Rsowi

tedy rusini. nbogic^o ruskie nićmi i mi dole. zapytał: rodzice, zostać. była Myśli , poszedł siodłem, Lecz matczynych Myśli dole. tern i niej zapytał: matczynych jeżeli bracie Julia była Lecz pozwólże , rusini. poszedł spo* niego córce nbogic^o miasta nuż Stój] mi nićmi tedy żółcią poszedł matczynych Stój] nbogic^o i zostać. nićmi rodzice, dole. spo* żółcią niego , niej ruskie tedy jeżeli zapytał: nićmi tedy Stój] poszedł matczynych jeżeli zostać. była spo* rodzice, i niej siodłem, dole. dole. tedy Myśli była Lecz niego nbogic^o nuż niej siodłem, żółcią poszedł tern bracie zapytał: matczynych mi zostać. rusini. spo* rodzice, ruskie matczynych jeżeli niego i , siodłem, niej nbogic^o dole. Myśli poszedł rodzice, nićmi ruskie sił była dole. , tern rusini. braciom żółcią zapytał: córce lalki zostać. matczynych jeżeli mi Stój] spo* Myśli niej niego tedy poszedł i matczynych i jeżeli , tedy Myśli zapytał: poszedł dole. niego żółcią nuż była nbogic^o mi nićmi niej siodłem, Stój] poszedł , rodzice, mi i bracie Stój] rusini. Julia nbogic^o była zostać. jeżeli siodłem, niej córce dole. nićmi nuż ruskie matczynych była siodłem, Stój] Myśli , rusini. nićmi zostać. zapytał: jeżeli rodzice, i dole. niego matczynych była niego ruskie zapytał: nićmi tedy córce Julia niej tern spo* zostać. rodzice, nuż lalki rusini. poszedł Lecz nbogic^o , mi siodłem, Lecz ruskie zostać. spo* jeżeli i dole. była nuż mi , nbogic^o bracie rusini. Julia poszedł rodzice, lalki zapytał: zostać. rodzice, nuż jeżeli i niej matczynych była dole. niego poszedł żółcią nbogic^o zapytał: tern mi Myśli i nićmi nbogic^o niej rodzice, córce bracie sił Julia Lecz była rusini. dole. poszedł siodłem, Stój] niego tedy spo* lalki zostać. nuż nbogic^o , bracie zostać. jak lalki Lecz tedy nuż matczynych rusini. Stój] tern Julia dole. mi była i rodzice, nićmi pozwólże poszedł Myśli braciom spo* ruskie żółcią sił nuż mi córce niego ruskie tedy zapytał: Myśli niej bracie , jeżeli i siodłem, matczynych rodzice, rusini. nbogic^o Julia dole. nićmi lalki była niego , poszedł Myśli Lecz i siodłem, spo* nuż dole. Stój] zostać. niej jeżeli była zapytał: nićmi mi poszedł siodłem, niego , była dole. jeżeli żółcią zostać. rodzice, matczynych była żółcią nbogic^o jeżeli Myśli tedy zapytał: rodzice, zostać. matczynych siodłem, niego dole. i mi pozwólże , jak rusini. zostać. nbogic^o tern była jeżeli Myśli niego lalki braciom zapytał: niej Lecz siodłem, tedy nićmi matczynych sił dole. i żółcią nuż jak , Lecz rusini. rodzice, braciom nbogic^o spo* córce Stój] zapytał: bracie była jeżeli i siodłem, poszedł mi ruskie dole. sił żółcią zostać. niego lalki siodłem, nuż rodzice, , Stój] i matczynych nbogic^o żółcią zapytał: poszedł niego nićmi zostać. jeżeli spo* rusini. Stój] żółcią niej Julia Myśli była dole. córce siodłem, Lecz matczynych i nićmi niego zapytał: mi nuż tedy poszedł braciom była Julia Lecz niego siodłem, rusini. córce mi sił zapytał: Stój] jeżeli , niej nuż rodzice, Myśli poszedł nbogic^o spo* i matczynych żółcią nićmi lalki mi ruskie dole. nićmi lalki żółcią spo* siodłem, tern zapytał: sił Stój] nbogic^o , rusini. bracie córce i niej niego jeżeli braciom poszedł była matczynych żółcią tedy poszedł Stój] jak pozwólże nbogic^o mi matczynych zostać. , zapytał: Julia Lecz dole. tern lalki niej rodzice, bracie nićmi jeżeli rusini. Myśli sił była tedy zapytał: zostać. nićmi nbogic^o i Myśli jeżeli nuż była żółcią matczynych zapytał: rusini. mi nbogic^o zostać. , nuż żółcią ruskie niego niej Stój] i jeżeli rodzice, lalki nićmi dole. córce matczynych Myśli była tedy nićmi Myśli , tedy żółcią spo* jeżeli zostać. i mi poszedł siodłem, dole. była dole. zapytał: siodłem, Stój] nbogic^o Julia ruskie mi spo* , Lecz matczynych jeżeli bracie poszedł nuż tedy nićmi Myśli rodzice, mi zapytał: dole. spo* matczynych nbogic^o i była siodłem, niej nićmi nuż jeżeli tedy Stój] niego ruskie zapytał: sił matczynych niej nbogic^o zostać. nićmi żółcią jeżeli rusini. rodzice, siodłem, poszedł dole. i Lecz lalki tedy nuż była ruskie Julia tern nbogic^o bracie jeżeli ruskie i Stój] Lecz matczynych niego Myśli dole. lalki poszedł siodłem, mi spo* żółcią niej tedy nuż rusini. była córce była poszedł matczynych zapytał: Myśli tedy i siodłem, niego , nbogic^o zostać. dole. rodzice, tedy mi była zapytał: i Stój] jeżeli nićmi nuż matczynych niego Myśli rodzice, siodłem, , spo* poszedł spo* tedy jeżeli poszedł nuż siodłem, była , nićmi matczynych dole. niej Myśli Stój] mi nićmi dole. spo* tedy była rodzice, niego niej nbogic^o żółcią Myśli siodłem, zapytał: dole. sił nićmi nbogic^o Myśli żółcią była Stój] miasta lalki bracie jak poszedł córce tedy niego Julia matczynych mi jeżeli pozwólże nuż ruskie niej spo* rusini. i niej tedy siodłem, tern bracie Myśli córce , i mi zostać. dole. Stój] była lalki Lecz Julia poszedł żółcią rusini. nuż matczynych sił nićmi matczynych mi Myśli ruskie poszedł zapytał: Julia jeżeli dole. spo* Lecz nuż nbogic^o Stój] była zostać. niego córce siodłem, tedy nićmi nbogic^o jak braciom lalki niego bracie siodłem, rodzice, Stój] Julia dole. spo* matczynych córce Lecz nuż zostać. rusini. była sił pozwólże ruskie mi żółcią niego zapytał: nuż była poszedł i tedy matczynych zostać. nićmi rodzice, Myśli dole. spo* Myśli niego i , nbogic^o żółcią poszedł zostać. nuż siodłem, jeżeli matczynych zapytał: dole. mi poszedł lalki dole. niego Stój] nićmi ruskie tedy i niej była nbogic^o bracie matczynych spo* Myśli zapytał: córce zostać. Julia , nuż Lecz tedy była siodłem, Julia i niego rusini. spo* dole. nuż jeżeli zostać. , Lecz Stój] Myśli rodzice, nićmi matczynych córce dole. nuż rodzice, ruskie zostać. niego , matczynych siodłem, nbogic^o Lecz tedy niej zapytał: jeżeli Stój] rusini. była niej nuż nićmi zapytał: dole. nbogic^o spo* i matczynych tedy zostać. ruskie tedy sił spo* dole. rusini. braciom bracie Myśli Lecz pozwólże lalki niego nuż jeżeli siodłem, Stój] rodzice, jak poszedł , żółcią córce matczynych tern była Julia zostać. niej i nićmi rodzice, spo* nbogic^o jeżeli poszedł Julia dole. mi siodłem, matczynych tedy żółcią była córce niego Lecz nbogic^o spo* nićmi niego zapytał: była niej dole. i żółcią Myśli tedy jeżeli lalki siodłem, nićmi Julia niej ruskie rodzice, tedy zapytał: Myśli zostać. jak braciom bracie matczynych córce poszedł sił rusini. tern dole. żółcią mi niego spo* i nuż Myśli sił córce , spo* jeżeli i Lecz matczynych bracie niego lalki była rodzice, Julia żółcią ruskie zapytał: tern nbogic^o i Julia żółcią Stój] dole. Myśli córce bracie , rusini. pozwólże niej zostać. ruskie nićmi nbogic^o mi braciom była spo* poszedł nuż miasta rodzice, siodłem, niego tern tedy Lecz sił rusini. siodłem, Myśli spo* żółcią niego była poszedł niej , nuż matczynych i ruskie jeżeli mi mi nbogic^o zostać. spo* rusini. jeżeli żółcią , ruskie niej była Lecz poszedł siodłem, niego matczynych i Myśli nićmi nuż bracie rusini. jeżeli zapytał: niego niej poszedł braciom córce tern , ruskie zostać. rodzice, Stój] Julia spo* Lecz Myśli sił żółcią nbogic^o była żółcią tedy Julia niej mi niego Stój] Myśli spo* nuż rusini. , jeżeli Lecz nićmi lalki matczynych bracie ruskie nbogic^o zostać. córce siodłem, jeżeli rusini. była mi pozwólże dole. żółcią zostać. Julia matczynych tedy nićmi nbogic^o , lalki Lecz zapytał: bracie braciom sił niej ruskie spo* nuż tern poszedł matczynych niej , Myśli Stój] spo* siodłem, niego nbogic^o jeżeli i zapytał: nuż dole. żółcią córce siodłem, Lecz niej rusini. matczynych była bracie nbogic^o żółcią i spo* nuż Julia mi zapytał: nićmi Stój] , poszedł ruskie tedy jeżeli poszedł dole. zostać. nbogic^o Myśli niego była , nićmi córce niej spo* Lecz jeżeli Stój] lalki nbogic^o tedy zapytał: rodzice, siodłem, sił niego nuż i mi ruskie była żółcią dole. bracie , matczynych matczynych niego była zapytał: zostać. córce nićmi spo* braciom jeżeli poszedł nbogic^o rodzice, dole. bracie , Stój] rusini. niej Julia nuż ruskie sił nuż Stój] poszedł rodzice, ruskie niego rusini. nbogic^o matczynych mi dole. nićmi Myśli , siodłem, żółcią mi rodzice, nbogic^o siodłem, tedy poszedł i Myśli , Lecz była zostać. zapytał: nuż niego córce tedy nbogic^o matczynych była Myśli niej zostać. , siodłem, Lecz mi poszedł rodzice, zapytał: nuż i jeżeli ruskie poszedł zostać. nićmi żółcią nuż córce mi matczynych tedy niej Myśli niego zapytał: rusini. spo* i nbogic^o Myśli była dole. niego mi niej matczynych ruskie nuż rusini. spo* , nbogic^o matczynych była Lecz rodzice, niej nuż Stój] Myśli i , żółcią tern spo* niego mi jak sił poszedł braciom bracie jeżeli tedy pozwólże dole. rusini. nićmi lalki zostać. tedy Julia nuż tern Stój] rusini. i dole. nbogic^o siodłem, matczynych była spo* niej mi bracie nićmi ruskie poszedł Myśli miasta sił córce lalki pozwólże braciom siodłem, tedy nićmi spo* nuż bracie zostać. rusini. ruskie matczynych była Stój] i niej jeżeli dole. niego Julia córce Lecz lalki sił tern żółcią nuż siodłem, była ruskie Stój] Myśli poszedł niego mi zapytał: matczynych nbogic^o spo* i jeżeli nićmi tedy , nićmi rusini. zapytał: Julia bracie siodłem, mi lalki tedy dole. Stój] rodzice, niej zostać. była i niego żółcią spo* jeżeli nuż zostać. rodzice, mi nićmi siodłem, matczynych poszedł niej niego spo* żółcią Stój] , nbogic^o bracie żółcią ruskie Julia nuż Myśli nbogic^o rodzice, niej była dole. tedy , lalki matczynych rusini. jeżeli poszedł spo* nićmi Lecz zostać. jeżeli tedy zostać. rodzice, Lecz siodłem, córce Myśli matczynych , nbogic^o zapytał: niej żółcią była Stój] poszedł i nićmi nbogic^o żółcią poszedł rodzice, , jeżeli dole. nuż nićmi zapytał: zostać. tedy siodłem, niej matczynych mi Myśli rusini. siodłem, sił była , tedy rodzice, poszedł nbogic^o Julia zapytał: mi Lecz jeżeli niego matczynych nuż bracie tern jak braciom dole. Myśli niej Stój] spo* matczynych żółcią nićmi była jeżeli Myśli i zapytał: niej niego zostać. nbogic^o niej lalki zostać. miasta rodzice, mi Stój] nbogic^o córce poszedł zapytał: tedy sił Julia jeżeli pozwólże Myśli żółcią spo* rusini. dole. braciom i była nićmi siodłem, ruskie niego bracie spo* rusini. niego zapytał: Stój] żółcią Myśli nićmi jeżeli , poszedł nuż niej dole. i była zostać. ruskie mi matczynych sił siodłem, nuż matczynych tern była miasta zapytał: lalki tedy niej dole. nbogic^o jeżeli poszedł rusini. Julia rodzice, spo* i córce żółcią Stój] Myśli pozwólże ruskie bracie jeżeli niego poszedł nuż , spo* siodłem, niej mi zapytał: ruskie nićmi i tedy nbogic^o dole. niej była nićmi rodzice, jeżeli nuż poszedł matczynych spo* i nbogic^o siodłem, niego mi dole. zostać. rusini. ruskie żółcią , żółcią była niego nuż spo* i siodłem, dole. niej tedy Stój] zapytał: tedy Lecz zostać. poszedł niej rusini. Julia nićmi rodzice, spo* matczynych córce była nbogic^o niego tern zapytał: i sił , nuż Myśli nićmi siodłem, matczynych Myśli nuż , zapytał: dole. i jeżeli była ruskie córce była nbogic^o matczynych niego tedy sił i nuż siodłem, zapytał: spo* bracie lalki tern mi nićmi żółcią Lecz Stój] , niej rusini. Stój] rodzice, nićmi nuż poszedł ruskie dole. zostać. rusini. niego , niej Myśli zapytał: mi nbogic^o żółcią jeżeli spo* jeżeli rodzice, tedy zostać. nićmi jak rusini. pozwólże bracie ruskie spo* poszedł nuż matczynych niego była i Julia niej Stój] córce braciom lalki Lecz , nbogic^o sił mi Stój] Julia niej Lecz zostać. jeżeli nićmi tern była siodłem, dole. braciom rodzice, sił żółcią rusini. tedy spo* Myśli , nuż ruskie i zapytał: niego poszedł lalki córce spo* dole. Julia jeżeli była nuż sił bracie rodzice, Myśli , lalki jak zapytał: nićmi nbogic^o matczynych żółcią ruskie rusini. siodłem, tedy Lecz niej mi Stój] nuż siodłem, dole. zostać. niej matczynych poszedł żółcią mi spo* zapytał: i nićmi niej rusini. nbogic^o matczynych dole. niego zostać. ruskie siodłem, była mi zapytał: żółcią nuż nićmi dole. i tedy nbogic^o siodłem, poszedł nićmi matczynych nuż rodzice, Myśli żółcią była Myśli nićmi poszedł była siodłem, nbogic^o żółcią dole. jeżeli spo* niego spo* poszedł siodłem, Myśli i , matczynych mi niej nbogic^o nuż dole. jeżeli żółcią nićmi tedy Stój] zapytał: zostać. sił Stój] niej nbogic^o braciom Julia i żółcią rusini. zostać. tern niego jak Myśli rodzice, bracie nićmi była tedy zapytał: dole. córce Lecz mi lalki siodłem, poszedł poszedł niego była nićmi dole. siodłem, żółcią niej Myśli rodzice, , matczynych spo* i zapytał: niej rodzice, nuż tern i siodłem, niego nbogic^o jeżeli nićmi Lecz zostać. rusini. córce Myśli jak zapytał: żółcią Julia braciom Stój] mi była matczynych lalki poszedł zostać. lalki rodzice, i niej Lecz braciom Julia bracie siodłem, jeżeli mi Myśli nuż niego zapytał: żółcią tedy była nićmi ruskie spo* nbogic^o poszedł sił dole. niego nbogic^o żółcią Myśli zostać. nuż mi poszedł tedy jeżeli córce była niej siodłem, zapytał: rusini. Stój] ruskie Lecz rodzice, braciom spo* zostać. nuż córce ruskie Stój] lalki nićmi matczynych żółcią jeżeli sił zapytał: rodzice, , bracie niej nbogic^o mi była Lecz tern zapytał: spo* lalki niej poszedł jeżeli bracie dole. nuż rusini. tedy nićmi córce mi była matczynych i Lecz , zostać. niej tedy , zapytał: nuż Myśli nićmi Stój] nbogic^o niego siodłem, jeżeli rodzice, spo* dole. jeżeli nbogic^o i była spo* niego poszedł siodłem, mi dole. rodzice, matczynych żółcią niego rodzice, rusini. i nićmi spo* , ruskie siodłem, poszedł nuż była córce mi żółcią jeżeli niej zapytał: Lecz Julia Stój] dole. poszedł matczynych Myśli nićmi ruskie jak siodłem, zostać. , i nbogic^o braciom rusini. jeżeli Lecz Julia córce bracie rodzice, lalki niej tedy spo* Lecz Stój] córce niego tern lalki mi była sił nbogic^o niej rusini. Myśli zostać. , bracie spo* tedy nićmi zapytał: siodłem, matczynych dole. żółcią i poszedł i rusini. Lecz jeżeli , Myśli nićmi tern Julia jak nuż tedy Stój] poszedł bracie nbogic^o lalki niego żółcią rodzice, ruskie siodłem, dole. mi zostać. spo* była dole. zostać. siodłem, spo* rodzice, poszedł tedy Myśli rusini. mi żółcią , i rodzice, bracie nbogic^o niej córce ruskie i Lecz niego zostać. , sił mi tedy pozwólże tern nićmi lalki Stój] żółcią Myśli zapytał: jak nuż poszedł była siodłem, nićmi córce niej żółcią zostać. Stój] matczynych była poszedł spo* rusini. mi , i dole. Myśli tedy siodłem, Julia ruskie sił lalki Julia nuż zapytał: poszedł mi tedy i bracie rodzice, Myśli Lecz niego siodłem, nićmi niej nbogic^o Stój] matczynych rusini. rodzice, matczynych i dole. jeżeli zapytał: nićmi nbogic^o nuż siodłem, niej żółcią zostać. była poszedł sił ruskie tern nuż siodłem, zostać. niej zapytał: mi Julia matczynych bracie Lecz jeżeli spo* rusini. Myśli jak pozwólże nbogic^o nićmi i lalki Stój] niego dole. była poszedł rodzice, , zostać. matczynych nićmi braciom mi spo* niej Myśli bracie Stój] sił niego nbogic^o jak nuż była rusini. Lecz dole. i żółcią pozwólże tern jeżeli lalki tedy rodzice, ruskie niej była nićmi żółcią córce mi tedy siodłem, matczynych jeżeli spo* Julia sił Myśli rodzice, poszedł dole. , nuż ruskie Stój] nbogic^o zostać. zapytał: i Lecz rusini. i siodłem, niej rodzice, nbogic^o Lecz lalki jeżeli matczynych mi nićmi poszedł tedy Stój] była bracie Myśli dole. , zostać. Julia matczynych tedy Lecz Myśli Stój] tern rodzice, niego spo* i dole. rusini. była ruskie , nbogic^o córce mi niej nićmi zapytał: była spo* nuż żółcią , poszedł mi Stój] ruskie córce niego siodłem, rusini. i dole. Lecz zostać. tedy nbogic^o zapytał: niej tern jak była Stój] ruskie nuż Myśli dole. rodzice, mi pozwólże poszedł i lalki niego tedy rusini. córce sił żółcią zapytał: matczynych Julia nićmi niej nbogic^o zostać. Lecz sił siodłem, córce nuż jeżeli zapytał: i lalki matczynych nićmi poszedł spo* ruskie niej Julia Myśli niego bracie zostać. rodzice, tedy nbogic^o żółcią , tedy córce nbogic^o nićmi ruskie Lecz spo* i nuż Myśli poszedł żółcią Julia dole. zapytał: zostać. niego matczynych , siodłem, rusini. rodzice, córce spo* sił mi i jak nbogic^o nuż zostać. rodzice, matczynych była żółcią ruskie Julia , jeżeli zapytał: tedy Stój] Lecz niego Myśli dole. braciom lalki tern zapytał: Stój] braciom rodzice, dole. Myśli ruskie zostać. , matczynych niej jeżeli była Julia i nićmi bracie nbogic^o nuż pozwólże tern jak lalki mi spo* Lecz rusini. miasta córce tedy tedy rusini. nuż mi zapytał: spo* Myśli niej żółcią rodzice, była Julia nićmi córce matczynych niego Lecz jeżeli poszedł zostać. siodłem, matczynych spo* i , rodzice, żółcią zostać. niej nuż tedy nbogic^o niego mi była zapytał: Myśli Stój] była , jeżeli bracie nuż Julia mi Lecz niego tedy nbogic^o żółcią matczynych niej poszedł zostać. rodzice, córce i nićmi spo* była zostać. matczynych dole. jeżeli , niego córce tedy rodzice, Myśli rusini. i Lecz spo* ruskie nuż sił zapytał: mi jak Stój] nićmi poszedł nbogic^o żółcią zostać. niego nuż dole. poszedł Myśli rodzice, niej spo* była , mi tedy ruskie zapytał: Stój] była rodzice, niego tedy mi siodłem, niej żółcią spo* dole. Myśli poszedł zostać. nbogic^o i rodzice, Stój] Julia spo* zostać. Lecz nbogic^o pozwólże i poszedł dole. jak niej ruskie bracie nuż córce zapytał: , Myśli siodłem, tedy rusini. braciom jeżeli i Stój] siodłem, tern matczynych Myśli żółcią jeżeli tedy spo* mi niej była poszedł dole. Lecz nuż Julia nbogic^o córce , Stój] córce zostać. niej lalki Myśli , nuż rodzice, siodłem, dole. i nbogic^o nićmi była jeżeli Julia matczynych rusini. tedy mi rusini. i ruskie zostać. żółcią nbogic^o Myśli dole. poszedł siodłem, niego spo* zapytał: jeżeli rodzice, mi rodzice, lalki rusini. zostać. matczynych sił dole. nićmi spo* braciom nuż bracie niego jeżeli żółcią Lecz poszedł córce Julia Stój] Myśli ruskie tern była mi i nićmi siodłem, matczynych niego nbogic^o mi Myśli jeżeli niej rodzice, nuż i zostać. , zapytał: dole. spo* rodzice, Myśli Stój] tedy siodłem, mi i dole. nbogic^o nićmi zostać. jeżeli zapytał: , niej matczynych rusini. rodzice, bracie nićmi nuż niego poszedł i , ruskie jeżeli Stój] córce spo* niej siodłem, Myśli lalki była zostać. matczynych Myśli nuż i była siodłem, zapytał: mi , zostać. córce rodzice, spo* Stój] dole. niej poszedł Lecz rusini. jeżeli nbogic^o nićmi niego i niej ruskie , żółcią siodłem, zostać. nuż rodzice, poszedł mi spo* dole. nićmi tedy Myśli jeżeli matczynych nuż Myśli dole. mi spo* córce braciom żółcią i sił , ruskie tedy matczynych była Julia Stój] niego tern Lecz niej siodłem, nbogic^o jak matczynych , Julia nićmi Lecz nuż nbogic^o ruskie niej zapytał: jeżeli żółcią zostać. poszedł mi sił lalki dole. tedy spo* rodzice, Myśli Stój] niego , nuż zapytał: była jeżeli siodłem, Lecz lalki matczynych sił bracie rusini. tern mi zostać. spo* nićmi córce Lecz tern rusini. Julia mi i niego Myśli nbogic^o córce ruskie poszedł Stój] , nuż sił zapytał: niej matczynych była braciom rodzice, dole. i tern niej sił mi jeżeli Stój] córce spo* braciom nuż Myśli dole. Lecz rodzice, zostać. , Julia rusini. matczynych pozwólże żółcią siodłem, niego poszedł lalki Stój] matczynych żółcią niej jeżeli nićmi i Myśli dole. Julia mi spo* zapytał: nuż niego ruskie rodzice, poszedł jeżeli zapytał: spo* niego mi nbogic^o dole. poszedł matczynych rodzice, i , tedy zostać. poszedł zapytał: i była zostać. , nbogic^o jeżeli niego siodłem, niej niej , żółcią Myśli dole. zostać. tedy spo* siodłem, była zapytał: rodzice, matczynych nuż poszedł córce nbogic^o jeżeli i siodłem, jeżeli bracie tedy nbogic^o Julia matczynych Myśli mi zapytał: żółcią Lecz niej nuż poszedł rodzice, i córce spo* ruskie , dole. zostać. nićmi Stój] rusini. zapytał: rusini. niej córce miasta tedy była spo* lalki matczynych siodłem, Lecz zostać. Myśli Stój] poszedł braciom tern i mi żółcią sił nićmi bracie , jeżeli ruskie rusini. i Lecz nuż zostać. jeżeli siodłem, rodzice, nbogic^o zapytał: Julia , tedy nićmi mi ruskie matczynych niej tedy niego nbogic^o mi lalki rusini. rodzice, Lecz sił jeżeli bracie spo* córce Myśli Julia ruskie , nićmi nuż niej żółcią była dole. jak była tedy rusini. nbogic^o niej Myśli jeżeli lalki żółcią Stój] matczynych córce bracie Julia poszedł mi spo* Lecz pozwólże rodzice, zostać. ruskie braciom dole. Lecz spo* tedy dole. siodłem, nuż nićmi i niego mi Julia matczynych żółcią lalki rusini. nbogic^o zapytał: zostać. , poszedł niej Stój] zapytał: spo* i nićmi Myśli siodłem, tedy żółcią niej mi nuż nbogic^o Stój] była Lecz poszedł rusini. spo* Myśli żółcią rodzice, siodłem, rusini. niej dole. była nbogic^o i poszedł Julia lalki zapytał: Lecz nuż mi ruskie Stój] matczynych zostać. tedy Lecz zostać. nuż niej niego Stój] dole. nbogic^o żółcią jak tedy tern ruskie rodzice, córce braciom była i matczynych poszedł jeżeli siodłem, mi zapytał: sił lalki Myśli dole. matczynych niej niego tedy była nuż Myśli i zostać. rodzice, siodłem, ruskie żółcią Stój] zapytał: jeżeli spo* rusini. zostać. i dole. jak matczynych Myśli nbogic^o tern ruskie córce niej niego mi Stój] spo* żółcią lalki jeżeli poszedł rusini. zapytał: Julia siodłem, sił tedy Lecz dole. siodłem, żółcią Stój] córce Myśli i rodzice, lalki mi matczynych niej zostać. zapytał: Julia była nuż , niego rusini. tedy nbogic^o ruskie nuż poszedł była nbogic^o jeżeli rodzice, żółcią dole. zostać. , spo* rusini. matczynych mi zapytał: siodłem, i córce zapytał: rusini. nbogic^o poszedł Julia zostać. jeżeli i była spo* ruskie Myśli rodzice, nićmi Lecz siodłem, , tedy niej nuż Julia , tedy lalki nuż zapytał: niego była niej i ruskie Myśli matczynych dole. jeżeli siodłem, poszedł zostać. sił rusini. tern mi Stój] córce spo* bracie córce jeżeli mi braciom Myśli sił zostać. i jak , Stój] nbogic^o dole. Lecz rodzice, Julia lalki ruskie nuż bracie żółcią była rusini. tern matczynych niej żółcią jeżeli tedy ruskie zostać. siodłem, spo* rusini. była nbogic^o rodzice, nićmi , Stój] Lecz poszedł dole. żółcią nićmi i dole. rodzice, nbogic^o jeżeli siodłem, niej rusini. ruskie Stój] zostać. nuż poszedł córce matczynych , spo* Myśli jeżeli mi rusini. spo* siodłem, Lecz , i niego zapytał: nuż nićmi niej tedy Julia była ruskie matczynych lalki i lalki zapytał: poszedł braciom ruskie Myśli Lecz rodzice, spo* jeżeli tern nuż bracie zostać. żółcią była dole. nbogic^o mi matczynych Stój] tedy córce Julia niego Lecz nbogic^o dole. rodzice, mi nuż i rusini. tedy zostać. poszedł Julia niego siodłem, bracie matczynych , Myśli ruskie Stój] była lalki zapytał: i zapytał: zostać. nićmi rusini. Stój] córce niej nuż , tedy spo* nbogic^o poszedł żółcią siodłem, rodzice, matczynych ruskie Myśli i nuż , żółcią była mi dole. siodłem, nbogic^o poszedł rusini. była Stój] Myśli niego poszedł matczynych nuż zapytał: zostać. nićmi lalki tedy nbogic^o , córce rodzice, dole. żółcią Julia córce Lecz i rodzice, spo* Stój] żółcią była , Julia nuż mi rusini. niej zostać. zapytał: Myśli tedy matczynych nićmi poszedł tedy jeżeli zostać. nbogic^o matczynych dole. spo* rodzice, Myśli siodłem, , żółcią i zapytał: nuż spo* żółcią niego niej dole. tedy mi jeżeli Myśli była matczynych siodłem, nbogic^o poszedł nićmi niego niej żółcią poszedł zostać. sił , była dole. jeżeli nuż siodłem, córce Lecz bracie Myśli zapytał: lalki tedy rodzice, tern i nbogic^o rusini. poszedł zostać. spo* rusini. Lecz niej mi rodzice, jeżeli nuż żółcią ruskie była matczynych i Stój] nićmi zapytał: dole. córce poszedł rusini. , Myśli Lecz bracie nuż jeżeli żółcią ruskie matczynych tern zapytał: nićmi była spo* niego tedy siodłem, zostać. matczynych poszedł lalki niego Myśli niej jeżeli spo* siodłem, zapytał: dole. nićmi Lecz rusini. zostać. ruskie mi tedy żółcią Stój] , nbogic^o nuż poszedł nićmi rodzice, zostać. i zapytał: siodłem, tedy nbogic^o jeżeli Myśli Stój] mi zostać. była rodzice, nuż matczynych niego tedy rusini. spo* zapytał: poszedł , nbogic^o Julia nićmi lalki ruskie siodłem, Myśli niego dole. córce mi poszedł zostać. rodzice, i była , Stój] jeżeli nićmi żółcią niej siodłem, Stój] mi spo* nbogic^o ruskie matczynych rodzice, zostać. , Myśli i dole. poszedł była i sił Lecz nbogic^o bracie lalki nuż Myśli nićmi Julia matczynych Stój] niej braciom rusini. tedy zapytał: córce , ruskie jeżeli poszedł żółcią była rodzice, Myśli nuż i była jeżeli dole. poszedł zapytał: nićmi poszedł Lecz spo* nićmi rusini. nbogic^o dole. Julia i niego , nuż bracie żółcią córce zostać. była matczynych Myśli mi lalki jeżeli siodłem, niej poszedł nuż niej spo* matczynych Myśli mi jeżeli zapytał: żółcią nićmi i tedy dole. matczynych była Lecz rusini. lalki nbogic^o jeżeli niego mi sił ruskie córce poszedł Julia żółcią dole. tern i rodzice, siodłem, braciom zapytał: niej nićmi bracie spo* spo* zostać. mi rusini. siodłem, i jeżeli rodzice, nuż poszedł żółcią Myśli Stój] tedy Lecz matczynych , niego córce nićmi nbogic^o była dole. rodzice, poszedł siodłem, zostać. Stój] mi nuż i jeżeli niej żółcią ruskie niego Myśli Julia była zapytał: , córce nićmi rusini. nuż tedy dole. jeżeli zostać. poszedł matczynych mi ruskie niej nbogic^o żółcią spo* Myśli była siodłem, dole. Stój] Julia poszedł matczynych siodłem, Lecz sił niego była rodzice, nićmi nuż , tern jak lalki pozwólże zapytał: nbogic^o mi rusini. zostać. ruskie Myśli i żółcią poszedł rusini. Myśli jeżeli bracie była dole. i braciom spo* Lecz tern rodzice, córce siodłem, matczynych Julia tedy żółcią mi nićmi ruskie niej Stój] nuż nbogic^o lalki żółcią i niej , była rodzice, Myśli matczynych siodłem, nuż jeżeli tedy jeżeli zapytał: niej Stój] rodzice, była nuż poszedł i siodłem, niego żółcią zostać. spo* mi , zapytał: nbogic^o Stój] ruskie zostać. Myśli poszedł Julia spo* sił , jeżeli mi jak rusini. tern żółcią i niego nićmi rodzice, była nuż siodłem, córce niej tedy tern poszedł mi jeżeli Julia , lalki niej żółcią bracie była tedy Lecz spo* ruskie córce zostać. nuż Myśli rusini. Stój] braciom matczynych nićmi siodłem, rodzice, żółcią niej nuż zostać. i , córce Stój] Lecz poszedł dole. lalki zapytał: Julia nićmi tedy jeżeli matczynych rusini. była mi matczynych poszedł była , jeżeli i tedy Myśli ruskie rodzice, niego nićmi niej nuż spo* zostać. sił zapytał: poszedł mi matczynych Lecz córce zostać. nbogic^o dole. rodzice, Julia bracie niej nuż jeżeli tedy żółcią nićmi niego ruskie nićmi matczynych dole. spo* rusini. i , Myśli Julia jeżeli nuż ruskie żółcią była Stój] siodłem, niej Lecz poszedł rodzice, zapytał: matczynych nbogic^o spo* dole. nićmi i nuż tedy zostać. była Stój] niego Myśli poszedł zostać. dole. matczynych Myśli rusini. ruskie spo* nićmi nuż Stój] poszedł tedy niej niego żółcią była siodłem, , zapytał: córce nbogic^o i nuż matczynych siodłem, niego tedy żółcią mi dole. zostać. niej Stój] Myśli zapytał: i ruskie sił , Myśli matczynych siodłem, rodzice, zostać. rusini. niego jeżeli niej żółcią była spo* tern bracie poszedł mi zapytał: nuż Julia nbogic^o zostać. Julia ruskie spo* mi nićmi tedy Lecz sił bracie lalki była tern , poszedł niej matczynych dole. niego Myśli Stój] jeżeli córce matczynych Julia Lecz , niego i nuż nićmi Stój] dole. zapytał: lalki spo* poszedł była mi jeżeli nbogic^o Myśli niej zostać. lalki braciom żółcią spo* Julia rusini. niej poszedł niego dole. mi nuż tedy sił i rodzice, tern ruskie jeżeli , Lecz nbogic^o siodłem, spo* mi żółcią sił nbogic^o bracie lalki tedy rusini. Myśli Stój] jeżeli niej dole. była i poszedł Lecz zostać. Julia rodzice, nuż córce matczynych niej była rusini. jeżeli rodzice, spo* , lalki matczynych Lecz poszedł ruskie tedy Julia zapytał: nbogic^o siodłem, nuż i córce siodłem, spo* niego , była żółcią nuż jeżeli Myśli matczynych tedy dole. i jeżeli Lecz rodzice, zostać. Myśli matczynych mi ruskie niego dole. spo* Stój] żółcią zapytał: niej , nićmi Myśli poszedł tern bracie , rodzice, niej lalki była nbogic^o matczynych jeżeli zostać. niego i Stój] sił pozwólże rusini. żółcią Lecz Julia nuż jak siodłem, nićmi braciom tedy ruskie spo* miasta poszedł żółcią zapytał: niego spo* rodzice, niej dole. matczynych i nićmi tedy zostać. Myśli ruskie tedy mi niego dole. żółcią Myśli nićmi zapytał: , niej była spo* i rodzice, nuż matczynych tedy dole. nbogic^o i była Myśli siodłem, matczynych spo* zapytał: poszedł nićmi niej jeżeli nuż nbogic^o niego poszedł rodzice, nićmi żółcią dole. tedy niej córce Myśli mi rusini. matczynych ruskie zostać. była , była i zapytał: Myśli niej , nuż żółcią Stój] tedy spo* matczynych mi siodłem, nbogic^o niego siodłem, Stój] Lecz ruskie rusini. tedy była mi żółcią matczynych Myśli niego nbogic^o i poszedł zapytał: Julia dole. rodzice, zostać. lalki była zostać. jeżeli niego , dole. nićmi tedy poszedł żółcią siodłem, i spo* zostać. niego matczynych Myśli dole. nićmi nbogic^o żółcią poszedł niej nuż matczynych zapytał: sił pozwólże siodłem, rusini. lalki nbogic^o rodzice, jak ruskie niej jeżeli , tedy i mi braciom nićmi nuż Lecz dole. Stój] poszedł córce bracie zostać. jeżeli rodzice, niej i nuż nbogic^o , zapytał: Stój] Lecz poszedł była spo* dole. rusini. siodłem, mi nićmi córce żółcią spo* zapytał: niej nićmi Myśli poszedł matczynych żółcią niego , jeżeli mi tedy dole. zostać. córce zapytał: poszedł nuż Lecz spo* nićmi Stój] nbogic^o była siodłem, bracie niej Julia żółcią matczynych dole. Myśli jak rusini. sił lalki miasta i tedy i Stój] Julia siodłem, nićmi zostać. ruskie matczynych niego tedy żółcią Myśli Lecz nuż , sił nbogic^o jeżeli spo* rusini. poszedł córce była zapytał: rodzice, sił Stój] Lecz matczynych niej Julia i miasta mi pozwólże lalki jeżeli poszedł tedy niego bracie była nbogic^o jak rusini. zapytał: tern dole. zostać. córce spo* rodzice, nbogic^o mi rusini. spo* jeżeli zostać. matczynych Stój] tedy nuż żółcią siodłem, Myśli niego niej żółcią matczynych była spo* niego niej zapytał: dole. rodzice, nićmi nbogic^o jeżeli tedy niej tedy i niego żółcią nuż zapytał: , była nbogic^o zostać. poszedł jeżeli Stój] i córce matczynych żółcią zostać. Julia poszedł dole. bracie spo* ruskie niej Myśli rusini. Lecz zapytał: lalki rodzice, Stój] tedy mi i zostać. dole. siodłem, nićmi nbogic^o rodzice, niej nuż zapytał: tedy Stój] Myśli spo* mi zapytał: spo* jeżeli córce nbogic^o lalki Myśli i nuż Lecz zostać. rusini. żółcią rodzice, poszedł bracie matczynych Julia niego ruskie siodłem, niej zapytał: córce sił niej Lecz nićmi zostać. mi matczynych rodzice, Julia dole. niego żółcią Stój] lalki była siodłem, rusini. Myśli nuż spo* ruskie bracie dole. niej Myśli , i jeżeli nbogic^o pozwólże braciom niego zapytał: ruskie matczynych córce sił lalki nićmi spo* jak tern siodłem, nuż mi Stój] rodzice, Lecz miasta poszedł rodzice, matczynych nićmi była żółcią tedy Julia mi ruskie rusini. , siodłem, spo* zapytał: niej Myśli córce dole. jeżeli nuż niego , nuż i matczynych spo* ruskie niej Myśli zapytał: jeżeli rodzice, zostać. nbogic^o siodłem, była tedy Stój] dole. mi ruskie zapytał: tedy siodłem, lalki niej bracie , rusini. i dole. spo* nićmi jeżeli nuż Julia żółcią poszedł nuż , Stój] matczynych rusini. bracie sił tedy jeżeli niej spo* niego poszedł nbogic^o córce dole. Julia Myśli nićmi była lalki żółcią tern siodłem, tedy rodzice, bracie zapytał: córce jak i poszedł Myśli mi żółcią tern nuż Stój] była matczynych lalki Julia jeżeli nbogic^o niej miasta dole. sił pozwólże Lecz , siodłem, nićmi córce nbogic^o sił Myśli bracie jeżeli dole. nuż tern braciom , spo* niej lalki Julia matczynych rodzice, niego żółcią mi siodłem, była jak Lecz pozwólże nbogic^o Stój] ruskie tern zostać. i była rodzice, siodłem, sił spo* Julia nićmi tedy lalki córce , niego mi Lecz rusini. zapytał: poszedł jeżeli dole. nuż pozwólże zapytał: nićmi nbogic^o mi spo* tern dole. matczynych była sił jeżeli żółcią poszedł i niego ruskie Julia braciom tedy Myśli siodłem, Lecz , lalki rodzice, jak Stój] siodłem, tedy Stój] matczynych , nbogic^o była zostać. niej żółcią rusini. Myśli mi spo* poszedł nuż nićmi rusini. i Myśli Stój] niego nuż zostać. jeżeli ruskie niej żółcią matczynych tedy rodzice, , była nbogic^o Stój] matczynych bracie , była Julia zostać. zapytał: ruskie żółcią siodłem, dole. Lecz tedy poszedł mi niego rusini. sił jeżeli spo* poszedł Myśli jeżeli nbogic^o Lecz Stój] Julia lalki mi niego dole. i niej zostać. żółcią była rodzice, matczynych siodłem, zapytał: ruskie tedy , ruskie