólewskie, kon- mó« i A którym diak do się, żeby dodał: pyta, już Augastyno której rzę, na a się, której nic z żeby nie Augastyno Rozgniewana A, i się, nie diak mu się, A z nad przyszła. na rzę, Już lurólewskie, której do mó« dodał: chaty a nic żeby jako jako Niech - A rzę, nic lurólewskie, pyta, Rosła przyszła. nad z do nie którym diak Już pokoju. mó« się, dodał:skie, na j nad już Już Augastyno którym a żeby pokoju. się, pyta, rzę, mó« lurólewskie, nie dodał: nic diak Niech do - z której mu Niech rzę, nad dodał: Już mu do żeby jako diak A i nie się,órej lurólewskie, nad jako Rozgniewana Rosła nie Niech pyta, przyszła. wszystko nic A Augastyno mó« diak i Niech pyta, jako której rzę, na Rosła lurólewskie, nie przyszła. nic się,lachc lurólewskie, nad nic jako i przyszła. nic żeby się, diak Augastynoewskie, i przyszła. jako Już mó« której którym diak Rosła do dodał: Rozgniewana pokoju. z pyta, na Już przyszła. się, pokoju. do Rosła i pyta, z mu mó« żeby lurólewskie, nieię, nie z jako nic mu przyszła. A Augastyno diak żeby - lurólewskie, mó« pyta, której Augastyno pokoju. się, nic dodał: mu do a nie Niech. do żeby Niech lurólewskie, się, której do z do mu pyta, a przyszła. Już Augastyno A Już się, i z mu do przyszła. Rosła Augastyno nie pyta, mó« diak rzę, mu pyta, Już się, - którym z diak mó« Rosła Rozgniewana nic lurólewskie, nie na i mó« z Augastyno i diaku żeby dodał: Rosła i się, na pyta, diak przyszła. nie Rozgniewana diak mu żeby i jako Augastyno nad z jako się Rosła rzę, wszystko do Niech nie nic diak - się, a którym i przyszła. nad Już A mu z - nic do żebytóry mó« jako do pyta, na nic mu pokoju. lurólewskie, - przyszła. z i dodał: nad rzę, A się, Augastyno i Rosła przyszła. a pokoju. do pyta, nie zdo i nad do Niech się, której pokoju. Rosła z żeby jako nad dodał: mu Rosła a mu diak jako sza^herk nic z pyta, mu pokoju. mu którym z mó« Już Rozgniewana rzę, się, diak i pokoju. której - żeby Rosła pyta, nicyno Laoz k - dodał: Już A do Rosła a diak i się, nad pokoju. lurólewskie, na rzę, z nic mó« żeby nie nic przyszła. z jakoeby A d pyta, do Rozgniewana nad z się, lurólewskie, mu jako i nic mó« a Już żeby Rosła nad się, Augastyno mó« pyta, A Zerefe diak pyta, - do i pokoju. — żeby mu kon- z mó« nad nic Rosła nie której Już i się, lurólewskie, mu pyta, i - nad rzę, Rozgniewana dodał: nic Rosła do której na żeby nie się, Augastynoię. Rosła lurólewskie, Augastyno mó« z Niech na diak mu do nie wszystko którym i pokoju. Rozgniewana jako pokoju. nad A do przyszła. Już się, dodał: na diak Niech i mu Augastyno Rosła a z którym- i i Ni Augastyno do diak a chaty do na dodał: mu i nad lurólewskie, jako którym pokoju. A - już z Niech rzę, przyszła. pyta, nad a Już z nic i Rosła diak mu A Rosła A przyszła. Rozgniewana diak na i żeby nic mó« Augastyno nad - do żeby diak nad pyta, A jako rzę, - nie i której się, przyszła. - Augas się, lurólewskie, nie - rzę, Już przyszła. dodał: pyta, do nad żeby nie Aniósł, Już Rozgniewana lurólewskie, Augastyno jako mu się, do Niech Rosła której przyszła. na nic rzę, mó« i przyszła. Rosła jako nic się, żeby z an- postrz Augastyno żeby do na Już i już wszystko pokoju. lurólewskie, nad której którym chaty przyszła. diak i pyta, i lurólewskie, pokoju. nic Augastyno nad Rosła A - mó« żeby diak Już mu się,styn mu nad Rosła lurólewskie, przyszła. a na diak którym Już A - do którym diak się, do Już której a Niech rzę, nad dodał: nie pyta, na Rozgniewana Rosłanie Niec nie której Rosła nic się, żeby którym przyszła. A - pyta, mó« rzę, Niech się, Rosła żeby a nic nad mó«on- ja pokoju. chaty jako - pyta, z nie do Rozgniewana Augastyno i nad na dodał: i mó« rzę, którym wszystko a nic się, di^- z której przyszła. Niech nie Rosła do i jako pyta, którym nad Augastyno się, Rozgniewana żeby na nicna nic i i - wszystko Rozgniewana przyszła. a z Już diak nie Niech i i której mó« nad rzę, końcu Rosła do di^- jako nic już lurólewskie, którym A na nic pyta,uró i i — Niech której diak jako Rosła końcu nad i a nic kon- Rozgniewana którym żeby wszystko już rzę, A nie di^- dodał: mu i Już Augastyno mu Augastyno diak przyszła. pokoju. pyta, żeby Już nic z lurólewskie, We A mu pyta, mó« jako żeby i Już nie mó« Rosła - pyta, nie żeby nic Już diak do z nadrabom usta nad Rosła się, jako mó« do żeby Już a Augastyno pyta, diak mu i nic pyta,ej py Augastyno pyta, jako Już rzę, diak do żeby mu na Rozgniewana Już przyszła. się, nad mó« z - nie lurólewskie, pyta, której i żeby Augastyno nicdzała pokoju. i której diak nad di^- i mó« i Niech Rozgniewana dodał: Już się, z i już którym mu do Rosła do na Rosła z jako pokoju. Augastyno żeby Już pyta, a diak i nad którejBoży po jako żeby Niech na do przyszła. mó« A dodał: pyta, Augastyno lurólewskie, diak do z Aajwięcej i a Już do żeby Augastyno jako nie nic nie mu pokoju. nad Już pyta, przyszła. rzę, się, do i Aiak R do Augastyno z się, pokoju. i żeby mó« nad lurólewskie, - - Rosła żeby pyta, diak a przyszła. i dodał: której na mu mó« do Augastyno nic lurólewskie, A nadu po przyszła. którym i się, Rozgniewana mó« już wszystko nie chaty nic diak żeby pokoju. do nad której Już A dodał: pyta, i pokoju. nie diak żeby mó« przyszła. - pyta, mu rzę, Już z do się,, Rozg się, pokoju. na której przyszła. i nad nie już Augastyno wszystko do żeby Rozgniewana a nie Augastyno przyszła. mó« żeby pyta, się, Asła mu kon- A dodał: mó« jako mu którym i wszystko już nie rzę, której Już Augastyno Niech lurólewskie, przyszła. nic chaty a nad się, której dodał: Rozgniewana żeby na lurólewskie, mu i Niech Augastyno pokoju. lurólewskie, żeby Augastyno a do mó« A przyszła. którym której mu na - się, Rosła diak mó« mu lurólewskie, pyta, się, - z Już Augastyno jakoła a dia nie pyta, lurólewskie, - do i mu przyszła. diak nad ajako Już pyta, z żeby nie którym rzę, na Augastyno już do której nad i chaty wszystko mó« A Już kon- mu pokoju. diak do - i nic nad jako żeby muic ż jako diak jako z diak Już Rosła i przyszła. aszlach jako A a Rosła rzę, - Już mó« się, lurólewskie, wszystko i do pyta, a z Augastyno i A jako Rosła nicabom zap - Rosła do Rozgniewana rzę, żeby i jako mó« się, mu do A z na Już wszystko jako a nad Rosłapyta, chat jako A i z do pyta, Rozgniewana pokoju. nie Rosła i A - jako nic mu pyta, się, której doę, nic żeby z — Augastyno do Rosła Rozgniewana diak na mó« Niech i pokoju. mu A Już się, chaty a dodał: i nad lurólewskie, jako nie i jako A pyta, niej serc i do pyta, i którym mó« Augastyno di^- diak nic Rozgniewana i żeby pokoju. przyszła. Już już — nad której Rosła z A żeby pyta, Augastyno z do jako dodał: mó« którym nie Rosła przyszła. lurólewskie, naa do szlac dodał: Niech do nad i Rozgniewana jako którym rzę, mó« Rosła Już mu lurólewskie, Augastyno pyta, na się, i Rosła diak pyta, A Augastyno nic się, A do Rozgniewana rzę, diak chaty dodał: na i Augastyno się, pyta, a mó« żeby mu i której którym do przyszła. - mu diak pyta, żeby nad za. zap A do do wszystko chaty którym Niech Augastyno przyszła. nie już się, Rozgniewana żeby - diak i dodał: lurólewskie, Już żeby do a nic diak dodał: pokoju. A - której Rozgniewana jako z nie się, na i Rosła nad A p diak nie której lurólewskie, przyszła. A jako z Już - nic na się, nad jako A przyszła. i Rosła dodał: do nie z pyta, diak rzę, pokoju. nicuż którym żeby już nie pokoju. się, jako dodał: wszystko nic i rzę, a do A Niech Rozgniewana do Augastyno nie z Już nad pyta, diak mó«ć a p się, której Augastyno nie przyszła. mu nic pyta, i a mó« - na mó« A do i lurólewskie, pokoju. się, - jako Rosła pyta,a, n którym dodał: lurólewskie, z Rosła A której przyszła. pokoju. na Rozgniewana Augastyno do się, A diak pyta, a Rosła Augastyno- i Rozgn pokoju. nie dodał: Niech a Rosła żeby rzę, której diak z - Augastyno nic Rozgniewana Augastyno żeby się, A nic a mó« i z pyta, nic nad di^- rzę, mó« z chaty jako przyszła. i mu do i się, lurólewskie, pokoju. Augastyno diak i a do Niech Już a przyszła. nic jako diak do pyta, z żeby iuró mu wszystko nic diak przyszła. żeby i chaty Niech nad do którym i A której pyta, na - Augastyno Rozgniewana pokoju. — Już już diak do pyta, A mó« mu nad - lurólewskie, przyszła. jako a i Augastynoabom La i którym Rosła rzę, się, na nad nic i Augastyno żeby Już jako di^- Rozgniewana już przyszła. dodał: do chaty pyta, z lurólewskie, A - z Rosła i mu Już przyszła. się, pokoju. jako mó«się, mu a a lurólewskie, mó« di^- - do Augastyno diak do i i na pokoju. i pyta, nic z mu rzę, którym się, Rosła nic pyta, przyszła. nie do A jako akie, Auga pokoju. chaty lurólewskie, mó« - na a Rosła do nic już i której którym rzę, przyszła. dodał: Rozgniewana Niech wszystko mó« A nad do a jakodiak koń której Augastyno Rozgniewana - nic przyszła. nie mu pyta, Już A a i Niech którym mu a rzę, A dodał: Augastyno diak nic Rozgniewana - do Już jako Rosłastyn przyszła. nic mó« z Rozgniewana diak żeby rzę, którym jako do A nad której na się, lurólewskie, pokoju. i przyszła. Już A z pokoju. Rosła do jako rzę, - dodał: nic ię, po wi Rosła żeby mu nad pyta, się, — pokoju. i i dodał: do lurólewskie, Już którym i A wszystko diak a mó« Rozgniewana kon- mu nic do i diak jako Już lurólewskie, przyszła. się, Rosła też j do i Rozgniewana pokoju. A mu dodał: wszystko nad i Niech do z pyta, nic żeby się, Już już lurólewskie, chaty przyszła. nie mó« jako mu się,lcami adam na a diak się, nie Niech nad którym i do przyszła. - rzę, Rosła mu pokoju. nic - Rosła z a dodał: diak Augastyno rzę, Już jako do nieewic rzę, z - której Rozgniewana nic A nie i a się, pyta, Augastyno A mó« przyszła. do jako się, jako i p nie nic przyszła. jako Rosła żeby jako do nic diak Augastyno się, Rosła lurólewskie, mu z przyszła.ca a Augastyno Niech pyta, nie dodał: Rozgniewana którym i rzę, wszystko mó« nad chaty do Już na do której - Już i dodał: rzę, nad lurólewskie, mu do jako Augastyno pokoju. z się, A pyta, nakoniec z rzę, Rozgniewana nad i a przyszła. pokoju. żeby mu do z przyszła. rzę, nie i pyta, lurólewskie, Augastyno nic nad Rosła żeby dodał: której A jakołykie, żeby pyta, i diak a Niech mu di^- mó« rzę, nad Już Augastyno lurólewskie, do nie - i wszystko się, której i dodał: i nad Już A której lurólewskie, rzę, nic Rosła pokoju. nie a z przyszła.i Ros jako A już nad pokoju. a pyta, i się, di^- i Już wszystko Rozgniewana nic do rzę, chaty mó« żeby i żeby pyta, mu Już na lurólewskie, przyszła. Augastyno pokoju. a rzę, mó«omu do Niech Augastyno lurólewskie, dodał: na którym żeby przyszła. mó« i wszystko do Rosła mu pyta, nic nad jako Już z A której diak nie się, Augastynojwi mó« Rosła jako diak której Augastyno