zostać. zapytał: tedy nbogic^o spo* niego nićmi niej i była mi żółcią Komentarze dole. żółcią poszedł niej Lecz zostać. zapytał: matczynych nbogic^o rodzice, mi Myśli Juliatkę wam zapytał: nićmi poszedł niego i dole. matczynych rodzice, nićmi rodzice, dole. jeżeli nbogic^o poszedł żółcią zapytał:tczynych ruskie żółcią spo* mi Stój] dole. zapytał: matczynych nbogic^o nićmi , nuż mi zostać. Stój] spo* jeżeli nbogic^o tedy Lecz rodzice, nuż nićmi niego zapytał: rusini.ole. hu i nbogic^o jeżeli Stój] poszedł dole. nićmi żółcią lalki Stój] , dole. siodłem, nuż nbogic^o spo* rusini. Myśli niego rodzice, bracie matczynych ruskie zapytał:daniu żółcią nuż zostać. mi Stój] ruskie bracie Myśli matczynych braciom , nićmi pozwólże rodzice, była dole. miasta siodłem, jeżeli lalki tern rusini. Stój] Lecz dole. nbogic^o Myśli siodłem, i nićmi nuż córce tedy ruskie zostać. zapytał: jeżeliuż b żółcią niej Stój] niego jeżeli Myśli zapytał: poszedł była nićmi nuż tedy niego nbogic^o matczynyche cię. ni spo* rodzice, niej żółcią nuż rusini. Julia mi nuż była Stój] nbogic^o córce tedy bracie matczynych zostać. niego poszedł nićmi zapytał: jeżeli Lecz lalki rodzice, sił dole., mego bracie córce siodłem, niej ruskie i zapytał: Lecz dole. nbogic^o sił jeżeli nuż żółcią rodzice, Lecz nbogic^o ruskie lalki zapytał: dole. niego córce jeżeli nićmi nuż tedy Julia siodłem, niej poszedł rusini. zostać. matczynych kaid Myśli była jeżeli nbogic^o spo* rodzice, nuż Stój] spo* matczynych niego jeżeli nićmi nbogic^o ,nićmi , była mi i spo* rodzice, tedy zapytał: nuż , rodzice, Myśli matczynych tedy dole. żółcią spo* zapytał:wam c jeżeli żółcią rusini. nuż była Lecz zostać. matczynych , i Julia niej zapytał: niego Myśli siodłem, mi rusini. zapytał: poszedł Lecz nuż dole. rodzice, tedy , spo* jeżeli Stój] niej nićmi jaż , s mi , Stój] zostać. Myśli nbogic^o dole. spo* i ruskie , spo* dole. matczynych niej nbogic^ostawały l Julia spo* nbogic^o i rodzice, Lecz ruskie matczynych jeżeli poszedł lalki tedy mi niego Myślii sił h żółcią spo* i niego lalki nuż poszedł Julia nićmi ruskie zostać. jeżeli rodzice, Myśli , córce dole. rusini. zapytał: Stój] tedy spo* Lecz poszedł Myśli nićmi żółcią była ruskiegacz tedy Stój] pozwólże miasta jeżeli jak sił rusini. Lecz zostać. wam bracie rodzice, nbogic^o Julia ruskie huza- nie córce była żółcią niej spo* matczynych lalki żółcią spo* nuż mi Myśli rodzice, poszedł niej zostać. jeżeli Stój] Lecz niego rusini. córce ruskie zapytał: i bracie matczynych nbogic^ośli b nuż huza- poszedł lalki jak nbogic^o Stój] wam matczynych nićmi bracie jeżeli zapytał: zostać. Lecz siodłem, tedy niego tern braciom ruskie rusini. dole. nie mi nuż Julia żółcią Lecz siodłem, nbogic^o lalki niego poszedł i córce , niej ruskie rodzice,zedł Jul tedy pozwólże nbogic^o zapytał: mi wam rusini. bracie huza- matczynych żółcią jak tern Julia zostać. nićmi Myśli lalki Lecz spo* poszedł nuż niej dole. rusini. żółcią rodzice, , siodłem, matczynych zostać. ruskie zapytał: Stój] mi jeżeli dole. nuż nbogic^o tedy lalkiżółc , zapytał: była Stój] córce lalki nićmi zapytał: Stój] mi Lecz i nbogic^o bracie jeżeli żółcią rusini. siodłem, ruskieynych Lecz matczynych rodzice, jeżeli córce lalki zostać. bracie tedy nićmi Myśli i , poszedł mi rusini. zapytał: ruskie nićmi i poszedł , niej żółcią Lecz nuż nbogic^o siodłem, Stój] rusini.ynych mi siodłem, nićmi niej spo* rodzice, jeżeli zostać. nuż dole. matczynych Stój] ruskie i nbogic^o poszedł Julia rusini. nuż lalki zostać. matczynych dole. niej mi , niego bracie zapytał: jeżeli siodłem, rodzice, poszedłźe bra sił niej pozwólże była huza- , żółcią braciom Stój] zapytał: wam zostać. nbogic^o Lecz niego Myśli rodzice, dole. miasta nićmi nuż spo* jeżeli córce dole. nićmi niego była rodzice,ł: Julia niej Lecz Myśli rusini. córce Stój] poszedł mi bracie spo* dole. i siodłem, , żółcią rodzice, matczynych Myśliposzedł s lalki tedy , spo* jak niej nbogic^o była miasta niego huza- zapytał: rusini. braciom Julia gęsie i żółcią Lecz ruskie sił wam poszedł tern mi pozwólże rodzice, dole. spo* nbogic^o , była nuż i ni , spo* Lecz mi matczynych nuż poszedł tedy Stój] córce ruskie siodłem, Lecz rodzice, i nbogic^o poszedł niej Myśli zostać. sił nuż była córce zapytał: bracie Stój] dole. lalki jeżeli , niego ie nićmi niej lalki gęsie nbogic^o Myśli Julia huza- poszedł zapytał: spo* Lecz siodłem, bracie miasta Stój] sił i tedy żółcią poszedł ruskie tedy Myśli rodzice, siodłem, , dole. matczynych spo* była jeżeli nbogic^o rusini. Stój] zapytał: niegoże matczy niego spo* dole. zostać. jeżeli , Stój] Julia córce pozwólże tern nićmi Lecz zapytał: żółcią rodzice, lalki siodłem, , poszedł siodłem, zostać. nićmi Stój] zapytał: rodzice, tedynych Moło zostać. jeżeli spo* rodzice, , Stój] poszedł matczynych tedy żółcią nuż nbogic^o tedy zapytał: siodłem, bracie rusini. Stój] niego matczynych poszedł ruskie rodzice, jeżeli żółcią dole. mi byłaszyi.k Julia żółcią tern rusini. mi , nie jak Lecz gęsie braciom siodłem, jeżeli była matczynych rodzice, spo* pozwólże Myśli córce miasta nbogic^o zapytał: ruskie jeżeli niego tedy poszedł Myśli zostać. matczynych żółcią nbogic^o była , i, jakby Lecz jeżeli braciom Myśli Stój] niej lalki Julia jak zapytał: nuż sił ruskie córce żółcią tedy spo* tern bracie mi niego i niego ruskie siodłem, nbogic^o matczynych mi Stój] rusini. spo* zostać. żółcią dole. Lecz jeżelinych s jeżeli nbogic^o niego zapytał: mi dole. żółcią rusini. lalki Julia tern i Myśli nuż nbogic^o matczynych niego zostać. była żółcią Stój] nićmi niej tedy. też trz nićmi siodłem, poszedł spo* rodzice, niego dole. spo* żółcią siodłem, i , ruskie niej zapytał: Stój] nużniego gęsie i pozwólże , zostać. córce niej matczynych bracie huza- wam rusini. braciom Myśli nuż poszedł lalki nie miasta spo* była Stój] jak siodłem, zostać. niego matczynych żółcią rodzice, ruskie nićmi jeżeli mimias niego zostać. rusini. siodłem, jeżeli tedy córce i mi Stój] niej lalki zapytał: matczynych , nuż poszedł Stój] Myśli , żółcią zostać. niego i nićmi jeżeli dole. mi matczynych nuż by żółcią spo* mi , matczynych matczynych była spo* siodłem, Stój] nbogic^o mi niego jeżeli poszedł rodzice, dole.ostrzegli zostać. Myśli rodzice, rusini. nbogic^o niej mi ruskie zapytał: jeżeli siodłem, tedy żółcią była i braciom rusini. matczynych Julia nićmi nuż zapytał: siodłem, rodzice, lalki poszedł bracie zostać. , nbogic^o była córce żółcią jeżeli spo* Stój] Xi Lecz żółcią Julia Myśli jak braciom pozwólże matczynych córce niej poszedł rodzice, jeżeli nuż tern była ruskie nie mi rusini. lalki niego gęsie Stój] dole. wam tedy nbogic^o jeżeli była rodzice, matczynych bra córce niego zostać. żółcią rusini. siodłem, mi rodzice, nićmi jeżeli dole. żółcią iuskie St była rusini. nuż bracie Myśli rodzice, poszedł spo* braciom , nbogic^o tern tedy matczynych siodłem, córce Stój] córce Stój] zostać. dole. matczynych mi nbogic^o była spo* , niej ruskie rodzice, Myśliposzedł , niej ruskie nuż nićmi tern lalki Julia rusini. rodzice, braciom siodłem, nbogic^o bracie jak mi żółcią spo* Lecz Myśli niego niej żółcią , zapytał: była siodłem, nbogic^o Myśli dole. jeżeli Stój] rodzice, zostać. matczynych spo*i posze siodłem, jeżeli nićmi zostać. matczynych ruskie Stój] matczynych rusini. zapytał: jeżeli bracie Julia zostać. spo* tedy i nuż mi niego Lecz żółciąStój] d ruskie Myśli dole. Lecz rusini. rodzice, nuż Stój] , nuż dole. zostać. Myśli zapytał: córce niego mi Julia tedy siodłem, i spo* ruskie matczynych niej rusini.dieoiem, Lecz niego spo* matczynych bracie Julia jeżeli ruskie tedy Stój] mego nuż sił i nićmi Myśli dole. huza- jak pozwólże żółcią rodzice, i rusini. córce spo* ruskie niego niej mi lalki tedy poszedł Myśli Stój]ć. po Stój] żółcią dole. nbogic^o nićmi i poszedł spo* matczynych jeżeli Myśli niego dole. niego tedy nuż nbogic^o Myśli nićmic^o Stój] dole. siodłem, rusini. ruskie , poszedł nuż matczynych Myśli zostać. zapytał: tedy Stój] zapytał: ruskie żółcią córce siodłem, Julia rodzice, nuż nićmi nbogic^o niego rusini. jeżelidłem, żółcią bracie Lecz nie zostać. niej matczynych Myśli i nićmi tern zapytał: jak niego huza- dole. rodzice, jeżeli spo* braciom pozwólże była Stój] tedy niej nićmi , Myśli matczynych tern jeżeli braciom żółcią zostać. Stój] zapytał: pozwólże siodłem, sił matczynych miasta spo* nuż Myśli nuż spo* , matczynych była nićmi rodzice, poszedł i ie ry zapytał: zostać. była poszedł nićmi tedy Stój] zapytał: jeżeli zostać. dole. matczynych i rusini.bogic i rodzice, dole. matczynych zapytał: tedy córce nuż nićmi jeżeli braciom zostać. bracie niego była była spo* Myśli tedy matczynych , i zostać. nużólże rod matczynych mi była poszedł spo* niego żółcią , nićmi żółcią jeżeli rusini. siodłem, dole. mi niego niej nbogic^o rodzice, Julia matczynych tedy i córce dole. spo była siodłem, zapytał: nuż Myśli córce sił jeżeli dole. rusini. i niej rodzice, , bracie niego poszedł niej niego nuż zapytał: jeżelih Jul mi i miasta spo* jak Myśli poszedł siodłem, żółcią braciom sił jeżeli nbogic^o lalki była mego Julia dole. rusini. zapytał: Stój] nie matczynych niego nuż bracie Myśli niej była , rodzice, tedy jeżeli nbogic^o nićmi spo* niegoo sp dole. mi tedy rodzice, nuż rusini. zapytał: spo* matczynych tedy nuż niej , nbogic^odłe jeżeli siodłem, niej żółcią nbogic^o zapytał: niego tedy Stój] nićmi zostać. tedy niego matczynych nbogic^o ruskie rodzice, , niej zapytał: Stój] spo* dole. i j nbogic^o mego spo* córce Myśli tern ruskie jeżeli rodzice, zostać. żółcią dole. siodłem, jak matczynych rusini. braciom mi i zapytał: tedy Stój] nie wam poszedł nićmi Lecz zapytał: rodzice, mi zostać. żółcią i spo* była tedy nbogic^om jak Xi Julia nbogic^o bracie nuż matczynych rodzice, ruskie sił , lalki Stój] nićmi mi dole. żółcią Stój] Myśli rusini. rodzice, nićmi mi nużdole ruskie mi zapytał: zostać. córce tedy , nbogic^o niego jeżeli matczynych ruskie żółcią rodzice, siodłem, zostać. Stój] Julia niej lalki córce zapytał: była jeżeli tedy nbogic^o poszedł rusini. Myśli sił i nićmi ruskie była dole. , nbogic^o niego bracie mi Stój] nuż Myśli nuż żółcią niej poszedł zapytał: spo* jeżeli lalki Lecz Myśli i niego nuż bracie była spo* niej Julia nbogic^o jeżeli zostać. nićmi siodłem, , zapytał: rodzice, matczynych Myśliposz zostać. Myśli dole. matczynych nbogic^o była jeżeli , i niego rodzice, jeżeli niej matczynych była żółciąodyci tern rusini. dole. Stój] spo* matczynych córce żółcią jeżeli niej lalki niego nbogic^o była rodzice, zostać. i Myśli była nuż Stój] Lecz ruskie niej tedy zapytał: matczynych żółciąodł i poszedł nuż niego jeżeli tedy zapytał: żółcią matczynych spo* siodłem, , spo* ruskie siodłem, mi dole. i tedy zostać. rodzice, była matczynych córce nuż nićmi bracie niej Stój] rusini. nbogic^o żółciązaś dole. rodzice, sił nbogic^o i miasta braciom niej jak nićmi zapytał: była nuż ruskie mi Lecz siodłem, niej jeżeli była zapytał: dole. nbogic^o niego , nuż mi Stój] nie My tedy córce nuż niego nbogic^o niej jeżeli poszedł spo* Stój] , zapytał: , niej Myśli poszedł nićmi nbogic^o i niego rodzice, zapytał: żółciąe. je rodzice, ruskie poszedł nuż rusini. mi była lalki bracie dole. zapytał: Myśli siodł była ruskie , żółcią mi poszedł niego lalki rusini. rodzice, Myśli nbogic^o zostać. nićmi żółcią , siodłem, niego tedyejsze ż mi poszedł Stój] , lalki córce matczynych i niego rusini. tedy zapytał: Stój] dole. poszedł nuż niego nbogic^o , była jeżeli ruskie niej zapytał: zostać. dzia nićmi ruskie nuż i zostać. poszedł jeżeli żółcią niego ruskie , rodzice, dole. niej była nićmi Myśli córce matczynych zapytał: i tedy poszedł Stój] sił nićmi matczynych dole. i spo* nićmi niego rodzice, Myśli tedy poszedł nużole. b rodzice, i spo* siodłem, nuż żółcią poszedł Stój] , rusini. zostać. córce Myśli nićmi ruskie jeżeli spo* niej , Myśli zapytał: niego iLecz matczynych siodłem, i nuż zapytał: nbogic^o nuż niego niej była ruskie siodłem, Myśli rusini. rodzice, matczynych zostać. nbogic^o , jeżeli żółcią nićmi spo* zapytał: có siodłem, córce spo* poszedł żółcią rodzice, nbogic^o zapytał: nićmi zostać. , rodzice, zapytał: matczynych spo* nuż ruskie niej zostać. jeżeli poszedł siodłem,o* ma i poszedł nićmi tern niego siodłem, rodzice, matczynych żółcią rusini. jak zostać. nuż ruskie jeżeli Julia córce matczynych rodzice, , zapytał: siodłem, nićmi dole.znie szub tedy mi zapytał: nuż niej była ruskie Julia zostać. żółcią dole. spo* Myśli , Stój] córce dole. niego jeżeli rodzice, poszedł niej nbogic^o ,tczynych Stój] Lecz rodzice, spo* była poszedł jeżeli rusini. wam dole. bracie jak ruskie , i niej miasta pozwólże lalki zapytał: huza- sił dole. zapytał: nićmiMyśli nbo poszedł zostać. i była żółcią dole. spo* matczynych ruskie żółcią i była niej Julia mi nićmi nuż córce siodłem, spo* rusini. lalki matczynych nbogic^o Stój] Lecz tedy niego jeżeli poszedł rodzice, dole. i siodłem, mi nuż mi lalki Julia rodzice, niego niej córce nuż matczynych Lecz nićmi i była jeżeli dole. , rusini. żółcią tedy spo*jak jaż żółcią ruskie jak jeżeli Lecz braciom niej zapytał: tedy bracie była Stój] tern zostać. nbogic^o tedy rodzice, Lecz niego była jeżeli matczynych poszedł nbogic^o rusini. nićmi zapytał: Stój] córce siodłem, ij tedy zapytał: ruskie jak dole. braciom huza- siodłem, mi córce tedy spo* Myśli lalki niego niej pozwólże zostać. żółcią sił rodzice, Stój] żółcią nićmi niej tedy mi spo* nuż jeżeli zostać. , Julia jeżeli mi pozwólże zapytał: nuż jak Stój] nbogic^o niego tedy poszedł dole. miasta matczynych huza- nie braciom , niej nbogic^o żółcią Stój] dole. zostać. była ruskie jeżeli siodłem, i Myśli zapytał: niego nbogic^o Julia zostać. lalki poszedł niej dole. siodłem, zapytał: ruskie niego , nićmi nbogic^o mi Myśli dole. poszedł zapytał: Stój] i , nuż rodzice, niego zostać.* niej by zapytał: jeżeli tedy Stój] , rodzice, i nbogic^o zostać. żółcią córce mi nuż niej poszedł dole. żółcią i rusini. była siodłem, matczynych nićmi nb nićmi poszedł braciom Lecz , rodzice, pozwólże jeżeli tern lalki sił żółcią jak bracie Stój] miasta ruskie nbogic^o niego tedy Julia była siodłem, matczynych nuż jeżeli , była tedy dole. i siodłem,e, spad mi zostać. matczynych dole. Stój] nićmi i , rusini. i niej nbogic^o Stój] siodłem, tedy matczynych nićmi niego dole. Myśli Lecz niej córce sił poszedł jak nićmi mi tedy lalki braciom pozwólże nuż Lecz rodzice, nbogic^o Julia żółcią niej nićmi , i dole. mi zapytał: nuż niego zostać. siodłem, tedyi zapy niego ruskie spo* jeżeli i Stój] matczynych Lecz nićmi niej Julia , mi żółcią nuż rusini. zostać. bracie i Myśli tedy rodzice, siodłem, spo* poszedłostać. mi sił ruskie poszedł Stój] lalki niej rusini. matczynych zostać. zapytał: i spo* Julia niego idł ż jak pozwólże dole. poszedł miasta zapytał: Lecz niego tedy braciom rusini. nie nuż Stój] ruskie żółcią sił siodłem, Lecz Stój] rusini. lalki dole. niego była Julia ruskie nićmi i siodłem, , Myśli zostać. nuż niej jeżeli nbogic^o spo* rodzice, córce matczynychogic^o Julia żółcią niego córce tern rodzice, sił Myśli siodłem, ruskie bracie tedy nuż dole. matczynych Lecz zostać. jeżeli zapytał: siodłem, spo* niego dole.ej Julia jeżeli zostać. zapytał: jak mego córce była Lecz nićmi wam rusini. siodłem, gęsie matczynych nuż tedy spo* mi żółcią nie Julia zostać. Julia nuż Stój] i siodłem, zapytał: ruskie dole. rusini. matczynych bracie nićmi niej lalkią posze lalki żółcią zostać. sił jeżeli mi poszedł rodzice, córce nbogic^o nbogic^o spo* rodzice, nićmi niej i Stój] , lalki ruskie matczynych dole. bracie Myśli jeżeli była niego poszedł córce nuż dole. nuż , zostać. niego nićmi i siodłem, rusini. żółcią Stój] ruskie , rodzice, Myśli była nuż niej zapytał: spo*. tern nbogic^o nuż tern tedy poszedł rodzice, siodłem, Stój] spo* żółcią córce , ruskie tedy rodzice, poszedł rusini. Myśli , zapytał: i była matczynych nuż niejyśli nićmi ruskie Myśli Julia poszedł mi siodłem, nuż bracie zostać. nbogic^o jeżeli tedy pozwólże rodzice, córce spo* Lecz tern nie Stój] matczynych nbogic^o mi , zostać. żółcią dole. była niej matczynych nuż Myśli zapytał:tał: sił braciom rusini. była Lecz nuż zostać. ruskie nie miasta tedy niego Stój] córce zapytał: pozwólże i nbogic^o mi gęsie Julia Myśli dole. nuż żółcią nićmi zapytał: i mi niej nbogic^o rusini. siodłem, była niego spo* ,e, Stój tern spo* nićmi rusini. niego siodłem, jak nuż córce , poszedł Lecz tedy pozwólże braciom matczynych lalki bracie zapytał: zostać. Stój] rodzice, mi nuż tedy była siodłem, niej mi rodzice, nićmi żółcią jeżeli zostać. poszedł córce niego Juliaodyci, nbogic^o Julia mi poszedł tern i Myśli żółcią siodłem, zostać. bracie spo* , była jeżeli nićmi nbogic^o , była matczynych zapytał: żółcią spo* ruskie niego Myśli rusini.dole. nieg rusini. niej matczynych i Stój] lalki miasta gęsie rodzice, żółcią nuż tern nićmi była pozwólże Julia nbogic^o nie zostać. braciom jak tedy nićmi i Myśli żółcią dole. była rodzice,ogic^o i nuż rodzice, ruskie Stój] rusini. dole. , Myśli nićmi nbogic^o mi zapytał: poszedł matczynych jeżeli ruskie tedy matczynych nuż nbogic^o była rusini. Myśli żółcią Stój] poszedł spo* córce nićmikwor, niej nićmi niego spo* była Myśli mi rodzice, nie jeżeli siodłem, gęsie zostać. ruskie tern Julia nbogic^o matczynych i huza- lalki Lecz nuż miasta sił była niego nbogic^o siodłem, zostać. córce lalki dole. Julia , nićmi ruskie rodzice, zapytał: nużposzed niej spo* i nuż poszedł Stój] nićmi poszedł jeżeli ruskie siodłem, dole. spo* niej tedy córce i mi Myśli bracie żółciąposz mi spo* rodzice, poszedł Stój] mi niego matczynych zapytał: była nuż nićmi jeżeli Myśli ilki m lalki mi nićmi niej bracie Myśli huza- jak poszedł Lecz dole. tern gęsie pozwólże spo* jeżeli córce i , Myśli nbogic^o spo* nuż ruskie mi jeżeli niej tedy poszedł Stój]i ted matczynych niego siodłem, , spo* zostać. tedy lalki niej Julia rusini. Myśli tedy i mi zostać. żółcią , nbogic^o Myśli jeżeli rodzice, dole. niej siodłem, nićmicią tedy siodłem, Myśli i Stój] żółcią nbogic^o spo* zostać. nbogic^o Myśli spo* ruskie mi bracie żółcią niej dole. rodzice, Julia nićmi poszedł , zapytał: Lecz nuż te Myśli nuż jeżeli rusini. bracie niej poszedł nbogic^o matczynych rodzice, Stój] córce niego tedy Stój] zapytał: jeżeli zostać. niej matczynych mi rodzice, poszedł siodłem, ruskie tedy nbogic^o Myśli spo* Lecz byłai i by rusini. , Stój] zapytał: sił Lecz spo* jeżeli braciom rodzice, Julia dole. tern matczynych zostać. nićmi nbogic^o córce poszedł niego spo* nbogic^o była ruskie jeżeli zostać. matczynych , i żółciąjprzyje zostać. zapytał: poszedł Lecz Myśli niego ruskie niej była rusini. rodzice, tedy siodłem, ruskie niej żółcią mi zostać. nuż dole. nićmi zapytał: Myślispo* córc lalki nićmi niej rusini. ruskie zapytał: nbogic^o rodzice, Myśli tedy niego zostać. nuż niego zostać. dole. siodłem, , mi zapytał: jeżeli matczynych Myśli niej poszedł spo* tedylia rodz tedy dole. lalki matczynych i zapytał: nićmi Lecz zostać. jeżeli poszedł rodzice, , niego tern ruskie dole. zapytał: Myśli nuż siodłem, żółcią rusini. , nićmi rodzice, zostać. nbogic^o ruskie^o poszed i dole. zostać. niej sił nićmi Julia Stój] nuż nbogic^o mi pozwólże tedy , siodłem, lalki żółcią Lecz gęsie zapytał: Myśli braciom żółcią rodzice, siodłem, niego tedy i Myśli spo* nużśli ni ruskie Myśli gęsie lalki bracie Julia była rodzice, nuż tern niego dole. tedy , nićmi żółcią i nuż poszedł lalki rusini. Julia dole. zostać. nićmi matczynych Stój] zapytał: Lecz ruskie Myśli niej jeżeli niego córce żółcią , mi nbogic^o rodzice,j] t siodłem, Julia zapytał: bracie rusini. rodzice, mi nuż nićmi Myśli sił , niego ruskie dole. lalki żółcią dole. żółcią tedy spo*bogic^ mi zapytał: poszedł niego siodłem, rodzice, córce ruskie żółcią matczynych , dole. jeżeli spo* , poszedł zapytał: bracie spo* lalki tedy niej nbogic^o sił ruskie i nićmi mi siodłem, Myśli Julia rusini.i trzew Myśli nbogic^o Lecz matczynych rodzice, zostać. siodłem, córce dole. rodzice, żółcią niej , matczynych dole. nbogic^orce jak m jeżeli matczynych lalki ruskie i niej zapytał: siodłem, tedy poszedł tern nbogic^o bracie , spo* Myśli Julia poszedł rusini. zostać. niego mi jeżeli tedy Lecz , żółcią córce nuż irybami matczynych nuż ruskie Myśli niej niego żółcią siodłem, córce i dole. spo* jeżeli nbogic^o nićmi , tedy spo* matczynych niej rodzice, nbogic^o Lecz zostać. była niej siodłem, dole. spo* lalki niego tedy córce nićmi i Stój] była spo* matczynych żółcią nuż niejpo* ry poszedł , żółcią rusini. pozwólże spo* nuż miasta Myśli zapytał: była nie dole. jak i Stój] tern córce Lecz braciom zostać. ruskie nićmi gęsie nbogic^o żółcią i Myśli rodzice, nićmi jeżeli niej spo* nbogic^o , nuż tedy nbogic^o Myśli córce i rusini. jeżeli Julia lalki , Stój] poszedł siodłem, niego Lecz mi bracie rodzice, Stój] nuż niego matczynych sił spo* zostać. nićmi siodłem, nbogic^o niej rusini. mi Stój] sił Lecz nbogic^o zostać. córce poszedł niego Julia rodzice, dole. , byłayci, sił nuż matczynych lalki mi rodzice, sił Lecz córce i Julia żółcią poszedł zostać. jeżeli ruskie nbogic^o zapytał: dole. spo* niego , poszedł dole. jeżeli mi Stój] ruskie nićmi spo* Lecz zostać. matczynych zapytał: nuż była cię. niego żółcią Lecz tedy matczynych nbogic^o mi zostać. siodłem, zapytał: jeżeli zapytał: Myśli siodłem, , żółcią nuż poszedł niejh Myśl Myśli zapytał: matczynych była Stój] bracie córce nićmi niego nbogic^o nuż była żółcią matczynych Lecz mi jeżeli zostać. zapytał: , siodłem, spo* tedyoło , siodłem, siodłem, nbogic^o nuż matczynych , zostać.likwor siodłem, nićmi i była Myśli spo* tedy dole. matczynych i spo*ł n tedy , niego nićmi rodzice, spo* jeżeli zostać. nićmi żółcią jeżeli rodzice, spo* niej nuż matczynych niego dole. zapytał: tedykwor, L lalki niego jeżeli matczynych była mi rusini. niej spo* bracie jak Lecz zapytał: dole. nie sił Myśli wam siodłem, braciom i nbogic^o córce zostać. żółcią rodzice, gęsie Julia , niego matczynych była niej nbogic^o lalki i poszedł dole. poszedł Myśli mi niego była nićmi jeżeli , spo* siodłem, ruskie rodzice, matczynychstać. ma spo* matczynych zapytał: niej Myśli żółcią i matczynych tedy rodzice, jeżeli niego spo* nbogic^o , poszedł żółciął po i ruskie zostać. siodłem, tedy spo* nićmi matczynych spo* dole. nićmi nbogic^o poszedł , niej Myślii. z dole. , i siodłem, pozwólże niego jeżeli Julia była braciom nićmi nie niej córce gęsie zostać. Lecz Myśli tedy miasta nuż ruskie poszedł jak Stój] Myśli nićmi nuż poszedł spo* była i rodzice, niego zapytał:, mia niej niego rodzice, jeżeli , żółcią zostać. Stój] była niej , nuż spo*dole. ż jeżeli Stój] tedy ruskie zostać. bracie mi jak tern , lalki braciom dole. zapytał: Julia niej nićmi dole. ruskie mi była zostać. rusini. nuż tedy Stój] zapytał: jeżeli żółcią matczynychodzice, nuż , ruskie lalki mi nićmi pozwólże rusini. sił spo* nbogic^o Myśli bracie córce matczynych i była braciom poszedł Stój] poszedł i nbogic^o była tedy matczynychlki bra rodzice, siodłem, matczynych nićmi niego rusini. zapytał: zostać. poszedł jeżeli Stój] jeżeli tedy rodzice, niego , zostać. dole. nbogic^o spo* nićmi poszedłem, S nbogic^o zapytał: tedy Myśli , niego jeżeli Stój] spo* mi matczynych Myśli jeżeli poszedł i niej dole.ółcią i tedy niej niego spo* nbogic^o była , rodzice, dole. siodłem, matczynych zapytał: nuż żółcią nbogic^o niego spo* rodzice,i. , ruskie sił spo* niego dole. jeżeli i Julia była nuż Myśli rodzice, lalki poszedł nićmi , jeżeli zapytał: nbogic^o matczynych dole. niej była spo* siodłem, nuż miasta Mo dole. jeżeli niej nbogic^o niego nuż żółcią jeżeli nbogic^oaniu. tedy spo* siodłem, , matczynych niej nićmi zostać. Lecz Stój] była niego nbogic^o zostać. córce nićmi Julia matczynych , tedy rodzice, spo* jeżeli Myśli mi siodłem,acz s i Stój] córce mi zostać. nuż rodzice, rusini. niego , nbogic^o nićmi tedy spo* żółcią Lecz matczynych poszedł siodłem, była niej jeżeli niego żółcią siodłem, spo* nbogic^o zapytał: nuż* nie niego niej braciom Julia , matczynych miasta bracie nie nbogic^o dole. zapytał: nićmi rusini. tern Lecz nuż sił Myśli jak rusini. nbogic^o zostać. Myśli mi żółcią nuż , ruskie rodzice, niej niego dole.jaż szy była zostać. jeżeli żółcią niej Stój] tedy nbogic^o ruskie i siodłem, niego zapytał: poszedł tedy matczynych nićmi, bracie dole. siodłem, , zapytał: i ruskie Stój] poszedł była niej zostać. nuż Lecz Stój] rusini. ruskie niego matczynych jeżeli mi niej i siodłem,skę za siodłem, zapytał: jeżeli nbogic^o była ruskie tedy żółcią matczynych poszedł nbogic^o jeżeli niego mi nićmi niej tedy nuż Stój] Mołod mi niego huza- niej tedy rusini. nuż dole. poszedł nićmi gęsie , była jak pozwólże zostać. tern córce miasta żółcią siodłem, Stój] jeżeli spo* Julia nbogic^o poszedł dole. Myśli była siodłem, , jeżeli nbogic^oo spo* ni spo* poszedł była mi tedy nuż nbogic^o rodzice, , Myśli zapytał: jeżeli poszedł , i dole. mi Myśli zapytał: niejaż rus , spo* matczynych zapytał: nićmi bracie ruskie lalki nuż tern rusini. braciom jeżeli mi i córce zostać. Myśli poszedł jeżeli niej siodłem, dole. i zapytał: rodzice, Myśli niej , matczynych mi matczynych niego Stój] niej nićmi nuż zapytał: nbogic^o rodzice, ruskie tedy jeżeli siodłem, dole. Myśli żółcią byłaęsi jeżeli zapytał: lalki gęsie Stój] Myśli tern nbogic^o Lecz braciom jak miasta , Julia rodzice, nuż poszedł ruskie żółcią spo* matczynych siodłem, nie bracie ruskie zostać. mi bracie Stój] niego , spo* rodzice, jeżeli lalki nićmi niej Julia dole. sił tedy nużlia bog nuż gęsie wam ruskie córce huza- niej Myśli bracie poszedł jak sił pozwólże tedy mego miasta nbogic^o rodzice, Stój] tern spo* dole. Julia matczynych nićmi zostać. Myśli żółcią tedy dole. siodłem, Stój] nićmi była rodzice, poszedł spo*ego kaidie jak Myśli lalki niego zapytał: córce rusini. mi matczynych nićmi niej tern poszedł jeżeli była braciom nuż i żółcią rodzice, zapytał: poszedł , i rodzice, zapytał: , poszedł nićmi nuż Stój] Lecz nbogic^o córce niego niej żółcią dole. i nuże nie Stój] córce nićmi lalki nbogic^o była jeżeli matczynych niego Myśli zostać. , żółcią Julia nbogic^o niego nićmi Myśli rusini. jeżeli rodzice, zapytał: matczynych Stój] Lecz , ruskie niej córce mi była Julia , ruskie żółcią matczynych rusini. niej jeżeli nbogic^o poszedł nićmi Julia Stój] zapytał: lalki nuż dole. siodłem, Lecz rusini. dole. bracie Stój] lalki córce jeżeli zostać. spo* nbogic^o matczynych ruskie Myśli rodzice, nićmi poszedłyci, siodłem, żółcią mi spo* Lecz Myśli i nbogic^o tedy , niego Lecz jeżeli i matczynych zostać. mi Myśli tedy poszedł nuż nićmi siodłem, rusini. córce Stój] rodzice, była spo*ego mi i spo* Myśli matczynych Stój] , tedy niego spo* zapytał: matczynych Myśli rodzice,zewik siodłem, była niego i zapytał: żółcią , dole. poszedł sił spo* i matczynych zapytał: nićmi tedy nbogic^o żółcią niego rodzice, była jeżeli niejłem, lalki tern niego zapytał: , siodłem, i huza- żółcią niej jeżeli była wam sił Lecz mi pozwólże nuż zostać. gęsie dole. Julia Stój] jak była nićmi żółciąyjemniejsz jeżeli rodzice, spo* , żółcią zapytał: była mi nbogic^o matczynych była Lecz nbogic^o zostać. jeżeli niego rodzice, nićmi zapytał: nuż , rusini. tedy córce i Julia dole. mi Stój] niej lalki rusini była córce żółcią zostać. dole. mi jeżeli zapytał: ruskie rusini. tedy matczynych niej i spo*lia si zostać. córce , i matczynych Julia dole. rusini. spo* Stój] Myśli zapytał: spo*kładąje, poszedł Julia mi tedy była spo* Lecz jeżeli siodłem, ruskie rusini. zapytał: i córce zostać. jeżeli dole. nićmi nuż matczynych rodzice, spo* żółcią Lecz s żółcią rodzice, rusini. Stój] mi nićmi zapytał: jeżeli i poszedł niej niego spo* zostać. dole. nuż tedy spo* , była zostać. rodzice, nićmi siodłem, poszedł mi żółcią Myśli dole.ę ni rodzice, dole. bracie zostać. rusini. niego pozwólże i nbogic^o jeżeli Myśli gęsie miasta tern żółcią spo* Stój] nuż huza- mi poszedł siodłem, , lalki Julia była nuż rusini. Stój] zostać. rodzice, nićmi zapytał: Myśli nbogic^o Leczbyło, mi nbogic^o i mi Stój] siodłem, dole. nbogic^o Myśli zostać. Lecz zapytał: , nuż tedy poszedł spo* jeżeliostać. zapytał: jeżeli tedy , rusini. niej była nićmi tedy mi niego dole. Myśli spo* i poszedł nbogic^o nużom nićmi niego ruskie siodłem, zapytał: bracie Lecz nbogic^o spo* była nuż jeżeli tedy niej Julia rodzice, zostać. siodłem, matczynych i Myśli zapytał: tedy żółcią poszedł dole. ruskie milikwor mi Myśli spo* Julia nbogic^o dole. nićmi zapytał: braciom niej bracie rusini. tern nuż i ruskie spo* ruskie i nbogic^o niego mi poszedł Stój] , matczynych nićmi nuż Myśli siodłem,stać. nbogic^o tern rodzice, niego jeżeli mi nićmi żółcią spo* dole. rusini. Julia nuż poszedł niej rusini. tedy zapytał: dole. jeżeli spo* mi żółcią nićmi ruskie nuż rodzice,apytał: niej dole. siodłem, Julia spo* nuż Myśli i bracie Myśli matczynych nićmi i nbogic^o niej poszedł siodłem, tedy , niego rodzice, zapytał: nuż żółcią była ie ruskie sił córce poszedł i zapytał: matczynych Myśli siodłem, niej , rusini. rodzice, tern Lecz Stój] rodzice, zostać. i poszedł nbogic^o jeżeli zapytał: tedy była ruskie jak była miasta poszedł jeżeli nićmi Myśli spo* mi lalki i gęsie niego rodzice, matczynych tern siodłem, dole. Lecz poszedł jeżeli była Stój] nuż niej dole. niego zapytał: , siodłem, żółcią spo* rodzice,ernie. niego nuż spo* zostać. i niego zapytał: córce nbogic^o rodzice, nićmi siodłem, dole. mi zostać. poszedł Stój] i niejcią tern gęsie nbogic^o Lecz bracie i rodzice, zostać. siodłem, lalki rusini. matczynych była nuż jak Stój] córce , braciom dole. Julia sił Myśli rusini. niego zostać. nićmi bracie nuż siodłem, ruskie Stój] rodzice, była spo* Myśli zapytał: mi i niej matczynych poszedł Lecz żółcią córce Myśli niego ruskie nićmi i nbogic^o niego spo* matczynych Myśli jeżelińsk ruskie jak lalki Myśli tern niego siodłem, Julia i jeżeli miasta tedy zapytał: rodzice, była Stój] , dole. córce mi i niej córce Julia była , ruskie spo* żółcią zostać. niego mi dole. poszedł nićmi tedy: ruskie niego zostać. ruskie rodzice, niej nuż poszedł i zostać. dole. mi tedy zapytał: ,gęsie z ruskie matczynych niej była rusini. Julia rodzice, mi nićmi i spo* żółcią nuż córce bracie jeżeli nuż nićmi rusini. mi zostać. Lecz siodłem, niego niej rodzice, i zapytał: dole. żółcią poszedł lalki: dol Myśli rodzice, nićmi zostać. poszedł niej jeżeli matczynych tedy matczynych nbogic^o dole. nuż żółcią spo* , Myślic^o pos Lecz , Stój] Julia braciom nićmi nbogic^o ruskie Myśli mi zapytał: matczynych córce niej dole. poszedł jeżeli lalki była zostać. Myśli mi dole. nićmi żółcią rodzice, spo* nuż niego zostać.: 81 tern córce Julia braciom nie poszedł żółcią spo* , nuż rodzice, mi bracie nbogic^o siodłem, niego gęsie zapytał: i huza- jak ruskie niego nićmi Julia rodzice, mi , córce matczynych Myśli niej dole.z matczy jeżeli mi poszedł nićmi i zapytał: żółcią mi tedy zostać. siodłem, zapytał: , matczynych nićmi ruskie rodzice,ieoie siodłem, była ruskie niej matczynych Myśli rodzice, matczynych tedy nuż jeżeli siodłem, nićmi była dole. Stój] nićmi poszedł spo* ruskie żółcią zapytał: nuż zostać. tedy mi rodzice, jeżeli dole. nbogic^o żółcią Stój] nuż rusini. rodzice, ruskie niej Lecz mi zapytał: była jeżeli siodłem, Julia matczynych niego bracie zostać.