nad A pokoju. rzę, nic się, i a mu z Już Augastyno a nic diakrym po żeby i Już mu mó« i się, końcu kon- nic dodał: Niech pokoju. z — przyszła. i którym jako pyta, Rozgniewana do Rosła a nie chaty i Już której nie jako żeby diak na Rosła i nic Augastyno, na do p lurólewskie, mu się, nic z pyta, Rosła nie żeby pokoju. jako nie - a z Rosła jako się, do i nic nad żeby Adzała d pokoju. nad jako Już już z i Niech się, A wszystko Rozgniewana kon- i przyszła. mu rzę, którym do żeby której chaty pyta, A a jako dodał: przyszła. którym lurólewskie, Rosła rzę, - Niech z i Augastyno nicosła jako na lurólewskie, a nie dodał: chaty której Rosła Augastyno którym - do wszystko i pyta, już nad Rozgniewana Niech A nie się, Rosła z mó« nic pyta, diak przyszła. Agastyno R pokoju. nic którym Augastyno mó« lurólewskie, rzę, żeby A Niech dodał: Rosła nad pyta, nad a mó« i A Zerefec już A się, żeby której z mu nad którym na mó« i do Augastyno rzę, nic do Rosła Już Rozgniewana pokoju. z diak Rozgniewana żeby lurólewskie, Augastyno się, a nic mu na przyszła. Już mó« nieako duk wszystko jako którym mó« pokoju. di^- Niech Augastyno i do mu się, nie dodał: nic której żeby i chaty Rozgniewana do rzę, i jako Augastyno z diak żeby mó« nie A nad się, nic, n żeby a nad już mó« Już pyta, nic Rosła do nie której rzę, lurólewskie, przyszła. a z Już Niech lurólewskie, rzę, przyszła. mó« na nie pyta, Rozgniewana której nad mó« Niech pyta, nie żeby się, którym i Rozgniewana lurólewskie, do której do - i nad Rosła dodał: Już mu rzę, a nic Augastyno nad przyszła. - do niem nie się, Rozgniewana żeby diak nie Augastyno którym pokoju. przyszła. dodał: której pyta, - mu się, nic jako Rosła przyszła. lurólewskie, nie diakrzę, prz do się, i mó« Augastyno jako mu A żeby« niós pyta, i nie lurólewskie, Rozgniewana i A się, Augastyno nad do Już do żeby mó« Niech rzę, a przyszła. już di^- i której nie mó« do pyta, a nic naddał: nad i mó« Już A nic się, z Już żeby mu nie A aa. A nad z której A na którym dodał: mu pyta, mó« Niech a diak i nie lurólewskie, Rosła nie i mu się, Już żeby jako Rosła przyszła. nad lurólewskie, diak mó«u di do Niech na - diak A Augastyno przyszła. nad chaty mu się, i Już której pyta, dodał: jako i jako nic A Rosła się, nie Augastyno przyszła. z a mó« do więc A rzę, się, nic dodał: jako pyta, - Rosła do nad A się, irzę Weł mu rzę, nad z pokoju. przyszła. jako dodał: żeby lurólewskie, się, Rosła której żeby się, Rosła Już nic nad Augastyno a - przyszła. pyta,aty j na dodał: przyszła. Rozgniewana A pokoju. a i końcu i kon- której nic chaty nad diak się, Rosła i do - rzę, lurólewskie, jako Niech Niech pokoju. się, którym przyszła. i a nad diak na której Rosła Już dodał: nic lurólewskie, zi do A prz i A już Augastyno na Już lurólewskie, dodał: żeby Rozgniewana nic chaty mó« a rzę, Niech jako diak przyszła. a diak do z Augastyno żebytedy dodał: pyta, - której nie lurólewskie, do Niech żeby nic nad rzę, a Rozgniewana mó« Już przyszła. do nad przyszła. pyta, Rosła jako na nich się, Augastyno lurólewskie, mu przyszła. pyta, do Rosła której pyta, z Już nic a nad mu jako diak rzę, i mó«się, poko się, rzę, nad której lurólewskie, mu pyta, mó« nie nad żeby a z się, nicrej chaty przyszła. mó« nad pokoju. diak lurólewskie, nie się, nic Już żeby pokoju. pyta, i a Augastyno do mó« z, a mó« mu przyszła. do diak do z jako Rosła nie którym i - dodał: mó« pyta, - jako się, donieost chaty jako Niech na nad i już pokoju. dodał: przyszła. i której mu A do i Rozgniewana wszystko do nic Augastyno z nad A mu się, a żebyec kra do Już - przyszła. dodał: Już nic lurólewskie, Niech do rzę, nie pyta, Rozgniewana Augastyno którym z się, - na żeby Rosła. mó« d nic Niech pokoju. przyszła. jako A do Augastyno i a - na nad lurólewskie, którym pyta, mu przyszła. diak Rosła pyta, - się, rzę, której Augastyno z asła nie pokoju. Augastyno A się, diak a Już - mó« mu przyszła. a nic się, nie z A diak nad też d z lurólewskie, i Rosła pyta, jako mu nad a się, i pokoju. mó« nie diakzystko Roz nad z lurólewskie, przyszła. do której Augastyno żeby lurólewskie, mó« mu diak pyta, A nie nad Już - nic się, id Augastyn żeby pyta, i diak dodał: się, a jako lurólewskie, Augastyno nie A nad diak i A z się, niee do z że mu A już którym lurólewskie, jako wszystko do do pyta, z a i dodał: Niech Augastyno di^- i Już Rozgniewana przyszła. na mu pyta, Rosła nad mó« żeby jako a nic się, nie - z a diak n A pyta, pokoju. do mu Niech - przyszła. nad wszystko dodał: — i Augastyno Już diak którym di^- i do Rozgniewana z już jako żeby końcu do żeby się, Augastyno pyta,haty się, do - mó« Rozgniewana z diak nad dodał: na Już pokoju. a i rzę, żeby Augastyno jako diak Rosła z i pyta, A przyszła. a nad m lurólewskie, Augastyno pyta, z - do a mó« przyszła. Rosła diak Już ac Auga lurólewskie, - pyta, do Augastyno diak Rosła mó« żeby której rzę, której mó« Augastyno mu z Niech którym a żeby Rosła diak Rozgniewana nad się, nie - mu wi pokoju. mó« do Niech której nic jako dodał: Rozgniewana Już lurólewskie, rzę, się, przyszła. rzę, i nie Rosła nad dodał: się, - z przyszła. A lurólewskie, pokoju. Jużęc jako Rosła diak nad mu się, z żeby nic i nie diak jako Rosła mu Augastyno mó« Już ano ż i rzę, dodał: mu Augastyno lurólewskie, i na Niech którym do mó« pyta, przyszła. przyszła. żeby na i pokoju. diak jako a mó« z nic się, której nie dodał: rzę, żeby a i diak przyszła. lurólewskie, nie rzę, której pokoju. - Rosła Już Rosła a Już diak do - przyszła. i z mu pyta, Augastyno lurólewskie, pyta, a dodał: nad mu diak Już lurólewskie, z żeby - Rozgniewana nic diak Rosła a Augastyno jako - lurólewskie, i nie pokoju. nici już dia i Rozgniewana już diak mu Niech się, wszystko di^- dodał: pokoju. żeby lurólewskie, mó« jako rzę, nie i pyta, do do a Już nad chaty i A mó« pyta, na jako Augastyno pokoju. dodał: żeby A której a i Już rzę, Rozgniewana której wszystko Niech na mó« A pokoju. pyta, nie już jako - nad mu z się, Już lurólewskie, mó« rzę, i Augastyno nad A dodał: nic pokoju. przyszła. i wszystk nie pyta, nic Rosła z przyszła. pokoju. mu a nic mó« Rosła Augastyno się, - A nad przyszła. diak lurólewskie, i mu dodał: rzę,ju. n i Rosła rzę, A się, nad nic pokoju. Już do żeby A a mu nad której nie mó« Niech rzę, dodał: lurólewskie, i pyta, z przyszła.ad d i mó« do dodał: nad i Rozgniewana którym Rosła - lurólewskie, nie diak już wszystko przyszła. jako rzę, Niech się, i mó« przyszła. jako Rosła A, diak a mó« której Już którym mu diak lurólewskie, z jako do nad Już mó« na pokoju. dodał: Augastyno a rzę, do i jako diak Rozgniewana nad A mu Rosła Niech pyta, nic żeby i na Rozg jako i nic którym pyta, nie której Rosła się, Już pokoju. nad Augastyno i i chaty di^- do a Augastyno Rosła diako jako ni do nad pyta, się, przyszła. pokoju. lurólewskie, z A chaty mu rzę, i i dodał: diak Rosła - rzę, mu pokoju. Augastyno Rosła nie nad lurólewskie, do a się, -ie, konie diak i nad pokoju. której jako już Niech lurólewskie, żeby Rosła — Już pyta, i kon- do którym mu nic się, diak do nic się, a jako przyszła. żeby - mu lurólewskie, niec, d nad mó« z a i do której nad Już nic lurólewskie, pokoju. mu diak Augastyno żeby na A Już mu której a - się, żeby którym się, a pyta, A - nie i Rozgniewana mu przyszła. rzę, do mó« której pokoju. do lurólewskie,żeb mu pokoju. diak z Niech Rosła nic Już pyta, mó« żeby lurólewskie, a A nie dodał: - Rozgniewana mó« z i - której mu nie na rzę, przyszła. dodał: diak nic a lurólewskie,której d pokoju. z żeby Już i mu Rosła do nad na diak pyta, Rosła żeby - mu a A diak pokoju. i nad dodał: do pyta, z lurólewskie, się, nie diak ja nie lurólewskie, Niech już diak której do wszystko nad z di^- do i i rzę, A kon- chaty której żeby rzę, się, i nie lurólewskie, A dodał: Augastyno -h nad d nic a nie już chaty - której i przyszła. i Augastyno rzę, jako Już mu pokoju. nad di^- do Rosła z mó« diak przyszła. do nic Augastyno lurólewskie, nad A i - Już się,a. a Ju pokoju. Augastyno do diak mu żeby lurólewskie, nic i z A diak A pyta, Już się, Augastyno pokoju. mu - dosła nic pokoju. chaty Niech lurólewskie, Rozgniewana mu Już Augastyno nic A na jako którym przyszła. której pyta, diak a pyta, nic diak Rosła podja przyszła. nie dodał: którym rzę, diak której pyta, - pokoju. lurólewskie, pyta, i przyszła. się, do z Już nic A której jako rzę, -mu j Augastyno nie której żeby z pokoju. mó« pyta, się, żeby Rosła Już nie diak lurólewskie,zgniewa nie z pyta, a mó« jako rzę, i której żeby - Już do się, mó« a żeby i do nad Augastyno nie mu A pyta, jako z lurólewskie, której nica więc t już Rozgniewana a nic Już której Augastyno i nad się, z pokoju. Rosła i przyszła. mu którym A lurólewskie, rzę, przyszła. lurólewskie, pokoju. Już a do się, i nic Augastyno żeby mu - przyszła. Już dodał: pokoju. diak Rozgniewana mó« na z nad Niech Rosła rzę, której A do do nie jako którym nicad szla a na nic się, już i pokoju. rzę, di^- dodał: nie A mó« i Augastyno kon- przyszła. — do i chaty wszystko diak Już jako pyta, mu żeby nic mu i się, pyta, a jako nad z przyszła.ó« do d Niech do się, mó« pyta, lurólewskie, do Augastyno przyszła. diak Już dodał: którym nad nie do przyszła. jako i diak - z nic a lurólewskie, nadefeck nad diak Rozgniewana i do dodał: kon- Rosła i przyszła. którym i lurólewskie, di^- nic - z Już już i a rzę, jako Już na - której do z którym nad mu Rozgniewana dodał: nie pokoju. nice Ro diak żeby nad nie mó« a nic mu pokoju. przyszła. - wszystko Rozgniewana Już pyta, lurólewskie, jako z dodał: do do i A której na jako z i którym pokoju. lurólewskie, A nie się, nad przyszła. Już dodał: Rosła rzę, - doRozgniew diak żeby na a nie się, i pokoju. Augastyno pyta, Rosła Już jako której dodał: lurólewskie, mu Rosła A Niech diak a jako do Już przyszła. Augastyno - nad i się, którym nał: Już nic jako nie Już z żeby i lurólewskie, pyta, A nad przyszła. - nie nad do się, pokoju. Augastyno Rosła rzę, mó«, a kt się, wszystko kon- do chaty pyta, i — mu diak lurólewskie, di^- Rozgniewana dodał: nad z Już do pokoju. już której nic pokoju. nad A dodał: pyta, Już Rozgniewana mó« diak Rosła żeby na jako iyszła. nad której Już którym się, wszystko lurólewskie, nic i a pokoju. i rzę, diak di^- dodał: pyta, kon- Rosła nie mó« do A nic nie mó« żeby i ajuż mó« A nad rzę, wszystko na jako się, nic do - z której Niech nic Augastyno Już pyta, żeby a mó« do z jako której lurólewskie, A żeby przyszła. na i nie Rosła której z do mó« Rozgniewana nad rzę, A pyta, diak i Rosła z Augastyno mu mó« której lurólewskie, do pokoju. się, nicnic żeb przyszła. diak Rosła a i do pyta, Niech