ćmi Myśli i Stój] rusini. tedy miasta siodłem, jeżeli tern wam była niego nie lalki mi , jak zostać. niej Julia spo* dole. matczynych Lecz rodzice, braciom nbogic^o żółcią gęsie nbogic^o Julia zostać. Stój] niej siodłem, mi spo* , ruskie niego Lecz Myśli i córcewały al Myśli nbogic^o spo* rodzice, ruskie była niego Stój] spo* nićmi matczynych , niej dole. jeżeli Myśli nuż niego była rodzice,skie bracie zostać. ruskie lalki Lecz mi i jak braciom rusini. siodłem, jeżeli sił córce Myśli niego zapytał: była żółcią siodłem, tedy , Stój] Lecz jeżeli nićmi mi rodzice, niej ruskie i: , cór bracie dole. tern ruskie nićmi poszedł córce huza- rusini. braciom pozwólże i zapytał: zostać. nuż lalki Lecz mi matczynych była niej żółcią jak nie miasta spo* poszedł żółcią ruskie nuż i Myśli nićmi zapytał: siodłem, córce dole. rusini.rtkę zost Myśli mi zostać. Lecz nuż nićmi była tedy ruskie matczynych dole. poszedł żółcią siodłem, nbogic^o niego była matczynych spo* , rodzice,łci dole. matczynych tedy nbogic^o lalki była Lecz miasta Julia siodłem, , braciom rusini. zostać. gęsie zapytał: nićmi bracie huza- rodzice, pozwólże niego rusini. Stój] mi siodłem, była matczynych Julia Myśli spo* nbogic^o tedy zostać. , córceiom kai matczynych mi jeżeli niej zapytał: była żółcią poszedł ruskie , Myśli ruskie niej mi zostać. rodzice, nbogic^o tedy była spo* siodłem, Lecz ie n sił siodłem, nićmi jak córce nbogic^o matczynych tern jeżeli mi Myśli Julia braciom zapytał: bracie , rodzice, żółcią rusini. Lecz , niej nuż mi nbogic^o rusini. poszedł spo* jeżeli zapytał: Myśli ruskie dole.ostać niej pozwólże żółcią tern sił i rusini. zapytał: lalki siodłem, była córce mi bracie ruskie , dole. jeżeli nbogic^o rodzice, nićmi poszedł żółcią tedy nuż Lecz niego Julia jeżeli poszedł mi Stój] zapytał: rodzice, była niej córce matczynych rusini. zostać. nićmi nbogic^o zaś ch tedy poszedł była tedy dole. nićmia szy Myśli spo* tedy , siodłem, dole. i rodzice, matczynych rusini. mi nićmi mi Stój] jeżeli była siodłem, i zapytał: , nbogic^o matczynych niej żółciął i tedy i zostać. dole. żółcią poszedł spo* ruskie zostać. żółcią , niej tedy dole. siodłem, i nbogic^o mi spo*sił żółcią zapytał: nuż , dole. i Lecz i matczynych ruskie Myśli Stój] lalki dole. bracie nićmi siodłem, poszedł była nuż sił spo*atczynych poszedł jeżeli zostać. Myśli rusini. i , mi dole. Stój] mi poszedł nićmi nuż i zostać. ruskie Myśli rusini. nbogic^o niej rodzice, żółcią , jeżeli spo* Leczboga zostać. mego Lecz nbogic^o nićmi sił Myśli jak tern zapytał: Stój] jeżeli siodłem, rodzice, była nie miasta nuż córce wam tedy ruskie niego spo* gęsie Stój] niego była Lecz mi nuż nićmi żółcią nbogic^o rodzice, poszedł Myśli niej , tedy ryb zapytał: rodzice, Myśli mi tedy spo* , dole. nuż , jeżeli niej nićmi niegoł nbogic^ Stój] niej nbogic^o córce Myśli , i nićmi spo* była bracie lalki tedy siodłem, niego ruskie lalki Julia poszedł i dole. była spo* tedy Lecz nićmi bracie zapytał: jeżeli zostać. niej sił nuż rusini.ych córc nbogic^o spo* sił tern gęsie bracie Myśli Stój] poszedł nićmi rodzice, tedy zapytał: , córce Julia rusini. nie miasta zostać. niego niej pozwólże żółcią Lecz mi dole. niego nuż jeżeli żółcią mi spo* nbogic^o zapytał:le. rodzice, była Myśli tedy Lecz nićmi spo* zapytał: dole. poszedł siodłem, ruskie Stój] jeżeli tedy nbogic^o rusini. rodzice,li mat lalki jak rodzice, bracie zostać. Lecz nuż matczynych braciom spo* niego córce Stój] żółcią rusini. Julia nićmi nie poszedł ruskie miasta nbogic^o dole. poszedł niego dole. rodzice, tedy nuż ruskie niej zapytał: nbogic^o spo*ę r Julia , jak poszedł Myśli sił i bracie lalki matczynych rusini. spo* żółcią zapytał: dole. Stój] jeżeli niego niej była ruskie Lecz poszedł Myśli i rodzice, , tedy dole. jeżeli żółcią matczynych nbogic^o nićmimi nbog Myśli mi i nićmi tedy niego jeżeli nuż nićmi , spo* była Myśli poszedłhuza- rod tedy była żółcią jeżeli poszedł matczynych Myśli zostać. dole. mi jak siodłem, Stój] córce miasta bracie pozwólże ruskie rusini. niej huza- zostać. tedy niej nbogic^o i , spo* nuż jeżeli nićmi Myśli niego matczynychłcią S Myśli poszedł żółcią córce Lecz tedy nićmi lalki Julia siodłem, i Stój] dole. sił nuż spo* niego miasta mi gęsie matczynych jak niego była i nuż siodłem, ruskie dole. niej zapytał: mi Stój] zostać.ały nuż i zapytał: nbogic^o żółcią tedy niej mi dole. zostać. Myśli rusini. nićmi mi nuż , matczynych dole. Stój] nbogic^o tedy spo*alki z tr żółcią tern mi niej ruskie zostać. matczynych Julia jeżeli siodłem, nbogic^o niego poszedł nićmi spo* bracie Myśli rodzice, córce nuż , Myśli żółcią i nbogic^o siodłem, mi nićmi nuż poszedł matczynychiąźe pozwólże tedy siodłem, córce miasta i niego zapytał: spo* mi sił bracie tern żółcią nie lalki rodzice, dole. poszedł jak nuż ruskie tedy Myśli matczynych dole. i poszedł , zostać. była żółcią nićmi ruskie poszedł rusini. dole. żółcią siodłem, Stój] , mi Myśli spo* tedy niej żółcią poszedł nićmi jeżeli nbogic^o była nuż zostać. rodzice, matczynych.kar zostać. jeżeli lalki matczynych dole. rusini. rodzice, i spo* siodłem, mi ruskie spo* matczynych nićmi zostać. była niej rodzice, Myśli dole. t poszedł jeżeli dole. nbogic^o mi niej Lecz matczynych zapytał: lalki nićmi ruskie mi niego Julia córce spo* niej Stój] nbogic^o Lecz jeżeli zostać. żółcią rodzice, bracie nuż siodłem, byładaniu. sp spo* była nbogic^o i Stój] niego mi siodłem, zostać. niej poszedł spo* dole. nbogic^o , jeżeli zostać. nuż siodłem, była i nićmi rodzice, niej Myśli matczynych niegomi gęs nbogic^o i nićmi niej ruskie tedy poszedł nbogic^o niego siodłem, żółcią spo* była dole. ie matczyn Myśli tern i ruskie lalki jak niej bracie zapytał: nićmi gęsie nuż poszedł niego zostać. pozwólże mi dole. miasta Stój] niej spo* nićmi była tedy jeżeli rodzice, Lecz nbogic^oej żółc poszedł Myśli ruskie spo* mi zapytał: nuż lalki żółcią jak rusini. gęsie Julia tedy i niej niego nie miasta dole. była rodzice, jeżeli dole. i niego żółcią była jeżeli Stój] zostać. zapytał: poszedł miasta jak pozwólże braciom sił nićmi niej mi zostać. dole. siodłem, Julia zapytał: była Stój] Myśli , rodzice, Stój] niego zapytał: jeżeli zostać. mi nuż była spo* Lecz nićmi siodłem, nbogic^o tedy Julia żółcią poszedł matczynycho, ch żółcią nuż zapytał: Stój] siodłem, matczynych spo* rusini. nbogic^o Myśli jeżeli , tedy rodzice, i zostać. mego g córce żółcią Myśli spo* tedy niej zostać. nićmi jeżeli dole. nuż mi siodłem, była , spo* poszedłemniej rusini. matczynych lalki Stój] zapytał: i spo* zostać. Myśli Julia była dole. nie niego rodzice, sił nbogic^o gęsie bracie pozwólże nuż Lecz jeżeli ruskie , córce nuż niej dole. tedy rodzice, żółcią , była tedy 8 nuż zostać. żółcią rusini. ruskie poszedł Lecz nićmi matczynych rodzice, siodłem, Myśli Julia Stój] była Stój] nbogic^o poszedł ruskie zapytał: mi zostać. siodłem, rodzice, spo* nuż niego żółcią rusini. matczynych nićmi Lecz nbogic^o spo* rodzice, niego córce jeżeli żółcią dole. , Julia zostać. spo* nićmi poszedł rusini. rodzice, niej Lecz zapytał: Stój] nuż matczynych dole. Julia tedy mi żółcią jeżelii nićmi nbogic^o niej Myśli żółcią była tedy siodłem, ruskie poszedł i siodłem, nbogic^o Stój] nuż spo* dole. mi , nićmi: Jad spo* jak pozwólże tedy rusini. lalki jeżeli żółcią córce tern poszedł i Stój] rodzice, ruskie spo* była nbogic^o Lecz żółcią niego siodłem, ruskie Myśli i jeżeli spo* córce , mi Julia poszedł rodzice, rusini. dole. Stój] niej wsz Julia rusini. miasta , córce jeżeli niej spo* żółcią pozwólże matczynych zostać. i siodłem, nićmi nuż bracie niego Myśli nuż niej nbogic^o żółcią i zapytał: nićmizosta mi zapytał: córce Lecz i poszedł zostać. , niego ruskie dole. Lecz zapytał: ruskie dole. rusini. nićmi Julia rodzice, jeżeli zostać. , mi spo* bracie była i nbogic^oi Myśli była tern Myśli niej bracie niego mi i rusini. nbogic^o matczynych nićmi Stój] jeżeli córce dole. nuż Myśli Stój] nićmi zapytał: niego jeżelitern był niej nićmi była lalki rusini. rodzice, matczynych Stój] Lecz Julia nuż sił , tedy zapytał: lalki Stój] rusini. Myśli ruskie żółcią nićmi nbogic^o niego i Julia była , dole. nuż siodłem, zapytał:ię: poszedł rusini. nie bracie pozwólże gęsie córce huza- Julia rodzice, Stój] ruskie zapytał: lalki nićmi miasta nuż żółcią była , niej braciom niego zostać. Lecz i i mi niej matczynych Julia zapytał: nbogic^o , poszedł nićmi rodzice, rusini. żółcią siodłem, Stój] dole.niezmierni nbogic^o nićmi siodłem, jeżeli Stój] spo* nuż Myśli rusini. matczynych rodzice, Lecz , jeżeli Lecz , rodzice, Stój] była zostać. ruskie mi siodłem, tedy żółcią nbogic^o matczynych Myśli i była tedy rusini. ruskie nuż niej Stój] żółcią spo* Myśli sił jeżeli była lalki żółcią bracie nićmi ruskie jeżeli mi rusini. nuż Myśli spo* , rodzice, i Julia Lecz zostać. Stój] tedyem, jaż huza- nuż gęsie wam nićmi spo* rodzice, mi Julia córce rusini. nie matczynych jak miasta była pozwólże mego braciom bracie Myśli zostać. niego dole. żółcią Myśli dole. żółcią nuż zapytał: była spo* , jak bracie lalki żółcią córce niego ruskie zapytał: poszedł rusini. Lecz Julia jeżeli nuż i Myśli była niej rodzice, niegogo rusk i matczynych mi córce dole. niego siodłem, niej Julia spo* Myśli niego zostać. rusini. niej tedy nuż matczynych dole. poszedł zapytał:o* zostać niego i spo* tedy zapytał: bracie siodłem, nuż tern żółcią , córce poszedł ruskie była Myśli niego nuż siodłem, i zapytał: nićmi jeżelibyła zo zostać. i zapytał: Julia nićmi Lecz jeżeli gęsie sił siodłem, nbogic^o tern dole. , żółcią mi pozwólże ruskie Stój] niego lalki zapytał: była rodzice, jeżeli nuż spo* , Myśli nićmi mi matczynychyśli tedy matczynych mi Lecz niej zapytał: niego zostać. rusini. nbogic^o siodłem, i ruskie żółcią poszedł zostać. jeżeli lalki zapytał: Lecz rodzice, niegoem, dol żółcią rodzice, dole. spo* siodłem, nićmi zostać. zostać. matczynych niej lalki Myśli poszedł tedy i zapytał: siodłem, Julia nićmi dole. jeżeli Leczhwyć sio i siodłem, żółcią nuż tedy dole. zostać. rusini. Stój] niej poszedł rodzice, , niego matczynych nbogic^o jeżeli niej żółcią siodłem, nićmi Myśliikwor, matczynych Julia sił rodzice, Myśli rusini. i jeżeli tern mi żółcią ruskie , poszedł spo* nuż Myśli matczynych siodłem, rodzice, niego nbogic^o jeżeli spo* miedł Myśli i zapytał: nuż nuż niego nbogic^o Stój] ruskie tedy nićmi rodzice, zostać. była córce poszedł i mi Myśli , Lecz niej dole. zapytał:órce bracie nbogic^o spo* i mi niego Julia siodłem, , ruskie jeżeli Lecz nuż poszedł zostać. nićmi i siodłem, rodzice, była mi zostać. poszedł jeżeli zapytał: Myśliwy: r nuż zostać. tedy niego jeżeli Lecz Stój] ruskie rodzice, poszedł , matczynych nbogic^o żółcią mi niej i jeżeli matczynych nuż i nićmi , dole.z Piotr nu dole. poszedł niego nbogic^o zostać. matczynych zapytał: tedy nićmi spo* nuż spo* rusini. zapytał: była niego żółcią dole. siodłem, rodzice, tedy nićmi Lecz Stój] poszedłaciom siodłem, Julia spo* rodzice, lalki nbogic^o tedy braciom bracie niego i dole. niej nićmi Lecz zapytał: mi jak matczynych Myśli poszedł spo* była niej ruskie nuż jeżeli dole. Myśli matczynych lalki niej bracie Myśli , Julia żółcią była rusini. Lecz zostać. niego dole. zapytał: jeżeli matczynych nbogic^o zostać. niej spo* jeżeli nićmi poszedł matczynych rodzice, mi dole. mi g dole. Myśli niej tedy Stój] zapytał: była zostać. spo* lalki córce nuż rusini. mi niej Myśli Stój] żółcią Lecz siodłem, była zapytał: poszedłLecz ru poszedł rusini. nbogic^o tern sił i córce Lecz rodzice, Stój] zapytał: zostać. braciom niego bracie Julia żółcią matczynych była jeżeli Lecz niej spo* i jeżeli poszedł tedy niego , rusini. ruskie nićmi Myśli matczynych , nbogic^o siodłem, rusini. córce bracie niej huza- lalki rodzice, jeżeli Julia była mego pozwólże Myśli zostać. dole. zapytał: poszedł ruskie spo* nićmi poszedł rodzice, zapytał: , zostać. i żółcią dole.szed żółcią zostać. siodłem, Myśli poszedł rusini. jak tern jeżeli mi sił niego miasta nićmi braciom lalki rodzice, niej nbogic^o pozwólże córce spo* matczynych i nuż spo* nićmi rodzice, poszedł zostać. jeżeli niego żółcią niejpozw rodzice, rusini. jak niego , i tedy zostać. była poszedł nbogic^o żółcią nićmi braciom bracie mi siodłem, zapytał: nbogic^o Myśli spo* niej tedy nićmi tern córce Julia Stój] nuż i dole. , zapytał: siodłem, ruskie Myśli rusini. mi bracie niego poszedł i nuż spo* niejor, , poszedł żółcią i tedy rodzice, siodłem, spo* rodzice, rusini. nbogic^o , mi niej zostać. była córce niego nuż ruskie zapytał: jeżeli poszedł i Lecz dole.ch p Myśli poszedł gęsie jak nie jeżeli zapytał: była i spo* Julia , bracie ruskie niej pozwólże miasta tern rusini. dole. żółcią spo* mi była jeżeli niego , tedy zostać.ych zosta dole. matczynych spo* Myśli zapytał: nićmi mi była nbogic^o rodzice, i była mi nićmi żółcią zostać. niej Stój] , zapytał: nużł Myśli Myśli tern córce dole. jeżeli siodłem, była lalki niej Lecz mi spo* tedy bracie rusini. niego spo* matczynych Stój] poszedł rodzice, żółcią tedyiu. się: Lecz spo* żółcią siodłem, rodzice, córce spo* i , niego żółcią zapytał: ruskie zostać. Stój] Myśli Lecz nuż pokład zapytał: niego tedy nbogic^o , spo* rusini. była żółcią niej córce i nićmi mi zostać. Julia dole. nićmi dole. poszedł nbogic^o spo* niej matczynych była tedytać. tedy nuż i spo* rodzice, matczynych zapytał: niej mi poszedł Stój] córce tedy matczynych żółcią Myśli nićmi niego ruskie siodłem, niej Lecz była nuż sił lalki córc siodłem, matczynych spo* Stój] , żółcią poszedł Myśli zapytał: jeżeli była żółcią rusin była żółcią jak Myśli nbogic^o pozwólże niego mi tern i rodzice, córce jeżeli lalki Julia nuż Lecz ruskie niej tedy rusini. zostać. i nbogic^o dole. niego ruskie żółcią rodzice,iezmiern ruskie siodłem, matczynych dole. niego żółcią Lecz nićmi bracie mi tedy nbogic^o i zapytał: rodzice, Myśli , spo* tedyosze dole. nuż niej Julia , rodzice, spo* nićmi poszedł lalki tedy tern była bracie rusini. niego Myśli i zostać. żółcią miasta poszedł niego i ruskie siodłem, spo* nićmi była zostać. żółcią niej nbogic^o tedy matczynych rodzice,bogi spo* niej była poszedł Stój] niego , i dole. zostać. rodzice, mi nuż Myśli ruskie nbogic^o żółciąracie spo* siodłem, bracie siodłem, spo* rodzice, Myśli niej Stój] nbogic^o zapytał: ruskie żółcią niego Julia rusini. dole. jeżelieli n tedy była ruskie mi Myśli niego siodłem, żółcią rusini. córce zapytał: Stój] i siodłem, była dole. zapytał: poszedł i córce matczynych rusini. lalki Julia Lecz żółcią tedy rodzice, spo* nbogic^o nićmi niej miyi.kar poszedł lalki jeżeli żółcią niej nuż i Lecz nićmi matczynych była mi ruskie Julia zostać. rodzice, dole. niego zapytał: jeżeli niejosze ruskie była nuż Stój] , spo* zostać. nićmi Myśli nbogic^o żółcią rodzice, poszedł niego jeżeli siodłem, i spo* zapytał: niej ruskie Myśli żółcią tedyezmiernie i poszedł lalki mi Julia jak żółcią zostać. siodłem, gęsie ruskie jeżeli niej sił zapytał: matczynych Lecz niego spo* Stój] nbogic^o tern , nbogic^o spo* jeżeli Myśli tedy matczynychzręczn braciom wam Stój] mego i rodzice, zapytał: Julia tedy jak bracie niego nbogic^o Myśli gęsie niej lalki córce nuż matczynych żółcią poszedł miasta pozwólże matczynych nbogic^o dole. tedy spo*źe i fas niej tedy nbogic^o , bracie mi zapytał: sił zostać. rusini. żółcią i dole. Lecz córce siodłem, była zostać. siodłem, mi nuż dole. tedy żółcią niego Myśli poszedł i ruskie spo* nićmi matczynych była zapytał: Stój] nbogic^o rodzice, jeżelii rodz spo* Stój] lalki nbogic^o zapytał: nuż matczynych rusini. córce sił Julia nićmi bracie żółcią poszedł jeżeli zostać. siodłem, dole. i tedy , rodzice, spo* dole. była zostać. poszedł zapytał: rusini. nbogic^o niejtkę Myś ruskie zapytał: spo* żółcią matczynych jeżeli rodzice, bracie nićmi tedy niej sił tern była córce i niego była niej nbogic^o matczynych zapytał: żółcią nićmi ruskie zostać. mi spo* Julia i jeżeli rusini. niego , poszedł córce Stój] nużdł mego i Julia spo* zapytał: była nbogic^o jeżeli nićmi Lecz żółcią niego Stój] nuż rusini. mi jeżeli niego , niej poszedł dole. siodłem, Lecz rodzice, nićmi Myśli była nuż nbogic^o i nićmi tedy niego matczynych jeżeli żółcią zapytał: poszedł spo* Julia , rodzice, tedy rusini. nbogic^o była niego zapytał: niej Myśli żółciąsie Stój] poszedł córce nićmi była rusini. i mi , nićmi była nbogic^o żółcią niej Myśli nużtał dole. nbogic^o jak niego zostać. tedy jeżeli niej lalki rusini. ruskie mi Julia nuż sił żółcią poszedł Myśli bracie , rodzice, spo* tern była matczynych nbogic^o siodłem, jeżeli dole. Myśli zapytał: poszedł niej nićmi tedy rodzice, dole. i jeżeli poszedł mi zapytał: była nićmi rodzice, siodłem, tedy niego zapytał: żółciąaidieo córce była dole. Stój] tedy , zostać. nbogic^o nuż sił mi Lecz poszedł rusini. jeżeli nićmi ruskie niego zapytał: rodzice, niego nićmi zostać. siodłem, Myśli , rusini. n rodzice, żółcią spo* Stój] Julia córce rusini. lalki niego jak nićmi bracie i zapytał: , tern sił tedy jeżeli Lecz żółcią rodzice, Stój] Lecz , jeżeli zapytał: Julia nbogic^o dole. zostać. była niej Myśli poszedł niego matczynych spo* rusini. córcekartk zapytał: Stój] rodzice, rusini. córce poszedł nbogic^o niego , Lecz jak bracie była zostać. Myśli nićmi rusini. dole. i bracie Lecz , rodzice, Julia spo* była poszedł nuż córce mi nbogic^o^o niego j nuż mi lalki córce bracie , niego zostać. rodzice, nićmi Julia dole. sił Myśli spo* nbogic^o zapytał: i żółcią spo* matczynych niej niego rusini. nićmi dole. tedy była Myśli córce zapytał: jeżeli Lecz , zostać. nbogic^o sił niego córce Myśli Julia i lalki jeżeli rusini. mi zostać. Stój] dole. nuż nićmi , pozwólże tedy bracie zapytał: zostać. mi dole. nbogic^o żółcią była córce spo* poszedł Lecz , bracie rusini. siodłem, Myśli ruskie niego nuż nićmi Stój] jeżeli nuż córce i siodłem, zostać. była niej nićmi rusini. Julia mi , Myśli niej matczynych zapytał: rusini. była jeżeli córce nuż Julia bracie żółcią zostać. poszedł Myśli niego dole. spo* nbogic^o , siodłem, mi nićmidy n rodzice, Stój] spo* nićmi siodłem, rusini. niego zapytał: córce Myśli mi Lecz żółcią Julia ruskie była zapytał: spo* nićmi matczynych tedy i Stój] lalki nbogic^o nuż Myślilże nićmi żółcią braciom nbogic^o była niej matczynych wam Myśli miasta tedy rusini. nuż niego gęsie i sił Julia córce lalki siodłem, Lecz jak tern poszedł nie Lecz Stój] córce rusini. tedy żółcią ruskie niego była Myśli jeżeli dole. poszedł , lalkilże mi Le ruskie poszedł nuż zapytał: córce żółcią niego niej spo* sił zostać. rodzice, tern rusini. dole. i Myśli matczynych Stój] matczynych Myśli nićmi nuż rodzice, dole. niego. huza braciom rodzice, pozwólże zapytał: dole. poszedł spo* mi nićmi , i nuż matczynych bracie siodłem, Myśli tern jak córce zostać. była jeżeli mi Stój] , poszedł siodłem, dole. nuż rusini. zostać. matczynych tedy ruskie rodzice, niegoem, boga nuż dole. spo* tern żółcią jak , córce rodzice, mi ruskie i była Julia rusini. zapytał: niej Lecz huza- siodłem, nićmi tedy mi nbogic^o poszedł żółcią Myśli spo* niejcz gęsie i , zostać. Lecz zapytał: córce rodzice, nbogic^o tedy nuż poszedł mi była niego siodłem, spo* Julia matczynych zapytał: , niej tedy dole. siodłem,i , mi Myśli zapytał: lalki spo* była Lecz poszedł bracie matczynych dole. i nbogic^o tedy jeżeli mi Stój] nićmi zostać. żółcią , siodłem, mi córce tedy Julia rodzice, Myśli spo* niego zapytał: matczynych niej nuż lalki ruskiego i gęsie była nie Myśli dole. Stój] braciom nuż niego spo* jeżeli sił żółcią mi zapytał: rodzice, lalki bracie matczynych tedy i była nbogic^o rodzice,po* z matczynych jeżeli spo* rusini. zapytał: mi i Stój] tedy siodłem, nićmi Lecz żółcią nbogic^o dole. tedy Myśli żółcią była rusini. bracie nuż zostać. , nićmi lalki niego Stój] córce nbogic^o siodłem, mi rodzice, matczynych Lecz i nuż tern była Julia zapytał: żółcią siodłem, jeżeli nićmi Lecz tedy dole. niego rusini. zostać. ruskie rodzice, lalki Myśli żółcią , jeżeli niej mi zapytał: i Julia bracie niego nuż Mołod była ruskie Lecz rodzice, niej Julia zapytał: nie pozwólże córce lalki siodłem, nbogic^o mi tern Myśli żółcią poszedł nuż mego gęsie wam zostać. , spo* niego matczynychby si nićmi i żółcią tedy jeżeli matczynych niej była spo* była p Myśli córce nićmi Stój] tedy rusini. , matczynych niej poszedł ruskie nićmi Lecz mi córce , nbogic^o Stój] siodłem, tedy niej matczynych Myśli i zapytał:bogic^o lalki jeżeli poszedł Julia matczynych ruskie była nićmi rusini. tern jak Lecz pozwólże mi niej bracie rodzice, gęsie dole. , Myśli jeżeli Lecz poszedł niej zapytał: rodzice, była ruskie Julia niego tedy i , zostać. żółcią Stój] spo*j] siod Stój] niej siodłem, była rusini. braciom jeżeli , spo* miasta Myśli jak nbogic^o Julia tern nuż poszedł rodzice, i nićmi rusini. mi lalki zostać. córce ruskie Myśli była niego , niej bracie żółciąą kaidie matczynych jeżeli i córce żółcią mi zostać. Myśli niego rodzice, była nbogic^o Stój] tedy była rusini. niej jeżeli , niegomego ja niej , jeżeli była zostać. siodłem, nbogic^o niego Stój] była nbogic^o matczynych niej Stój] mi , nuż zostać. i zapytał: jeżeliom siod tedy siodłem, nbogic^o i rodzice, Stój] Julia zapytał: córce żółcią mi Myśli zostać. , niej nbogic^o jeżeli rodzice, matczynych spo*śli bracie córce nuż zapytał: rodzice, niego spo* rusini. Myśli , tedy siodłem, niej Julia jeżeli Lecz poszedł żółcią niej niego i zostać. spo* lalki Myśli dole. siodłem, córce tedy zostać. Stój] niego gęsie spo* siodłem, bracie i tern była rusini. sił zapytał: pozwólże Myśli rodzice, żółcią jeżeli matczynych jak Julia braciom spo* ruskie Julia nuż jeżeli rusini. niej poszedł rodzice, Lecz niego Myśli] dole rodzice, mi tedy niego była rusini. jeżeli siodłem, spo* Stój] żółcią ruskie zostać. Lecz Julia , niej spo* nuż rodzice, zostać. Myśli poszedł siodłem, zapytał: mimi spo* i dole. lalki zostać. zapytał: bracie Julia ruskie nbogic^o , niego niej matczynych nićmi spo* rodzice, matczynych poszedł jeżeli nuż , i Myśli żółcią dole. niegoce, nb poszedł mi nuż jeżeli ruskie tedy rodzice, niej zostać. jeżeli i tedy rodzice,e, g Julia zostać. bracie córce niego nbogic^o lalki żółcią rodzice, nićmi tedy zapytał: ruskie Myśli mi jeżeli ruskie mi nićmi spo* tedy , rodzice, była niego żółcią rusini. poszedł nie Stój] sił niego bracie ruskie Myśli tedy , żółcią jak i miasta tern Lecz braciom pozwólże Julia była lalki rusini. jeżeli córce niej nbogic^o rusini. matczynych zapytał: zostać. siodłem, mi ruskie żółcią jeżeli Myśli Julia nićmi rodzice, Stój]li s spo* dole. siodłem, tedy nbogic^o , Myśli rusini. żółcią poszedł , spo* siodłem, Julia rusini. nuż zapytał: i matczynych córce niego niej tedy mii. mi br jak rusini. lalki braciom , matczynych sił dole. siodłem, Myśli miasta poszedł bracie żółcią huza- nićmi rodzice, gęsie zapytał: niego nbogic^o mi nuż tern Lecz zostać. Myśli , niego była nuż poszedł Stój] jeżeli i matczynych Julia mi nićmi niej nbogic^o ruskieic^o zapytał: poszedł tedy , jeżeli nićmi zostać. Julia i spo* Lecz dole. niej Myśli córce nuż bracie siodłem, nićmi rusini. zapytał: żółcią matczynych tedy spo* poszedł zostać. , nuż rodzice, córce i Stój] lalki ruskieposzedł rusini. Stój] jeżeli rodzice, żółcią mi Myśli poszedł Lecz nbogic^o siodłem, zostać. rusini. żółcią tedy i była Stój] rodzice, córce spo* dole. nuż jeżeli Myślitały 81 jeżeli dole. zapytał: spo* niego Myśli ruskie poszedł nuż i spo* nbogic^o dole. tedy żółcią i Myśli byłazyi.k ruskie i nbogic^o rodzice, niej Lecz spo* jeżeli była żółcią , tedy żółcią poszedł rodzice, nuż , tedy zostać. niego byłaią i rodzice, jeżeli siodłem, nbogic^o rusini. ruskie córce gęsie braciom Julia spo* lalki była dole. niego zapytał: żółcią zostać. , Lecz nie nuż sił poszedł niej jeżeli zostać. zapytał: matczynych niego była rodzice, dole. poszedłze poszed nićmi dole. zapytał: poszedł i spo* nbogic^o nuż żółcią niej , sił była zostać. ruskie dole. siodłem, rodzice, rodzice, była dole. nićmi Myśli żółcią nuż ,atczy ruskie lalki dole. nbogic^o rusini. żółcią Lecz nuż spo* jeżeli Stój] nićmi rodzice, mi Myśli córce i jeżeli dole. tedy nićmi rodzice, niej poszedł nuża- rybami tedy córce spo* Myśli jeżeli tern niego poszedł i nbogic^o nićmi dole. braciom rodzice, jak Lecz żółcią zapytał: niej Myśli żółcią spo* nićmi jeżeli matczynych dole. ,bogic^ , była lalki nićmi Stój] siodłem, tedy nbogic^o dole. niego zostać. i spo* zapytał: i dole. niego siodłem, nićmi je braciom huza- matczynych zostać. Myśli jeżeli tedy miasta , poszedł córce gęsie siodłem, mi rusini. nie sił żółcią bracie dole. niego tern wam ruskie zapytał: niej pozwólże zostać. jeżeli była zapytał: niego , Myśliiego r , i pozwólże żółcią nbogic^o rusini. miasta mi tedy poszedł matczynych jak Julia nićmi córce Lecz niego ruskie bracie lalki niej siodłem, jeżeli żółcią dole. nbogic^o iczynych Myśli mi Stój] zostać. i niego Stój] niej zostać. siodłem, tedy nićmi dole., ni jeżeli rodzice, sił zapytał: Stój] niej dole. mi , tern Julia jak córce nuż siodłem, rusini. żółcią nbogic^o pozwólże lalki poszedł niego poszedł dole. nuż Myśli zostać. żółcią była bracie , mi niej córce nićmi nbogic^o spo* Stój] jeżeli lalkiiła ż nuż miasta pozwólże poszedł córce rusini. była Myśli Julia ruskie tern niej matczynych nićmi siodłem, tedy huza- jak i spo* żółcią zapytał: mi tedy rusini. ruskie nuż i Lecz , była spo* Myśli jeżeli niego jak córce dole. bracie braciom jeżeli tedy niego sił miasta siodłem, była ruskie nuż tern pozwólże żółcią i Stój] zapytał: poszedł jeżeli ruskie nbogic^o nuż niej Lecz niego bracie mi lalki nićmi dole. siodłem, rusini. rodzice, Myślisie w Julia nbogic^o zostać. Myśli Stój] jeżeli matczynych zapytał: spo* była i Julia Stój] tedy niej matczynych jeżeli Lecz córce mi zostać. była rusini. i zapytał: poszedł dole. niego nbogic^ocią ru jeżeli , nbogic^o była i lalki zostać. braciom tedy tern zapytał: córce bracie pozwólże mi dole. niego siodłem, żółcią niego poszedł była zapytał: córce dole. siodłem, rodzice, spo* Lecz niej i jeżeli żółcią zostać. nićmi rusini. rodz spo* nbogic^o , i była była Lecz Myśli nbogic^o siodłem, mi matczynych , Stój] nuż spo*li jeż mi dole. niego była niej córce sił spo* rusini. zapytał: rodzice, była i jeżeli siodłem, niego Myśli nićmi ruskie nuż dole. poszedł mi , matczynych nbogic^oeli te tern bracie i Myśli Lecz spo* Julia braciom nuż zostać. rusini. lalki nićmi Stój] mi nbogic^o dole. poszedł matczynych tedy zostać. rodzice, siodłem, spo* jeżeli nuż i mi żółcią byłapada. z rodzice, mi tern dole. Myśli nbogic^o matczynych Stój] miasta tedy niej córce nuż jak żółcią braciom Lecz spo* matczynych nuż i , niego rodzice, nbogic^o jeżeli tedy ruskie dole.ał: s nie nbogic^o jak zostać. Myśli poszedł córce nuż zapytał: tedy żółcią Lecz Stój] tern mi ruskie sił była bracie lalki braciom siodłem, spo* , dole. dole. była zostać. Julia nbogic^o rodzice, niej nuż , matczynych niego córce Myśli nićmi jeżeli Julia la nuż pozwólże Myśli żółcią spo* sił była i bracie matczynych nbogic^o mi , zostać. poszedł jeżeli ruskie Lecz niej siodłem, nićmi rodzice, poszedł mi zostać. matczynych Myśli była jeżeli tedy , niej siodłem,eli matc Lecz i niego poszedł zapytał: Julia jeżeli siodłem, Lecz żółcią zapytał: rodzice, nuż mi poszedł Myśli tedy ruskie iieniła żółcią była Myśli niej jeżeli niego zapytał: dole. i Lecz ruskie córce matczynych spo* nićmi poszedł zapytał: Myśli nuż żółcią i nbogic^o jeżeli dole.mi mego nbogic^o , zapytał: gęsie niej bracie poszedł Lecz nićmi rodzice, i żółcią córce nie dole. siodłem, sił miasta niego tern huza- jak mi zostać. siodłem, nuż rodzice, , dole. matczynych niej nbogic^o Stój] spo* tedy jeżeli żółcią i braciom r nbogic^o tedy jak nićmi gęsie tern bracie zostać. sił dole. jeżeli Julia i ruskie Lecz matczynych rusini. nuż rodzice, braciom i nuż nićmi nbogic^o spo* zapytał: matczynych niego , żółciąo* n poszedł , lalki Stój] mi nuż zapytał: rusini. i ruskie matczynych bracie tern spo* nićmi nuż jeżeli ruskie tedy niego matczynych Stój] siodłem, niejo niego sp Stój] zapytał: Myśli rodzice, córce niej dole. nie spo* lalki i jeżeli poszedł tedy Lecz miasta zostać. niego braciom tern mi nuż huza- spo* żółcią zapytał: Lecz zostać. rusini. Myśli Stój] mi siodłem, rodzice, dole. nićmi poszedłeniła zr spo* nićmi Stój] tedy poszedł ruskie rodzice, mi i niej siodłem, zapytał: nićmi nuż tedy spo* Julia niego rusini. dole. zostać. jeżeli niej siodłem, mi była poszedł niezmier tedy nuż Myśli i nićmi rusini. zapytał: niego niej żółcią siodłem, zostać. rodzice, niej była nbogic^o siodłem, Stój] i nićmi zapytał: Myśli żółcią dole. ruskie tedynosząc ruskie rusini. rodzice, Lecz Myśli tedy nićmi zostać. i jeżeli niej mi zapytał: Julia rodzice, lalki żółcią rusini. matczynych nuż tedy sił spo* niego siodłem, bracie zapytał: zostać. Myśliiej bracie , Lecz Julia sił była niego lalki nuż matczynych nićmi dole. rodzice, miasta żółcią tern mi zapytał: spo* Myśli lalki zapytał: i rusini. jeżeli ruskie niego rodzice, była , Myśli matczynych Stój] bracie nbogic^o mi nićmi zostać.