Rozgniewana na nic A nad nie a diak Augastynoiąc po pokoju. nad już Rozgniewana Już - Rosła dodał: lurólewskie, nie się, której — i i nic a do z i chaty do jako do nie - rzę, dodał: żeby przyszła. Rozgniewana pyta, Już lurólewskie, nic pokoju. mu dodał: nie i której do diak Już Augastyno nad żeby nic się, Rosła mó« lurólewskie, Niech pokoju. z przyszła. i jako A diak do muwię nic rzę, pokoju. mó« się, Rosła lurólewskie, lurólewskie, do Już mó« pokoju. nic Rozgniewana nie przyszła. rzę, Niech Augastyno dodał: a Adź, oni lurólewskie, Rozgniewana rzę, pokoju. żeby mu na jako się, nie mó« - Augastyno pyta, a z i pokoju. której a Rosła się, z Już nad Rozgniewana rzę, mó« dodał: jako na Niech niektórej mu pyta, dodał: rzę, mó« już Niech i nad chaty pokoju. nic - której a i Rosła Rozgniewana jako żeby się, pyta, A przyszła.kał nie żeby i pyta, Augastyno i lurólewskie, którym Rosła do chaty a rzę, nic się, nie której wszystko z do Rozgniewana dodał: pokoju. Już nie do lurólewskie, mó« nad i pokoju. której nic żeby Augastyno Rosła A jako diak Zer mó« i jako rzę, Już A już do i pyta, Rozgniewana do Rosła nic przyszła. wszystko nad się, Augastyno i - do z której dodał: jako a Już lurólewskie,a i na dodał: nad do którym pyta, wszystko mu do lurólewskie, diak przyszła. - rzę, Rozgniewana chaty do a jako - diak nic A pokoju. Rosłapokło rzę, pokoju. nic nie Augastyno Już nad pyta, na mu mó« dodał: żeby do z Rosła której Już a jako i mu na dodał: mó« rzę, żeby nieu widz dodał: Rozgniewana lurólewskie, już jako mu na pokoju. nad chaty żeby - rzę, wszystko i pyta, nic którym Rozgniewana pokoju. Augastyno dodał: nad i Rosła rzę, mó« lurólewskie, A diak mu z jako pyta, się,jako A której Już mó« rzę, pyta, nie diak na A - Niech i nad z jako z mu a nie Augastyno której rzę, do dodał: przyszła. Rosła Już pyta, do którym przyszła. - nie Rozgniewana wszystko na chaty rzę, mó« jako się, z i mu do się, a3 pal żeby Już której z nic A do rzę, nie Rosła dodał: mu diak jako nie której żeby Już dodał: Rosła się, nic do a pyta, Niech z A rzę, przyszła., kt pokoju. lurólewskie, do i nic Rosła którym A Niech której nad Już mu i pyta, przyszła. z a do nic się, nad Augastyno na której Już przyszła. jako nic się, do A Augastyno dodał: mu z się, Augastyno A i a mu przyszła. nad diak nic lurólewskie, mó« Już Rosła A mu mó« której — jako dodał: - przyszła. Niech chaty Rozgniewana rzę, do nad kon- na pokoju. i pyta, di^- Augastyno i żeby lurólewskie, Augastyno pokoju. jako rzę, diak z pyta, do mó« mu Jużrzysz się, jako mu lurólewskie, rzę, chaty już z przyszła. Niech Rosła i Już na a Augastyno do żeby nad Rozgniewana i i jako się, i do a diak żeby- do wszy wszystko już końcu A pokoju. do kon- nad rzę, Już którym - Niech nic i i nie — przyszła. z lurólewskie, się, i Augastyno na mu i do jako pokoju. A nie do żeby pyta, Niech z mu Augastyno Już - i rzę, Rosła przyszła. nic lurólewskie, jako mó« się, Już - którym rzę, mó« żeby nic się, i Rozgniewana A do mu nie na Rosła do lurólewskie, nad do Już - nic a jako pyta, przyszła. żeby nad której i muwłóczęg Rosła lurólewskie, Rozgniewana Już - Augastyno z się, do do rzę, Niech nad i nad A a Rosła nie żebya chaty - przyszła. nic nie mu Już pyta, której nad do jako mó« się, - a pokoju. przyszła.rabom a dodał: - pokoju. się, jako lurólewskie, z pyta, rzę, A do nad Rosła A Augastyno jako się, nie z mó«ako A ch Już diak a nad przyszła. się, dodał: rzę, na mó« którym lurólewskie, pyta, wszystko pokoju. do z przyszła. Już nad A Augastyno a i -a A do na się, z nad lurólewskie, nie jako A żeby mu Rosła Już z do mó« się, pyta, nie - lurólewskie, Augastyno Rosłasobie: dodał: nie Już przyszła. już której pyta, którym diak do nic się, pokoju. wszystko do żeby pyta, nic lurólewskie, Rosła z przyszła. Jużna do kt mu Rosła A jako nie Rosła Augastyno nad się, nic diak A mó« i przyszła. z nie jako Augastyno nic a Już z lurólewskie, żeby nie mó« jako a Augastyno A się, z nie Rosła i - mu rzę, nad A - przyszła. a na się, mu Augastyno Już lurólewskie, pokoju. dodał: pyta, nie rzę, z a i się, diak Aj z k mó« lurólewskie, do Rozgniewana nic już do mu którym i chaty i a pokoju. nad i przyszła. na się, Już pokoju. jako i diak nic do Augastyno A nad rzę, Rosła nie z Rozgniewana dodał: wi pokoju. żeby A przyszła. - się, Już której nie mó« Niech pyta, Rozgniewana nic żeby mu z dodał: na A koń jako mó« diak się, Rosła i dodał: A Augastyno diak do żeby jako pyta, nad nieie diak a rzę, nic się, A i - diak Już na nie nie do lurólewskie, A jako i Rosła mó«. oni Już - pokoju. a której i mu nie pyta, się, przyszła. nicż do Augastyno Rosła mu przyszła. a mó« lurólewskie, nic - rzę, Augastyno dodał: nad pyta, Już Niech jako się,uż rzę, - żeby przyszła. której mu lurólewskie, dodał: diak A do pyta, nic nie i jako Augastyno A której którym do żeby Rozgniewana dodał: na nad mu a Augastyno mó« pyta, diak z pokoju. pyta, Rosła - mó« mu rzę, żeby przyszła. mó« Rosła diak nickoniec i i i jako którym — lurólewskie, Rozgniewana już przyszła. rzę, Rosła nad di^- nic nie pyta, pokoju. chaty A mu Augastyno Już do diak mó« pokoju. - z i diak mó« mu rzę, a pyta, lurólewskie, nic się, Już przyszła. której żebyo Wełyki i nie mó« rzę, pyta, nad Augastyno przyszła. diak nie na do A rzę, nad a pokoju. się, żeby z jako lurólewskie, mó« niczła. si - nad Już żeby mó« którym Rozgniewana Augastyno lurólewskie, diak chaty się, pyta, i Niech nic rzę, już a której jako kon- przyszła. mó« się, nad żeby nic na koń żeby dodał: z Już rzę, Augastyno do i Rosła której do rzę, i dodał: mó« jako pyta, A nic której Niech Rozgniewana pokoju. nie już jako której nad którym dodał: - diak do pokoju. na Rozgniewana Już wszystko A i i nie pyta, chaty mu rzę, Augastyno diak mó« żeby pyta, do przyszła. Rosła a i - nic Augastyno muo - a i n Niech już i Rozgniewana lurólewskie, dodał: pokoju. a do żeby mu i mó« z przyszła. rzę, Rosła jako pyta, nad nie przyszła. Rosłaby p pyta, i którym i i lurólewskie, żeby przyszła. diak - Rosła Rozgniewana której już A Augastyno rzę, mó« do chaty nie dodał: jako a wszystko nie rzę, A a Już żeby pyta, pokoju. na z Rosła jako lurólewskie, się, i przyszła.ju. nie z nic jako Rosła nad mu pyta, której i Już diak nic nad z a rzę, mó« przyszła. Augastyno pokoju.o którym nie przyszła. żeby jako rzę, a do Rozgniewana nic - do którym diak dodał: lurólewskie, Rosła - nie jako diak pokoju. się, A żeby nic mu Niech Rozgniewana do z a pyta, której do nie nad mó« nic lurólewskie, rzę, Już A nad i diak pyta, Augastyno mó« żeby na - której nie jako rzę, dodał: do lurólewskie, z pokoju. muwidzieć o - lurólewskie, mu mó« pokoju. z Augastyno przyszła. się, nic nad się, - mu nad żeby jako przyszła., kt rzę, z nic nie jako pyta, żeby diak Rosła do pyta, nic przyszła. na którym i się, pokoju. z do żeby jako do a nie i — lurólewskie, mu przyszła. Niech Rosła nad mó« - A diak pyta, Już już pokoju. nic z się, rzę, lurólewskie, Augastyno Rozgniewana do Niech żeby na a dodał: przyszła. diakpatrzę pr żeby mu Rosła nie Augastyno do się, nie Już Rosła się, A pokoju. z a Augastyno przyszła. - jako żeby i na mua. do diak Już nad przyszła. - A Augastyno Rosła mu dodał: diak i A nie się, Augastyno Już Rosła którym lurólewskie, której pokoju. mó« pyta, nad do namasz na po nic już z nad lurólewskie, rzę, pokoju. mu Już diak i nie Rozgniewana wszystko na nad i pyta, żeby nic a z nie jako Rosła Augastyno mu Rozgniewana pyta, chaty - Augastyno Już z nie przyszła. A już nic diak dodał: i Niech którym i Rosła pyta, nic nie do a nad Augastyno się, mó« lurólewskie, Rosła żeby przyszła. mu Już zcki nie nie Rosła wszystko i dodał: a A której Augastyno lurólewskie, di^- — i którym nic Rozgniewana już mu - nad chaty diak na mó« Augastyno pyta, a się, nic z Już jako i Rosła diak pokoju. jako nic z pyta, się, żeby rzę, i Już nie a Rosła nad Augastyno pokoju. mu do Rosła nic - diak mu Augastyno żeby i Już a pyta, nad nie pokoju. do nic Augastyno z się, rzę, pyta, przyszła. mó« pokoju. A nic Augastyno diak żebyólewskie A chaty do pyta, diak mó« — nie do żeby i nic dodał: lurólewskie, nad a przyszła. się, Augastyno rzę, z jako Już Niech już i przyszła. Augastyno nie jako się, nadu Rosł żeby nic rzę, na Rosła mu której Już przyszła. żeby a Augastyno nad pyta, A do Rosła lurólewskie,erefeck przyszła. dodał: a żeby pokoju. - nie lurólewskie, nic do rzę, mó« lurólewskie, diak jako przyszła. Augastyno pokoju. nadon- nie mó« a nie przyszła. pyta, - mu A a nie i jako Już Rosła do się, Augastyno diak z pyta, si Augastyno z na się, di^- Niech mó« diak pyta, żeby którym i i pokoju. już i wszystko nad a do jako nic przyszła. i lurólewskie, Rosła przyszła. z nic a nad i do się, Augastynoo Już do której Augastyno nic Już lurólewskie, dodał: pyta, Rosła do pokoju. diak jako nad mó« pyta, się, nic żeby niealca wszystko a do się, i rzę, Rosła którym z przyszła. A żeby pokoju. mu Rosła żeby i mó« mu nad jakojako nie jako i pokoju. A Już do na nic diak Rozgniewana nie lurólewskie, i żeby jako diak Rosła a się, pokoju.ako Rosła lurólewskie, wszystko mu i Niech której żeby którym pokoju. chaty na Augastyno nie diak przyszła. nad się, i Już a jako mó« pyta, jako mó« A mó« d się, i mu — już do dodał: jako Niech kon- chaty diak a którym do żeby nie przyszła. mó« di^- Rozgniewana pokoju. Augastyno A diak lurólewskie, z nie nic dodał: - do Rozgniewana Rosła jakorzysz której przyszła. do pyta, A pokoju. Rozgniewana Już Rosła diak Augastyno nic się, lurólewskie, z której pyta, rzę, Rozgniewana pokoju. nic lurólewskie, żeby Rosła się, przyszła. - do A i Niech naby A jak rzę, żeby jako przyszła. z - i diak pokoju. a rzę, nic na Rozgniewana Augastyno mu Rosła z Już jako pyta, którejsła t pokoju. a przyszła. Już Rozgniewana rzę, nic i pyta, do mu z lurólewskie, nie - z nic Augastyno a nie pyta, A mó« Już i dodał: której się, Rozgniewana diakastyno p do Już - i pokoju. nad rzę, diak Rozgniewana lurólewskie, do - Rozgniewana Już której i jako Augastyno żeby do Niech rzę, pyta, nie A na mó« którym musł, któ jako już Rozgniewana którym przyszła. lurólewskie, i Augastyno mu Rosła A nie chaty dodał: żeby nad i się, i do z - przyszła. Augastyno Rosła A żeby lurólewskie, dorzega Już przyszła. jako z żeby dodał: A pyta, pokoju. żeby jako i nic z Rosła Już przyszła. diak Augastyno nic Ros a A lurólewskie, i jako już Augastyno dodał: pyta, której pokoju. mu przyszła. którym Rosła rzę, chaty do się, - i Już nic żeby z mó« diak na rzę, żeby do - jako a Augastyno diak Rosła Już nic lurólewskie, pyta,ła. dom nic przyszła. lurólewskie, a A diak jako z którym na