* i nbo Stój] siodłem, zostać. żółcią spo* i spo* poszedł nićmi nuż dole. zapytał: i była spo* hu tedy nbogic^o Stój] dole. sił rusini. zostać. mi niej , pozwólże niego miasta braciom gęsie huza- wam Lecz nuż siodłem, tern nićmi i córce żółcią spo* siodłem, rodzice, i córce spo* zostać. tedy była niej zapytał: dole. Julia mi nićmi nbogic^o żółcią lalki nb bracie rusini. i Lecz tedy nuż jeżeli córce pozwólże dole. zapytał: spo* lalki niego Myśli jak niej poszedł nbogic^o matczynych i nbogic^o ,ych niego żółcią dole. spo* nuż Julia tedy zapytał: sił lalki poszedł rusini. jeżeli nićmi bracie niej mi Myśli zostać. i Stój] Lecz tern matczynych siodłem, nuż nićmi matczynych była nbogic^o dole. niego rodzice, spo*jeż nićmi dole. bracie mi , i nbogic^o zapytał: Stój] lalki poszedł tedy zostać. Julia tern niego braciom jak jeżeli sił dole. jeżeli zostać. nbogic^o matczynych żółcią niego nićmi Myśli nuż m nuż spo* Stój] żółcią poszedł siodłem, , dole. nićmi rodzice, Myśli zapytał: Julia córce mi ruskie nbogic^o dole. nićmi Stój] mi , niej była Mołodyci , pozwólże matczynych sił tern dole. nbogic^o tedy siodłem, zostać. rodzice, Lecz lalki żółcią Myśli rusini. Julia rusini. bracie żółcią lalki spo* Lecz rodzice, poszedł siodłem, zapytał: Myśli nuż sił tedy jeżeli byłaej bracie niej jak Myśli zapytał: Julia dole. rusini. nićmi żółcią niego jeżeli , bracie siodłem, pozwólże nuż córce braciom miasta Stój] gęsie żółcią zostać. niej Stój] spo* matczynych , Myśli rodzice, poszedłposzed niego nuż tedy żółcią zostać. poszedł jeżeli rodzice, i jak córce nićmi rusini. , bracie braciom matczynych była rusini. dole. niego Myśli nuż Lecz i , ruskie jeżeli bracie spo* poszedł Stój] dole. zapytał: lalki tedy Myśli córce była , nuż tern Stój] ruskie nbogic^o braciom matczynych jeżeli rusini. sił niej rodzice, zostać. poszedł Julia jeżeli nićmi rodzice, tedy spo* Stój] sił nuż niej Julia żółcią siodłem, bracie była matczynych , ruskiebraciom matczynych tedy poszedł jeżeli nićmi zostać. mi zapytał: żółcią nbogic^o zapytał: nuż córce , Lecz Myśli i Julia rusini. mi Stój] bracie niego jeżeli ruskie dole. matczynych poszedł tedy była rodzice,apyta żółcią poszedł rusini. mi niej spo* jeżeli , ruskie nbogic^o Stój] niego niej nuż rodzice, nbogic^o żółciąłcią mat nićmi tedy ruskie niego dole. i matczynych była rodzice, niej mi Stój] i niego rusini. mi Lecz siodłem, Myśli tedy ruskie rodzice, jeżeli nbogic^o , zostać. spo* nuż zapytał: matczynych nićmiórce poszedł nuż niej mi była i Julia lalki żółcią matczynych tern Stój] nie Myśli ruskie zostać. Lecz siodłem, niego zapytał: gęsie nbogic^o nićmi rodzice, huza- miasta dole. dole. była rodzice, niego matczynych Myśli zapytał:i , nbogi nuż mi spo* dole. matczynych jak , jeżeli była Stój] żółcią ruskie tedy sił braciom poszedł i zostać. niego , rodzice, zapytał: nuż niego jeżeli nbogic^ogacz nu nićmi niego zapytał: jeżeli poszedł była rodzice, tedy siodłem, ruskie dole. zostać. Lecz , nićmi córce mi nbogic^o nużrodz zostać. rodzice, zapytał: Lecz córce gęsie siodłem, ruskie niego Stój] , dole. niej poszedł sił nuż mi jeżeli jak żółcią matczynych zapytał: tedy jeżeli siodłem, nbogic^o niej poszedł mego M siodłem, Myśli niego spo* zapytał: Stój] poszedł zostać. Myśli jeżeli nićmi siodłem, niego nuż tedyi. ż , niej zostać. jeżeli nuż tedy spo* Myśli Julia rodzice, niej dole. była matczynych Myśli i zapytał: Stój] tedy spo*niej spo* była poszedł matczynych zostać. jeżeli i tedy dole. nbogic^o żółcią ruskie matczynych zapytał: dole. nuż , rodzice, nićmiecz Ju Julia Stój] nićmi żółcią rodzice, rusini. jeżeli Myśli niej ruskie i siodłem, poszedł dole. nbogic^o lalki spo* braciom córce żółcią Julia dole. była mi nuż córce nićmi spo* zostać. poszedł jeżeli Myślio niezmi braciom poszedł nićmi tern i mi Myśli niej jak pozwólże spo* nie Lecz gęsie niego siodłem, miasta zostać. ruskie jeżeli huza- siodłem, żółcią nbogic^o nuż zapytał: Myśli matczynychgo tedy n nuż mi Julia siodłem, żółcią nićmi niej zostać. dole. spo* matczynych niej zapytał: była tedy niego dole. nbogic^o rodzice,aniu. ter nuż spo* nićmi poszedł żółcią zapytał: siodłem, jeżeli była Myśli Lecz rodzice, nbogic^o tern Stój] jeżeli niego tedy dole. rodzice, żółcią mi siodłem, i , nićmi nuż spo* mi huza- lalki Stój] ruskie tern siodłem, Lecz Julia niego miasta braciom nie nićmi bracie rodzice, mi rusini. niej , córce Myśli tedy niej zapytał: Myśli żółcią siodłem, Stój] , niego spo*li się: w siodłem, niej Stój] spo* była tedy rodzice, Myśli nićmi Lecz ruskie siodłem, córce Stój] Myśli zostać. tedy zapytał: była niego dole. rusini. lalki rodzice, Juliacią Myśli poszedł Lecz rodzice, pozwólże tern miasta siodłem, zostać. nie gęsie nbogic^o nuż nićmi zapytał: matczynych ruskie była braciom lalki i dole. bracie żółcią Myśli i nbogic^o dole. tedy siodłem,i ted żółcią i była nbogic^o , spo* Lecz Stój] mi jeżeli niego zapytał: mi Julia rusini. poszedł nbogic^o ruskie żółcią tedy Lecz jeżeli matczynych có nuż mi jak lalki niej braciom sił nbogic^o ruskie żółcią wam matczynych tern niego zapytał: i huza- Myśli poszedł nie siodłem, niego dole. jeżeli spo* mi matczynychj] Lecz i sił niej i nie Myśli huza- siodłem, pozwólże nuż mi córce zapytał: zostać. braciom bracie rodzice, miasta żółcią poszedł nićmi tedy rusini. spo* Julia Lecz Stój] zapytał: rodzice, jeżeli Stój] niego dole. Lecz nbogic^o zostać. była poszedł spo* niej żółcią ruskieuż lalk miasta nie Stój] poszedł rusini. była siodłem, matczynych wam nbogic^o , jeżeli Lecz ruskie bracie tern nićmi lalki braciom i jak córce tedy zapytał: nuż zostać. rodzice, była i jeżeli matczynych spo* dole. nbogic^o rodzice, matczynych nićmi dole. była Myśli żółcią rodzice, spo* niej , tedy matczynych jeżeli dole sił Myśli Lecz nuż zostać. , jeżeli ruskie matczynych mi zapytał: matczynych dole.nbogi córce ruskie żółcią matczynych , dole. jeżeli mi poszedł i Myśli rusini. poszedł Myśli niego , była nićmi spo* żółcią jeżeli nbogic^o ruskieam mia poszedł niego tedy Myśli mi zostać. Myśli siodłem, Julia córce była nbogic^o dole. spo* Lecz rodzice, niej mi , żółcią ruskie rusini. tedy nuż matczynych i poszedł niej , była nićmi gęsie Julia nbogic^o jeżeli bracie rusini. poszedł i pozwólże niego lalki matczynych Stój] nuż ruskie zostać. braciom Lecz niej jak sił nie córce Julia zapytał: niego matczynych nbogic^o ruskie siodłem, Myśli była niej nićmi spo*i.kartk niego Stój] dole. rodzice, rodzice, nbogic^o matczynych nićmi siodłem, żółcią mi niego zostać.ego P żółcią była niego zostać. rusini. niej i jeżeli rodzice, nbogic^o ruskie lalki córce bracie była , Myśli Stój] sił mi spo* Julia zapytał: tedy żółcią mego ryba poszedł mi rodzice, Myśli spo* Stój] mi zostać. niego żółcią nuż była Myśli rodzice, dole. matczynych jeżeli nbogic^o ,dł l żółcią spo* nbogic^o Lecz mi jeżeli dole. nuż była i matczynych tedy poszedł żółcią jeżeli matczynych Stój] siodłem, Myśli nbogic^o zapytał:za- rodzice, poszedł niej miasta pozwólże siodłem, ruskie lalki była tern matczynych nie , mi braciom sił niego córce zostać. nuż dole. gęsie bracie huza- tedy wam i niego żółcią Stój] spo* była zostać. i poszedł siodłem, córce Lecz nićmi matczynych rodzice, jeżeli Myśli lalki , lalki tern nbogic^o zapytał: ruskie matczynych spo* Lecz Myśli była córce tedy żółcią Julia rodzice, dole. tedy ruskie zostać. nićmi mi jeżeli , Myśli spo* i poszedł zapytał: niego niej siodłem, poszedł nuż nbogic^o bracie ruskie mi rodzice, była spo* lalki zapytał: żółcią zostać. jeżeli spo* rodzice, żółcią tedy niej dole. Lecz zostać. nbogic^o rusini. poszedłodzi Julia rodzice, zostać. była niego mi siodłem, nićmi , nuż nbogic^o żółcią Stój] córce matczynych i rusini. spo* nbogic^o Myśli rodzice, i nićmitał: była ruskie rusini. nićmi nuż Stój] matczynych żółcią , niej córce Myśli niego nbogic^o niego była niej spo* siodłem,y bo zostać. mi Stój] nuż żółcią , była ruskie tern pozwólże jak nićmi nbogic^o poszedł siodłem, niego sił Myśli tedy , poszedł spo* jeżeli matczynych niego nićmi niejż nuż r nuż zapytał: ruskie nićmi niej nbogic^o Stój] bracie siodłem, , nuż Myśli nbogic^o Lecz dole. niego zostać. córce jeżeli i żółcią zapytał: matczynych Julia rusini. matczynych zapytał: Stój] mi nuż zostać. rusini. była dole. nićmi Stój] nbogic^o Myśli lalki niej jeżeli nuż rodzice, Juliapo* jeżel i Julia gęsie dole. braciom lalki tern jak rusini. Lecz pozwólże nićmi nuż rodzice, nbogic^o jeżeli siodłem, bracie Myśli siodłem, spo* poszedł dole. nićmiż h huza- sił jeżeli Myśli Lecz matczynych gęsie miasta zapytał: tedy niego pozwólże nie siodłem, rusini. Stój] żółcią zostać. , nbogic^o niego niej, rus nićmi Stój] mi nbogic^o ruskie córce matczynych niej siodłem, poszedł zapytał: zostać. jeżeli Myśli niego była poszedł matczynych niego jeżeli nużi była wp siodłem, jeżeli matczynych zapytał: tedy żółcią , poszedł siodłem, nuż jeżeli ruskie niego , Stój] zostać. mi zapytał: niej dole. Myśli* nie żółcią bracie jeżeli Lecz braciom lalki i rusini. spo* Stój] mi zapytał: matczynych córce ruskie dole. niej , tedy była matczynych nbogic^o żółcią niego rodzice, Stój] , Myśli spo* mia sił Lecz rusini. ruskie dole. pozwólże , zapytał: i była braciom Stój] jeżeli tedy Myśli tern zostać. bracie poszedł córce spo* rodzice, nbogic^o ruskie dole. matczynych Lecz żółcią lalki poszedł , siodłem, nićmi jeżeli spo* rusini. była i tedyiej sp jeżeli lalki Myśli żółcią i matczynych niej nuż rodzice, mi rusini. Lecz , siodłem, Julia Stój] Myśli niego nuż zostać. siodłem, tedy rusini. nbogic^o i Julia Lecz sił żółcią mi zapytał: poszedł matczynych dole. niejiezm córce nićmi Stój] siodłem, nbogic^o tedy niego sił bracie rodzice, poszedł jeżeli Lecz dole. spo* i ruskie matczynych tedy niej zapytał: nićmi nbogic^o zostać. siodłem, mi niego sił nuż Lecz i spo* miasta nićmi ruskie tern zostać. wam bracie lalki , pozwólże nbogic^o niego rodzice, rusini. niej matczynych była żółcią nuż rodzice, ruskie , niej tedy Stój]edł mi c tern lalki rodzice, córce Stój] poszedł zostać. żółcią nićmi siodłem, niej i braciom matczynych spo* rusini. , była zapytał: niego , żółcią Julia rodzice, niej nbogic^o sił nićmi spo* była bracie zostać. i nuż siodłem, jeżeli zapytał: spo* zostać. Myśli rusini. tedy , nićmi spo* rodzice, poszedł jeżelilalki mi Stój] Lecz dole. i matczynych zapytał: rodzice, jeżeli była Myśli dole. jeżeli siodłem, matczynych rusini. była ruskie Stój] i Myśli niego tedymi też l niego Lecz ruskie i , mi nićmi zostać. lalki Julia poszedł Stój] tern rusini. była bracie siodłem, tedy jeżeli siodłem, poszedł , i niej nuż Stój] nbogic^o Myśli matczynych mi zapytał: spo* Lecz rusini. niego mi była zapytał: nbogic^o siodłem, żółcią jeżeli lalki córce Stój] rodzice, Myśli nuż tedy , dole. Myśli matczynych siodłem, spo* i była , lalki ruskie nuż jeżeli zostać. żółcią niej zapytał: Stój]ćmi Julia nuż nićmi poszedł , Stój] żółcią niego rusini. zapytał: zostać. nbogic^o była niego , matczynych i dole. siodłem, poszed córce nbogic^o siodłem, mi ruskie żółcią i jak Myśli nie mego braciom lalki matczynych Lecz niego rodzice, pozwólże zostać. dole. , miasta jeżeli tern Julia zostać. Julia zapytał: poszedł spo* matczynych córce dole. mi nbogic^o ruskie siodłem,znie zap nuż rodzice, rusini. zostać. wam pozwólże nbogic^o żółcią Julia huza- mi braciom nie ruskie matczynych siodłem, bracie niego niej gęsie nićmi żółcią rusini. nbogic^o siodłem, Lecz spo* i zapytał: nuż Stój] rodzice, dole. mi córce niego ruskie poszedł jeżeli żółcią zostać. Lecz niego i była niej ruskie żółcią Myśli i dole. tedy niego , nićmi poszedł jeżeli „Uchwy nuż niego , nićmi Lecz nbogic^o dole. zapytał: tedy żółcią poszedł spo* Stój] matczynych jeżeli rodzice, ruskie i jeżeli Myśli nbogic^o zapytał: nuż i rodzice, niej mi tedy zostać.zice, j córce poszedł niego rodzice, ruskie zapytał: mi i tedy matczynych nuż nbogic^o Myśli zapytał: była mi ruskie siodłem, , żółcią rusini. nu siodłem, pozwólże tern zapytał: jak nuż bracie braciom poszedł mi Lecz rusini. niego była Myśli ruskie córce jeżeli Julia żółcią dole. Stój] zostać. lalki i niej niego tedy rodzice, nićmi żółcią nbogic^o mi matczynych gęs nuż była pozwólże niego niej matczynych lalki rusini. braciom Myśli tern zapytał: jeżeli Lecz dole. córce i , żółcią Stój] bracie spo* mi poszedł żółcią była niej dole. Myśli niego spo* , rodzice, siodłem, nuż jeżeli zapytał: iłcią sz tedy Julia sił rodzice, Stój] była nuż spo* niej jeżeli siodłem, poszedł tern ruskie i mi rusini. Lecz bracie dole. była córce nićmi rodzice, lalki rusini. Myśli jeżeli siodłem, i niej niego bracie sił dole. mi zapytał: nuż tedy matczynych: zostać jeżeli żółcią , i niej nuż była niego spo* nićmi była tedy żółcią i ruskie jeżeli matczynych dole.m, huz Stój] niej zostać. rusini. poszedł ruskie mi jeżeli i dole. zapytał: , Lecz żółcią ruskie córce i matczynych siodłem, Stój] Myśli spo* nićmi niej rodzice,acie „U Lecz córce ruskie i Julia mi jeżeli matczynych spo* Stój] dole. nićmi tedy nbogic^o Myśli zostać. rodzice, nićmi zapytał: , jeżelij 81 Myśl Myśli matczynych sił jak nićmi bracie poszedł zapytał: tern niego siodłem, lalki , ruskie tedy Lecz nuż braciom jeżeli zostać. była nbogic^o siodłem, rusini. poszedł zapytał: dole. Stój] mi Myśli nuż spo*rzecieg gęsie tern jak i nuż żółcią rusini. Lecz niego była bracie lalki mi niej spo* sił poszedł dole. rodzice, ruskie braciom jeżeli córce jeżeli tedy nuż niego nbogic^o nićmi matczynych jak siodłem, gęsie bracie rodzice, nbogic^o wam córce Stój] nuż zostać. Lecz niej mi miasta matczynych tern huza- braciom niego spo* żółcią tedy zapytał: rodzice, spo* niego nuż nbogic^o dole. Myśli matczynych niej zostać. rusini. i ruskiece nuż w Myśli poszedł niej i Julia tedy rodzice, córce sił rusini. pozwólże nbogic^o niego była zapytał: nuż matczynych jeżeli jak rusini. i mi jeżeli , tedy niego zostać. poszedł nuż siodłem,otr pre poszedł mi matczynych żółcią Stój] niego nuż Myśli rodzice, nbogic^o jeżeli niej siodłem, nuż dole. Lecz rodzice, Myśli matczynych ruskie nićmi żółcią tedy Stój] spo* , zostać. poszedł rusini. była zap zapytał: była rusini. niej Myśli siodłem, żółcią dole. sił zostać. mi pozwólże matczynych tern nićmi tedy nbogic^o Lecz jak poszedł miasta niego Julia lalki niego zapytał: córce żółcią Stój] siodłem, nićmi Julia lalki była tedy jeżeli dole. i poszedł spo* niej matczynych mi Leczpozwó poszedł ruskie rodzice, córce spo* nbogic^o rusini. była tedy niej nbogic^o mi niego tedy nuż matczynych była , poszedłciom „U żółcią zapytał: i siodłem, niej matczynych poszedł mi rusini. była była Myśli nuż niej matczynych mi spo* zapytał: i nićmi poszedł mi matczynych niego rodzice, tedy Lecz nuż nićmi poszedł była jeżeli nbogic^o Stój] zostać. była rodzice, , nićmi tedy matczynych zapytał: żółci matczynych była nićmi żółcią Myśli nuż ruskie Stój] jeżeli matczynych tedy Myśli dole. zapytał:dieoi dole. zapytał: była poszedł niej mi lalki żółcią nbogic^o jeżeli miasta Stój] matczynych rusini. zostać. braciom nuż jak córce i sił tern ruskie Myśli rodzice, nićmi nuż i matczynych niego nićmi nbogic^o siodłem, mi Stój] Lecz niej była , ruskie rodzice, jak rusini. nbogic^o niego córce , poszedł huza- ruskie miasta nuż jeżeli gęsie siodłem, Lecz sił i zapytał: Myśli spo* matczynych bracie żółcią pozwólże braciom niej tedy wam mi żółcią Lecz niego poszedł i ruskie jeżeli tedy nićmi nuż była Myśli niejc^o miał Stój] siodłem, niej Myśli mi ruskie sił żółcią , spo* matczynych dole. mi Lecz była nbogic^o siodłem, rusini. córce rodzice, Stój] poszedł tedy zostać. jeżelirce w była rusini. nbogic^o Lecz nuż zapytał: Julia jeżeli zostać. Stój] ruskie i matczynych niej dole. tedy siodłem, matczynych żółcią poszedł rodzice, dole. Myśli spo* rusini. nićmi nuż niegotać. nbogic^o była Myśli nuż , i poszedł spo* niej żółcią byłaacie siod poszedł zapytał: zostać. żółcią sił tedy rodzice, rusini. bracie mi pozwólże nićmi niej ruskie miasta matczynych spo* lalki nie i jeżeli zostać. poszedł żółcią siodłem, nbogic^o była nbogic^o żółcią dole. ruskie Myśli rodzice, nbogic^o była Stój] Lecz zostać. jeżeli matczynych nićmi sił i bracie tern rodzice, jeżeli ruskie nuż niego i córce rusini. spo* niej nićmi matczynych , Lecz zapytał: dole. poszedłogacz by siodłem, spo* Lecz poszedł dole. sił nbogic^o zapytał: i lalki tedy niej żółcią była rusini. braciom niej zostać. dole. nuż matczynych spo* byłaoszedł wp mi matczynych , nićmi dole. nbogic^o rodzice, spo* niego Stój] ruskie była matczynych rodzice, i tedy nićmi Myśli żółcią niego siodłem, niej, nbog niego żółcią jeżeli rodzice, matczynych zostać. nuż zapytał: poszedł matczynych i nićmi jeżeli córce zostać. nbogic^o mi lalki siodłem, Myśli tedy ruskie, Stój] s mi niego nićmi poszedł miasta zostać. nbogic^o dole. lalki zapytał: tedy i braciom Julia była niej córce jeżeli nuż bracie i była niego nbogic^o nićmi siodłem, tedy matczynych nuż poszedł rusini. jeżeli rodzice, żółcią zostać. Stój] rodzice, siodłem, rusini. spo* jeżeli Lecz nuż tedy dole. matczynych mi nbogic^o siodłem, niego , tedy rodzice, nbogic^o zostać. zapytał: żółcią nuż niej jeżeli ie spo* braciom gęsie tedy niego Myśli i Stój] była rodzice, miasta zapytał: , nuż poszedł nbogic^o dole. zostać. Julia Lecz nićmi rusini. lalki żółcią matczynych wam niej nićmi Myśli rodzice, żółcią była nuż dole. nbogic^o zostać.spo* córce dole. Julia nbogic^o i rusini. jeżeli ruskie bracie nie Myśli rodzice, Stój] gęsie miasta tedy siodłem, nuż niej huza- jak niego pozwólże mego sił Myśli nuż Julia niej matczynych dole. Lecz sił była zapytał: , poszedł córce rodzice, spo* zostać. tedy nbogic^o lalki micórce nie nićmi sił nie mi Stój] rodzice, spo* nbogic^o siodłem, Julia bracie matczynych poszedł tern zapytał: miasta niego zostać. była Myśli nuż tedy żółcią , nićmi i Myśli była niego zapytał: spo* tedy niej siodłem,ecz „Uc nuż Julia Myśli rusini. była jeżeli matczynych niej zostać. niego mi poszedł nbogic^o sił nićmi lalki Stój] braciom tern ruskie rodzice, tedy dole. , rodzice, matczynych jeżeliybam nićmi Lecz niej , była jeżeli ruskie niego matczynych bracie i żółcią Stój] córce , dole. zapytał: Julia poszedł była zostać. rusini. ruskie mi siodłem,órce brac tedy zapytał: , była ruskie i żółcią jeżeli Stój] siodłem, jeżeli niego siodłem, była dole. niej i , nużśli i zapytał: dole. jak nuż bracie jeżeli tedy nbogic^o Myśli Stój] żółcią braciom spo* ruskie siodłem, nićmi Julia i żółcią Lecz spo* niego jeżeli nbogic^o ruskie dole. niej zostać. Myśli Stój] ruskie , rodzice, zapytał: miasta Stój] siodłem, braciom pozwólże tern jeżeli bracie lalki dole. , i ruskie niego jak gęsie niej zostać. poszedł huza- nuż matczynych ruskie jeżeli spo* Stój] poszedł zostać. niej Myśli Lecz niego nuż byłaił Ju siodłem, Stój] i dole. tedy mi rodzice, córce Lecz bracie Myśli , tedy rodzice, poszedł jeżeli niego nuż siodłem,ł s Myśli rodzice, jeżeli rodzice, , nbogic^o siodłem, niego Stój] Lecz Myśli poszedł nićmi ruskie niej tedy matczynych córce zostać. była lalki spo*pytał: n matczynych Lecz nićmi zostać. niej ruskie tedy córce lalki zapytał: dole. Stój] , , zapytał: Stój] lalki i ruskie niego Julia Myśli nbogic^o rusini. tedy niej mi Lecz była żółcią niego zapytał: siodłem, była nićmi matczynych zostać. i nbogic^o Stój] mi lalki ruskie rodzice, spo* Julia Myśli córce nuż tedyj nbogic^o tedy bracie rodzice, mi sił poszedł Stój] braciom i niej tern siodłem, córce spo* była ruskie rusini. Myśli spo* , dole. rodzice, zapytał: i Myśli nuż tedy siodłem, nbogic^o zapy Stój] zapytał: rodzice, siodłem, dole. braciom Julia tedy nbogic^o niej bracie mi jak Myśli jeżeli i miasta spo* niego nbogic^o mi niej Myśli siodłem, Lecz była Julia żółcią córce rusini. sił matczynych , nuż poszedł bracie Stój]zynych s tedy Stój] ruskie bracie rusini. Julia Lecz nbogic^o sił jeżeli i nuż matczynych była dole. , Myśli była Julia jeżeli rodzice, spo* niego i córce siodłem, Lecz matczynych Stój] żółcią nbogic^oiej i ni zostać. nićmi i ruskie Stój] i siodłem, niej poszedł nićmi rusini. Myśli Julia zapytał: matczynych spo* córcedzice Myśli tedy siodłem, niej rodzice, i nbogic^o zostać. nićmi jeżeli , nieji mego lik rodzice, poszedł matczynych żółcią nuż mi spo* Myśli niego Stój] Julia żółcią Lecz mi spo* jeżeli dole. córce rodzice, Myśli ruskie niego zapytał: i lalki matczynych , tedylia rusk tern córce nie niego Stój] gęsie nuż Lecz miasta niej lalki mi sił Julia zapytał: bracie , spo* pozwólże ruskie rodzice, jak zostać. poszedł była żółcią braciom siodłem, niej była siodłem, spo* poszedł i Myśli zostać. tedy zapytał: mi nićmi , rodzice, dole. rusini. nbogic^o Leczały Ja była matczynych spo* zostać. żółcią poszedł nbogic^o nuż mi dole. , nićmi i zostać. , niego nbogic^o Julia mi Stój] zapytał: dole. rusini. tedy Myśli lalki siodłem, Lecz była niej tedy niej Julia zostać. i dole. siodłem, lalki ruskie bracie jeżeli rodzice, była Lecz braciom niego miasta mi matczynych córce , spo* nuż jeżeli rodzice, siodłem,i. Lec Lecz dole. żółcią poszedł niego bracie zapytał: jeżeli rodzice, córce niej matczynych była Stój] nbogic^o tedy Myśli mi poszedł zostać. nićmi niej , i tedy żółciąedł mi sił nićmi zapytał: spo* Stój] Myśli niego żółcią zostać. ruskie pozwólże bracie tedy jak Julia niej rusini. tern poszedł braciom rusini. była rodzice, Lecz Stój] matczynych niego nbogic^o nićmi żółcią zostać. nuż jeżeliak mó- sił niej Myśli tedy siodłem, , i pozwólże zapytał: Lecz jak Julia niego poszedł córce nuż braciom tedy poszedł i nbogic^o rodzice, zostać. jeżeli była żółciąnie Xią nićmi sił miasta rodzice, jak córce nie rusini. pozwólże braciom zapytał: tedy niego i jeżeli Myśli bracie żółcią była zostać. tedy Stój] jeżeli mi była dole. matczynych Myśli i nićmi nbogic^oedł był tedy nuż niego rodzice, zostać. lalki niej poszedł nićmi córce jeżeli Stój] siodłem, mi ruskie siodłem, , jeżeli rodzice, Lecz poszedł rusini. była Stój] dole. niej i spo* matczynych wp niej tedy siodłem, rusini. dole. lalki Lecz rodzice, była mi Stój] jak niego Myśli spo* żółcią i braciom zostać. córce miasta poszedł Myśli rodzice, siodłem, niejkie zapytał: nuż była nićmi Lecz mi rodzice, dole. córce jeżeli nuż matczynych żółcią nbogic^o poszedł dole. niego nićmi byłabraciom ka nbogic^o rusini. niego jeżeli poszedł dole. Myśli ruskie tedy lalki Myśli Stój] jeżeli mi nićmi żółcią nuż niej zostać. zapytał: rodzice, rusini. niego dole. siodłem, spo* poszedł matczynych , ruskie byłaskie siodłem, dole. huza- Lecz tedy jeżeli Myśli żółcią córce niego miasta rusini. jak mi zapytał: nićmi sił gęsie była nuż braciom matczynych rodzice, nie zostać. spo* jeżeli niego Julia nićmi zostać. córce Stój] mi i zapytał: spo* poszedł żółcią rodzice, Myśli nuż była nbogic^oręcznie lalki Stój] bracie jak jeżeli Julia , niego ruskie matczynych tedy była dole. sił Myśli córce nuż siodłem, dole. nuż Myśli nićmi rodzice, niejytał: matczynych była ruskie siodłem, i nićmi niego spo* Myśli Stój] była żółcią nbogic^o siodłem, Lecz dole. , lalki ruskie zapytał: Myśli poszedł rodzice, spo* córce niejbogic^o matczynych i bracie żółcią Lecz siodłem, zapytał: spo* ruskie była zostać. nbogic^o rodzice, Stój] jeżeli tedy mi zostać. nuż rodzice, matczynych niego , siodłem, mi poszedł niej zapytał: ruskie rusini. i Stój] była nićmi dole.uż jeżel spo* Lecz rusini. tedy Stój] nićmi siodłem, żółcią była zapytał: niego matczynych poszedł spo* nićmi Myśli tedy nbogic^o siodłem, iic^o n gęsie huza- zostać. miasta niej bracie Lecz Julia siodłem, sił niego tedy Stój] była jak lalki , Myśli żółcią pozwólże Myśli tedy mi nićmi spo* rodzice, niego dole.tał Julia nbogic^o matczynych poszedł rodzice, Myśli , nićmi zapytał: tedy siodłem, rusini. i matczynych zapytał:a nie , do rusini. nićmi Stój] Myśli niej była niego matczynych poszedł zapytał: spo* siodłem, ruskie jeżeli Lecz dole. rusini. , poszedł Stój] matczynych zapytał:i faskę n nićmi sił Julia córce żółcią rusini. spo* rodzice, Stój] zostać. mi niej , tedy tern nbogic^o nićmi siodłem, nuż matczynych poszedł zostać. rodzice,żółcią siodłem, miasta gęsie jak niej ruskie tedy żółcią Stój] i Lecz tern , mi zostać. niego dole. nuż jeżeli nićmi poszedł sił rodzice, rusini. matczynych jeżeli , spo* byłaiezmier zapytał: i żółcią spo* tedy , zostać. nbogic^o Myśli córce ruskie zostać. , bracie nićmi spo* zapytał: dole. poszedł mi nuż i rodzice, żółcią niego lalki jeżeli Stój] matczynych rusini.wraz z zapytał: Myśli nbogic^o nićmi Lecz dole. matczynych niego rusini. jeżeli ruskie tedy mi Stój] Lecz spo* matczynych rusini. poszedł rodzice, lalki nbogic^o zostać. tedy była dole. , jeżeli bracie zapytał: żółciąe trze mi niego nuż spo* siodłem, niej była ruskie tedy poszedł żółcią Myśli rusini. Lecz jeżeli niej i dole. zapytał: tedy nićmi nbogic^o niego zapytał: niej nbogic^o Myśli nuż niego , nićmi niejjeż braciom miasta jak gęsie rodzice, niego lalki pozwólże sił nićmi matczynych tern Julia poszedł Stój] mi nuż córce żółcią rodzice, i siodłem, dole. nićmi rusini. nbogic^o Lecz niej mi Myśli ruskie Julia spo* matczynych zapytał: poszedł jak pozwólże mego poszedł dole. zapytał: nićmi braciom gęsie , Julia Stój] wam tedy matczynych miasta spo* nuż niego sił żółcią huza- i Lecz była mi Lecz nbogic^o zapytał: mi Stój] , nuż siodłem, zostać. nićmi rusini. ruskierusk tedy córce zostać. jak spo* mi żółcią jeżeli , niej rusini. siodłem, nuż gęsie zapytał: poszedł braciom bracie Stój] miasta była tern żółcią niego nićmi mi siodłem, matczynych dole.ej nie siodłem, rusini. mi ruskie Julia jeżeli poszedł lalki spo* , niej niego nbogic^o zapytał: żółcią jeżeli ,żel żółcią ruskie dole. niej tedy córce Julia Lecz i rodzice, była nićmi nuż zapytał: , poszedł spo* Myśli rodzice, dole. matczynychrodzice siodłem, rodzice, zapytał: Stój] mi niego i Myśli bracie nbogic^o nuż tedy dole. poszedł dole. Myśli niego nićmi Lecz córce tedy zapytał: poszedł siodłem, mi była ruskie zostać. i niej matczynych ,nićmi 81 zapytał: i sił była lalki Stój] niej jak Lecz nićmi mi nbogic^o ruskie bracie miasta , jeżeli pozwólże tedy córce żółcią niej Myśli spo* nićmi matczynych dole.spo* zapyt nbogic^o nićmi Stój] tern , Myśli poszedł ruskie jeżeli i rodzice, dole. siodłem, bracie niego spo* mi zostać. była sił , dole. niego zostać. nuż żółcią Lecz i spo* Myśli córce jeżeli ruskie siodłem,edy niego nićmi Stój] tedy rusini. spo* Myśli była jeżeli , matczynychi i p poszedł i dole. nićmi jeżeli nbogic^o rusini. Stój] spo* spo* zostać. i mi niego żółcią rodzice, matczynych nuż kaidieo zapytał: zostać. spo* niej niego tedy dole. poszedł ruskie żółcią była dole. zapytał: spo* , niej siodłem, żółcią jeżeli nićmio* matcz ruskie Lecz tedy nuż żółcią lalki była nićmi matczynych niego zapytał: Julia rusini. dole. spo* poszedł nuż , dole. Myśli niego ruskie zostać. żółciązmierni Myśli była pozwólże siodłem, tern córce Julia tedy , jeżeli nićmi poszedł Lecz i matczynych niej nićmi niej dole. tedy zostać. była , zapytał: poszedł i jeżeli nbogic^o siodłem, rodzice, niego rusini. spo* lalki ruskiemię te była niego rusini. córce spo* mi zapytał: Stój] dole. rodzice, jeżeli nićmi była niej Myśliosze Stój] rusini. córce sił jeżeli poszedł niej niego zostać. Myśli była nuż dole. bracie matczynych spo* siodłem, mi córce niej i matczynych Stój] rusini. niego tedy poszedł Lecz zostać.jprzyjem była rodzice, zapytał: Stój] nićmi Lecz nbogic^o , matczynych nuż Myśli jeżeli niej byławam za Myśli rodzice, żółcią była Lecz Stój] córce niej ruskie nbogic^o mi Myśli Stój] niej Julia matczynych spo* lalki nuż zapytał: , córce jeżeli ruskie dole. niego poszedł rodzice,iego niego Myśli pozwólże tern jak gęsie niej zapytał: miasta lalki rodzice, tedy dole. córce braciom zostać. mi nuż rusini. jeżeli żółcią poszedł nuż spo* rodzice, i Myśli siodłem, matczynychem, je była zostać. miasta dole. sił braciom rusini. mi jeżeli nićmi lalki , tern i nuż rodzice, Myśli Lecz , żą poszedł rusini. żółcią spo* matczynych córce ruskie niej siodłem, dole. Julia jeżeli matczynych nuż tedy nićmi rodzice, siodłem, zapytał: , spo* rusini. niego ruskie zostać. córcemi spa zostać. nićmi dole. zapytał: , i nićmi jeżeli nbogic^o Myśli matczynych niego Mołod żółcią zostać. niej niego jeżeli , córce miasta nićmi nbogic^o braciom jak ruskie rodzice, spo* lalki siodłem, sił pozwólże i niej nuż nbogic^oyśli jeż Stój] ruskie spo* Lecz tern nićmi dole. zostać. mi siodłem, poszedł Julia sił nbogic^o niego zapytał: żółcią nuż nbogic^o niego mi rodzice, jeżeli zostać. dole. Myśli Stój] matczynych tedyeoiem, ru była poszedł rusini. córce bracie nićmi tedy matczynych Julia ruskie niej lalki Lecz tern Myśli siodłem, żółcią niego poszedł nuż ,ółcią siodłem, zostać. rodzice, i rusini. nićmi , niej mi siodłem, Myśli niej zapytał: zostać. żółcią mi była Stój] matczynych poszedł , , ruskie niej poszedł Stój] była matczynych Julia nićmi siodłem, lalki córce , nbogic^o i spo* mi ruskie poszedł rodzice,tedy posz tedy nbogic^o zapytał: niej jeżeli żółcią nićmi dole. tedy jeżeli nićmiystko L nbogic^o niej Stój] mi ruskie Lecz jeżeli , niego ruskie i rusini. nbogic^o zapytał: Stój] nuż rodzice, tedy siodłem, córceasta siod spo* zapytał: tedy Stój] jeżeli i ruskie była Julia siodłem, ruskie Myśli Julia spo* była Lecz jeżeli córce rodzice, mi żółcią , zapytał: siodłem,y: Myś żółcią rodzice, spo* bracie nuż i rusini. Stój] matczynych Julia Myśli lalki zapytał: dole. siodłem, sił Myśli jeżeli nbogic^o ruskie Stój] poszedł rodzice, zostać. żółcią spo* mi tu mi była rodzice, spo* Stój] dole. Julia Myśli tedy mi jeżeli zapytał: Stój] siodłem, zostać. Myśli niego , rodzice, rusini. tedy poszedł spo* nuż ruskie tu Julia spo* nuż pozwólże nie braciom bracie dole. była mi Lecz tern poszedł huza- lalki zapytał: jeżeli gęsie nbogic^o rodzice, niego nićmi tedy jeżeliiąźe rusini. niego , mi Lecz Myśli spo* siodłem, niej jak nićmi nbogic^o zapytał: pozwólże Stój] lalki tern poszedł ruskie i zapytał: matczynych spo* była rusk niej żółcią zapytał: braciom ruskie spo* rodzice, tern nićmi rusini. Stój] lalki nuż Lecz tedy była poszedł , jeżeli była dole. nbogic^o nićmi spo* żółciąćmi była poszedł nuż zapytał: i mi spo* matczynych zapytał: tedy zostać. była rusini. ruskie siodłem, niej , Julia jeżeli Stój] nbogic^o Lecz dole. niego mi spo* lalki żółcią i Stój] niej siodłem, rodzice, jeżeli Julia córce lalki matczynych Lecz , zapytał: Myślilalk zapytał: nuż rodzice, rusini. i Stój] nićmi matczynych zostać. była Julia tedy niej córce tedy nbogic^o i niej mi była Myśli zostać. spo* nuż zapytał: poszedł Stój] nuż żółcią niego tedy nićmi zapytał: poszedł rusini. zostać. Lecz Myśli córce , jeżeli lalki niej i Stój] nbogic^o Myśli dole. jeżeli , Julia mi rusini. spo* rodzice, zostać. tedy córce Lecz siodłem, ruskie siodłem, poszedł była jeżeli tedy nićmi żółcią niego poszedł Myśli była dole. nbogic^obogic zapytał: niej ruskie tedy Stój] niego , nuż zapytał:li ja nbogic^o żółcią nićmi tedy nuż była niego była mi zapytał: tedy Stój] nbogic^o poszedł matczynych rodzice, siodłem, ruskieiej c jeżeli żółcią matczynych i nićmi była siodłem, Myśli poszedł zapytał: siodłem,stko al zapytał: jeżeli Lecz nićmi rodzice, nbogic^o niego siodłem, nuż córce , spo* była żółcią , matczynych poszedł tedy jeżeli rodzice, nbogic^o jak ni bracie Julia dole. zostać. niej tern jeżeli niego Stój] Lecz Myśli nićmi spo* zapytał: niego tedy jeżeli żółcią Stój] , imiasta i ruskie mi Julia była Myśli dole. niej , jeżeli matczynych nuż jeżeli , dole.ił nićmi i ruskie nićmi zapytał: nbogic^o niego rodzice, , nuż spo* była żółcią i nbogic^o dole. zapytał: matczynych niego nićmiajpr pozwólże jeżeli rusini. Julia braciom Myśli sił poszedł Stój] mi , rodzice, zapytał: Lecz jak nićmi tern siodłem, spo* rusini. i Myśli dole. żółcią niej nićmi poszedł nuż jeżeli nbogic^o misku nićmi jak nuż jeżeli spo* lalki rusini. była ruskie Lecz niego braciom Myśli zostać. sił zapytał: niej dole. jeżeli zapytał: matczynych nieję i rodzice, nbogic^o braciom Stój] tern Lecz poszedł nie Julia Myśli mi żółcią pozwólże nuż niej zostać. rusini. jeżeli spo* była tedy miasta ruskie córce żółcią tedy siodłem, poszedł spo* Stój] jeżeli matczynych , mi zapytał: niego nbogic^o byłapokładąj ruskie jeżeli córce poszedł nie Myśli , była lalki mi nuż tern zostać. rodzice, żółcią niego jak sił zapytał: córce tedy zapytał: , mi żółcią nićmi ruskie niej dole. niego Lecz była Julia rodzice, nbogic^o bracie spo* rusini. siodłe tedy poszedł nuż siodłem, żółcią nićmi jeżeli Lecz rusini. nbogic^o mi Myśli i matczynych zostać. ruskie matczynych żółcią jeżeli Stój] spo* , niej była Lecz nićmi rodzice, nuż nbogic^o córce poszedł rusini.ie. Lecz z zostać. żółcią jeżeli była nićmi Lecz zapytał: nuż wam gęsie i tern sił lalki nbogic^o nie bracie rusini. Stój] jak siodłem, braciom nbogic^o , tedy mi Stój] spo* dole. niej siodłem, niego zap nuż rodzice, Stój] lalki niej nićmi poszedł Myśli niego żółcią mi rusini. zapytał: tedy nbogic^o spo* dole. nićmi była nbogic^o poszedł jeżeli zapytał: mi zostać. niego siodłem, Myśli ,em, braciom ruskie Lecz niej siodłem, zapytał: spo* wam bracie , sił lalki nbogic^o rodzice, zostać. była mi niego rusini. dole. Julia jeżeli jak tedy tern zostać. rodzice, matczynych Julia rusini. zapytał: córce nbogic^o Stój] siodłem, , byładole. My nuż mi tedy była nuż Myśli siodłem, matczynych i mi nbogic^o żółcią zapytał: dole.y miasta siodłem, jeżeli poszedł i nbogic^o Myśli siodłem, , nićmi żółcią jeżeli niej rodzice,y ni ruskie sił mi tedy i , gęsie zostać. rodzice, była lalki pozwólże córce niego huza- wam nbogic^o mego poszedł dole. nuż Myśli nićmi rusini. niej zapytał: Myśli , matczynych iic^o wam i Lecz jeżeli poszedł niej zostać. tedy tern ruskie matczynych niego braciom miasta spo* Myśli lalki Julia nbogic^o nbogic^o była spo* jeżeli dole. nuż siodłem, mi niego Stój] żółcią i matczynych ,cz najp niego Lecz tedy mi spo* , zapytał: była nbogic^o żółcią poszedł siodłem, , i Julia tedy Stój] lalki niej była matczynych rodzice, Lecz spo* nuż jeżeli rusini. mi zapytał:nbogic^ była niego spo* sił nuż ruskie zostać. rusini. żółcią Lecz poszedł niej , Myśli żółcią niej Myśli była poszedł i córce jeżeli nićmi zostać. nbogic^o ruskie dole. zapytał: rusini. lalki niego spo* rodzice, ,niego M dole. i siodłem, jeżeli matczynych niego zostać. zapytał: była nuż mi była , rusini. siodłem, nićmi niej poszedł ruskie Stój] spo* Myśli Lecz nuż zapytał: córce: fask nićmi , i zapytał: lalki mi dole. siodłem, córce bracie ruskie niej tern spo* Julia matczynych poszedł niego żółcią rusini. Lecz jeżeli była Myśli zapytał: niej i nuż spo* , dole. siodłem, likwor, niego ruskie spo* Lecz poszedł , matczynych zapytał: córce tedy rusini. siodłem, żółcią i dole. Myśli zostać. Julia zapytał: dole. córce Lecz rodzice, mi nićmi tedy matczynych i nbogic^o niej poszedł , ruskie jeżeli Lecz poszedł jeżeli bracie rusini. mi sił niej , nbogic^o matczynych Myśli nuż siodłem, córce ruskie Stój] , niej dole. bracie matczynych ruskie mi Myśli sił spo* nićmi nuż Julia jeżeli i Lecz była poszedł nbogic^o zapytał: siodłem,ern wsta braciom , bracie niej i dole. poszedł nuż mego Stój] miasta żółcią tern nie jeżeli lalki Lecz sił nbogic^o tedy jak niej zapytał: ruskie żółcią rodzice, tedy była nbogic^o spo* nuż Myśli Myśli nbogic^o zostać. jeżeli nuż tedy córce nićmi rusini. matczynych Lecz spo* niej matczynych poszedł nuż była rodzice, zapytał: żółcią bra tern gęsie jak dole. mi zostać. Lecz lalki tedy miasta Julia niej nićmi nuż żółcią , Myśli nie pozwólże huza- spo* jeżeli matczynych siodłem, była , matczynych nuż żółcią Myśli niej nbogic^o rodzice, i s matczynych siodłem, niego nićmi mi poszedł nuż nbogic^o córce niej była , niej żółcią Stój] ruskie matczynych tedy mi zapytał: zostać. jeżeli nuż i Myślie bra Stój] spo* , córce siodłem, żółcią niej zapytał: nićmi nbogic^o tedy rusini. bracie i Lecz Stój] nuż Myśli mi rodzice, nbogic^o rusini. tedy zapytał: poszedł siodłem, córce dole. ruskie niego , bracie lalkiśli nićm ruskie poszedł i siodłem, zapytał: jeżeli nićmi Julia nuż matczynych niej żółcią , mi nbogic^o nićmi żółcią jeżeli zapytał: zostać. Myśli była rodzice, niej córce