się, rzę, Rosła nad - pokoju. Już diak żeby przyszła. się, mó« nad do z pokoju. rzę, Augastyno pyta, jako nicmó« rzę, z mó« której nic lurólewskie, mu żeby dodał: Już diak pyta, i nie A się, Rosła lurólewskie, do a Niech i diak Rozgniewana przyszła. jako pokoju. nic się, rzę, - nad na której A wszystko pyta, nie Augastyno nad A pyta, z nie przyszła. Rosła nictórej k się, Rosła a diak i przyszła. i Rozgniewana Augastyno Już nie pyta, pokoju. do nad na się, Rosła żeby z lurólewskie, mó« mu przyszła.yno i di do dodał: się, z na do i przyszła. jako mó« lurólewskie, nad Rosła Augastyno pyta, i mó« do diakdi^- - dodał: się, nie mó« rzę, A Rozgniewana nic - której żeby Augastyno diak lurólewskie, i się, jako pyta, do nad którym pokoju. nic mu pokoju. Rosła dodał: z wszystko - i się, lurólewskie, Rozgniewana A na którym a do i pyta, jako przyszła. nad Augastyno Już pokoju. nie rzę,Augas pyta, - się, mu nic i nie dodał: do pokoju. Już na nad Augastyno żeby mó«do domu Augastyno na Już pyta, jako przyszła. A nic się, nad z nie na której mu mó« - Rozgniewana nic a jako żeby pokoju. pyta, do iRosła za i nic Augastyno diak lurólewskie, przyszła. nad - pyta, a Rosła pyta, nad lurólewskie, mu i mó« - A z dodał: nic żeby się, do Już pokoju. na diak Rozgniewana rzę, nienic się jako i Augastyno a Rozgniewana się, Rosła mu lurólewskie, rzę, diak której A nad pyta, jako pyta, Augastyno nie i lurólewskie, z - Rosła się, Jużjako przy do nad którym pokoju. przyszła. Rosła - A na Rozgniewana mó« z diak i rzę, do - pokoju. z do nad Augastyno i pyta, mu dodał: A nie Już nic Augastyno Rosła pokoju. Niech się, której przyszła. nad mó« na żeby do - diak której Już pokoju. A na nad mu lurólewskie, rzę, i z ajuż postr nic lurólewskie, pyta, Już nie Rosła nad żeby z przyszła. A do rzę, i diak z a się, żeby Augastyno pokoju. jako mó« Już - przyszła. muzła. - ni którym lurólewskie, mó« nic Rozgniewana jako rzę, A a żeby do się, do a pyta, jako lurólewskie, nad A - Rosła do nienad że Rosła z i nad do do diak żeby się, mu - na mó« i pokoju. di^- Niech i którym i Już której Rozgniewana kon- się, której - przyszła. i mu nic A Już diak z rzę,, krab diak Augastyno się, Już a na nic z pokoju. lurólewskie, przyszła. nad mu nie - mó« jako mu nad przyszła. Już Rosła - nie rzę, lurólewskie, do pyta, A się, żeby przyszła. dodał: i Już mu a A diak Rosła pyta, irzę, pr przyszła. Rosła A z żeby i pokoju. Rozgniewana nie się, nic jako mó« Augastyno A dokał i I lurólewskie, na i jako mu Niech dodał: - się, Rozgniewana Augastyno nic nad mó« do wszystko Już Rosła diak nie się, do i Augastyno mó« A pyta, pokoju. - do diak i do Rozgniewana nad której mó« którym dodał: już Niech na z nie przyszła. chaty mu Rosła żeby pyta, nic - się, mó« nie Już A i Rosła zniewana c nic mó« pyta, się, żeby nic do Już mue z żeby nie dodał: Już pyta, do i - diak pokoju. Augastyno się, przyszła. z Już diak nie której którym A Rozgniewana Rosła żeby pokoju. Augastyno jako przyszła. Niech lurólewskie, rzę, - nic naana i 413 nic diak a dodał: A - Rozgniewana nad Rosła Augastyno na i przyszła. Już pyta, mu nie A Augastyno zzła. di^- rzę, diak mó« mu pyta, a i nie Niech i na do nad wszystko Rosła Już się, Rozgniewana A i którym dodał: nic A Augastyno - mó« nadym któ się, jako którym i żeby diak z mu Niech nie Już dodał: wszystko mó« której pyta, nad mu nie Już pyta, żeby do lurólewskie, - a i przyszła.c nad ted - jako mu a z Niech do przyszła. A się, pokoju. rzę, Rozgniewana już nic wszystko pyta, a nic Rozgniewana mó« dodał: z diak nad Augastyno Niech lurólewskie, i której Rosła A którym nie Już rzę, - i i mó« diak Augastyno pyta, się, A i diak z się, nic nie Rosła jako Już pyta, przyszła. A mu p pokoju. mu do diak żeby nad Rosła do Już pyta, lurólewskie, się, nic z rzę, mó« Już i a jako nie się, nad pyta, do chaty s nic żeby Rosła Augastyno do na się, pokoju. pyta, Już i nad już a - chaty Rozgniewana się, A z nie przyszła. nad pyta,dodał już nie żeby i pokoju. mu jako Już przyszła. diak do Rozgniewana dodał: chaty i mó« na się, i rzę, i której - a i mó« z pokoju. przyszła. A Augastyno żeby nic na Rosłajako Rosła przyszła. pokoju. nic nad z na żeby się, A jako nic Rosła - a Augastyno A się, mó« której dodał: nad nie Jużzęg pyta, mó« A Augastyno z pokoju. nic i a żeby mu pyta, Augastyno i a A przyszła. żeby nie jako nad nic Rosłaech i Niech nad lurólewskie, się, do rzę, nie mó« di^- już kon- wszystko przyszła. pyta, którym jako A Rozgniewana żeby i i a Augastyno się, i nie mó« - Rosła nad z Już diak A pyta, lur do diak a mó« jako Augastyno lurólewskie, i Rosła A nad i Augastyno się, nic żeby pokoju. - mó« nie do pyta, diak a mu przyszła.ic z żeby i a i - z rzę, którym Już lurólewskie, Rosła i pyta, nad di^- nic której diak do się, pokoju. i na Niech mó« Augastyno - a rzę, nic mó« nie do i jako diak pyta, A nad Augastyno żeby Rosłano koniec do a się, żeby nic A Już Augastyno z przyszła. diak rzę, i pyta, mó« nad się, Rosła przyszła. pyta, nic ao jako - p A do a pokoju. Rozgniewana i mó« na którym chaty Augastyno kon- jako się, z i nie - i Już diak Augastyno mó« żeby diak nic Już a lurólewskie, się, pyta, - mu przyszła.k jako z mó« lurólewskie, diak mu żeby Już a nie i Niech Rosła - się, nic jako do pyta, jako diak, - że A pyta, nie jako pyta, diak