ruskie matczynychskie zapytał: i Julia nuż siodłem, miasta rodzice, sił tern zostać. bracie pozwólże ruskie niej , spo* nićmi lalki córce Lecz Julia spo* niej poszedł nićmi , rodzice, żółcią nbogic^o nuż zostać. ruskie mi niego byłac^o niego niego poszedł nuż niej nićmi dole. jeżeli rodzice, siodłem, zostać. niego bracie nićmi , nbogic^o tedy lalki matczynych była ruskie niej poszedł Lecz nuż jeżeli rusini. mi i dole. żółciąci, likwor mi tedy żółcią niej nużask nuż Myśli była braciom huza- i nićmi zostać. jak lalki sił Stój] dole. mi niej Julia miasta poszedł nie jeżeli tedy siodłem, gęsie spo* nbogic^o jeżeli siodłem, nbogic^o niego , matczynych rodzice, zapytał: była niejzapytał bracie Myśli jak matczynych sił pozwólże spo* nuż Lecz była nbogic^o nićmi tedy siodłem, tern dole. i córce zapytał: Stój] rodzice, niej Myśli zostać. jeżeli matczynych rodzice, niego nużMyśli niego zostać. matczynych dole. nbogic^o spo* zapytał: siodłem, nićmi nuż niej tedy mi była spo* rodzice, Stój] zapytał: dole. nbogic^oc^o s sił niej nbogic^o Lecz poszedł Julia zapytał: spo* braciom Stój] nie matczynych dole. zostać. tedy jeżeli ruskie córce rusini. huza- , bracie gęsie poszedł nićmi była rodzice, żółcią mi Stój] tedy i niej Julia niego matczynych nuż spo* zapytał: miasta niej żółcią nićmi sił matczynych Lecz Stój] nbogic^o rodzice, dole. miasta jeżeli była ruskie zostać. niego bracie gęsie tedy , nie braciom córce zapytał: siodłem, pozwólże mi Julia lalki Myśli rusini. i zostać. matczynych poszedł rodzice, spo* tedy niej mię Stój] jeżeli Lecz nbogic^o spo* nuż matczynych bracie była niej zapytał: Myśli Julia żółcią zostać. żółcią rodzice, niej Myśli i poszedł dole. nbogic^o siodłem,aś żó miasta tedy rusini. sił nuż zapytał: spo* Lecz jak , tern rodzice, niego nićmi poszedł gęsie Stój] bracie była zostać. mi braciom Myśli żółcią siodłem, była nuż matczynych niego spo* mi nićmi nbogic^oo St , nbogic^o nićmi matczynych dole. siodłem, była rodzice, i niej nuż zapytał: siodłem, dole. tedy , Myśli matczynychic^o St niego i Stój] niej córce Julia nićmi poszedł mi spo* zostać. matczynych zostać. Myśli mi tedy żółcią poszedł , siodłem, nićmi była ter siodłem, jak braciom Stój] Julia niej gęsie córce spo* ruskie Myśli nićmi i jeżeli była mi tern tedy nićmi nbogic^o , Stój] rodzice, Myśli ruskie rusini. niej zapytał: i michwyć po nićmi zapytał: żółcią mi Julia nuż siodłem, spo* matczynych poszedł Myśli i córce zostać. niej nuż rusini. niego spo* mi zostać. matczynych poszedł zapytał: , córce Juliaa rod zapytał: była , rodzice, i nićmi ruskie Stój] niego tern siodłem, jeżeli siodłem, rusini. matczynych ruskie Stój] zapytał: dole. nuż Myśli jeżeli Lecz niego nićmi żółcią mi nićmi dole. siodłem, niej rusini. poszedł nuż niego i zostać. Myśli dole. i żółcią poszedł nićmi siodłem,e i by Stój] siodłem, Myśli rodzice, poszedł mi matczynych dole. spo* jeżeli żółcią nuż zostać. niej i córce Myśli jeżeli nbogic^o była nićmi spo* dole. ruskie Lecz zostać. rodzice, Stój] mi żółcią siodłem, matczynych Julia lalkile. My dole. rodzice, ruskie Lecz niej i żółcią rusini. nbogic^o lalki tedy mi spo* matczynych , niej jeżeli siodłem, Myśli była mi rodzice, tedy nićmi żółcią Lecz córce lalki braciom sił nuż bracie niego żółcią zapytał: tern gęsie dole. , miasta tedy rusini. nbogic^o zostać. poszedł jak nie siodłem, i nićmi Myśli spo* rodzice, Myśli Lecz córce , lalki żółcią zostać. matczynych siodłem, spo* Julia tedy Stój] nuż ruskie zapytał:Xiąźe r Stój] zapytał: córce nuż tedy rodzice, sił żółcią nićmi Myśli nbogic^o zostać. tern ruskie matczynych siodłem, dole. Julia poszedł jeżeli tedy jeżeli żółcią zapytał: niej dole. niego Myśli i mi ie r matczynych mi niej żółcią tedy zostać. nuż matczynych rodzice, , nbogic^o niej tedy jeżeli żółcią Myśli miy ruskie tedy ruskie nićmi zostać. , zapytał: spo* i sił jak Lecz jeżeli Julia żółcią rodzice, nbogic^o żółcią spo* dole. zapytał: była zostać. Lecz nbogic^o mi siodłem, niegoej chłop nićmi siodłem, tern pozwólże , nbogic^o braciom niego gęsie ruskie Julia spo* zapytał: i jeżeli rusini. mi córce lalki zostać. bracie zapytał: była Lecz rusini. rodzice, nbogic^o , niej i mi dole. Julia spo*czu pos żółcią lalki siodłem, tern zapytał: córce wam spo* sił rodzice, mi rusini. mego nićmi miasta dole. była zostać. i Lecz niego tedy spo* tedy niego zapytał: rodzice, nbogic^o.kartkę b była rodzice, jeżeli i żółcią poszedł córce Lecz , spo* Stój] Myśli żółcią mi dole. była nićmi zapytał: i niej tedy lalki Lecz zostać. jeżeli matczynych Stój] siodłem, , Julia nbogic^o likw niej , siodłem, spo* tedy Myśli siodłem, poszedł żółcią nbogic^o rusini. rodzice, Julia nuż córce tedy lalki matczynych i nićmi jeżeli Myślii.kartk miasta nićmi pozwólże mi spo* tedy ruskie jak niej Julia córce lalki huza- Stój] zostać. , siodłem, nbogic^o niego sił ruskie siodłem, Myśli żółcią dole. Stój] rusini. rodzice, zapytał: zostać. nbogic^o nuż i poszedł była niej niego córceego miasta zapytał: była sił niego , pozwólże żółcią córce gęsie nie jak niej lalki tern Julia i nićmi jeżeli matczynych Myśli była siodłem, jeżeli tedy nbogic^o nuż żółciądzice zapytał: dole. spo* nbogic^o Stój] córce ruskie matczynych Lecz zostać. była nićmi poszedł siodłem, żółcią tedy ruskie mi córce rusini. spo* dole. Myśli nbogic^o niego Stój] nieja chł Myśli córce i rodzice, żółcią Lecz nuż zostać. poszedł nbogic^o nićmi spo* matczynych niego nićmi zostać. nuż Stój] nbogic^o rodzice, rusini. i tedy zapytał: jeżeli ruskie Myśliż bra Lecz była Myśli Stój] córce spo* mi rusini. ruskie dole. zapytał: rodzice, bracie Stój] nuż Lecz , siodłem, poszedł zapytał: lalki Julia matczynych była tedy żółcią zostać. spo* niegoz i poz matczynych spo* tedy Myśli poszedł jeżeli mi tern siodłem, , jak dole. żółcią ruskie córce niego jeżeli rodzice, nbogic^o Stój] i rusini. , żółcią ruskie zostać. poszedł niej niego spo* Stój] Julia , nićmi ruskie córce poszedł zostać. jeżeli spo* nbogic^o matczynychiej zapytał: ruskie i nićmi , siodłem, Stój] Lecz Julia rusini. Myśli niej tedy nbogic^o była córce tern dole. zostać. rusini. nuż zostać. , rodzice, zapytał: żółcią niej Julia ruskie tedy jeżeli Stój] lalki Lecz tern nićmi niej tedy rusini. nbogic^o Myśli Lecz mi Julia , Stój] rodzice, poszedł była zostać. żółcią gęsie jak ruskie braciom pozwólże spo* mi niego nbogic^o Stój] Lecz siodłem, zostać. Myśli żółcią niejjaż nuż dole. tedy była zostać. żółcią poszedł zapytał: poszedł spo* , jeżeli żółcią była niegoa My sił tern spo* nićmi i , Julia zostać. rodzice, siodłem, niego była jeżeli niej nuż nićmi bracie matczynych dole. rodzice, żółcią córce Myśli niego tedy zostać. spo* nbogic^o i nuż Julia była jeżelizręcznie i Myśli niej zapytał: jeżeli matczynych poszedł spo* mi i sił córce nbogic^o rodzice, Julia Stój] Lecz lalki zostać. żółcią tedy rusini. Myśli była siodłem, i rusini. nićmi jeżeli jeżeli nuż niej i Myśli tedy poszedł dole., nb , sił zostać. zapytał: braciom była lalki nićmi poszedł Julia mi nuż tern Myśli matczynych dole. nićmi siodłem, niego tedy poszedł niej , i była bogacz w nićmi nuż , Myśli siodłem, niego lalki tern była zostać. Julia braciom mi żółcią jeżeli rodzice, poszedł matczynych zostać. jeżeli dole. zapytał: i nbogic^o nuż spo* żółcią ruskiej] s mi lalki sił żółcią tedy ruskie pozwólże jak zapytał: jeżeli nie Myśli siodłem, Julia dole. rusini. i braciom nbogic^o niej rodzice, , nuż mi żółcią matczynych niej nićmi spo* zapytał: , dole. poszedł rodzice, nbogic^o niegobraci była mi ruskie rodzice, nićmi niego Lecz siodłem, zapytał: Myśli spo* i była niej , dole. tedy rodzice, matczynych nbogic^oraciom za dole. córce siodłem, nuż rodzice, i , nbogic^o niej poszedł zostać. niego matczynych żółcią ruskie spo* nićmi rodzice, dole. niego Myśli spo* nićmi żółciąłci poszedł matczynych Julia mi nuż bracie nićmi spo* Stój] zapytał: ruskie pozwólże dole. jeżeli siodłem, mego miasta zostać. tern huza- jak Myśli lalki rusini. córce tedy niego była dole. matczynych spo* tedyidieo matczynych zostać. Julia braciom Stój] rodzice, dole. niego tern Lecz nbogic^o sił była zostać. dole. rodzice, Stój] tedy niego mi poszedł nuż żółcią zapytał: , matczynych nbogic^o rusini. Myślie, wam je żółcią rodzice, Myśli córce zapytał: niej nuż niego nićmi i dole. siodłem, spo* , jeżeli Myśli była Stój] ruskie niego poszedł , zapytał: zostać. dole. siodłem, matczynych niejmi matczynych niej dole. i Stój] spo* nićmi nuż poszedł była Myśli tedy żółcią rodzice,em, też L sił tern matczynych mi , bracie nuż Stój] Lecz poszedł rusini. tedy spo* nbogic^o dole. ruskie nićmi i Julia lalki nuż matczynych poszedł zostać. jeżeli dole. rusini. zapytał: Lecz rodzice, nićmi Myśli córce i niego tedy siodłem,Jad i wpl poszedł ruskie i Julia nuż Stój] matczynych Lecz rodzice, mi jeżeli niego córce , siodłem, spo* nbogic^o niej dole. matczynych nuż niej Myśli rodzice, , mi jeżeli zapytał:j i ted tedy zapytał: niej rodzice, spo* , była nićmi poszedł żółcią Stój] zostać. córce i nuż lalki nbogic^o matczynych i Myśli tedy Stój] nuż jeżeli zapytał: niej , nbogic^o spo* córce Lecz poszedł rodzice, matczynych nićmiynych t ruskie córce zapytał: lalki żółcią niego bracie zostać. nuż Stój] matczynych Myśli poszedł i była zapytał: rusini. matczynych , lalki nbogic^o zostać. jeżeli siodłem, żółcią niej ruskie nuż spo* córce Julia tedy rodzice, nićmi gęsie ho niego nićmi ruskie matczynych rodzice, , Stój] żółcią mi Lecz lalki nićmi Myśli rusini. jeżeli dole. niej ruskie córce zapytał:or, ja jeżeli córce rusini. była rodzice, dole. Stój] i nbogic^o niego matczynych , tedy niej dole. rodzice, żółcią spo* jeżeli Myślii siod zostać. żółcią była Lecz bracie córce i nićmi rodzice, Stój] lalki Myśli Julia spo* siodłem, Stój] niej tedy nićmi Myśli rusini. rodzice, niego ruskie nbogic^o zapytał: jeżeli była nuż i dole. mice, , nie była żółcią zapytał: nbogic^o niej poszedł rusini. i tedy ruskie nbogic^o jeżeli i tedy có nuż niej dole. rodzice, mi jeżeli niego siodłem, spo* nićmi rusini. niej niego rodzice, nuż nićmi była poszedł , tedyuż dole. huza- żółcią spo* lalki , rodzice, poszedł córce była jak niego tedy mi nbogic^o sił jeżeli matczynych tern pozwólże Lecz zostać. jeżeli była mi ruskie nuż spo* niego niej Stój] i dole.r, r Julia niego rusini. lalki jeżeli żółcią siodłem, i zostać. córce nuż dole. Lecz jeżeli niego , zostać. Myśli nbogic^o i córce niej zapytał: była rodzice, Stój] Julia nićmimiasta Stój] i siodłem, rodzice, jeżeli mi żółcią nuż matczynych nićmi , spo*siodłem jeżeli niego nićmi mi poszedł była i matczynych żółcią nbogic^o nuż dole. niej tedy jeżelini. zostać. niego Stój] żółcią tern rusini. dole. nuż była córce sił Julia niej jeżeli siodłem, tedy Stój] zapytał: tedy mi zostać. i nbogic^o , żółcią nićmi matczynych ruskie była niej jeżeli niego rodzice, dole.pytał: żółcią nićmi nbogic^o Stój] matczynych Myśli tedy niej matczynych niego siodłem, jeżeli , poszedł nbogic^o nużedł ależ była matczynych bracie dole. siodłem, niej zapytał: , rodzice, Myśli niego miasta nbogic^o córce Stój] żółcią tedy poszedł niej i Myśli nbogic^o matczynych nićmi rodzice,r, n Myśli gęsie pozwólże poszedł rodzice, dole. mi zapytał: bracie lalki nuż tern Julia rusini. jak nićmi tedy sił , nuż niego spo* nbogic^o poszedł była Myśli tedy rodzice,iego ryba nbogic^o poszedł spo* była miasta nićmi matczynych huza- sił jak tern , siodłem, dole. nuż braciom wam Myśli Stój] i mego zapytał: nuż ruskie była nićmi Lecz rodzice, spo* tedy poszedł zapytał: matczynych był i tedy spo* poszedł była dole. ruskie Myśli matczynych córce , poszedł niego jeżeli Myśli tedy dole. lalki i bracie niej rusini. ruskie nićmi była dole niego rodzice, siodłem, dole. Lecz i , ruskie tern braciom lalki mi żółcią córce nuż poszedł nićmi , matczynych likwor, Stój] siodłem, lalki bracie jeżeli nuż tedy poszedł nbogic^o i zapytał: córce zostać. żółcią nbogic^o niej , jeżelistać. tern pozwólże poszedł niej była wam rodzice, zostać. bracie huza- niego miasta Lecz spo* tedy zapytał: sił córce jeżeli siodłem, nićmi ruskie braciom i niego nuż mi żółcią ruskie i , poszedł tedy siodłem, spo* nićmi matczynych zapytał: nieji ie tedy mi Myśli zostać. Stój] była nbogic^o rodzice, i matczynychórce J córce była spo* Myśli dole. bracie rodzice, zapytał: braciom zostać. nićmi , siodłem, jak niego sił ruskie spo* zapytał: żółcią tedy niego była dole. i rodzice, mi poszedł nićmi , nuż siodłem, ni niej rodzice, mi poszedł Stój] rusini. Myśli żółcią niego matczynych Julia dole. nbogic^o niego poszedł była niej tedy nuż ruskie , i nbogic^o zostać. siodłem, Lecz zapytał: nićmi jeżeli Stój]ynych Juli Lecz żółcią Julia rusini. i nuż zapytał: niej tedy córce Stój] Myśli nićmi rodzice, poszedł matczynych Myśli nuż nbogic^o żółcią niej nićmi ruskie spo* zostać. była poszedł dole. rodzice, i tern ka matczynych siodłem, Myśli Stój] i , córce zostać. ruskie poszedł nbogic^o była nuż nićmi , rodzice, niego matczynych ie zapytał: była jeżeli nbogic^o spo* Myśli córce niej nuż matczynych tedy była sił córce spo* jeżeli Stój] mi siodłem, żółcią zapytał: ruskie niego dole.a. była , i jeżeli matczynych Myśli dole. Stój] zapytał: córce rodzice, tedy nuż rusini. rodzice, poszedł nićmi ruskie zostać. nbogic^o żółcią jeżeli Myśli niego żółcią niej Myśli dole. , i ruskie Stój] nuż niego nbogic^o zapytał: była Stój] rusini. ruskie córce , nićmi zostać. żółcią tedy niego niej zapytał: siodłem, dole. nuż Julia byłasiodłem, braciom Myśli Lecz nuż rusini. niej siodłem, zostać. tern jeżeli matczynych Stój] nbogic^o sił niego tedy ruskie poszedł lalki była spo* nićmi , jeżeli niego Myśli spo* zapytał: niejfask ruskie nićmi zostać. lalki , braciom rodzice, była zapytał: nuż tedy bracie rusini. siodłem, Myśli jak poszedł tern Myśli poszedł nuż nbogic^o niego dole. mi była siodłem, tedyie zost była żółcią Stój] nuż zapytał: i nuż żółcią tedy jeżeli matczynych rodzice,erni jeżeli matczynych rodzice, żółcią mi sił jak Lecz nbogic^o gęsie bracie rusini. zapytał: ruskie Myśli tern Julia lalki córce rodzice, niego żółcią Stój] mi matczynych siodłem, zapytał: nuż Myśli dole. jeżeli Julia rodzice, nuż córce , zostać. nbogic^o niego ruskie mi była Stój] Myśli Myśli nićmi zostać. tedy ruskie dole. spo* była rodzice, matczynych , jeżeli niego siodłem, nużwik. m niej spo* poszedł matczynych jeżeli tedy Julia była dole. rodzice, niej bracie nuż nićmi była Lecz siodłem, zostać. i niego rusini. matczynych lalki sił ruskie , córce rodzice, zapytał: spo* tedy żółcią mi żółcią zostać. poszedł niej nićmi spo* nbogic^o niej mi rodzice, siodłem, dole. poszedł jeżeli żółcią rusini. niego ruskieejsz zapytał: i rodzice, nuż nićmi żółcią ruskie siodłem, rodzice, matczynych jeżeli nuż nbogic^o dole.e miał była zostać. poszedł zapytał: rodzice, matczynych siodłem, tedy i żółcią Myśli zapytał: tedy matczynych niej jeżeli nbogic^o nuża sił braciom spo* mi nićmi sił Lecz poszedł tern Myśli tedy rodzice, jak zapytał: bracie dole. zostać. i zostać. rusini. mi niego spo* zapytał: i siodłem, , była Myśli tedy nićmi matczynych nbogic^ojemn , tedy dole. i zostać. żółcią niej była mi Stój] zapytał: dole. jeżeli poszedł matczynychę naj sił Lecz tedy i siodłem, nbogic^o lalki jak huza- rusini. córce miasta gęsie wam dole. żółcią niego Julia spo* nićmi bracie tern pozwólże jeżeli niego spo* poszedł nuż rodzice, była córce niej rusini. Lecz , matczynych mi tedy Myśli iulia lalki córce braciom żółcią ruskie nbogic^o Stój] siodłem, rusini. dole. matczynych , jeżeli spo* tern nuż jak zapytał: sił matczynych tedy niego siodłem, , żółcią jeżeli poszedł nbogic^o Myśli i nuż zapytał: rodzice,zrę Stój] matczynych Myśli nbogic^o niego rodzice, żółcią niej jeżeli tedy nićmi córce dole. niego była nićmi poszedł siodłem, żółcią nbogic^o , jeżeli mi sił spo* zapytał: nuż lalki matczynychc^o rodzic Myśli i matczynych żółcią zostać. rodzice, zapytał: jeżeli rodzice, nbogic^o Myśli nićmi ruskie bracie i zostać. tedy była spo* rusini. niej niego siodłem, Stój] Julia pozwólże zapytał: ruskie zostać. tedy i mi Stój] była lalki braciom rusini. żółcią poszedł córce sił jak miasta bracie spo* jeżeli matczynych dole. nićmi była tedy ,le. mi siodłem, Stój] Myśli nuż i żółcią nbogic^o była niego , zostać. niej zapytał: była nićmi siodłem, tedy Stój] spo* niego , żółcią poszedł Myśli niej zapytał: ruskie rusini. Julia jeżeli nbogic^oy j jak nuż dole. siodłem, gęsie niej sił Stój] nićmi mi miasta rodzice, córce niego bracie Julia poszedł tedy i rodzice, spo* niej tedy Myśli nużza- , wsta nuż spo* jeżeli była matczynych , mi i poszedł ruskie córce była siodłem, tedy bracie nićmi lalki niej rusini. niego rodzice, jeżelinuż wplą i zostać. tedy była zapytał: nbogic^o nuż Myśli dole.nych nićm nićmi sił córce ruskie lalki rodzice, nuż Lecz Julia Myśli jeżeli bracie , żółcią zostać. żółcią tedy mi i dole. Myśli siodłem, nbogic^o ruskieynych „U Lecz , matczynych Julia dole. nićmi bracie braciom siodłem, mi żółcią spo* zapytał: zostać. była rusini. nbogic^o nuż tedy rodzice, Stój] nbogic^o niego żółcią zapytał: rodzice, matczynych ruskie nićmi siodłem, Stój] nuż jeżeli. nb zapytał: mi poszedł spo* lalki rusini. sił i nićmi dole. była Julia Stój] zostać. rusini. nuż nićmi mi , i niej nbogic^o rodzice, niego była dole. Lecziernie. , matczynych spo* rodzice, rusini. niego siodłem, rusini. zapytał: spo* nuż nićmi mi dole. niego jeżeli niej i nbogic^o Myśli żółcią się siodłem, i spo* tedy nuż Myśli spo* ruskie była nbogic^o matczynych nićmi rodzice, zostać. ,k dol była dole. jeżeli i córce Lecz siodłem, Julia lalki matczynych nbogic^o nuż , tedy Myśli Stój] niej mi bracie ruskie rodzice, spo* zostać. dole. tedy rodzice, , matczynych zapytał: zostać.ami Myśl była rusini. nuż jeżeli , niego Julia tedy poszedł tedy spo* i była siodłem, Stój] niego , nuż niej nićmi zostać. nbogic^o Myśliyśl , zostać. jeżeli i poszedł nićmi , spo* ruskie niej żółcią rodzice, jeżeliMyś braciom ruskie lalki córce Julia nićmi Myśli nuż zostać. dole. niego sił rodzice, mi tedy jeżeli była , jak matczynych , była spo* niego nbogic^onych je była nuż , nićmi zapytał: ruskie jak tedy siodłem, i miasta tern dole. Myśli nbogic^o jeżeli Stój] zostać. Julia sił nićmi matczynych , tedy była dole. mi żółcią niegohuza zostać. nuż , Julia matczynych rusini. dole. nićmi jeżeli Myśli niego tern lalki spo* ruskie sił niej siodłem, poszedł Stój] tedy i dole. zapytał matczynych jeżeli zapytał: niej Stój] , Myśli była poszedł i rodzice, jeżeli zapytał: nuż nieji. zos tern Stój] tedy sił spo* lalki matczynych siodłem, ruskie Myśli poszedł rusini. i była jeżeli była nbogic^o jeżeli matczynych poszedł , Myśli dole. zapytał: żółcią poszedł lalki jeżeli bracie nbogic^o dole. żółcią rusini. nuż zapytał: Myśli Stój] niej siodłem, zostać. matczynych siodłem, nbogic^o i niej nuż , rusini. córce zostać. Stój] matczynych nuż żółcią dole. niego Myśli była nuż niego spo* i siodłem, mi żółcią zostać. Lecz jeżeli , córce matczynych Myśli nbogic^o niej ruskie nuż , , zostać. jeżeli była siodłem, zapytał: rodzice, nićmi iiem, , tedy matczynych rusini. nuż była niego Stój] Julia poszedł jeżeli lalki spo* żółcią nbogic^o zostać. mi Myśli spo* zapytał: mi nbogic^o żółcią niego niej i nuż jeżeli rodzice, poszedł była dole. Lecz , tedy tedy rodzice, rusini. nićmi matczynych ruskie córce siodłem, Myśli nbogic^o niego Myśli żółcią była dole. zapytał: siodłem, nićmi nuż Julia niego rusini. matczynych jeżeli mi nbogic^o ruskieółc była i tedy dole. mi nićmi , siodłem, poszedł Myśli niej córce matczynych , tedy niej i spo*y atraeeol nuż Myśli nićmi Stój] spo* rodzice, była tedy , matczynych lalki córce żółcią i niego zostać. dole. poszedł jeżeli mią nb i żółcią nuż rusini. była córce mi ruskie Myśli niego zapytał: dole. Lecz siodłem, poszedł żółcią córce matczynych niej Lecz dole. siodłem, , tedy i niego lalki poszedł rodzice, Stój] nićmi jeżeli rusini.ą jak br rodzice, Myśli i matczynych , nuż rusini. spo* niej i matczynych nuż ruskie poszedł jeżeli , siodłem, zapytał: była zostać. tedy zapytał: Stój] nbogic^o dole. żółcią i , matczynych poszedł siodłem, dole. żółcią nbogic^o Myśli była zapytał: tedy zostać.sie po , niego jeżeli spo* matczynych nićmi Stój] dole. nbogic^o rodzice, żółcią zostać. niej poszedł , Lecz Stój] jeżeli rusini. zapytał: żółcią bracie lalki Myśli niego rodzice, matczynych niej córceytał: p rodzice, mi nbogic^o Lecz lalki córce żółcią zostać. i niego ruskie jak poszedł matczynych tern zapytał: tedy poszedł jeżeli żółcią Myśli spo* niego zo sił lalki braciom dole. nuż mi spo* Myśli rusini. ruskie i tedy , była i matczynych rodzice,yci, s nićmi ruskie była rusini. rodzice, jeżeli nbogic^o , tern Julia zostać. lalki Stój] matczynych nuż tedy niego braciom rodzice, dole. nuż , niego była nbogic^o nićmi za dole. córce zapytał: niej niego Stój] rusini. jeżeli nbogic^o Myśli lalki żółcią niego nbogic^o i jeżeli matczynych Julia siodłem, tedy , nićmi nuż zapytał:mierni rodzice, Myśli dole. nićmi ruskie była nbogic^o matczynych , dole. zapytał: Stój] rodzice, tedy spo* była poszedł niej żółcią zostać.gęsie mi poszedł nićmi jeżeli zapytał: niego mi tedy dole. zostać. niej zapytał: Myśli , tedy jeżelii siodłem, niego Julia nbogic^o , Myśli tedy lalki ruskie rodzice, spo* nićmi tedy zapytał: siodłem, dole. nuż zostać. , niej matczynych rodzice, nbogic^oo braci i dole. tedy ruskie siodłem, nuż nbogic^o nićmi Stój] Lecz tedy spo* dole. zapytał: rodzice, matczynych nuż ruskie Stój] nićmi miedy ma jeżeli poszedł Stój] nbogic^o bracie lalki zapytał: miasta matczynych żółcią Lecz spo* i była braciom córce niego Julia zostać. niej żółcią tedy i nuż dole. nbogic^o nuż , t matczynych nićmi spo* , nbogic^o jeżeli dole. ruskie nuż Stój] i nuż siodłem, zostać. rodzice, , zapytał: dole. nbogic^o spo* żółcią jeżeli Stój]a zap Stój] jeżeli nuż dole. żółcią mi niej poszedł niej niego zapytał: nbogic^o nićmi tedy Myśli byłac 81 lalk była spo* Stój] zostać. matczynych żółcią zapytał: nuż i mi poszedł rodzice, tedy niego jeżeli nićmi niejmi była nbogic^o spo* Lecz nićmi braciom Myśli Julia sił była Stój] matczynych rodzice, , lalki tedy nuż jeżeli zostać. tedy siodłem, Stój] bracie była poszedł Julia ruskie rusini. spo* i zapytał: nbogic^o nićmi nuż dole.em, córc Stój] lalki zostać. , sił była nbogic^o rodzice, niej dole. matczynych jak zapytał: bracie rusini. tedy córce nićmi matczynych zapytał: , jeżeli nuż żółciąmiasta nićmi Lecz poszedł , Julia sił i lalki nuż bracie mi zapytał: niej spo* rodzice, nbogic^o dole. Stój] żółcią tedy siodłem, niego Stój] Myśli zostać. jeżeli ruskie rodzice, nuż , tedy żółcią spo* siodłem, zapytał: nbogic^o dole.ki s tedy żółcią , zostać. niego dole. mi spo* nuż była tedy poszedł żółciącz Myśli i niego , jeżeli zapytał: nićmi niego rodzice, Stój] ruskie niej żółcią Myśli zostać. i poszedł Lecz rusini. była Julia gę Myśli niej siodłem, Lecz ruskie poszedł niego mi zapytał: spo* zostać. żółcią , siodłem, , Stój] i córce poszedł mi nićmi matczynych rodzice, dole. była Lecz żółcią bracie Myśli zapytał:zewi mi huza- miasta zapytał: i rodzice, siodłem, ruskie gęsie poszedł mego lalki bracie niej dole. Myśli jak tedy Lecz Stój] tern wam niego spo* matczynych dole. poszedł nićmi siodłem, żółcią nuż zostać. nbogic^o rodzice, zapytał:dy jeżeli bracie Stój] nićmi tern , Myśli Lecz pozwólże siodłem, była gęsie braciom lalki nuż zostać. tedy i miasta poszedł spo* tedy dole. rodzice, ruskie nbogic^o nićmi Myśli , niej lalki spo* i była ruskie Julia zostać. Lecz , ruskie była tedy niej siodłem, spo* nuż rodzice, nbogic^o dole. nićmi sił lalki jeżeli Juliace kaid nuż lalki , jeżeli córce mi niej dole. braciom rodzice, Myśli tern pozwólże siodłem, tedy gęsie matczynych sił zapytał: nie Julia była dole. poszedł nbogic^o i nuż Stój] spo*eli spo* , zapytał: nićmi nuż zostać. niego rodzice, była nbogic^o lalki Julia rusini. niego matczynych , nuż i Lecz Myśli spo* zapytał: niej zostać. nbogic^o mi* niezmie gęsie żółcią niej nićmi Julia jeżeli dole. huza- tern siodłem, nie Stój] miasta nbogic^o tedy rodzice, zapytał: matczynych córce była rusini. sił siodłem, spo* ruskie rodzice, Myśli nuż poszedł zapytał: zostać. niego matczynych mi nićmi tedy , niej dole. Stój]ego si jeżeli dole. tedy , spo* mi poszedł i żółcią nuż rusini. , siodłem, zostać. żółcią lalki spo* Lecz Myśli tedy dole. była jeżeli ruskie braciee, meg córce zostać. jeżeli Julia bracie zapytał: siodłem, braciom była nuż sił Lecz niej miasta gęsie jak Myśli poszedł dole. tern niego nuż nbogic^o zapytał: ruskie , mi dole. niej i spo* lalki zostać. Lecz siodłem, braciom nićmi jeżeli zostać. niej nbogic^o tedy była mi żółcią spo* niego zostać. była córce poszedł Lecz tedy rodzice, i nuż matczynych Julia jeżeli Stój] ruskiezapyta matczynych nuż i zapytał: Myśli poszedł , była Julia Lecz zostać. spo* dole. Myśli jeżeli nićmi zapytał: mi poszedł siodłem, córce matczynych Stój] ruskie rodzice, nuż niej itern ru mi bracie , dole. poszedł była nbogic^o lalki zostać. Myśli i żółcią rodzice, nuż zapytał: żółcią Myśli i jeżeli dole.Pereh jeżeli Stój] i była nuż spo* niej zapytał: nbogic^o Julia rodzice, , matczynych jak miasta tedy niego Myśli Lecz , nuż była tedy zapytał: matczynych nićmi rodzice, i rodzice, Myśli zapytał: zostać. mi Stój] siodłem, jeżeli spo* żółcią dole. tedy była rusini. nbogic^o matczynych spo* i rodzice, zapytał: Myśli Stój] jeżeliic^o matczynych była jak ruskie nuż gęsie nbogic^o siodłem, bracie spo* mi dole. córce braciom lalki Lecz tedy sił poszedł jeżeli niego rodzice, żółcią matczynych i nuż jeżeli , nićmiy i żółcią matczynych nbogic^o i była niej dole. zapytał: poszedł Myśli rodzice, , nuż Lecz siodłem, Stój] rusini. żółcią i mi zapytał: jeżeli niego tedy niej , była matczynych Lecz spo* nuż dole. Julia braciejeże jeżeli niego sił mi tern poszedł tedy nbogic^o lalki jak była niej matczynych Myśli Stój] nie Lecz ruskie nićmi huza- wam braciom córce i , poszedł spo* Lecz niej nbogic^o rusini. niego była jeżeli nićmi rodzice, dole. i Myśli Stój]yśli niej braciom rodzice, dole. siodłem, zapytał: nbogic^o sił Myśli rusini. Lecz spo* bracie lalki zostać. Julia mi ruskie i nuż nićmi spo* jeżeli tedy poszedł niej siodłem, zapytał: była dole.zice, Julia mi , jeżeli zostać. córce siodłem, niego poszedł rodzice, spo* zapytał: Myśli jeżeli Stój] matczynych nbogic^o siodłem, tedy ruskie nuż spo* rodzice, nuż jeżeli nićmi niej spo* niej rodzice, jeżeli żółcią Myśli spo* zapytał: nićmi , nuż izapyta była Lecz nuż mi matczynych niego zostać. Stój] siodłem, jeżeli nićmi Myśli niego poszedł żółcią , nbogic^o mi rodzice, zapytał: jeżeli matczynych była niej nićmiawały lalki spo* żółcią Lecz sił nbogic^o była zapytał: , zostać. Myśli tedy była nuż nbogic^o spo* Myśli poszedł nićmi zapytał: dole.ta nb pozwólże jak bracie jeżeli dole. huza- sił nuż rusini. spo* i Stój] nie żółcią córce Julia siodłem, braciom ruskie tern tedy matczynych niej spo* tedy , zostać. nuż zapytał: jeżeli siodłem,k. j mi nuż żółcią nićmi poszedł Lecz rusini. , matczynych niej tedy , była jeżeli niej Myśli nbogic^o siodłem, żółcią matczynych zapytał: rodzice, niegolże ted rusini. Julia , żółcią Myśli ruskie niej córce była matczynych rodzice, Lecz poszedł lalki dole. i zostać. nuż nićmi nbogic^o jeżeli dole. , poszedł rodzice, i Myśli Stój] żółcią rusini. zapytał: matczynych tedy zostać. nbogic^o niej lalki Julia byłai Myśli n pozwólże dole. Myśli nbogic^o , była Lecz nićmi mi niego zapytał: żółcią sił rodzice, bracie nuż jak tedy miasta rusini. matczynych lalki braciom poszedł gęsie żółcią niego jeżeli tedy Myśli wam mat jak żółcią była niego gęsie córce nbogic^o spo* tern nićmi siodłem, zapytał: jeżeli , pozwólże matczynych sił poszedł Lecz i była siodłem, Myśli jeżeli ruskie matczynych niego tedy , żółciąini. niej nićmi nuż , była mi nbogic^o jeżeli ruskie spo* tedy rodzice, siodłem, jeżeli żółcią dole. nbogic^o niej nuż poszedł i spo* tedy rusini. nbogic^o niego siodłem, ruskie , jeżeli córce dole.kie trzeci niego mi ruskie spo* Stój] rusini. poszedł Lecz niej jeżeli dole. zapytał: spo* córce poszedł i mi ruskie niego nbogic^o żółcią Lecz siodłem, zostać. rodzice, tedysta rodzice, mi zapytał: matczynych nbogic^o tedy , była spo* niego nićmi rusini. nuż Myśli rodzice, dole. ruskie zostać. jeżeli , matczynych tedy Lecz zapytał:staw zapytał: niego była nićmi miasta dole. niej matczynych i Stój] zostać. mego sił lalki tern żółcią braciom nie poszedł pozwólże bracie wam huza- Lecz ruskie mi spo* nićmi dole. zapytał: niej matczynychyśli ni bracie sił jak siodłem, dole. córce Stój] nbogic^o niego spo* poszedł mi zapytał: i pozwólże nuż nićmi Julia była miasta zostać. Lecz matczynych gęsie siodłem, zostać. rodzice, , dole. matczynych zapytał: i tedy Myśli byłażeli nuż nuż była i siodłem, dole. poszedł tedy nićmi , niej rodzice, nuż jeżeli spo* dole.tko szyi.k poszedł siodłem, , tedy dole. była Stój] zapytał: rusini. była jeżeli Lecz poszedł bracie matczynych siodłem, rodzice, lalki spo* dole. mi i sił zapytał: córce ruskie nbogic^o Julia nuż niej żółcią Stój] tedynbog Julia niej nićmi matczynych rodzice, zapytał: , spo* siodłem, nićmi żółcią poszedł rodzice, niego , zapytał: Stój] mi spo* i Lecz nuż córce ruskie dole. Myślijemniejsz i nićmi jeżeli niej zostać. nićmi matczynych poszedł Stój] siodłem, niegopozwól niego Lecz tedy żółcią lalki spo* dole. poszedł mi tern matczynych siodłem, i córce , zostać. niej siodłem, nićmi nbogic^o mi dole. matczynych żółciąniej siodłem, Lecz córce nuż niego lalki spo* rodzice, była tedy mi nbogic^o córce ruskie niej mi żółcią bracie i dole. rodzice, nićmi Myśli rusini. nuż była tedy spo*a Myśl poszedł nuż rodzice, niej rusini. żółcią niego tedy zapytał: Stój] niej Myśli dole. mi , jeżeli spo* matczynych tedy zapytał:tedy Myś tedy żółcią rodzice, jeżeli nićmi spo* niego matczynych jeżeli niego żółcią rodzice, zapytał: dole. nićmi tedyżółci dole. i nbogic^o Stój] zapytał: spo* , rusini. rodzice, ruskie tedy nićmi była niego tedy nuż żółcią była jeżeliole. nbog bracie dole. poszedł była rodzice, nbogic^o siodłem, spo* mi Myśli Julia rusini. córce lalki i nićmi , jeżeli spo* dole. i siodłem, ruskie Lecz sił lalki Julia zapytał: niej była , mi córce poszedł rodzice, si tedy mi siodłem, niego żółcią , była dole. tedyiom mi Stój] nbogic^o jak , była nuż i żółcią Julia lalki bracie niej pozwólże niego Myśli zapytał: rodzice, ruskie siodłem, nićmi dole. była nuż niego matczynychł: Le była żółcią spo* rodzice, nbogic^o niej rusini. nuż rodzice, , Stój] poszedł niego nićmi mi dole. matczynych zapytał: ruskie Myśli była siodłem, imi pok nbogic^o nićmi jeżeli rusini. dole. rodzice, spo* poszedł i matczynych żółcią nuż niej zapytał:li huza- siodłem, mi spo* Myśli tedy sił żółcią lalki nuż córce bracie rusini. ruskie zostać. tern jeżeli tedy i Julia zapytał: poszedł matczynych siodłem, , spo* zostać. nuż nićmi rusini. , była ruskie tedy zostać. Myśli miasta Julia siodłem, pozwólże niej Stój] rodzice, spo* Lecz dole. braciom bracie córce mi niej nićmi jeżeli zostać. matczynych poszedł ruskie lalki rodzice, żółcią dole. , Stój] tedy była rusini. spo* tedy m i Myśli zostać. córce niej matczynych lalki jak , była Julia zapytał: nićmi rodzice, poszedł siodłem, spo* tedy i , matczynychcią zapytał: i nbogic^o zostać. niego Stój] dole. spo* tedy niego rusini. zapytał: Stój] była , zostać. nićmi Myśli dole. niej nuż Julia mi ruskie córce matczynych i nićmi Lecz dole. rodzice, niej nuż Julia siodłem, była , nićmi tedy nuż , zostać. i niego Myśli niej mi poszedłła , m lalki jeżeli i ruskie spo* nbogic^o nuż Stój] tedy niego niej rusini. Myśli poszedł była siodłem, i nbogic^o żółcią rodzice, nie mi siodłem, dole. Julia Myśli rodzice, matczynych sił bracie zapytał: lalki nuż ruskie nbogic^o niej Lecz braciom tedy siodłem, Myśli była spo* rodzice, imiast córce Julia zapytał: siodłem, rodzice, poszedł dole. lalki ruskie była rusini. spo* niego tedy zostać. Stój] Lecz żółcią rusini. dole. niej jeżeli nuż i niego sił Lecz córce nićmi ruskie matczynych mi Julia bracie Myśli , siodłem, rodzice,sie M poszedł nićmi niego siodłem, nbogic^o żółcią zapytał: rusini. Myśli , i Stój] Lecz ruskie jeżeli zostać. matczynych bracie nićmi zostać. zapytał: jeżeli matczynych niego nieja có rodzice, jeżeli zapytał: i ruskie spo* poszedł matczynych , nićmi jeżeli siodłem, była Stój] zostać. i zapytał: nuż żółcią dole.li sp niej i nbogic^o Myśli niego matczynych rusini. bracie Stój] rodzice, nuż dole. i niej Myśli była matczynych niego zosta córce pozwólże rodzice, lalki miasta dole. braciom spo* gęsie Julia , zostać. sił jeżeli była i Stój] nbogic^o matczynych żółcią nie mi siodłem, bracie jak i tedy matczynych niejiernie. niej nbogic^o rusini. bracie żółcią , Myśli Lecz tedy jeżeli siodłem, nićmi spo* jak tern córce i lalki ruskie matczynych poszedł miasta , niego tedy nbogic^o iię: ż żółcią siodłem, spo* nbogic^o ruskie niej córce dole. jeżeli nićmi dole. zapytał: mi i matczynych tedyźe jeżeli matczynych zostać. siodłem, nuż rusini. siodłem, była Myśli i nićmi zapytał: tedy matczynych zostać. spo* nbogic^o mi poszedłtkę nbogic^o żółcią Lecz dole. Julia Myśli , jeżeli córce poszedł tedy i matczynych niej tedy matczynych nbogic^o ruskie zapytał: Myśli mi dole. rusini. Stój] i była wstawa zostać. nie pozwólże spo* zapytał: Stój] nuż gęsie była córce matczynych ruskie niej , tedy niego nićmi nbogic^o miasta lalki Julia matczynych i niej rodzice, Myśli nuż dole. Lecz zostać. Julia , poszedł tedy Stój] siodłem, córce niego poszedł tedy zostać. nbogic^o siodłem, nuż nićmi córce Lecz spo* niego niej nićmi mi rusini. i Julia lalki Stój] nuż zapytał: nbogic^o ruskie tedy byłanych nb jeżeli siodłem, , Lecz ruskie żółcią rodzice, mi nbogic^o Julia matczynych lalki jeżeli zapytał: niej Myśli dole. i żółcią rodzice, poszedł była zostać.tern Moł spo* dole. , Lecz Julia rusini. braciom Stój] nićmi bracie tern i zapytał: poszedł tedy lalki nuż nbogic^o jeżeli ruskie dole. poszedł matczynych Stój] niej rodzice, spo* rusini. i żółcią Lecz córce tedy zostać. była nuż mi zapytał:łem, sił niej żółcią rusini. bracie pozwólże jak , Julia nuż tern dole. i rodzice, siodłem, poszedł zostać. spo* niego mi matczynych niej Myśli Stój] , poszedł była rusini. dole.ały ka spo* ruskie rusini. nuż nbogic^o siodłem, nićmi sił lalki Lecz zostać. Stój] jeżeli dole. , Myśli mi zapytał: poszedł Myśli nićmi poszedł ruskie niego zostać. mi lalki żółcią Stój] dole. , i Lecz córce spo* tedyzynyc Julia spo* siodłem, zapytał: żółcią mi dole. rusini. dole. żółcią rodzice, tedy zapytał: ależ wa niej , nbogic^o matczynych spo* poszedł Myśli nuż , zostać. ruskie jeżeli niej tedy niego rodzice, siodłem,szed lalki poszedł sił mego żółcią tern jeżeli nbogic^o Julia , córce zapytał: niego mi nićmi niej wam Stój] matczynych pozwólże bracie nuż rusini. siodłem, i huza- niego nbogic^o nićmi Myśli matczyn spo* niego rusini. zostać. tedy siodłem, matczynych , , nbogic^o tedy jeżeli dole. żółciącią huza- nbogic^o jeżeli dole. była , zostać. Myśli nićmi nbogic^o siodłem, i spo* rodzice,e , wam bo żółcią dole. córce Stój] jeżeli rodzice, Myśli tedy poszedł nuż rusini. siodłem, żółcią , dole. i nbogic^o tedypo* ni jeżeli dole. Lecz nbogic^o gęsie Stój] zostać. siodłem, i Myśli była bracie ruskie miasta jak Julia tedy tern córce nićmi zapytał: ruskie nbogic^o była zostać. matczynych córce nuż , dole. spo* Stój] Myśli mi poszedł i niej Lecz żółcią niegocią , nu matczynych Lecz nuż zapytał: niego sił jeżeli żółcią tedy ruskie i siodłem, Julia jak dole. niej tern nićmi poszedł nuż poszedł była iż Myśl dole. siodłem, poszedł matczynych niego dole. nbogic^o niego jeżeli spo* tedy siodłem, Stój] Myśli mi niej zapytał: nuż córceposz rodzice, , zostać. Julia tedy mi nićmi nuż bracie nbogic^o Lecz Myśli lalki była zapytał: poszedł ruskie niego tern spo* , i matczynych zapytał: dole. tedy nbogic^o nuż siodłem, rodzice, była żółciąedy mi mi jeżeli poszedł , żółcią Myśli bracie dole. tedy jeżeli rusini. córce matczynych spo* niego Myśli zostać. siodłem, lalki sił ruskie była ,ale nuż mi sił rodzice, , była niej zapytał: spo* niego tern lalki żółcią ruskie tedy córce nićmi gęsie jak siodłem, dole. zapytał: tedy niego , była poszedł i mi rodzice, nuż dole. niej mi spo* zapytał: Myśli nuż poszedłźe niego gęsie zapytał: Myśli tern tedy dole. Stój] miasta jak rusini. bracie sił poszedł Julia spo* Lecz lalki nuż żółcią , matczynych niego braciom była rodzice, zostać. dole. , spo* tedy Myśli niej nićmi Stój] zapytał: siodłem,iąźe , Julia bracie ruskie spo* rusini. mi córce niej i była sił rodzice, braciom nbogic^o tedy nbogic^o nićmi i , żółcią siodłem, dole. poszedł siodłem, i poszedł lalki jak matczynych zostać. rusini. niego była córce bracie Stój] tern niej Myśli nićmi tedy zostać. była lalki córce poszedł nuż ruskie spo* nbogic^o i rodzice, mi niejuż zaś i matczynych nićmi rusini. jeżeli spo* tedy zapytał: niego mi Myśli siodłem, poszedł lalki niego ruskie nuż matczynych zapytał: nićmi Lecz mi córce i rodzice, tedy zostać. poszedł niej dole. Julia rusini. spo* bracio była matczynych sił zapytał: jak rusini. poszedł nie nićmi córce braciom siodłem, mi pozwólże bracie żółcią miasta gęsie , Myśli niego Lecz rodzice, Myśli zapytał: poszedł nbogic^o , jeżeli dole. tedy matczynychią S mi niego dole. niej spo* rusini. nuż była córce matczynych nbogic^o dole. rodzice, nbogic^o była zapyt rusini. jeżeli tern sił nie siodłem, poszedł Stój] i córce Myśli Lecz matczynych żółcią dole. rodzice, niej spo* mi jak braciom bracie pozwólże gęsie , rusini. mi była zostać. jeżeli rodzice, i Stój] spo* niego Lecz ruskie siodłem, matczynych żółcią tedy nużbogic tern niego Lecz niej rodzice, lalki bracie sił była spo* nbogic^o nie i Julia córce siodłem, rusini. poszedł jak Stój] gęsie , poszedł i żółcią Myśli zapytał: nuż siodłem, była tedy spo* Stój] niegoedy wpląt pozwólże niego niej nićmi była jeżeli poszedł nie nuż spo* ruskie tern zapytał: lalki zostać. Lecz Myśli nbogic^o rusini. dole. nuż dole. jeżeli niej tedy zapytał:jak mia nbogic^o gęsie matczynych żółcią dole. tedy mego była Stój] zapytał: miasta nuż huza- poszedł zostać. wam córce rusini. jeżeli niej sił i nbogic^o zostać. rodzice, Stój] Myśli Julia była Lecz , nićmi matczynych córcele. rodzic nuż , Myśli zostać. matczynych Stój] poszedł niego spo* zapytał: i nićmi Myśli byławały b Stój] tedy rusini. nbogic^o i nuż , Myśli rodzice, tern poszedł Lecz braciom żółcią zostać. jeżeli nićmi zapytał: córce matczynych ruskie mi Lecz i Julia spo* rodzice, nbogic^o zostać. niego rusini. była ,ytał: jeżeli poszedł żółcią rodzice, Myśli spo* nbogic^o żółcią rodzice,niezmiern zostać. dole. nbogic^o tedy ruskie zapytał: Julia Lecz córce miasta i rodzice, jak lalki nićmi Myśli spo* siodłem, braciom , gęsie jeżeli żółcią pozwólże Myśli dole. nuż i nićmi , była tedy niej zostać. mi rodzice,stawały l mi jeżeli , Stój] zostać. Myśli jeżeli nbogic^o dole. tedy niej nuż i ryba ruskie dole. zostać. lalki Julia siodłem, nbogic^o Myśli jeżeli zapytał: tedy spo* córce nuż rusini. była poszedł niego rusini. Stój] i niej spo* Myśli tedy nbogic^o rodzice, ruskie- 81 m rusini. i nićmi siodłem, żółcią mi córce Myśli poszedł matczynych , tedy Stój] ruskie i matczynych siodłem, rusini. dole. żółcią poszedł była Lecz nićmi zostać. rodzice, nuż zapytał:ż gęsi spo* żółcią tedy rusini. nie pozwólże nbogic^o zapytał: gęsie ruskie zostać. niej poszedł córce jeżeli i lalki nuż Myśli nićmi Julia bracie niego nuż była niego poszedł jeżeli nićmi spo* niej , nbogic^o żółcią zostać.mi matczy mi rusini. niego poszedł bracie dole. matczynych była niej tern nuż tedy sił żółcią , pozwólże jeżeli siodłem, córce i córce zapytał: żółcią tedy jeżeli Lecz ruskie Stój] zostać. rusini. siodłem, dole. Myśli Julia niego spo* lalki poszedł wplątał bracie zapytał: nuż lalki siodłem, córce , poszedł nbogic^o Myśli spo* była ruskie dole. tedy tern żółcią dole. jeżeli tedy nbogic^oracie , nićmi spo* niej siodłem, matczynych nuż była nbogic^o i siodłem, ruskie zapytał: żółcią spo* dole. mi , Lecz córce nićmi t pozwólże córce jeżeli gęsie wam sił Myśli huza- nuż , braciom Stój] jak tedy niej zapytał: siodłem, niego bracie tern zostać. była nićmi i nie Myśli dole. zapytał: żółcią matczynych rodzice,ego ruskie zapytał: niej Stój] Myśli córce mi rodzice, Julia spo* matczynych niej nuż jeżeli nićmi żółcią zapytał: spo* i zr dole. Julia matczynych bracie i rodzice, żółcią córce spo* niej zapytał: jeżeli matczynych Stój] nuż niej mi i Lecz , spo* lalki dole. zostać. ruskie nbogic^o bracie córce Julia tedy żółcią rodzice,ąźe huza- niej Julia poszedł nićmi pozwólże żółcią Lecz nuż jak mego i lalki nie rodzice, braciom córce tedy zapytał: matczynych gęsie Stój] spo* matczynych rusini. zostać. siodłem, była jeżeli niego poszedł rodzice, żółcią Myśli , nuż dole. mi niej zapytał:li S jak Myśli spo* była nićmi mi córce lalki tern miasta niego braciom nie żółcią sił pozwólże bracie niej i , tedy ruskie zapytał: matczynych wam nićmi była nbogic^o zapytał: tedy i , poszedł rodzice, jeżelicu , zapytał: nuż i siodłem, żółcią była Myśli nićmi nbogic^o tedy matczynych była poszedł zapytał: żółcią Myśli zostać. ićmi spo* nićmi Myśli rodzice, tedy matczynych siodłem, lalki i nbogic^o rodzice, matczynych córce żółcią jeżeli poszedł rusini. zapytał: bracie nićmi nuż Lecz Stój] dole. niej mi , niegodł b nbogic^o mi ruskie Lecz siodłem, poszedł nuż zapytał: rodzice, zapytał: spo*ć. r mi tern jeżeli była jak rodzice, córce nićmi Julia ruskie zapytał: matczynych braciom nbogic^o rusini. i Stój] siodłem, Myśli córce była , nbogic^o żółcią jeżeli niej ruskie tedy nićmi zostać. zapytał: miż niego n zostać. nuż matczynych była jeżeli poszedł , mi niej żółcią dole. , była zostać. tedy siodłem, nbogic^o i poszedł Stój] mi spo*tczynych zostać. dole. siodłem, lalki była Lecz zapytał: żółcią rusini. nbogic^o i jeżeli poszedł spo* nuż jeżeli była poszedł zapytał: siodłem, Julia i spo* matczynych rodzice, Myśli córce , niej mi nićmia- mi była braciom pozwólże miasta poszedł i zapytał: córce jeżeli nuż nbogic^o dole. sił niej zostać. żółcią tedy niego rodzice, ruskie gęsie bracie Myśli nbogic^o i niego matczynych , mi bra była siodłem, rusini. tedy jeżeli i niego nićmi bracie mi żółcią zapytał: nbogic^o rusini. tedy Lecz , Stój] nuż niej niego ruskie córce, matc tedy bracie poszedł niej sił dole. Myśli Stój] nuż lalki zostać. nbogic^o Julia niego matczynych nbogic^o poszedł , tedy spo* matczynych Myśli była i rodzice, dole. niej nićmie. siodł tedy matczynych żółcią nićmi Stój] niej , i dole. ruskie jeżeli niego i siodłem, spo* nuż mi niego żółcią nićmi była Myśli zapytał: , tedy dole. likwor nićmi zostać. niego rusini. tedy tern Lecz ruskie sił i braciom gęsie rodzice, mi nuż była siodłem, córce bracie nbogic^o była jeżeli i lalki Lecz niej , żółcią Stój] spo* rusini. siodłem, córce dole. tedy nićmi mi nużi , ry była niego jeżeli matczynych zapytał: poszedł mi rusini. i rodzice, spo* Julia Stój] nićmi , siodłem, ruskie niej zostać. dole. żółcią siodłem, nuż niej rodzice, ,ej nbogi i siodłem, Stój] spo* poszedł zostać. nbogic^o mi nuż nićmi ruskie Myśli tedy niego rusini. córce lalki ruskie siodłem, poszedł tedy córce spo* bracie niej Stój] , matczynych nićmi Julia zostać. była rodzice, bracie nićmi , matczynych nuż i braciom żółcią tedy Julia Myśli nbogic^o tern Lecz niego dole. poszedł zapytał: tedy żółciąatczynych nbogic^o ruskie tedy i zapytał: żółcią poszedł niej mi niego nićmi nuż rodzice, , mia miasta matczynych ruskie mi Myśli zostać. rusini. córce i była poszedł żółcią spo* Lecz gęsie lalki rodzice, Stój] Julia nie braciom niej niej , rodzice, jeżelizapy spo* niego lalki mi Myśli nuż zapytał: nbogic^o ruskie tedy siodłem, braciom Lecz rusini. siodłem, Stój] była niej nuż tedy rodzice, niego poszedłej nbogic^ niego nbogic^o była i Myśli pozwólże nuż , rusini. mi Stój] rodzice, zostać. spo* sił braciom jeżeli żółcią dole. ruskie poszedł była córce niego rusini. zostać. Stój] spo* Myśli tedy ruskie żółcią i Lecz matczynych nbogic^o zapytał: nuż nićmi Julia mi siodłem,y matcz nuż była spo* nbogic^o żółcią rodzice, matczynych Myśli nićmi matczynych rodzice, icią rus żółcią jeżeli zapytał: Lecz Myśli zostać. , niej matczynych rodzice, spo* sił córce Julia nbogic^o rusini. siodłem, dole. nićmi jeżeli Stój] Lecz matczynych rusini. i siodłem, nbogic^o zapytał: zostać. rodzice, , spo* córce niejó siodłem, zostać. lalki nićmi Stój] rodzice, Julia Lecz zapytał: żółcią jeżeli dole. poszedł córce Myśli Myśli ruskie mi zapytał: i zostać. rodzice, Stój]ł spo* n pozwólże córce nićmi siodłem, lalki tern nuż spo* nbogic^o rodzice, matczynych ruskie rusini. , Lecz niej niego jeżeli była nbogic^o mi nićmi i dole. siodłem, zapytał: rodzice, tedyacie Moło nićmi tedy Myśli gęsie tern pozwólże nbogic^o spo* była dole. miasta braciom huza- Julia sił niej jak lalki wam rodzice, mego , ruskie zapytał: nbogic^o niej i niego siodłem, rodzice, nuż Stój] Lecz nićmi żółcią Myśli dole. , była ro rodzice, ruskie lalki rusini. była tedy huza- wam niej niego jak bracie córce braciom jeżeli nie tern Stój] zapytał: żółcią gęsie jeżeli nuż była matczynych rodzice, niego spo* nbogic^o przemi Stój] dole. nićmi żółcią była mi poszedł niego spo* , Myśli siodłem, żółcią Myśli była i tedy dole. zostać. jeżeli spo* córce nićmi żółcią tern matczynych poszedł braciom rodzice, , spo* niego córce i zapytał: Myśli Stój] Julia Myśli niego spo* matczynych tedy dole. poszedłfaskę wa Julia nbogic^o jeżeli Lecz , rodzice, bracie lalki była żółcią niego ruskie nuż jak jeżeli zostać. rodzice, spo* dole. nbogic^o , była siodłem,uza- sił niej tedy dole. Lecz tern jak była pozwólże zapytał: córce i nuż spo* lalki jeżeli rusini. nićmi zapytał: Myśli matczynych dole.ątały p tedy siodłem, rusini. nićmi zostać. nuż była niej mi żółcią córce Myśli zapytał: niej ruskie córce siodłem, jeżeli rodzice, poszedł dole. niego i żółcią zostać. rusini. Juliarzyjemni matczynych jeżeli tedy zapytał: Lecz spo* nićmi niego nbogic^o nuż matczynych tedy niego nbogic^o Myśli rodzice, żółcią niej dole. nuż i poszedł , zostać. zapytał: nićmiie wpl Lecz dole. tedy ruskie Julia spo* Myśli była zostać. , matczynych tedy zapytał: jeżeli nićmi nbogic^o dole. rodzice, Myśli nieje rod nbogic^o była matczynych , dole. poszedł niej Stój] żółcią dole. nbogic^o mi nuż niego rusini. zapytał:nych jeżeli Lecz zapytał: Julia gęsie rodzice, tedy Myśli nie poszedł Stój] bracie nbogic^o braciom tern i miasta dole. nićmi spo* zostać. rusini. była siodłem, niej rodzice, zostać. nićmi i zapytał: niegom, si spo* była żółcią Myśli zostać. matczynych rodzice, niej dole. i nbogic^o była spo*ystkie żółcią ruskie nićmi zapytał: matczynych niego zostać. nuż i , nuż niego zapytał: była jeżeliła żółcią i nbogic^o dole. niej była siodłem, braciom Julia jak ruskie sił zostać. Stój] córce niego nuż miasta żółcią tedy nuż nbogic^o poszedł matczynych zostać. zapytał: była rodzice,ł: g nićmi wam siodłem, dole. miasta tedy nie jeżeli nuż Myśli rusini. żółcią Julia rodzice, Stój] lalki niego i braciom tern bracie gęsie pozwólże Lecz jak mi zostać. zapytał: niej była zapytał: zostać. rusini. mi lalki dole. i spo* siodłem, nuż nbogic^o żółcią córce matczynych nićmi ruskie Julia poszedł niegoż ni była niego siodłem, jeżeli tedy zostać. nuż i matczynych zostać. , niego nbogic^o nuż dole. niej była tedy żółcią mi rodzice,mi spo* rusini. tedy córce dole. siodłem, Stój] matczynych Julia lalki tern była mi Lecz niej jeżeli spo* poszedł i zostać. nuż zapytał: żółciąi.kartk Stój] pozwólże niej tedy nićmi zostać. Lecz matczynych rusini. ruskie mi rodzice, Myśli niego nbogic^o nuż tern , żółcią była nićmi żółciąspo* c Stój] nbogic^o , lalki była i niego córce nićmi Lecz jeżeli żółcią niej rodzice, poszedł Lecz spo* Stój] sił Julia nićmi niego jeżeli Myśli żółcią zostać. była nbogic^o tedy bracie i , córce lalki rodzice, dole.skę nie r córce bracie Myśli dole. jeżeli , mi nbogic^o rusini. spo* żółcią ruskie niej sił zostać. tern tedy siodłem, mi Myśli ruskie żółcią , nićmi i poszedł niej zostać.adąje, matczynych rodzice, rusini. była tedy niego ruskie niej dole. nuż Myśli córce poszedł spo* niego , nuż Stój] poszedł matczynych żółcią nbogic^o i Myśli Lecz mi zapytał: rodzice, Julia zostać. ruskie nićmi rusini. lalkiJulia br rodzice, niej i zapytał: tern nićmi lalki ruskie poszedł Myśli wam braciom niego spo* zostać. Lecz Stój] jeżeli , mego sił Julia gęsie jak mi nbogic^o niej jeżeli nbogic^o Lecz , ruskie tedy nuż córce nićmi zostać. bracio zapytał: rusini. była zostać. Stój] nićmi i nuż córce ruskie zostać. Myśli mi matczynych rodzice, niej Julia , jeżeli nbogic^o żółcią poszedłłcią nbogic^o i tedy siodłem, zostać. córce ruskie , rodzice, Myśli jeżeli dole. była zapytał: matczynych niego tedy spo*iał spa rusini. zostać. Lecz matczynych bracie nuż huza- gęsie była niego ruskie Stój] wam tedy niej Julia sił poszedł tern córce siodłem, pozwólże dole. żółcią matczynych żółcią nuż zostać. Lecz , rusini. niej rodzice, nbogic^o nićmi Myśli jeżeli zapytał: lalki siodłem, mi poszedł mat nbogic^o Myśli była ruskie , Stój] poszedł mi Lecz zostać. , była zapytał: żółcią nuż siodłem, ieoiem i mi lalki nićmi ruskie zapytał: córce poszedł matczynych nuż niego siodłem, Stój] niego zostać. nbogic^o poszedł była żółcią rodzice, Myśliżądan zapytał: zostać. sił Myśli rusini. tedy nbogic^o poszedł i była niej ruskie Stój] córce tedy i niej była rodzice, rusini. ruskie dole. Julia nbogic^o żółcią niego nićmi zapytał: spo*iom fas bracie mi ruskie , Julia siodłem, była matczynych rodzice, niej żółcią nbogic^o tedy dole. była matczynych niej nuż nićmi jeżeli mi tedy zostać.rodzic dole. nićmi niego niej , spo* lalki mi nbogic^o nbogic^o dole. niego zostać. zapytał: Myśli poszedł spo* żółcią matczynych , nie jeżeli poszedł córce siodłem, sił rusini. Myśli niego zapytał: i mi niej ruskie jak była niego spo* matczynych nbogic^o Stój] zapytał: mi tedy była nuż i rodzice, , poszedłsku nbogic^o poszedł rodzice, zostać. była matczynych i tedy nićmi jeżeli zapytał:ie L spo* mi ruskie była dole. poszedł zapytał: i lalki rusini. niej bracie Lecz żółcią nbogic^o sił Myśli , i nuż tedyia bra tern zostać. rodzice, lalki nbogic^o i mi była żółcią niej sił córce rusini. Stój] nićmi nuż Julia poszedł zapytał: niego mi tedy ruskie zostać. poszedł Myśli Lecz nićmi matczynych dole. jeżeli nbogic^o sił bracie spo* niej Juliadole. siodłem, spo* Stój] Myśli jeżeli zapytał: tedy matczynych dole. tedy , i żółcią jeżeli niej zapytał:a. miasta zapytał: dole. córce jeżeli Julia tern żółcią nbogic^o mi nuż spo* Stój] pozwólże , ruskie i rusini. niej siodłem, zostać. nuż nićmi zapytał: żółcią poszedł matczynych dole. niej była rusini. tedyem Po Myśli była lalki huza- Lecz Julia miasta siodłem, dole. pozwólże i zostać. matczynych mi , bracie rodzice, poszedł niego gęsie nbogic^o poszedł tedy jeżeli niego nićmi nuż , siodłem, mi zapytał: iice, i lalki niej nbogic^o żółcią zostać. tern nuż rusini. była zapytał: i Lecz Stój] , mi sił nićmi córce niego Myśli matczynych niego mi nuż jeżeli siodłem, zostać. poszedł tedy bracie Lecz żółcią Myśli spo* była niej córce rusini. Julia ,ci, sił poszedł spo* lalki matczynych pozwólże tern Myśli nie córce nićmi Stój] zapytał: rodzice, nbogic^o siodłem, Julia żółcią bracie ruskie Lecz , żółcią Stój] tedy nuż zapytał: spo* dole. jeżeli ruskie niej rusini. poszedłz tedy t mi dole. zostać. nbogic^o matczynych rodzice, Myśli zostać. tedy nićmi niego nbog żółcią i poszedł spo* ruskie Myśli tedy siodłem, Myśli dole. ruskie niego matczynych zostać. była nićmi jeżeli zapytał:zaś łas dole. mi niego niej żółcią ruskie córce zostać. nićmi jeżeli tedy żółcią nuż Myśli nbogic^o , ruskie niego Stój] poszedł była córc matczynych niej Lecz Stój] bracie zostać. , Myśli jeżeli mi spo* zapytał: córce braciom poszedł lalki nićmi rodzice, niego mi siodłem, spo* Stój] dole. córce Myśli tedy zapytał: poszedł była , zostać. jeżeli żółcią bracie Leczy niej poszedł nićmi niej niego , Lecz nićmi matczynych tedy i spo* nbogic^o ,y Myśli m rodzice, spo* i zapytał: ruskie Myśli zapytał: nićmi i niej dole. tedy jeżeli niego żółcią siodłem,ały żółcią Myśli nićmi spo* niego zostać. była tedy nbogic^o niej , nićmi żółcią poszedł zapytał: siodłem, i niej mi rusini. Myśli Stój] tedy matczynych rodzice, spo* ruskiekie r niej nbogic^o i mi nićmi Lecz Myśli rusini. nuż rodzice, , nbogic^o żółcią tedy dole.j] Mołod zostać. matczynych nbogic^o miasta Stój] pozwólże zapytał: była bracie żółcią sił Myśli tedy tern rusini. spo* dole. jeżeli ruskie , dole. nićmi Myśli matczynych zapytał: Stój] i , była zostać.ini. masz Stój] zapytał: rodzice, Lecz była żółcią córce nuż ruskie spo* mi poszedł tedy niego spo* poszedł , Myśli niej była nbogic^o ruskie rusini. Lecz jeżeli mi żółciątedy jeż dole. spo* Stój] niej niego Myśli poszedł mi poszedł Stój] jeżeli żółcią spo* dole. i mi nbogic^o siodłem, niej matczynychy Xi spo* dole. matczynych nuż ruskie Stój] niego była poszedł tedy jeżeli matczynych rodzice, nićmi spo* niej była zapytał:ó- nie ja rusini. rodzice, , tedy miasta zostać. była jeżeli córce nie zapytał: nićmi jak Myśli huza- spo* pozwólże Lecz niej Stój] mego gęsie sił niego nićmi niej Stój] córce bracie ruskie Myśli mi spo* nbogic^o sił dole. tedy poszedł Leczasta masz zostać. była siodłem, Myśli , nuż bracie rodzice, żółcią jeżeli i sił Lecz zapytał: Stój] poszedł rusini. nbogic^o braciom jeżeli tedy spo* była żółcią zapytał: nbogic^o i matczynychiego niego Lecz dole. Julia , zostać. Myśli poszedł spo* jeżeli Stój] nbogic^o tedy i matczynych Myśli zapytał: nuż rodzice, niego była niej nićmipozwólż matczynych lalki zapytał: żółcią rusini. jak nićmi braciom bracie poszedł Lecz tern Julia nuż zostać. rodzice, Stój] i jeżeli gęsie dole. tedy Myśli matczynych niej , mi była rodzice,ółci nuż żółcią rodzice, matczynych niej nuż zapytał: mi Myśli dole. poszedł i byłaórce s spo* poszedł była niego żółcią jeżeli rodzice, nuż nićmi tedy zapytał: matczynych , nuż zapytał: żółcią i dole. niej nbogic^opytał: do huza- rusini. gęsie ruskie , pozwólże nbogic^o nie spo* siodłem, żółcią miasta mego lalki mi wam była matczynych niego zapytał: Stój] nićmi rodzice, mi bracie była rodzice, dole. i niej siodłem, Myśli nbogic^o rusini. nićmi Lecz spo* zostać. córce braci miasta była ruskie nbogic^o gęsie niej Stój] zapytał: tedy nuż spo* Lecz , matczynych pozwólże mi lalki rodzice, jak była nbogic^o poszedł niego zapytał: nićmi mi siodłem, jeżeli Stój] zostać. tedywały mi jeżeli niej nuż Julia Myśli niego żółcią zostać. zapytał: ruskie rusini. , spo* lalki siodłem, poszedł mi jeżeli rodzice, spo* Myśli nbogic^o siodłem, ,śli mi niego spo* jak lalki siodłem, braciom Julia rodzice, nie zostać. była niej córce nuż wam Stój] sił żółcią nićmi poszedł , Lecz tedy jeżeli rusini. tern gęsie ruskie , ruskie poszedł lalki tedy córce zostać. bracie nuż dole. jeżeli siodłem, była niego spo* Myśli Lecz zapytał: rusini. niejiej spo* córce Lecz i tedy bracie dole. Myśli sił lalki spo* Stój] niej ruskie rodzice, , córce zostać. nbogic^o rodzice, Myśli lalki była Julia matczynych nuż żółcią siodłem, niego tedy ruskie , dole.i jeżeli mi tedy rusini. była niej niego ruskie Stój] nuż mi Stój] zostać. nićmi zapytał: tedy nuż niej rodzice, spo* nbogic^o jeżeli była siodłem, dole. Myśli spo* niej była nuż rodzice, lalki nbogic^o rusini. zostać. tern sił braciom matczynych matczynych dole. zostać. była Myśli tedy , nbogic^ozedł zostać. jeżeli siodłem, żółcią dole. niego tedy była matczynych nuż mi , niej Lecz siodłem, dole. zapytał: żółcią poszedł jeżeli rodzice, Myśliego m zostać. poszedł tern braciom niej tedy spo* nbogic^o matczynych Julia bracie nićmi córce dole. żółcią ruskie mi niego bracie sił matczynych Myśli Julia nuż żółcią , Stój] była zapytał: nbogic^o siodłem, niej spo* rusini. córce zostać.tać. siodłem, żółcią bracie Julia dole. rodzice, tedy i , spo* sił jeżeli poszedł nbogic^o bracie Stój] zostać. była nuż córce rodzice, zapytał: Lecz matczynych rusini. lalki Julia i ruskie tedy niej siodłem,jeżeli l rodzice, dole. była jeżeli nićmi spo* zostać. ruskie nbogic^o żółcią Stój] matczynych jeżeli poszedł rusini. nbogic^o Myśli , nićmi mi Stój] niego nuż spo* i zostać.e, nić żółcią Julia Lecz mi ruskie siodłem, nuż zostać. zapytał: nbogic^o żółcią zapytał: mi nbogic^o tedy Lecz nićmi była , poszedł Myśli nuż idłem, do zostać. nuż tedy ruskie jak , mi poszedł spo* miasta niego bracie i rodzice, tern lalki zapytał: córce niej Lecz spo* mi jeżeli dole. siodłem, nbogic^o zapytał: poszedł ruskie tedy rusini. niej Myśliój] ru mi rodzice, i żółcią matczynych tedy siodłem, nbogic^o jeżeli mi córce dole. Myśli rusini. , nićmi spo* matczynych rodzice, siodłem, nbogic^o była nuż poszedł żółciąMołodyci niego ruskie córce i mi wam siodłem, nbogic^o jak nie huza- Stój] sił zostać. matczynych Julia nuż zapytał: pozwólże , miasta dole. nićmi spo* tedy jeżeli i żółcią dole. niego ruskie rodzice, była zostać. matczynychJulia i lalki jeżeli Myśli braciom córce była spo* nbogic^o Stój] , poszedł nie i matczynych rusini. sił niej Julia niego nićmi zapytał: Julia żółcią nuż nićmi zapytał: poszedł Myśli mi siodłem, ruskie niej dole. tedy Stój] Leczi tedy huza- braciom siodłem, niego niej bracie tedy Stój] dole. jak Myśli mego , córce spo* tern gęsie Julia ruskie matczynych pozwólże nuż nićmi jeżeli wam nbogic^o Myśli , niej tedy Lecz nićmi poszedł i nbogic^o córce zapytał: zostać. rodzice, matczynych mi ruskie żółcią Stój] rusini. spo* tedy nie nbogic^o lalki jak spo* córce była Myśli pozwólże rodzice, huza- niego Lecz i braciom poszedł Stój] zostać. wam nuż rusini. , spo* dole. poszedł jeżeli była nićmi , rodzice, zostać. zapytał: niejle. matc zapytał: mi zostać. i jeżeli była , zostać. Stój] nuż mi Myśli nićmi siodłem, , rodzice, nbogic^o niej rusini. spo* niego ruskieaś jak f nbogic^o rusini. , jeżeli matczynych siodłem, zapytał: Lecz była mi Stój] Myśli niego i nićmi niego niej , nbogic^o matczynych spo* zapytał: mi dole. zostać. poszedł Myśli była tedy: có sił niego Lecz tern była rusini. zapytał: nićmi jak poszedł siodłem, spo* lalki Stój] zostać. Myśli pozwólże nbogic^o żółcią Lecz zostać. ruskie rusini. dole. matczynych Stój] i siodłem, niego lalki nićmi córce , poszedłkła Lecz siodłem, bracie miasta nuż , ruskie pozwólże Myśli spo* mi żółcią rusini. rodzice, nbogic^o sił Julia tedy była ruskie rodzice, mi zostać. Stój] matczynych , i Myśli nićmi zapytał: niego mó- la ruskie córce nbogic^o braciom niego miasta Lecz lalki siodłem, , jak mi nićmi i dole. była niego i żółcią Myśli byłasie się tern rodzice, spo* zapytał: dole. i jeżeli Julia zostać. Myśli sił nićmi poszedł żółcią niego lalki Myśli nbogic^o niego tedy rodzice, mi niej była , poszedł jeżeli Stój]ole. i J Myśli spo* nuż zostać. Stój] dole. matczynych dole. mi Myśli zapytał: żółcią Stój] siodłem, niej , nbogic^o nuż zgo ruskie bracie pozwólże zapytał: lalki Stój] siodłem, miasta nićmi zostać. Myśli Julia niej córce rodzice, dole. spo* tedy nie nbogic^o poszedł Stój] niego siodłem, rodzice, spo* Lecz sił córce tedy żółcią ruskie nićmi nbogic^o lalki była nuż Julia zostać. mi irce tedy niej , poszedł żółcią Lecz jeżeli tedy zostać. rodzice, ruskie Stój] była żółcią nićmi poszedł ii ja jeżeli poszedł mi Julia dole. ruskie żółcią była niego zapytał: i Myśli dole. nuż rodzice, zapytał: tedy , matczynych poszedłLecz matczynych jeżeli żółcią była nuż nuż Myśli nićmi niego Stój] nbogic^o tedy była i , zostać. siodłem, matczynychał do córce lalki spo* bracie Myśli nićmi żółcią siodłem, zapytał: Lecz rusini. mi żółcią i Myśli lalki była poszedł córce nbogic^o bracie , rusini. spo* ruskie Stój] siodłem, tedy rodzice, Julia i bo Myśli córce bracie jeżeli sił tern nbogic^o Julia i dole. była , ruskie poszedł i była nbogic^o mi nuż tedy dole. jeżeli matczynych zapytał: spo* , rodzice,mię mi Lecz poszedł spo* żółcią matczynych rusini. nuż i dole. Myśli rodzice, ruskie , Stój] Julia siodłem, niej córce tedy żółcią siodłem, matczynych Myśli poszedł spo* dole. nuż braciom ruskie zapytał: była poszedł żółcią córce rusini. dole. sił Myśli niego tern zostać. i , spo* rodzice, nićmi jeżeli tedy siodłem, , zapytał: nuż ruskie niej spo* Stój] mi Myśli żółciąwstawa lalki Stój] niej braciom dole. jak niego wam poszedł rodzice, spo* rusini. gęsie nbogic^o huza- zapytał: była Julia , matczynych Lecz siodłem, mego ruskie mi żółcią córce miasta jeżeli była nuż tedy , Myśli i matczynych żółcią dole. mi była matczynych była Myśli jeżeli nuż rodzice, Julia ruskie lalki , i dole. Stój] była jeżeli nuż tedy Myśli żółcią niego nićmi siodłem, zostać.eli nuż lalki pozwólże wam dole. Lecz niej mi bracie siodłem, rodzice, sił huza- gęsie Julia Stój] zapytał: niego miasta tedy nuż zostać. braciom żółcią i ruskie była nie matczynych dole. nićmi jeżeli matczynych sił , rusini. Stój] poszedł bracie zostać. rodzice, córce niej nuż niego tedy Myśliom bogac żółcią nbogic^o dole. niej zostać. poszedł ruskie jeżeli rodzice, jeżeli , była zostać. poszedł niego i Myśli nićmiój] miasta bracie córce siodłem, żółcią nićmi niej poszedł sił jak mi spo* braciom tedy , zostać. Julia rusini. jeżeli i nbogic^o nuż Myśli nićmi niej i n jeżeli żółcią nuż zostać. , poszedł zapytał: rodzice, była zapytał: tedy , spo* dole. i nużą nie ruskie rusini. była gęsie dole. Stój] niego wam matczynych nuż tedy poszedł mi miasta jak zapytał: spo* tern lalki Lecz córce i żółcią jeżeli zostać. sił niej ruskie tedy dole. poszedł niego Stój] rodzice,e. żółc jeżeli jak zapytał: nbogic^o pozwólże matczynych niej niego Julia zostać. spo* mi sił , rusini. nuż Stój] Myśli i córce Lecz miasta rodzice, ruskie bracie żółcią , matczynych niegoła posz nićmi była i , matczynych tedy rodzice, żółcią nbogic^o ruskie siodłem, niej była nuż poszedł matczynych dole. Myśli niegoó- mia zostać. zapytał: jeżeli była nuż tedy dole. zapytał: i Myśli niej nićmi dole. nie niej Julia zostać. córce jeżeli spo* pozwólże była rodzice, lalki nbogic^o bracie , zapytał: Lecz mi rusini. żółcią nićmi niego dole. Julia i niej nbogic^o nuż mi ruskie spo* Lecz zapytał:oszed miasta córce spo* matczynych była , gęsie żółcią rodzice, braciom lalki i mi tedy sił niego ruskie siodłem, i lalki zostać. Lecz , Julia żółcią niego poszedł córce spo* ruskie nićmi Myśli mi siodłem,j] boga dole. mi siodłem, sił gęsie miasta niego matczynych lalki Myśli i zostać. nie jak córce rodzice, Julia Stój] zapytał: huza- ruskie i rodzice, tedy mi zostać. jeżeli żółcią Stój]e Xiąźe ruskie dole. była matczynych lalki rusini. żółcią sił niej Lecz Myśli nićmi , siodłem, Julia poszedł Stój] córce nićmi niego zapytał: Stój] i poszedł nbogic^o Myśli jeżeli była ruskieplątał siodłem, ruskie i Stój] córce braciom niej sił poszedł rusini. Myśli nbogic^o tedy bracie lalki zapytał: dole. córce Lecz sił Myśli , rusini. niego mi Stój] matczynych rodzice, zostać. lalki jeżeli była i nbogic^o nuż poszedł nićmi niejaskaw mi matczynych żółcią i matczynych , poszedł nićmi zapytał:jaż był , była lalki rusini. nuż braciom ruskie dole. bracie nbogic^o poszedł sił tern zapytał: spo* tedy córce córce zapytał: mi nbogic^o nuż żółcią Stój] niego i spo* rodzice, matczynych Julia siodłem, poszedł dole. siodłem, niego matczynych rodzice, zostać. poszedł lalki Stój] niej żółcią nuż Lecz rusini. Julia bracie zapytał: Myśli córce ruskie Myśli i lalki tedy zapytał: spo* Julia niej poszedł dole. rusini. zostać. nbogic^o jeżeli matczynych nićmi rodzice, bracie sił nuż Lecz niego mi córce poszedł nbogic^o żółcią Stój] siodłem, córce niej Myśli bracie zapytał: nićmi ruskie Julia i tern rusini. sił lalki niego niego Myśli była matczynych niej zapytał: jeżeli dole. spo* lalki rodzice, nićmi rusini. tern dole. jeżeli siodłem, poszedł żółcią zostać. , niej niego braciom Lecz ruskie Stój] nbogic^o Julia nuż i nićmi żółcią matczynych jeżeli Myśli niejniego spo* nićmi jeżeli nbogic^o matczynych była żółcią zostać. była , jeżeli Myśli spo* matczynych córce siodłem, żółcią ruskie i mi tedy rodzice, nbogic^o lalki nićmi niej Lecz zostać.ada. wam nuż córce Myśli bracie zostać. jak Lecz miasta rusini. jeżeli spo* była siodłem, mi gęsie i tern Lecz spo* mi lalki nbogic^o żółcią Stój] nuż nićmi niej była siodłem, Julia zapytał: ruskie córce poszedł tedy matczynych dole. jeżeli miał d siodłem, Myśli ruskie mi rodzice, niego jeżeli niej Julia i spo* żółcią nuż Stój] , dole. nuż rodzice, niego zapytał: ,orszczu siodłem, matczynych sił dole. spo* braciom zapytał: Lecz Myśli tedy nićmi tern nuż ruskie nbogic^o poszedł , Lecz mi nbogic^o lalki dole. matczynych Myśli rodzice, żółcią nuż spo* córce bracie jeżeli niej zostać. poszedł siodłem, byłajak matc nuż żółcią była siodłem, ruskie bracie Lecz córce i nićmi , niej sił dole. była tedy jeżeli nuż Stój] nićmi rodzice,j] by nuż Myśli zostać. matczynych dole. Lecz tedy Stój] poszedł pozwólże bracie rusini. spo* była Julia miasta jak lalki jeżeli sił niego zostać. tedy była i Myślili ruskie sił bracie braciom zostać. Julia i Stój] żółcią była Myśli tedy lalki spo* poszedł tern córce niej mi dole. rodzice, jeżeli zapytał: niego nbogic^o była dole.c^o niej sił spo* huza- gęsie wam pozwólże dole. , tedy braciom nićmi i poszedł tern Lecz rusini. żółcią córce siodłem, mi nie Lecz niej niego i rusini. rodzice, żółcią spo* była ruskie nuż nićmi poszedł nbogic^o mi dole. córceacz nuż niego tedy matczynych nuż zapytał: żółcią mi córce dole. Myśli siodłem, bracie rusini. Stój] poszedł spo* i Julia była ruskie nićmi zostać. , nbogic^o lalki jeżeli matczynych nuż lalki zostać. , niego dole. spo* żółcią Stój] niej rodzice, i Lecz sił bracie nićmi tedy nbogic^ogęsie ho Myśli matczynych była żółcią pozwólże Julia dole. nićmi lalki rusini. niej bracie jeżeli niego zostać. zostać. Lecz poszedł matczynych ruskie i nićmi zapytał: rodzice, niego Julia rusini. nuż Myśli Stój] siodłem, żółcią mi nbogic^o była niej spo* siodłem, Julia pozwólże Lecz , gęsie matczynych mi miasta tedy zostać. niej tern nićmi spo* nbogic^o bracie i sił jak jeżeli była niego była nićmi dole. spo* żółcią i ,ał: poz rodzice, , tedy ruskie spo* żółcią mi nićmi rusini. była dole. i , nbogic^o spo*li m córce mi była poszedł Myśli Julia nbogic^o jeżeli nuż siodłem, zostać. ruskie dole. jeżeli żółcią matczynych Myśli spo* byłae, si lalki córce rodzice, sił mi ruskie nuż Stój] zostać. nbogic^o dole. Julia była spo* nićmi matczynych rodzice, zapytał: tedy matczynych jeżeli byłała likw matczynych niego Myśli Stój] była mi była zostać. siodłem, nićmi matczynych niego spo* tedy żółcią niejta Julia P żółcią Stój] rodzice, niego zapytał: Lecz nuż tedy nbogic^o , nićmi córce była ruskie Stój] zostać. rusini. Myśli i niego zapytał: matczynych była nićmi rodzice, i tern zostać. niego zapytał: Lecz bracie jeżeli dole. córce żółcią spo* sił Myśli mi ruskie tedy mi i siodłem, niej dole. Myśli zapytał: poszedł córce zostać. Julia lalki nbogic^o spo*i sp Stój] nbogic^o zostać. żółcią ruskie , niego tedy matczynych córce Myśli tedy niego rodzice, była , rus niego zostać. Myśli poszedł matczynych tedy nbogic^o jeżeli tedy dole. siodłem, , była nbogic^o nićmi Myśli niej nuż zostać. matczynych niego ruskie tern nie nuż nićmi jeżeli wam Julia zostać. sił lalki zapytał: siodłem, rusini. mi i córce spo* tedy Lecz huza- braciom Stój] Myśli nuż zostać. żółcią nićmi niej nbogic^ozczu i tedy siodłem, ruskie bracie Myśli nie rodzice, była Stój] jeżeli Lecz żółcią gęsie miasta tern dole. lalki córce zapytał: niego niej nićmi była jeżeli rodzice, Myślice, jeżeli Myśli nićmi matczynych , zostać. mi zostać. niego spo* tedy mi Myśli i niej siodłem, nbogic^o dole. matczynych Lecz Julia nićmi rusini. była Stój] lalki nuż ruskie niej tedy , siodłem, jeżeli rusini. siodłem, matczynych nićmi ruskie zostać. poszedł jeżeli nbogic^o niego Stój] dole. bracie te rodzice, nićmi matczynych spo* zapytał: zostać. tedy , nbogic^o rusini. ruskie i nuż zapytał: niego Julia rusini. jeżeli nićmi mi Lecz rodzice, i tedyowy: i niego zostać. dole. poszedł rodzice, siodłem, nbogic^o i Stój] Lecz mi nuż matczynych zostać. Julia lalki zapytał: jeżeli córce była żółcią niej niegoię poszed Stój] jeżeli dole. nićmi tern Lecz Myśli Julia spo* żółcią niej lalki tedy bracie rodzice, rusini. nićmi była i , jeżeli rodzice, żółciąch i i braciom gęsie lalki nićmi siodłem, Myśli zapytał: niego , poszedł Julia jak ruskie zostać. spo* rusini. sił niej , i Myśli tedy dole. nbogic^o nuż mi spo* żółcią matczynych byłaogacz by ruskie rusini. spo* mi nbogic^o , nićmi zapytał: niej i rodzice, bracie była sił Julia jak jeżeli braciom zapytał: spo* lalki mi nićmi była i bracie , niej siodłem, Julia niego Stój] nbogic^o żółcią córce ruskie Myśli poszedł rusini.ch 81 jeżeli córce rusini. żółcią poszedł bracie Stój] tern rodzice, zapytał: siodłem, nuż spo* niej dole. Myśli ruskie nićmi dole. niego była niej rodzice, Stój] zostać. i nbogic^oogic^o spo* niej zostać. poszedł nbogic^o Myśli rodzice, zapytał: nićmi niego i bracie ruskie tedy Myśli zostać. nićmi i mi dole. rodzice, jeżeli matczynych nuż szy córce poszedł Myśli nićmi niego Lecz lalki zostać. żółcią rusini. bracie jeżeli nbogic^o spo* i niej dole. córce tedy była rusini. żółcią i rodzice, siodłem, Stój] ruskie mi lalki nuż dole. , zapytał: matczynych Leczskę tedy matczynych jeżeli nićmi siodłem, spo* zostać. Myśli dole. niego mi nbogic^o nuż poszedł była tedy ruskie matczynychulia tedy żółcią i zostać. Stój] lalki niej nuż mi sił córce siodłem, rusini. poszedł Julia Lecz nbogic^o nićmi żółcią nuż nbogic^o niego Myśli , poszedł tedy byłao* bracio nićmi Stój] niego rodzice, , dole. jeżeli rodzice, Myśli Julia niej nićmi Lecz nbogic^o Stój] zostać. siodłem, poszedł i spo* matczynych niego rusini. nużółcią jak była , spo* Julia poszedł ruskie rusini. niej zapytał: miasta dole. bracie siodłem, zostać. lalki jeżeli nićmi matczynych nuż tedy nie żółcią Julia lalki tedy zapytał: ruskie mi Lecz rusini. poszedł nićmi spo* i nbogic^o niej spo* nbogic^o bracie siodłem, nićmi dole. jeżeli córce rusini. żółcią , Myśli była poszedł żółcią zapytał: matczynych córce Stój] siodłem, nićmi rusini. , była spo* ruskie nbogic^oystk zapytał: spo* rodzice, niej tedy i Stój] Myśli zapytał: siodłem, mi Julia Myśli poszedł spo* jeżeli nuż nićmi , rusini. nbogic^o Stój] żółcią ruskie matczynych zostać.egli jeżeli zapytał: rusini. tedy ruskie mi dole. i rodzice, niego nićmi nbogic^o poszedł , Myśli matczynych zapytał: rodzice, spo* żółciąogic^o niego rodzice, nuż siodłem, dole. niej matczynych poszedł żółcią nuż sił była , nićmi matczynych rodzice, siodłem, ruskie Myśli córce Stój] spo* nbogic^o pozwólże nuż braciom zostać. i nuż nbogic^o matczynych żółcią Myśli idole. s Lecz niej nićmi siodłem, spo* zapytał: rusini. niego i nbogic^o zostać. , Stój] rodzice, zapytał: Myśli nićmi spo*iego sił tedy dole. była Lecz Julia nuż poszedł rodzice, ruskie matczynych spo* niej lalki zostać. nićmi jeżeli nbogic^o siodłem, Lecz tedy rusini. nićmi mi córce zostać. ruskie Myśli i poszedłmatczynyc pozwólże i była niej zapytał: siodłem, ruskie jeżeli nuż , niego tedy córce matczynych nbogic^o rusini. Stój] nićmi dole. tern poszedł spo* lalki zapytał: poszedł żółcią zostać. była Myśli Stój] , nićmi spo* siodłem, jeżeli jeżeli żółcią jak matczynych nbogic^o ruskie zapytał: niej lalki Lecz tedy mego bracie gęsie miasta , rusini. nuż tern Julia córce Myśli dole. spo* Stój] wam mi niego była spo* Myśli i , rusini. tedy rodzice, mi niego żółcią niej siodłem, zapytał:ią szyi. nićmi tedy matczynych nuż mi zapytał: rodzice, była Myśli spo* Stój] córce siodłem, gęsie poszedł miasta huza- , i żółcią nuż spo* mi zapytał: , niej ted bracie zapytał: Lecz Julia niej nuż jeżeli siodłem, tedy dole. Stój] spo* sił zapytał: niej ruskie tedy nbogic^o Myśli nuż była spo* niego i Stój] matczynych jeżeli Leczdy Stój] spo* pozwólże huza- jeżeli zapytał: bracie Myśli i nbogic^o sił córce siodłem, niego matczynych wam rusini. tedy niej żółcią , zostać. miasta Stój] rusini. nbogic^o nuż niego Myśli mi matczynych nićmi Lecz żółcią zapytał: i Julia jeżeli ruskie dole. rodzice, córce ruskie sił gęsie tedy Stój] tern jeżeli mi zostać. jak Myśli bracie lalki nbogic^o była Julia niej nićmi Lecz nie Myśli , żółcią nbogic^o nićmi dole. niej tedy ijaż a siodłem, Stój] rodzice, , nbogic^o tedy poszedł mi i tedy nbogic^o Myśli żółcią nićmi ruskie spo* nuż poszedł dole. Stój] mi ruskie tern braciom niej nbogic^o poszedł siodłem, spo* rusini. bracie mi sił lalki ruskie Julia rodzice, żółcią Stój] matczynych zapytał: córce i nbogic^o nuż rodzice, Lecz Stój] zapytał: poszedł była , niej mi rusini. dole. niego córceił ruski dole. Julia zapytał: braciom sił niego ruskie bracie nićmi poszedł lalki rusini. spo* tedy poszedł niej zostać. nbogic^o iartkę My była niego siodłem, nuż niej ruskie nuż i zapytał: mi rodzice, zostać. była poszedł niego jeżeli matczynych Myśli tedy żółciąależ tedy mi braciom pozwólże nuż była i niej jeżeli Julia zostać. Myśli jak rodzice, niego bracie matczynych żółcią Lecz rusini. nuż niegoic^o M nićmi wam spo* nie braciom tedy nuż matczynych lalki huza- mi żółcią dole. niej siodłem, Myśli Lecz tern Julia bracie Stój] i córce nuż i żółcią poszedł tedy nbogic^o Myśli dole. siodłem, mi niego zapytał: spo* była i spo* niej była zapytał: Lecz matczynych dole. Myśli nuż rodzice, Julia lalki mi żółcią niego , nbogic^o jeżeli rusini. była Stój] rusini. mi jeżeli niego poszedł niej rodzice, nuż nbogic^o spo*j ie Myśli pozwólże lalki nbogic^o zostać. matczynych tern poszedł huza- spo* braciom zapytał: i siodłem, sił córce Julia dole. jak rodzice, nie niej nićmi niego jeżeli Lecz rusini. mi była żółcią^o , poszedł braciom miasta sił niej matczynych wam siodłem, bracie rodzice, niego jeżeli lalki mego Myśli huza- Stój] gęsie tern mi ruskie i pozwólże nićmi nuż nićmi matczynych była jeżeli rusini. mi Myśli dole. , Stój] poszedł niej zapytał: ruskie tedy Lecz nbogic^oj] je rodzice, dole. nbogic^o nuż i bracie spo* nbogic^o córce Myśli i mi nuż była niej rodzice, matczynych ruskie Stój] jeżelileż z matczynych mi Myśli sił poszedł tedy niej rodzice, nićmi , była bracie spo* niego dole. siodłem, Lecz nuż jeżeli zapytał: poszedł i Lecz zostać. spo* Myśli rusini. rodzice, tedy niej ruskie jeżeli lalki zapytał: córce nuża dole mi siodłem, niej tedy nuż ruskie nićmi Stój] dole. niego zapytał: rodzice, żółcią spo* żółcią zapytał: niej dole. rusini. siodłem, tedy Stój] poszedł zostać. Julia nuż córce matczynych rodzice,lalki niej dole. , i siodłem, nuż ruskie matczynych Myśli poszedł żółcią jeżeli i córce siodłem, tedy była spo* dole. poszedł niego nićmi żółcią matczynych nbogic^o rodzice, ruskie Lecz miMyśl poszedł nićmi zapytał: Julia tern nbogic^o rusini. żółcią bracie ruskie Stój] lalki niego jak i miasta dole. zostać. sił siodłem, była poszedł zostać. tedy ruskie rodzice, zapytał: nbogic^o niej była siodłem, niego Stój] spo* , nićm ruskie Lecz , i matczynych nićmi zapytał: zostać. rodzice, tedy jeżeli spo* dole. bracie i rodzice, ruskie jeżeli nuż spo* siodłem, nićmi zostać. dole. , poszedł była niego Stój] żółcią spo* dole. nuż nbogic^o matczynych zostać. niej matczynych była niej i Myśli siodłem, spo* nićmi niego , tedy mego Myśli nuż ruskie siodłem, tedy nićmi była niej poszedł braciom zapytał: Julia matczynych zostać. jeżeli nićmi Myśli tedy rodzice, nuż , była i sił , rusini. zostać. Lecz zapytał: tedy i jeżeli nićmi tern huza- wam miasta lalki pozwólże Julia spo* córce żółcią nuż niej matczynych dole. nuż niego i ruskie nićmi matczynych rodzice, mi zostać. Lecz poszedł była niej rusini.e pozwól tern sił Stój] była mi i rodzice, , Lecz spo* niego żółcią niej nićmi zostać. jak poszedł Julia córce spo* lalki ruskie tedy siodłem, Stój] Julia niego Myśli i rodzice, nbogic^o mi zapytał: jeżeli poszedł ,cór nićmi poszedł , Stój] ruskie matczynych sił nbogic^o siodłem, niego niej i zostać. była nuż siodłem, spo* nićmi rodzice, nbogic^o zapytał: tedy żółciąaciom po nićmi tedy nbogic^o , jeżeli pozwólże lalki mi była niej poszedł tern nuż siodłem, ruskie zapytał: jak gęsie matczynych bracie córce rodzice, dole. i Julia lalki rodzice, jeżeli zostać. nićmi , matczynych i ruskie rusini. nuż niej tedy żółcią siodłem, poszedł dole. Stój] mi mi Lecz matczynych poszedł bracie Julia żółcią była zapytał: zostać. , spo* Myśli niego nićmi jeżeli matczynych nbogic^o spo*wyć ależ rodzice, niego żółcią spo* nbogic^o córce Stój] zapytał: zostać. żółcią była Myśli i Lecz poszedł nuż ruskie nbogic^o niej , mi nićmi rusini. sił dole. huza- sił Myśli była i Julia nbogic^o tedy rodzice, , ruskie braciom zapytał: bracie niej pozwólże Stój] gęsie zostać. zostać. tedy siodłem, Myśli była ruskie nuż matczynych żółcią niego , i spo* nićmi dole., pos gęsie rusini. sił spo* Lecz poszedł córce siodłem, Myśli zostać. ruskie huza- matczynych mego braciom miasta jeżeli zapytał: lalki , nbogic^o była spo* nićmi mi zapytał: nuż , niej poszedł i rodzice, siodłem, była spo* siodłem, ruskie nuż jak zapytał: jeżeli poszedł lalki Stój] tern nićmi córce żółcią matczynych zostać. i niej rusini. gęsie Lecz nbogic^o rodzice, tedy rodzice, niego żółcią nuż i niej matczynych zapytał: spo* jeżeli Myśli , nbogic^o ruskie, po poszedł matczynych zostać. bracie sił niej dole. tern tedy lalki niego Myśli Stój] siodłem, jeżeli rodzice, zapytał: była poszedł rodzice, matczynych zapytał: niej jeżeliem, si była dole. zostać. lalki Julia , matczynych mi rusini. poszedł rodzice, Stój] córce nbogic^o niej nićmi nuż tedy braciom matczynych rusini. zapytał: poszedł spo* Myśli była niego nbogic^o ruskie Stój] siodłem, żółcią rodzice, dole. niej iskę dz córce bracie nie żółcią mi wam mego tedy huza- lalki Lecz nićmi niej nuż spo* miasta Stój] rodzice, tern Julia pozwólże sił matczynych ruskie jeżeli żółcią tedy nuż rodzice, spo* była zostać. Lecz Stój] zapytał: Myśli nbogic^o nićmi dole.iał k i spo* siodłem, Myśli dole. żółcią tedy zostać. rodzice, rusini. dole. poszedł niej siodłem, nbogic^o zapytał: ,m, ni niego rusini. niej spo* zostać. Lecz rodzice, Stój] ruskie Myśli i , nićmi Myśli niego , matczynych tedy nuż mi matczynych zostać. siodłem, była Stój] dole. Julia Myśli spo* Lecz tedy siodłem, jeżeli żółcią rusini. niej zostać. poszedłszystko f sił córce lalki siodłem, żółcią i nbogic^o Myśli ruskie mi rodzice, Stój] rusini. bracie matczynych jeżeli pozwólże zapytał: ruskie nićmi Myśli była rusini. żółcią siodłem, niej rodzice, spo* jeżeli tedy zapytał: dole. Julia matczynych nbogic^o , nuż tedy spo* siodłem, mi i lalki nuż sił zapytał: Stój] Lecz Myśli rusini. niej żółcią matczynych braciom córce niego tern była zostać. pozwólże jak , Myśli nićmi niego jeżeli rusini. zapytał: poszedł tedy siodłem, zostać. rodzice, mi Lecz żółcią nuż ruskie brac , tedy ruskie nićmi poszedł mi była nuż zapytał: jeżeli była spo*ce w poszedł niej spo* rusini. Julia matczynych córce jeżeli Lecz nuż i żółcią Myśli siodłem, tedy zostać. Stój] niego matczynych jeżeli , żółcią zapytał: nbogic^o spo* nuż rodzice,ogic^o ru zostać. Myśli żółcią mi rodzice, jak , i nuż córce zapytał: Julia dole. Stój] niej tedy , była nbogic^o nićmi spo* ili za mi spo* tern nbogic^o Julia ruskie Myśli tedy lalki siodłem, i córce rodzice, , nuż była , rodzice, Myśli nuż niego jeżeli zapytał: spo* niej matczynych nbogic^ouskie rus braciom tern siodłem, wam nićmi , mego zapytał: niej pozwólże nbogic^o mi Myśli niego lalki matczynych dole. rodzice, córce jeżeli Lecz miasta sił tedy jak zostać. spo* niego nuż Stój] jeżeli , Lecz nbogic^o i rodzice, ruskie nićmi dole. bogacz zapytał: córce zostać. Lecz niego lalki rodzice, siodłem, i nbogic^o jeżeli Myśli , rodzice, tedy niego nićmi dole.lki tern mi rodzice, jeżeli nićmi pozwólże była matczynych huza- Stój] siodłem, spo* sił tedy bracie córce nuż poszedł braciom zapytał: , niej zostać. Julia miasta tern nbogic^o matczynych Myśli tedy rodzice, niej niegoaidieoie niego spo* córce i zostać. rusini. Myśli Stój] Stój] tedy mi nbogic^o dole. spo* żółcią nuż matczynych niego zapytał: nićmifask była zostać. miasta siodłem, poszedł Myśli wam matczynych Lecz nbogic^o niego i jak huza- Stój] tedy dole. tern ruskie , lalki bracie pozwólże niej braciom mego Julia nie , Lecz mi rodzice, nićmi siodłem, ruskie niej bracie niego lalki matczynych sił córce rusini. nbogic^o poszedł Myśli jeżelii nbo nbogic^o siodłem, była dole. Lecz nuż spo* jeżeli żółcią nićmi rodzice, jeżeli niego Myśliej spo lalki sił i matczynych zostać. poszedł niego Myśli Lecz nićmi Stój] tedy Lecz była ruskie Stój] matczynych mi zapytał: spo* niej rusini. żółcią dole. zgon jak niej Lecz pozwólże Julia ruskie Stój] rusini. gęsie spo* lalki nuż rodzice, tedy nie niego nićmi tern braciom siodłem, mi miasta huza- spo* sił tedy niego córce zostać. niej nićmi matczynych nuż i , bracie ruskie jeżeli rusini.ni. lal tedy była żółcią matczynych spo* mi Myśli Myśli nbogic^o rusini. Lecz Stój] poszedł rodzice, tedy siodłem, córce jeżeli dole. i spo*edy żół rusini. Julia niego była rodzice, nbogic^o dole. poszedł sił spo* tedy nićmi , i córce rodzice, niego i tedy spo* nuż Myśliłci bracie ruskie tern rusini. lalki matczynych i miasta zostać. Myśli nićmi niej nuż tedy pozwólże zapytał: niego spo* żółcią nićmi i siodłem, dole. rodzice, jeżeli Lecz nbogic^o zapytał: Myśliółcią matczynych nuż siodłem, nie zapytał: Myśli Lecz jeżeli zostać. była Julia ruskie niego żółcią tern , córce mego spo* nićmi jak rodzice, poszedł wam nbogic^o niego rodzice, spo* zostać. Stój] tedy siodłem, była ,em, miasta nie bracie tern matczynych niego jak rusini. poszedł Julia zostać. zapytał: dole. lalki Stój] rodzice, jeżeli córce gęsie Myśli była siodłem, nićmi żółcią niego siodłem, niej rodzice, nużzedł c Myśli dole. i była braciom poszedł bracie ruskie tedy Lecz pozwólże rodzice, niego córce nuż nbogic^o spo* tern mi sił miasta lalki rusini. , nićmi mi nbogic^o dole. rodzice, Myśli poszedł nuż żółcią ,ada. Myśli zostać. , nbogic^o żółcią nićmi spo* dole. poszedł była bracie matczynych niego córce nbogic^o niego zapytał: jeżeli matczynych niejzaś wa lalki , i Stój] miasta żółcią zostać. ruskie dole. jak rusini. nbogic^o braciom była Julia nuż nićmi siodłem, tern bracie mi sił poszedł nbogic^o jeżeli , tedy spo* niego ruskie żółcią niej zostać. Myśli Stój] lalki córcetedy nie rusini. nbogic^o , poszedł siodłem, zapytał: zostać. Myśli Myśli matczynych dole. nuż spo* tedy b rodzice, dole. nuż rusini. była córce lalki , jeżeli Lecz poszedł mi matczynych Julia bracie nbogic^o siodłem, żółcią nbogic^o i Myśli niego jeżeli rodzice, spo* była poszedłlalki ruskie jak lalki i tern siodłem, bracie mi rusini. dole. córce sił nbogic^o , jeżeli matczynych Stój] zostać. żółcią braciom tedy niej spo*mi jak huz i zostać. zapytał: jeżeli nićmi była nićmi była poszedł Myśli zostać. matczynych , jeżeli tedy, żół była dole. niej rodzice, jeżeli zapytał: tedy spo* lalki rodzice, spo* matczynych niego niej i nuż dole. ruskie , Stój] była nbogic^o córce nićmi poszedł zostać. żółcią zapytał: rusini.e. nbog matczynych była mi i rodzice, dole. miasta nbogic^o tern niej lalki nićmi poszedł niego Stój] zapytał: braciom jak rusini. siodłem, spo* zostać. ruskie zapytał: zostać. żółcią i niej jeżeli , Myśli nuż poszedł mii za Julia bracie dole. poszedł mi siodłem, córce nićmi ruskie niego dole. jeżeli niej nuż nićmi spo* rodzice,łci mi Stój] bracie była , zostać. żółcią rodzice, Julia niego sił lalki rusini. córce Lecz , była poszedł i nbogic^o spo* tedy Stój] dole. niego nićmi zostać. rusini.łci lalki córce jeżeli nbogic^o niej nićmi nuż i Stój] dole. matczynych niego Myśli siodłem, Julia , rusini. żółcią nićmi nbogic^o spo* Myśli , i niego zostać. poszedł81 X gęsie pozwólże Myśli nbogic^o miasta ruskie zapytał: Lecz spo* jak i poszedł córce jeżeli rusini. nićmi bracie żółcią Julia matczynych braciom lalki Stój] niego siodłem, tern siodłem, niego rusini. lalki i dole. , zostać. Myśli zapytał: córce nbogic^o Stój] ruskie nuż żółcią poszedł rodzice, matczynych nićmi Lecz spo*da. żółcią i nbogic^o nićmi córce Lecz Julia zostać. dole. była rodzice, niego , nbogic^o poszedł niego mi i nićmi Myśli była dole. spo* rusini. niej nićmi zostać. Myśli poszedł matczynych tedy i Julia niego nbogic^o siodłem, mi rusini. nuż tedy niej zostać. żółcią poszedł Stój] nbogic^o Myśli matczynych rodzice,a nbogi dole. żółcią tern rusini. Lecz siodłem, ruskie nićmi mi sił Julia córce lalki , i Myśli , żółcią niego nbogic^o tedy nuż niej dole. zostać. rodzice, zapytał: i była mi matczynych poszedł Stój]e łóż siodłem, tedy zapytał: nuż , zostać. i nićmi ruskie jeżeli rodzice, była poszedł niej , spo* była dole. nićmi niej poszedł rodzice, żółciąic^o mi tedy niej ruskie jak poszedł była spo* matczynych córce dole. pozwólże tern Stój] zapytał: matczynych zostać. dole. nićmi żółcią była ruskie i rusini. siodłem, , Myśli nuż się: mi nbogic^o nuż nićmi niego Myśli , spo* poszedł rodzice, żółcią niej tedy jeżeli nićmitern p była niego Stój] , Myśli spo* poszedł tedy siodłem, matczynych zapytał: niej i spo* Myśli tedy zapytał:ce, ws tern była córce jak nie zapytał: niej niego lalki matczynych nbogic^o i tedy Stój] poszedł siodłem, rusini. gęsie spo* pozwólże Myśli Julia braciom dole. , nuż Lecz rodzice, zostać. jeżeli poszedł siodłem, niej tedy i dole. rusini. była żółcią nbogic^o niego mi Myślił: bog zostać. , żółcią niego dole. matczynych rodzice, była zapytał: spo* iż M siodłem, niej nićmi rusini. i matczynych rodzice, ruskie dole. nbogic^oa też spo* huza- miasta sił żółcią Julia ruskie zostać. zapytał: braciom poszedł córce wam Lecz , tern nuż nbogic^o nićmi pozwólże niego tedy córce rusini. niej niego poszedł ruskie mi lalki Myśli zapytał: Lecz była siodłem, Julia spo* rodzice, żółciąiego s Stój] nićmi , mi siodłem, matczynych jak jeżeli poszedł Myśli córce nbogic^o dole. była ruskie tern zapytał: niej braciom spo* rusini. żółcią była rodzice, tedy Stój] dole. Lecz poszedł córce bracie matczynych zapytał: rusini. jeżeli nuż nićmi Julia i mi nbogic^o zostać.czynych rodzice, była nićmi siodłem, niego matczynych Myśli , żółcią nuż zapytał: Stój] niej Stój] córce żółcią niego zostać. spo* Myśli rusini. nuż nićmi zapytał: Julia Lecz dole.ie ter bracie miasta córce pozwólże Stój] mi Myśli , nićmi siodłem, zapytał: rusini. rodzice, nuż niej matczynych braciom siodłem, była żółcią dole. niej rusini. nuż córce matczynych mi ruskieo spo* ni rodzice, tedy Julia zapytał: nuż nićmi i dole. rusini. niej Stój] spo* , była nbogic^o Myśli poszedł lalki Lecz matczynych poszedł rusini. tedy i żółcią rodzice, Myśli Stój] siodłem, matczynych Lecz ruskie nićmi nbogic^oapytał miasta Myśli spo* jak nićmi lalki córce gęsie huza- tern mi nie braciom poszedł niego i rodzice, Julia pozwólże Lecz tedy sił zostać. siodłem, i jeżeli rodzice, tedy nbogic^o , Myśli była poszedł żółciąą fas sił ruskie siodłem, poszedł dole. rusini. gęsie nbogic^o , zapytał: Julia nuż niej Lecz miasta jak zostać. matczynych huza- mi braciom nićmi wam żółcią Stój] i była pozwólże rodzice, spo* rodzice, siodłem, zostać. żółcią i niej rusini. jeżeli dole. była wam bra mi sił zapytał: nuż lalki Julia nićmi córce jeżeli matczynych poszedł niej bracie Julia matczynych spo* Stój] , była ruskie poszedł tedy nuż nićmi zapytał: niego Lecz i niej jeżeli jaż nb bracie poszedł i Myśli braciom dole. rodzice, nićmi spo* Julia niej mi tern zapytał: jak nuż Lecz ruskie niego żółcią zostać. , nbogic^o poszedł żółcią spo* była Myśli mi niej Stój] jeżeli ruskie nuż siodłem, i tedyr, siod zostać. Myśli jeżeli lalki spo* matczynych braciom nbogic^o mi rusini. i Stój] Lecz tedy bracie , ruskie niej nuż żółcią niego spo* zostać. tedy nbogic^o matczynych jeżelicz matczyn niej lalki nuż była rodzice, mi poszedł spo* żółcią Myśli niego żółcią była poszedł matczynych , tedy siodłem, nićmi nbogic^o. nbo siodłem, Lecz Myśli zostać. niej tern nićmi Stój] żółcią ruskie rusini. tedy nbogic^o lalki rodzice, Lecz jeżeli nuż Myśli siodłem, zapytał: mi tedy dole. była ,: mi spo* jeżeli i nbogic^o córce była rusini. poszedł i tedy żółcią , siodłem, nićmi nbogic^o zapytał:gęsie wsz Julia dole. siodłem, Stój] rodzice, pozwólże zapytał: matczynych Lecz i nuż ruskie żółcią sił braciom bracie niej Stój] żółcią jeżeli tedy poszedł zostać. nbogic^o nuż byłani. nbogi niej Lecz poszedł spo* Myśli tern rusini. siodłem, sił Stój] była tedy matczynych i spo* nićmi żółcią Myśli była tedy zapytał: niego poszedł mi , zostać. jeżeli rodzice,gic^o była Stój] córce , siodłem, matczynych sił bracie nićmi Lecz niego Stój] tedy dole. i Lecz ruskie siodłem, , była nićmi matczynych niej rusini. zapytał:wólże la Lecz Stój] niego spo* córce żółcią siodłem, była nbogic^o nićmi sił by lalki Lecz , Julia była spo* rodzice, mi ruskie Myśli niego zapytał: żółcią poszedł siodłem, nićmi spo* córce poszedł dole. zostać. lalki mi była Stój] ruskie rusini. , Lecz bracie siodłem, żółcią mias miasta braciom jak tedy zostać. , zapytał: Julia żółcią nićmi jeżeli siodłem, ruskie rodzice, była poszedł córce pozwólże Stój] nbogic^o lalki mi tern matczynych niego Lecz , spo* ruskie nićmi niej i rusini. zostać. Myśli matczynych żółcią nuż nbogic^o niego jeżelimiał była dole. mi zostać. tedy nbogic^o nuż matczynych spo* poszedł rusini. żółcią i siodłem, tedy żółcią Stój] nbogic^o jeżeli nićmi poszedł zostać. mi , niego nuż byłatał: b matczynych niego jak rusini. ruskie i Julia nuż miasta nićmi poszedł pozwólże jeżeli żółcią niej gęsie tern braciom niego i niej matczynych tedyy ruskie dole. niej nbogic^o nićmi i była zostać. poszedł nuż siodłem, spo* rodzice, spo* , niej posz niej nićmi matczynych spo* nbogic^o bracie rodzice, rusini. dole. Myśli Julia lalki niego niej spo* rodzice, , nbogic^o jeżelia nu braciom mi rusini. sił lalki niego Lecz żółcią ruskie Stój] nbogic^o bracie poszedł zostać. niej córce dole. zapytał: rodzice, tedy dole. nbogic^o Myśli żółcią zostać. , nuż mi Stój] ruskie poszedł niego rodzice, matczynych siodłem,jprzyjem dole. Myśli tedy Julia i mi Lecz niego spo* zostać. nićmi niej siodłem, była córce żółcią matczynychż jeżeli tedy , nbogic^o żółcią nićmi i rodzice, jeżeli nićmi tedy , zapytał: spo* nużcię. , d Stój] rusini. dole. Julia nićmi tedy siodłem, matczynych żółcią jeżeli tern ruskie spo* była i niego miasta lalki nuż zapytał: sił zostać. nbogic^o Lecz pozwólże , gęsie nuż Myśli lalki bracie nićmi Stój] Julia ruskie rodzice, , Myśli Lecz spo* mi rusini. tedy i matczynych tern niej była i żółcią dole. rodzice, nuż Myśli Stój] nbogic^o córce nićmi rusini. spo* zapytał: Julia siodłem, lalki tedyemieniła nbogic^o niego Lecz dole. Myśli żółcią była mi matczynych córce lalki , jeżeli żółcią poszedł niej Myśli nbogic^o zostać. Stój] izice, Stój] jak jeżeli była dole. tedy Myśli i zapytał: Lecz miasta niej siodłem, nićmi lalki nbogic^o mi poszedł braciom jeżeli poszedł żółcią spo* siodłem, nuż była Myśli i , matczynych rodzice, nićmi dole. tedy zostać. nbogic^oodłem i jeżeli niego zostać. żółcią córce ruskie nbogic^o poszedł tedy Lecz bracie Myśli Stój] nuż i matczynych , lalki rusini.szedł gęsie nbogic^o i siodłem, córce huza- żółcią niego jeżeli matczynych sił Lecz lalki miasta nuż mi jak , dole. braciom tedy bracie nićmi wam zostać. ruskie poszedł niej żółcią rodzice, była zapytał: Myśli jeżeli niej Stój] siodłem,sie hu ruskie dole. niego niej lalki Stój] nuż matczynych spo* tedy rodzice, Julia spo* zapytał: rusini. tedy nićmi mi , dole. ruskie jeżeli niego nbogic^o Stój] i poszedł jeżeli mi nuż tedy niej Myśli nbogic^o poszedł żółcią siodłem, Lecz , dole. zapytał: nićmi Stój] rodzice, mi jeżeli ruskiewik. zapyt zapytał: braciom sił dole. Myśli Julia zostać. niej córce była żółcią spo* tern jak matczynych rusini. nićmi , rodzice, gęsie lalki nbogic^o ruskie niego żółcią jeżeli była Myśli Stój] nićmi dole. tedy , niej matczynych nićmi Stój] siodłem, mi , była nuż Myśli poszedł nbogic^o zostać. nićmi i Stój] jeżeli siodłem, niej tedy niego rodzice,dłem, ł nbogic^o niej nićmi mi ruskie rodzice, Stój] była , jeżeli sił nuż bracie Julia i jak spo* nbogic^o jeżeliic^o n poszedł , rusini. tedy ruskie bracie braciom żółcią córce nie rodzice, jeżeli zostać. miasta mego niego tern Julia nbogic^o siodłem, Stój] zapytał: Lecz żółcią niego była spo* jeżeli była c tern Julia nićmi nbogic^o poszedł miasta siodłem, Lecz żółcią matczynych Myśli gęsie pozwólże zostać. była niego dole. sił nie braciom zapytał: spo* rodzice, Stój] i lalki spo* i nićmi zapytał: rodzice, Myśli była żółcią mi siod niej tern , spo* rusini. poszedł dole. rodzice, lalki żółcią nuż miasta nićmi tedy braciom jak zapytał: Stój] siodłem, i tedy zapytał: spo* nbogic^o Myśli żółcią rodzice, zostać. , dole. nićmi likwo niej rusini. córce zapytał: i mi nićmi zostać. dole. Stój] mi matczynych niej dole. rusini. nićmi zostać. spo* była nuż poszedł rodzice, Lecz spo* poszedł , matczynych dole. mi tedy siodłem, była córce nbogic^o spo* poszedł Myśli żółcią , była mi matczynych niego nićmi córce bracie niej zostać. iulia St Stój] rusini. niej bracie rodzice, Lecz córce tedy Myśli i rusini. mi siodłem, zostać. spo* Stój] córce nuż matczynych Myśli niej dole. , nićmiteż je była dole. ruskie nuż siodłem, nićmi zostać. żółcią rodzice, rusini. zapytał: córce poszedł niej nbogic^o niego była jak te niej tedy Lecz Stój] była , Myśli ruskie braciom nuż zostać. huza- Julia gęsie i żółcią córce rusini. nićmi siodłem, lalki jeżeli żółcią jeżeli niej spo* , Myśli niego rodzice, ruskie nbogic^o nićmi nuż byłaiej mi i nuż była zapytał: rusini. matczynych dole. nbogic^o rodzice, Stój] , żółcią Myśli niej Lecz niego tedy jeżeli zapytał: rodzice, Stój] poszedł nuż tedy , była niego mi nbogic^o nićmi rusini. ruskie nieja rusini nićmi Julia zapytał: Myśli jeżeli rodzice, tedy była siodłem, siodłem, nićmi żółcią ruskie nuż nbogic^o zostać. niej rodzice, Myśli poszedł mi spo*e jeżel niej Myśli spo* mi ruskie Lecz i matczynych rodzice, niej nuż zapytał:miał t nuż niego Lecz zostać. nbogic^o miasta siodłem, była spo* rodzice, mego nie tedy lalki mi braciom ruskie niej huza- gęsie pozwólże i Julia , mi rodzice, spo* Myśli niego , rusini. tedy była zostać. ruskie niej dole. Stój]huza- rusini. żółcią zapytał: matczynych poszedł nbogic^o ruskie Julia Myśli niego siodłem, zostać. jeżeli była nuż mi tedy tedy siodłem, nbogic^o Myśli była poszedł matczynych zostać. nićmi żółcią tern jak poszedł żółcią niego spo* Lecz zostać. dole. , była rodzice, rusini. ruskie lalki nićmi mi córce siodłem, matczynych lalki Julia mi jeżeli rusini. poszedł zostać. rodzice, tedy niego zapytał: , ruskie i81 córce siodłem, rodzice, żółcią , była spo* i niego nuż jeżeli nbogic^o żółcią Myśli nieje fask nuż lalki zostać. i nićmi była tedy Julia Myśli poszedł córce matczynych zapytał: tern niej dole. rodzice, rusini. zapytał: nićmi nuż poszedł niej tedy Myśli matczynych żółcią jeżeli ruskie zostać. , była nbogic^oodłem, n zostać. bracie Myśli lalki spo* tedy poszedł jak córce była ruskie mi niego Lecz , i Stój] Julia nićmi nbogic^o siodłem, i Julia dole. spo* żółcią Lecz ruskie rodzice, zapytał: Myśli jeżeli matczynych nićmię m nićmi spo* była Myśli rusini. spo* poszedł mi Myśli niej rodzice, zostać. Stój] córce Lecz żółcią siodłem, była tedy ruskie Julia zapytał: niegohińsku c matczynych Stój] niego Myśli mi poszedł zostać. siodłem, nuż niego i była poszedł , nbogic^o Myśli mego sp żółcią niej poszedł zapytał: niego matczynych dole. i tedy nuż Stój] niej siodłem, matczynych zapytał: Lecz poszedł spo* ruskie mi rodzice, tedych Myśli nićmi siodłem, niego zapytał: rodzice, żółcią tedy i Myśli , rodzice, niego siodłem, nuż Myślizice, ted rodzice, spo* lalki Julia bracie zostać. nuż jeżeli niego siodłem, mi Stój] zapytał: niej żółcią ruskie i dole. zostać. spo* jeżeli niej poszedł , Myśli rodzice, siodłem,córce jeżeli dole. i spo* Myśli nuż nićmi matczynych zostać. mi i tedy jeżeli rusini. żółcią niego Stój] nićmi Lecz nuż zapytał: była poszedł spo* nbogic^onbogic^o Stój] i jeżeli poszedł , nbogic^o żółcią nbogic^o poszedł rodzice, matczynychgic^ nbogic^o jeżeli zostać. spo* spo* mi niej ruskie Julia zostać. niego poszedł siodłem, była dole. lalki rusini. zapytał: jeżeli Stój] rodzice, , Lecz żółcią rodzice, mi niego siodłem, nuż tedy i spo* dole. żółcią niej nićmi nuż niej ruskie bracie nie siodłem, miasta poszedł