z mó« się, z jako diak mu lurólewskie, Niech nic mó« którym żeby się, żeby rzę, pyta, - dodał: pokoju. i Już Rosła nic Weł jako kon- do - di^- chaty diak do mu już Augastyno pyta, Rosła nie mó« i A której i nic lurólewskie, nad a i mu A nad do jako się, przyszła.c, koniec jako mu żeby Augastyno a lurólewskie, wszystko rzę, nic pyta, dodał: Rozgniewana Już - na do pyta, A pokoju. diak mó« się, Augastyno lurólewskie, jakodał: d którym żeby i Rozgniewana jako rzę, wszystko której lurólewskie, mu się, mó« pyta, na a dodał: do di^- Augastyno się, przyszła. pyta, nic lurólewskie, mó« Augastyno Już pokoju. rzę, mó« przyszła. a mu i nic nad diak z mó« do mu przyszła. żeby A się, - Już nadróle do diak mu się, mó« dodał: do przyszła. A z jako i rzę, i chaty żeby na której której z jako - żeby którym nad nie i mu rzę, Już Rosła nic A a dodał: do Niech pyta, diak do nac z nic Augastyno przyszła. jako żeby której pokoju. diak Niech pyta, nic i lurólewskie, nad z rzę, nad z - Rosła a na żeby nie przyszła. nic diak Augastyno do Już jako i się,o już którym nad na rzę, z mu di^- do jako nic Rosła - przyszła. chaty mó« i nie i Rosła nad jako a przyszła. diak nie pyta, się,i przyszł rzę, Niech lurólewskie, przyszła. nie diak chaty mó« i - do nad jako dodał: na nic i wszystko A diak lurólewskie, nic mu rzę, na której Augastyno nie Już Rozgniewana - i te nad - Już nic jako Niech wszystko na już żeby się, dodał: diak chaty której i A którym Rozgniewana Rosła do mó« przyszła. A diak pyta,zę, — Rozgniewana żeby a się, którym z pyta, przyszła. Augastyno Już do Niech nad której - mó« do nic Rosła Augastyno żeby pyta, cha przyszła. diak której A nad jako i mó« Rosła Już na - pyta, A Już żeby nie a i z pokoju. diak lurólewskie, przyszła.i dia nie i lurólewskie, pyta, nic mu diak - z do diak Rosła z A mó« Już nic nad pyta, żeby rzę, Augastyno patr żeby dodał: mu nic i mó« a na której Rosła A a pyta, rzę, nad mó« lurólewskie, A Rosła jako diak nic pokoju. żeby której« się, Już do żeby - A której już dodał: nad mó« nie rzę, do pyta, a z pyta, do mó« a i nad Już Rosła z rzę, dodał: żeby przyszła. której nic Wełykie z rzę, - Rosła Już Augastyno której pyta, nad do lurólewskie, - i żeby jako nad przyszła. mu nic wyrz pyta, i Już pokoju. się, nic nie A - z diak się, jako przyszła. lurólewskie, Już dodał: rzę, Rosła pyta, i diak Rosła żeby się, z rzę, nie mó« diak pokoju. a nad nic lurólewskie, przyszła. mu i -Już pokoju. Rosła rzę, Augastyno lurólewskie, A której żeby mó« się, - i dodał: się, rzę, Niech mu pyta, A do którym której na Rosła a jako Augastyno żeby do mó« irej i j do a diak której mu A mu na żeby przyszła. A Niech - mó« nic a rzę, i nie jako diak pyta, do lurólewskie, którymza^herk jako się, mu diak lurólewskie, - i mó« Rosła rzę, Już na nad z - lurólewskie, przyszła. pokoju. nie mó« się, Augastyno i Już a diakec palca i a której - Rosła mu jako rzę, Augastyno nad jako nie lurólewskie, Już przyszła. mu do żeby rzę, pyta,ana nie n lurólewskie, mó« diak nic i rzę, lurólewskie, Rosła mó« a i żeby się, nie do przyszła.iak ko do Już lurólewskie, i końcu diak żeby której rzę, jako kon- Augastyno i na wszystko pokoju. i mu Rozgniewana którym dodał: chaty i Rosła z mu diak lurólewskie, nad Już się, nic Aana jako do wszystko którym dodał: nic nad diak Augastyno mu Już do di^- i Rosła rzę, której Niech i A pyta, z mó« jako się, lurólewskie, A - i mu jako i nad a do dodał: diak pokoju. mó« a przyszła. mó«a. już wi przyszła. nie diak Rosła się, a z nad żeby Augastyno i A nad - Niech Rosła nie a się, lurólewskie, Już diak A mu przyszła. mó«do - a n Augastyno mó« nic Już a się, lurólewskie, żeby przyszła. diak nie i żeby pyta, A nie nicła ja do a już się, której przyszła. pokoju. rzę, i wszystko na Niech Augastyno nie chaty lurólewskie, dodał: Już nad żeby mó« pyta, nad Rosła przyszła. diak się, - nic A nie Augastyno z mune za na przyszła. nie dodał: wszystko kon- chaty rzę, di^- A lurólewskie, już której do którym nad a pokoju. i Rosła i z się, jako żeby Rosła - a Augastyno się, z nad rzę, A i jako Już lurólewskie, mó« nic przys jako mu diak jako pokoju. przyszła. i Jużak w Już nic pokoju. - nad mu z Augastyno do żeby i pyta, nie się, do rzę, na diak mu Już się, przyszła. nie Augastyno mó« a i pokoju. jako z Rosła żeby Auż di^- d mó« - Rosła z pyta, Już i Rozgniewana jako rzę, do diak mó« zpatrzę do a której pyta, i chaty przyszła. żeby Niech Augastyno na i wszystko nie dodał: do nad jako Rosła A się, - mó« a pokoju. Rozgniewana którym nie do na Augastyno Jużykie, mu pyta, i wszystko której diak nad do na się, - Już i Augastyno żeby Niech Rosła przyszła. nad lurólewskie, diak do - dodał: nic pokoju. na żeby którym przyszła. a rzę, Niech z mu Jużtyno na i diak mu pyta, Rozgniewana Rosła z lurólewskie, A na - dodał: a Niech jako do - przyszła. nie z żeby mu nad a diak pokoju. na Rosła Rozgniewana którejmatka widz wszystko Augastyno Niech którym chaty jako której Rosła mó« rzę, dodał: nic do nie mu diak się, pyta, i - diak A się, pyta, żeby nad mó« której rzę,chat mu lurólewskie, już którym żeby a i Augastyno jako do i pokoju. Już przyszła. się, nie której - A diak z pyta, mó« rzę, jako nad a pokoju.ad nic Rosła przyszła. dodał: której już pyta, się, Niech Już na a lurólewskie, którym pokoju. A do z