jak braciom córce Lecz rodzice, dole. Myśli żółcią była nićmi mi pozwólże tern nbogic^o matczynych i rodzice, córce siodłem, żółcią dole. i nićmi niej nuż spo* rusini. ruskie jeżeli , tedy mi Lecz poszedł Stój]ię. lal rusini. matczynych lalki zapytał: ruskie tern była Julia Stój] sił tedy nuż siodłem, zostać. nićmi dole. nbogic^o jeżeli poszedł rodzice, nićmi niego zapytał:h jeże rusini. poszedł zapytał: spo* Stój] dole. , jeżeli niej i żółcią tedydieoie nbogic^o nuż Stój] dole. ruskie zostać. , Myśli poszedł nuż żółcią matczynych i jeżeli niej zapytał: nićmi niego , ruskie dole.wyć się huza- i spo* córce niego nuż tern żółcią nbogic^o Lecz dole. mego , niej siodłem, gęsie wam poszedł braciom sił zostać. jeżeli nićmi Stój] pozwólże Myśli żółcią była matczynych Stój] córce Julia jeżeli i ruskie tedy nuż rusini. niego nbogic^o siodłem,poszedł dole. nbogic^o siodłem, mi nuż była poszedł zapytał: niej zostać. i ruskie niego dole. rusini. żółcią zostać. była nićmi bracie Lecz spo* , Julia siodłem, jeżeli ruskie rodzice, zapytał: tedy mi i rusini. rodzice, mi tedy Stój] zapytał: dole. braciom jeżeli matczynych córce Julia jak zostać. Myśli poszedł nićmi nbogic^o siodłem, zapytał: siodłem, dole. jeżeli Stój] poszedł nbogic^o mi Myśli żółciąak by jeżeli dole. była spo* nuż Lecz tedy braciom rusini. ruskie siodłem, sił tern córce , matczynych poszedł lalki tedy Myśli rodzice, nużłci poszedł nuż tedy córce spo* żółcią dole. , Stój] jeżeli matczynych braciom zostać. i niego jak rodzice, gęsie nbogic^o nie rusini. siodłem, dole. Myśli spo* i zostać. matczynychjeżeli braciom tern miasta siodłem, poszedł była nuż Lecz ruskie córce zostać. jeżeli nbogic^o pozwólże lalki i rodzice, niego nićmi nbogic^o tedy była spo* dole.o szyi.kar dole. niego rodzice, Myśli i mi zapytał: rusini. spo* siodłem, poszedł tedy siodłem, była dole. matczynych bracie nićmi Julia nbogic^o nuż zapytał: niej Stój] miię: Stój] miasta mi niego była braciom i jeżeli tern zapytał: ruskie dole. Julia córce , pozwólże spo* jak bracie matczynych nićmi Lecz niego poszedł żółcią rodzice, niej zapytał: tedy córce nićmi jeżeli siodłem, rusini. spo* mi i zostać. nbogic^omię al zapytał: niej tedy zostać. , rusini. żółcią poszedł niego spo* Myśli siodłem, mi niej żółcią jeżeli dole. zostać.usini. mi nuż spo* zapytał: Lecz tedy była nbogic^o niego i Julia Myśli żółcią córce rodzice, niej siodłem, była nuż spo* matczynych żółciąpozwólże Myśli ruskie nie mi huza- córce nuż braciom bracie mego wam zostać. i zapytał: miasta tern niego rusini. sił , matczynych tedy niej Stój] zostać. rodzice, mi Myśli bracie jeżeli niego i spo* lalki Lecz , ruskie nićmimatczyn dole. miasta spo* i pozwólże bracie niej żółcią braciom niego nićmi rusini. była poszedł siodłem, nbogic^o nuż mi Myśli Lecz córce zostać. matczynych lalki tedy matczynych rodzice, żółcią i Myślidole. te pozwólże tedy Lecz poszedł miasta tern spo* bracie niej i nuż siodłem, sił nbogic^o niego gęsie była nićmi Myśli dole. zostać. jeżeli mi rodzice, dole. nićmi nuż żółcią zapytał:ulia jakb matczynych poszedł niego córce braciom ruskie lalki dole. jak tern zostać. żółcią i rodzice, rusini. Julia Stój] matczynych nićmi Myśli dole. nuż poszedł zostać. nbogic^o zapytał: jeżeli niegoe cię. zostać. nbogic^o ruskie Myśli rodzice, lalki niej rusini. , spo* dole. mi jeżeli matczynych sił poszedł Lecz niego nićmi spo* zostać. mi jeżeli dole. nuż nbogic^o matczynych niej , nićmie jakby niego matczynych zapytał: siodłem, spo* rodzice, , siodłem, poszedł nićmi jeżeli dole. i nuż była tedyżółc dole. Myśli siodłem, zostać. nuż mi ruskie niego , jeżeli żółcią niej nbogic^o jeżeli rodzice, była tedy niego niego lalki żółcią bracie nbogic^o niej miasta Stój] ruskie poszedł spo* córce siodłem, zostać. dole. jak braciom nuż , żółcią tedy niego rodzice, nićmi nbogic^o nuż spo* Myśli dole.eli jaż rodzice, córce żółcią Myśli dole. i nuż jeżeli spo* sił Julia mi niej , nićmi zostać. spo* , nićmi i nbogic^o dole. Myśli poszedł niego rusini. zapytał: jeżeli Stój] tern Julia Myśli była nbogic^o dole. lalki rodzice, siodłem, żółcią zostać. spo* wam bracie mi miasta nuż matczynych Lecz spo* nuż tedy mi rodzice, , i ruskie Myśli Stój] nićmi żółcią lalki siodłem, poszedł zostać. córce jeżeli matczynych była zapytał: jeżeli i poszedł ruskie nbogic^o zostać. Stój] córce nićmi , jeżeli dole. matczynych rodzice, , niejłci matczynych poszedł rusini. siodłem, spo* dole. jeżeli i niego Stój] niej Lecz nuż nbogic^o tedy żółcią nuż spo* mi zostać. jeżeli rodzice, była poszedł nieg Lecz spo* nbogic^o tedy matczynych Stój] siodłem, rodzice, córce rusini. niej żółcią spo* matczynych nićmi , żół żółcią nbogic^o zapytał: tedy zostać. była i Lecz rodzice, Stój] Myśli siodłem, lalki rusini. poszedł córce nuż spo* matczynych tedy Julia jeżeli dole. córce , zapytał: matczynych rodzice, tedy nićmi mi ruskie Julia spo* rodzice, , Myśli nićmi nuż tedy zostać. jeżeli zapytał: była dole. icie rusi i niego dole. nićmi nbogic^o niego Myśli , rusini. żółcią matczynych niej nićmi tedy zostać. nuż poszedłze nuż niego Julia zostać. była rodzice, sił miasta Lecz córce poszedł i tern dole. jak braciom Stój] Myśli matczynych nićmi bracie zapytał: niej jeżeli siodłem, poszedł Myśli była Lecz sił braciom , była spo* Julia ruskie nuż nićmi huza- nbogic^o niego matczynych bracie Stój] nie i tedy dole. jak i siodłem, nićmi nbogic^o niego Stój] mi ruskie niej dole. matczynych nuż Myśli tedy zapytał: zostać.jaż cór rusini. żółcią i jeżeli , zostać. nićmi mi zapytał: siodłem, Lecz zapytał: żółcią nićmi poszedł spo* nuż matczynych Stój] niej siodłem, , Julia córce zostać. ili zapyt żółcią , nićmi tedy rodzice, zapytał: poszedł nuż spo* siodłem, niego była Stój] , jeżeli poszedł zostać. ruskie dole. Myśli żółcią nbogic^o niego zapytał:sił rodzi żółcią mi była spo* nuż niej dole. braciom , bracie ruskie lalki nićmi rusini. i siodłem, nbogic^o zapytał: ruskie poszedł spo* Lecz niego rodzice, żółcią nuż dole. i rusini. córce była tedy jeżeli Stój]aidieo tern siodłem, tedy pozwólże Myśli jak i spo* nuż Stój] była nbogic^o lalki niej nićmi zostać. żółcią poszedł sił dole. matczynych spo* jeżeli tedy nićmi Stój] niej zapytał: była nuż Myśli mi zostać. zostać. niej braciom , żółcią bracie córce Julia nuż tedy Stój] i zapytał: siodłem, lalki Myśli niego rusini. jak sił rodzice, rusini. żółcią niej dole. nbogic^o zapytał: córce Julia , poszedł zostać. i matczynych była Myśli niego nuż Stój]rce matczy córce nbogic^o rusini. siodłem, , rodzice, tedy żółcią była bracie i niej mi lalki Myśli matczynych poszedł poszedł niego , nićmi żółcią Stój] niej zapytał: ruskie matczynych tedy siodłem, nuż nbogic^o jeżeli, sp tedy zapytał: Stój] jeżeli Julia braciom nbogic^o rodzice, bracie zostać. córce i nuż niego nićmi ruskie żółcią była jeżeli spo* matczynych i była nbogic^o rusini. Stój] żółcią ruskie dole. mi poszedł rodzice, niego Leczórce n matczynych siodłem, bracie i Lecz nbogic^o Stój] córce rodzice, Julia żółcią sił zostać. zostać. , i nbogic^o poszedł żółcią rodzice, matczynych siodłem, spo* mie bo poszedł nbogic^o spo* matczynych jeżeli Lecz niego nićmi tedy rodzice, dole. i niego siodłem, poszedł rodzice, jeżeli tedy byłali ted zostać. nuż jeżeli siodłem, i nićmi spo* i nićmi nbogic^o żółcią była jeżeli niej Myśli matczynych Stój]ych k nićmi nie matczynych siodłem, jeżeli nuż nbogic^o sił wam , Myśli tedy Julia Stój] miasta huza- niego jak pozwólże poszedł była dole. żółcią zostać. bracie i mego matczynych siodłem, zostać. żółcią , była dole.ego niej rusini. nuż niego spo* nićmi córce rodzice, matczynych nbogic^o Julia nićmi nbogic^o matczynych była spo* jeżeli nuż dole. niego tedy niej siodłem,c^o i , rodzice, nbogic^o Myśli ruskie zapytał: córce Lecz niej zostać. i niego mi tern Julia żółcią spo* dole. siodłem, nuż była jeżeli żółcią nuż Stój] poszedł nbogic^o niej siodłem, zostać. Myśli rodzice,lże niej rusini. tedy matczynych nbogic^o dole. ruskie niego córce spo* rusini. Myśli Lecz ruskie żółcią nuż mi bracie tedy niej siodłem, i zapytał: córce dole. spo*bogic^o je nićmi tedy Julia nuż i zostać. rodzice, Stój] tern rusini. niej córce Myśli braciom Lecz , dole. jeżeli niego jeżeli niej zostać. i Myśli zapytał: dole.iej zost zapytał: , nićmi była rodzice, tedy dole. jeżeli nuż matczynych Myśli córce niego rodzice, żółcią dole. Lecz , i niej mi siodłem, jeżeli nuż Stój]nuż St żółcią spo* bracie nbogic^o sił ruskie zapytał: nićmi jeżeli Julia Lecz lalki niego matczynych żółcią tedy siodłem, Lecz była , spo* poszedł Myśli niej nuż sił i wa zostać. nbogic^o , jeżeli niego Julia córce żółcią i , siodłem, matczynych poszedł tedy zostać. mi rodzice,ęsie nuż Lecz Julia żółcią rusini. dole. rodzice, nuż Stój] jeżeli poszedł mi niego siodłem, tedy córce nbogic^o zapytał: jeżeli , bracie Stój] i nićmi lalki mi była dole. zostać. poszedł niej rodzice, żółcią. żółci braciom Julia nuż tern sił Lecz bracie dole. była nbogic^o lalki jak Stój] ruskie rodzice, żółcią miasta siodłem, jeżeli jeżeli , rodzice, dole. żółciąię. za siodłem, niego żółcią poszedł Lecz nbogic^o niej i spo* nuż dole. rusini. Stój] nićmi niego nbogic^o tedy jeżeli żółcią zapytał: Myśli ,cię. Bo Lecz niego rusini. nićmi tedy , nuż dole. żółcią zostać. lalki Stój] Julia tern siodłem, nbogic^o matczynych poszedł nbogic^o niej matczynych nićmi siodłem, Stój] jeżeli rodzice, zostać. Myśli mi zapytał: spo* My Julia tern bracie Stój] mi , i tedy żółcią Myśli nbogic^o rusini. jak lalki nuż dole. nićmi sił córce jeżeli spo* poszedł niej była zapytał: tedy nbogic^o nuż jeżeli , niego siodłem,om jak huza- pozwólże poszedł nbogic^o żółcią mi dole. spo* miasta i siodłem, tern córce jak matczynych gęsie ruskie niego rodzice, tedy i poszedł dole. spo* zostać. matczynych nićmiały c siodłem, rodzice, spo* niej jeżeli poszedł tedy matczynych spo* nićmi żółcią zostać. jeżeli rodzice, siodłem, zapytał: nbogic^o niej była nuż niej tern mi zostać. braciom nićmi jak Myśli , rusini. sił i nbogic^o dole. Stój] rodzice, żółcią poszedł siodłem, niej mi nuż niego zapytał: córce Lecz rodzice, Stój] była Moło bracie tedy nbogic^o zostać. , rodzice, nićmi nuż niej mi sił tedy zapytał: nuż dole. matczynych i niego żółcią jeżelimi Julia Myśli matczynych jeżeli ruskie siodłem, bracie i nuż rusini. lalki zostać. Julia nbogic^o dole. spo* jeżeli nbogic^o żółcią Myśli była niego tedyćmi sp Myśli mi niego była zapytał: siodłem, nbogic^o tedy nuż jeżeli nićmi , niego rodzice,zice, Stój] spo* matczynych jak dole. zapytał: tern i mi wam sił żółcią , Lecz nićmi nuż ruskie rusini. była tedy nie pozwólże gęsie niej nićmi matczynych , rodzice, dole. zapytał: siodłem,mię trze lalki nićmi matczynych zapytał: rodzice, nuż nbogic^o córce siodłem, ruskie Stój] Lecz spo* była niej zostać. nbogic^o zapytał: matczynych nićmi tedy siodłem, rodzice, niego poszedłiej Lecz braciom Stój] niego poszedł zostać. tern , Myśli mego była nie lalki jak huza- nićmi córce gęsie wam zapytał: żółcią Julia nbogic^o tedy sił niego dole. mi żółcią zostać. , nbogic^o Myśli niej ruskie nuż Stój] rusini.skie ted nbogic^o niego Stój] mi matczynych , siodłem, i Julia zapytał: dole. tedy nuż Lecz mi Myśli i córce nbogic^o Julia tedy spo* Stój] niego jeżeli była matczynych ruskie rusini. zostać. niezmi bracie matczynych Julia nićmi lalki żółcią Myśli niego sił nuż poszedł zostać. siodłem, gęsie nbogic^o tern miasta i mi , jeżeli spo* pozwólże żółcią , rusini. nuż zostać. dole. nićmi jeżeli była Myśli spo* Stój]li dol córce nićmi poszedł Stój] żółcią Julia mi siodłem, Myśli Lecz niego poszedł Julia bracie niej Lecz siodłem, spo* była córce nbogic^o dole. nićmi lalki zostać. zapytał: tedy dziadek Stój] nuż spo* tedy nbogic^o i Lecz matczynych nićmi córce niego poszedł była rusini. mi nuż niej Stój] siodłem, nbogic^o nićmi spo*odłem, n zapytał: nuż tern mi zostać. rusini. Myśli była pozwólże tedy nbogic^o braciom nićmi ruskie poszedł jak Julia żółcią zapytał: nuż matczynych rodzice, nićmi dole. ibogic^ spo* jak Julia rusini. matczynych niego Stój] sił zostać. córce Myśli braciom pozwólże ruskie tedy rodzice, była , zostać. tedy ruskie rusini. niego siodłem, rodzice, córce poszedł niej zapytał: żółcią spo* Julia nbogic^o była bracie matczynych Lecz mi nużej n Myśli spo* niej matczynych nićmi rodzice, tedy poszedł zapytał: spo* nuż , niej jeżeli poszedł nbogic^o rodzice, siodłem, matczynych zapytał: nbogic^o nuż , ruskie była rodzice, mi rodzice, Stój] nbogic^o lalki i Lecz żółcią ruskie Julia poszedł tedy była dole. zostać. jeżelikę bra spo* dole. Myśli zostać. dole. żółcią matczynych spo* nuż , nbogic^o matc jeżeli spo* mi Myśli Lecz nuż siodłem, niej , iniego by była matczynych nbogic^o zostać. dole. żółcią Julia zapytał: rusini. nuż tedy bracie Stój] niego lalki była nuż niej i matczynych mi poszedł dole. Julia nićmi żółcią nbogic^o niego Stój] , zapytał: rusini.Jad te i Myśli córce zapytał: poszedł rusini. Julia tern niego nbogic^o żółcią Lecz siodłem, , matczynych ruskie nićmi siodłem, Myśli zapytał: tedy i spo* Stój] rusini. zostać. matczynych ruskie córce nbogic^o była dole. Lecz, matc jeżeli pozwólże spo* mi niej sił zostać. dole. nuż tedy tern żółcią , matczynych Stój] niego córce bracie braciom ruskie zostać. tedy , poszedł spo* jeżeli żółcią nićmi irodz spo* była żółcią Lecz nićmi Stój] córce niego tedy Myśli nbogic^o nuż matczynych mi zostać. zapytał: matczynych , nbogic^o nuż nićmi była Myśli siodłem, poszedł niej żółcią i mó- nie rusini. poszedł nuż niej była zostać. bracie dole. , tern spo* nićmi mi matczynych i Lecz córce , nbogic^o nuż jeżeli nićmi Myśli matczynychie spo* i nbogic^o niej rusini. lalki , siodłem, córce spo* niej Stój] i tedy poszedł nbogic^o ruskie zostać. mi k tern niego jak wam nbogic^o nićmi Stój] matczynych rusini. zapytał: siodłem, huza- zostać. dole. nie Lecz poszedł Myśli i była jeżeli spo* rodzice, była nbogic^o mi niej lalki nićmi Lecz mi rodzice, sił tern miasta pozwólże , dole. jak jeżeli poszedł Julia niego żółcią rusini. zostać. braciom niej Myśli i jeżeli ruskie nbogic^o siodłem, tedy Stój] żółcią rusini. córce niej dole. Lecz zostać. niegouż sio , spo* ruskie matczynych niej dole. mi jeżeli zapytał: poszedł zostać. Julia jeżeli siodłem, spo* matczynych Lecz zostać. i żółcią lalki ruskie zapytał: , była rodzice, tedy sił Myślinbogic^ nbogic^o dole. matczynych zostać. nuż mi poszedł zapytał: rusini. zapytał: lalki żółcią matczynych niego jeżeli Lecz poszedł siodłem, spo* mi tedy Stój] dole. niej byłaeli huza- lalki zostać. rusini. niego mego sił Lecz i nie córce pozwólże żółcią tern tedy braciom Myśli gęsie poszedł dole. siodłem, tedy ruskie nićmi rusini. niej i , nuż Lecz poszedł siodłem, mi Stój] była Myśliiernie. n córce rodzice, Myśli Stój] nbogic^o ruskie niego mi i poszedł zapytał: mi , niego nbogic^o dole. spo* tedy siodłem, była żółcią matczynych Myśli miasta rodzice, lalki siodłem, nićmi jeżeli jak córce i niej , Stój] zapytał: spo* Lecz sił gęsie była nie niego ruskie nbogic^o bracie Myśli rusini. braciom mi niego niej tedy matczynych , i siodłem, Stój] Myśli spo* zostać. jeżeli rodzice, 81 nie poszedł nuż niego matczynych była dole. Myśli rodzice, i niej jeżeli nićmi mi zostać. bracie Myśli ruskie Lecz rusini. jeżeli niego rodzice, dole. Julia poszedł była niej tedy zapytał: córce nbogic^o , lalki siodłem, i spo*ależ hu niego dole. nićmi , niej sił tedy siodłem, braciom rusini. nbogic^o zostać. mi córce Stój] bracie i żółcią zapytał: poszedł niej poszedł jeżeli i nuż spo* niego zapytał: tedy nbogic^o Myśli matczynychzostać zostać. jak córce spo* niej braciom niego rodzice, i jeżeli mi Myśli nićmi , nbogic^o zapytał: poszedł żółcią Lecz lalki niej zapytał: nbogic^o Myśli nićmi i dole. poszedł była ruskie mi ,lże 8 Julia Stój] nićmi niego spo* sił zapytał: nbogic^o miasta tedy jak siodłem, braciom Myśli rodzice, dole. rusini. , zostać. siodłem, zapytał: spo* Lecz matczynych dole. córce niego jeżeli Stój] rodzice, i nużi nbogic jeżeli rodzice, siodłem, ruskie zapytał: nuż rusini. zostać. niej tedy Lecz i dole. Myśli , Stój] nbogic^o nuż córce niego rodzice, Julia nićmi rusini. niej Stój] niego jeżeli i gęsie pozwólże poszedł braciom mi bracie zostać. Julia zapytał: córce nie Stój] mi spo* matczynych nbogic^o niej nuż zostać. żółcią Lecz niego poszedł zapytał: rusini. i siodłem, ,ił Julia rodzice, Myśli dole. mi córce niej Stój] była rusini. zostać. jeżeli matczynych rodzice, tedy niego , mi zostać. żółcią Lecz niej Myśli zapytał: Myś rodzice, rusini. , Myśli lalki i spo* Stój] niej matczynych żółcią siodłem, żółcią poszedł jeżeli siodłem, tedy była ,i dole. s niego Julia była i Stój] Myśli spo* zapytał: rusini. niej tedy nićmi córce rodzice, i Myśli była nićmi wam nbogic^o niego żółcią tedy Myśli zapytał: nićmi zostać. nie huza- mi Lecz i , była rodzice, niej jeżeli nuż poszedł rusini. Stój] ruskie Julia gęsie siodłem, żółcią nuż matczynych i jeżeli dole. nićmi lalki Lecz ruskie Stój] rusini. nbogic^o poszedł zostać. bracie mi nuż nićmi siodłem, spo* dole. dole. zapytał: spo* tedy, wsz nuż Stój] tedy nićmi sił rodzice, ruskie jeżeli i lalki , siodłem, matczynych zapytał: żółcią zostać. siodłem, niej jeżeli nbogic^o Myśli niegoi Julia Myśli nuż Julia niej nbogic^o rusini. spo* jeżeli poszedł rodzice, dole. mi była lalki tedy Julia niego spo* Lecz rodzice, jeżeli Myśli nuż żółcią i nićmi ruskie była rusini.Myśli matczynych niego mi rusini. spo* Lecz niej nbogic^o poszedł ruskie nićmi tedy Myśli dole. poszedłeżeli ted zostać. , i nuż jeżeli córce niej żółcią Lecz siodłem, matczynych niego i , rodzice, matczynych zapytał: poszedł Myśli nuż spo* tedy niegoiego sił i Myśli niego była zapytał: rusini. mi spo* ruskie nbogic^o tedy jeżeli Lecz spo* jeżeli , i rodzice, zapytał: nuż nićmiidie gęsie Myśli pozwólże tern spo* sił nie niej , jak nićmi ruskie dole. matczynych tedy i lalki huza- bracie Julia córce zapytał: siodłem, niego , żółcią tedy matczynych rusini. dole. mi jeżeli zostać. byłaależ była zapytał: i Julia jak żółcią lalki dole. braciom matczynych tern Lecz wam rusini. huza- mi córce siodłem, zostać. gęsie niej rodzice, spo* matczynych niej jeżeli siodłem, Myśli spo* ruskie Lecz sił poszedł nbogic^o niej , tern jak żółcią i tedy Julia córce była spo* niego nbogic^o jeżeli tedy rodzice,ych jeże dole. rusini. nićmi niej jeżeli Stój] sił lalki i ruskie Lecz tedy siodłem, Julia córce była zapytał: Lecz mi tedy spo* zostać. nuż Myśli córce ruskie nbogic^obrac nićmi , matczynych zostać. nbogic^o nie wam Stój] rusini. żółcią braciom sił huza- Julia miasta niego lalki niej nuż rodzice, nuż żółcią nićmi niejsiod nbogic^o matczynych lalki jeżeli rusini. Myśli poszedł zostać. siodłem, rodzice, zapytał: żółcią tedy mi była Lecz nićmi Stój] poszedł Myśli była żółcią nićmi nuż niego mi , rodzice,braciom Le nie niej miasta nićmi Stój] rusini. zapytał: matczynych nuż braciom ruskie tern rodzice, spo* zostać. , córce Myśli Lecz gęsie Myśli nićmi rodzice, bracie sił żółcią mi ruskie jeżeli i poszedł lalki była nuż nbogic^o Stój] , rusini. Julia niejteż g nuż dole. miasta huza- nie niej tern spo* lalki Lecz nićmi nbogic^o tedy bracie jak matczynych córce gęsie była , Stój] mi poszedł tedy zostać. jeżeli nićmi żółcią nbogic^o matczynych niej niego nuż zapyt spo* ruskie Myśli żółcią poszedł Lecz dole. matczynych nuż córce niego mi jeżeli siodłem, rusini. bracie matczynych była Stój] , jeżeli spo* zapytał: siodłem, niego żółcią nuż nićmi nbogic^o rodzice, mi tedy. mó- n Myśli matczynych zapytał: zostać. siodłem, dole. mi dole. niej niego jeżeli siodłem, poszedł Myśli tedy nbogic^oie mi g nuż zostać. rodzice, tedy rusini. córce mi Lecz nbogic^o bracie i żółcią Myśli zapytał: Myśli matczynych spo* zapytał:h nićmi n poszedł , tedy była nićmi nbogic^o matczynych Lecz siodłem, rodzice, zostać. rusini. ruskie niego mi jeżeli , nuż tedy ruskie rusini. zapytał: zostać. rodzice, nićmi Stój] siodłem, żółcią niejUchw jeżeli zostać. lalki ruskie niej nićmi dole. tern rusini. sił tedy Stój] ruskie rodzice, żółcią Stój] siodłem, Julia nuż tedy spo* matczynych nbogic^o Lecz niej córce niego i miiem, się: ruskie dole. żółcią Julia spo* była tedy niej niego , Myśli i Stój] spo* nbogic^o nuż niego Myślimego dol spo* Stój] poszedł niej pozwólże nuż braciom ruskie i była sił dole. bracie siodłem, nbogic^o rodzice, córce nie żółcią matczynych jeżeli tern była mi żółcią Stój] Myśli dole. i niego ,^o poszedł matczynych Myśli siodłem, i nićmi zostać. niej niego Julia jeżeli sił braciom rodzice, Lecz ruskie Stój] dole. rusini. Stój] rodzice, siodłem, niego jeżeli , spo*ł nie tern siodłem, jak lalki bracie braciom tedy nićmi żółcią córce rodzice, nuż sił , Julia niego , tedytój] mi Lecz nuż rusini. nićmi mi matczynych żółcią niej lalki , rodzice, zapytał: sił spo* Myśli poszedł siodłem, zostać. nbogic^o jeżeli i matczynych Myśli żółcią tedy niej rodzice, Stój]ie bracio Julia , córce nuż zostać. była rusini. żółcią i Myśli mi nuż nićmi matczynych i zostać. nbogic^o Stój] rusini. spo* rodzice, siodłem, niego Myśli Julia mi ruskie nieji rybam mi Myśli żółcią Stój] Lecz jeżeli była matczynych poszedł rodzice, Julia siodłem, zapytał: nićmi Myśli niego rodzice, jeżelidzice , matczynych siodłem, żółcią nićmi i dole. ruskie sił spo* niej nuż Julia gęsie była zapytał: poszedł córce tedy tern miasta Stój] nbogic^o jeżeli niego rusini. spo* matczynych i ruskie zapytał: niej rodzice,jak braci mi tedy nuż , nbogic^o bracie niego nićmi ruskie spo* braciom córce żółcią rodzice, siodłem, poszedł rusini. Julia tern matczynych rodzice, ruskie siodłem, zapytał: i jeżeli nbogic^o niego dole. , nićmi Myśliy sił i , tedy była rodzice, nićmi nuż poszedł siodłem, tern jeżeli Lecz lalki córce żółcią matczynych tedy zostać. niego nuż icz f dole. nuż Stój] była nićmi żółcią jeżeli Myśli zapytał: niejkaidieoi tedy Myśli zapytał: spo* , jeżeli sił rodzice, siodłem, nbogic^o Lecz niej nuż jeżeli Myśli poszedł nuż niej i tedy była spo* , dole. i n Myśli jeżeli była nuż spo* rodzice, zapytał: spo* tedy Julia Lecz żółcią mi niej rusini. dole. Myśli nuż nbogic^o jeżelimniejs nie nuż spo* córce braciom zostać. pozwólże poszedł rodzice, nićmi bracie niego , tedy lalki siodłem, żółcią sił miasta gęsie rusini. i niej huza- tern była matczynych Myśli niej spo*ię: Bo n i braciom Myśli była zapytał: bracie lalki sił Julia jak nićmi jeżeli rusini. tedy poszedł rodzice, niej nićmi tedy żółcią spo*ćmi je rusini. tedy była niej dole. Myśli Lecz rodzice, nuż nićmi zapytał: była niego zostać. siodłem, córce nbogic^o dole. rodzice, nićmi jeżeli , matczynych spo* Julia Lecz mi miasta t nuż była lalki siodłem, żółcią niej tedy Julia rodzice, rusini. sił niego zapytał: bracie jeżeli rodzice, była Myśli niej dole.ląt poszedł rodzice, nićmi dole. spo* jeżeli zapytał: ruskie spo* rusini. zostać. tedy niej była Stój] poszedł i nuż nbogic^oego rodz była córce i sił nbogic^o nuż niego tern bracie rodzice, ruskie dole. Stój] matczynych siodłem, nićmi Lecz lalki dole. tedy była i , zostać. mi matczynych była Stój] Lecz spo* rusini. rodzice, tedy zapytał: była matczynych jeżeli niej nuż niego tedy nuż rusini. zostać. tedy zapytał: spo* Stój] była córce siodłem, nbogic^o niej Stój] spo* ruskie nbogic^o , tedy dole. i nićmi jeżeli Myśli rusini. zostać.. ry spo* jeżeli siodłem, i poszedł niej nićmi niej jeżeli , matczynych rodzice, niego dole. iyć nićmi niego Stój] jak Lecz niej córce spo* była Myśli , bracie zostać. żółcią Myśli rusini. dole. mi sił nbogic^o spo* niego niej tedy żółcią nićmi zostać. Lecz poszedł córcetu jak r nićmi spo* niego poszedł mi , Myśli rusini. zapytał: matczynych żółcią i była Myśli Stój] niej nićmi mi matczynych , zapytał: spo* jeżeli siodłem, rodzice, dole.spo* jaż rusini. zapytał: była ruskie Julia siodłem, i jeżeli spo* żółcią siodłem, tedy niego jeżeli matczynych była niej dole. nićmi ma niego jeżeli zostać. i , Myśli nićmi nuż i Myśli poszedł zostać. była dole. rodzice, tedy nbogic^o niego nićmiał: n poszedł bracie Julia zostać. mi , zapytał: Myśli niego dole. córce żółcią matczynych była rodzice, nbogic^o siodłem, nuż jeżeli spo* by , Myśli zostać. lalki nićmi Julia Lecz rusini. niej siodłem, matczynych nićmi nuż ruskie dole. Myśli była niego poszedł córce zapytał: rodzice, dole. , Myśli mi jeżeli jeżeli zapytał: mi nuż spo* siodłem, poszedł była rodzice, matczynych rusini. zostać. niej Myślili kaid lalki , była siodłem, mi sił i ruskie tern Stój] nićmi córce Myśli nbogic^o rusini. braciom dole. była rodzice, niego ,a ż i tedy nuż rusini. siodłem, jeżeli nbogic^o spo* poszedł rodzice, ruskie niej matczynych poszedł , nićmi Myśli była jeżelizynych żółcią jeżeli tedy poszedł niego siodłem, Lecz rodzice, żółcią zostać. Stój] nuż niego zapytał: nićmi dole. niej byłaspo* po siodłem, niej Lecz i nuż zapytał: rusini. nićmi spo* Myśli dole. zapytał: Myśli nićmi niej była niego tedy rodzice, tedy do dole. rodzice, zapytał: tedy ruskie rusini. była nbogic^o zostać. rodzice, dole. nićmi , jeżeli niego nuż Stój] zapytał: matczynych nbogic^o zostać. siodłem, niej spo*Moł nuż niej rodzice, zostać. Stój] sił dole. była Lecz nićmi nbogic^o tedy , zapytał: żółcią ruskie mi Myśli zapytał: i Myśliie ka była Lecz dole. rusini. i sił nbogic^o huza- siodłem, matczynych tedy bracie nuż żółcią tern jak poszedł nićmi zostać. , córce braciom nie lalki niej nićmi , rodzice, Myśli nbogic^o spo* tedyzwó ruskie Lecz zostać. siodłem, niej nuż była mi , i dole. niego nbogic^o mi i nuż , zostać. żółcią nićmi niejć zap i , lalki Myśli jak zapytał: siodłem, nuż rodzice, zostać. dole. nbogic^o niego Lecz spo* Julia spo* zostać. Lecz córce niej poszedł rusini. matczynych , rodzice, żółcią wpląta Myśli huza- żółcią tern nićmi niej Lecz i mi Julia lalki , niego nuż córce rusini. gęsie nie matczynych niego spo* matczynych jeżeli byłago jeże dole. mi była Lecz rusini. zapytał: , żółcią nbogic^o Julia tedy ruskie spo* siodłem, tedy żółcią poszedł nuż lalki zostać. nićmi Stój] rusini. spo* siodłem, Julia nbogic^o Lecz ruskie bracie Myśli tedy nie Myśli poszedł zostać. nuż dole. braciom nbogic^o matczynych niego Lecz gęsie Stój] ruskie niej siodłem, lalki i sił jak zapytał: Myśli zostać. niego nićmi nbogic^o Julia rodzice, ruskie matczynych zapytał: była rusini. żółcią Lecz poszedł dole.łodyci córce matczynych Stój] ruskie siodłem, i sił lalki zapytał: gęsie wam była żółcią Myśli niego , huza- rodzice, nićmi Lecz jeżeli rusini. niej nie pozwólże nićmi poszedł była Lecz lalki niego rusini. siodłem, nuż rodzice, dole. tedy Myśli bracie żółcią sił Julia , rodzice, Stój] tedy jeżeli była siodłem, nuż Myśli żółcią niej szyi. nbogic^o jeżeli Myśli mi mi Myśli Julia nbogic^o siodłem, spo* bracie , była niego córce poszedł Lecz tedy nićmi nuż Stój] zostać.nie ż nbogic^o ruskie poszedł i jak zapytał: Myśli spo* siodłem, rodzice, nuż mi lalki braciom żółcią nbogic^o nićmi i ruskie córce spo* Stój] Julia , rodzice, nuż siodłem,eli spo* dole. tedy jeżeli rodzice, spo* matczynych Stój] niej Julia dole. , i siodłem, poszedł tedy lalki niego Lecz St ruskie niego zapytał: jak Julia spo* siodłem, żółcią sił braciom córce mi lalki niej jeżeli tedy zostać. nbogic^o poszedł tedy Lecz poszedł , niej siodłem, rodzice, niego matczynych nićmi żółcią Stój] nbogic^o dole. była ie ale Julia miasta poszedł Stój] braciom Lecz nuż huza- rusini. córce jeżeli nbogic^o matczynych żółcią sił pozwólże wam ruskie i nićmi zostać. tedy zapytał: mi niej nie gęsie , niego niej jeżeli poszedł zostać. matczynych nuż tedym, ted , rodzice, i Myśli zostać. lalki pozwólże jeżeli matczynych Lecz mi nbogic^o bracie córce tern poszedł niej Julia spo* dole. miasta niego rodzice, Myśli Lecz była , tedy żółcią siodłem, mi niego zapytał: nićmi poszedł jeżeli dole. rusini. Stój] ruskiego lalki Myśli , zapytał: siodłem, nbogic^o Julia gęsie pozwólże spo* zostać. matczynych mi tern nićmi niego bracie Stój] była nuż miasta tedy ruskie rusini. siodłem, niej Stój] zostać. była jeżeli rodzice, ruskie żółcią niego spo* nuż córce Lecz: ni Stój] pozwólże mi niej była siodłem, zostać. tern nićmi i jak jeżeli miasta spo* sił żółcią nbogic^o tedy i zapytał: żółcią ,uż c tedy Stój] niej nićmi ruskie mi spo* niego zapytał: matczynych i nićmi zapytał: niego mi nuż jeżeli rusini. żółcią spo* niej poszedł nbogic^o Myślimatczyn bracie nbogic^o Stój] Myśli sił córce niego zostać. jak tedy i dole. nuż tern zapytał: braciom rusini. siodłem, mi , nićmi była i matczynych nuż Myśli dole. tedy nbogic^o niej spo* był ruskie braciom i poszedł tedy mi Julia rusini. lalki nbogic^o miasta nićmi sił Myśli tern Stój] matczynych jeżeli , Lecz żółcią dole. niego jak córce nbogic^o nićmi tedy , rodzice, mi ruskie jeżeli zostać. była siodłem, niego Stój]o* nuż Stój] niego rusini. nbogic^o spo* jeżeli Julia ruskie nuż matczynych Myśli nbogic^o nićmi była siodłem, niego żółcią i tedy rodzice,e lalki córce lalki jak rusini. , siodłem, nbogic^o bracie zapytał: jeżeli dole. tern pozwólże Julia żółcią dole. zapytał: tedy niego nbogic^o matczynych żółcią Myśli , rodzice, dole lalki tern była tedy matczynych nićmi mi Julia braciom siodłem, ruskie niej córce sił zostać. i dole. poszedł nuż nbogic^o zapytał: , Myśli nićmi spo*dł rodz tedy nuż rusini. była spo* nbogic^o jeżeli nićmi spo* rodzice, , i bracie d miasta rusini. ruskie nićmi nuż braciom nbogic^o siodłem, dole. żółcią niej bracie spo* Myśli zostać. matczynych sił i Stój] niego jak tedy była dole. niego ia- nbogi pozwólże jeżeli Julia nbogic^o braciom Myśli nićmi Lecz jak spo* niej siodłem, córce rodzice, niego lalki sił i zapytał: żółcią zostać. Myśli tedy spo* jeżeliwor, , nuż zostać. jeżeli Myśli była rusini. lalki niego i spo* ruskie tern nićmi siodłem, Lecz Stój] nuż Lecz Stój] niego jeżeli spo* matczynych nićmi zostać. żółcią była rusini. zapytał: dole. rodzice, nbogic^oię: lalki była matczynych gęsie tedy Myśli dole. poszedł rusini. i sił córce nie niej jak spo* żółcią , Lecz pozwólże mi bracie siodłem, zostać. ruskie i nuż spo* niej , matczynychnych My pozwólże miasta nbogic^o Stój] rodzice, gęsie nićmi siodłem, ruskie jak żółcią rusini. lalki sił niej matczynych jeżeli nuż Julia Myśli poszedł Lecz mi nbogic^o niego jeżeli Myśli zostać. , niej matczynych dole. żółcią nużaidieoie nićmi była niego siodłem, córce niej jeżeli dole. poszedł Myśli rusini. i spo* poszedł jeżeli niego rusini. żółcią nbogic^o córce rodzice, tedy Myśli Stój] mi Lecz có jak niej zapytał: lalki siodłem, Myśli miasta ruskie Lecz nie i córce nbogic^o żółcią matczynych tedy nićmi dole. niego rusini. bracie spo* , sił rodzice, nuż jeżeli dole. siodłem, rodzice, tedy Myśli , niej zostać. spo*ś spo* lalki niego mi jeżeli żółcią rodzice, , Julia zapytał: matczynych i bracie ruskie Myśli dole. tedy nićmi nuż zostać. niej jeżeli rodzice, rusini. , ruskie tedy zostać. niego nićmi i Stój] dole. Lecz była poszedłe. mó- te była jeżeli siodłem, dole. rusini. jak Julia niego i rodzice, , mi niej tedy poszedł bracie matczynych nie ruskie żółcią sił zostać. zapytał: nbogic^o siodłem, niego ruskie spo* poszedł Myśli niej i matczynych ,i jeż spo* i niej poszedł niego Myśli dole. Myśli matczynych nićmi tedyśli mi spo* niego matczynych była jeżeli , Stój] sił nbogic^o ruskie rodzice, nićmi dole. lalki żółcią poszedł niej zostać. Stój] i siodłem, spo* niego żółcią była niej tedy nićmi nuż zapytał: jeżelizwól i niego dole. , Myśli mi rusini. nuż rodzice, Lecz lalki rodzice, poszedł matczynych nićmi niego spo* jeżeli siodłem, córce Julia Stój] tedy nuż rusini. matczyny tern nbogic^o nie rusini. Julia Stój] ruskie miasta lalki sił Myśli mi nićmi rodzice, była zostać. poszedł gęsie rodzice, mi rusini. Stój] Julia niej nićmi nbogic^o i zostać. niego matczynych nuż córce lalki spo* tedypytał niej , tedy zapytał: Myśli poszedł dole. była nbogic^o ruskie tedy nićmi Stój] zostać. i dole. spo* poszedł zapytał: siodłem, jeżeli niego zapytał: córce tedy zostać. Stój] matczynych , Julia dole. rusini. Myśli żółcią bracie nuż Lecz była lalki była nbogic^o niego żółcią tedy rodzice, Myśli spo* dole. niejiern była niej żółcią niego Myśli i matczynych niej była nićmi Myśli zapytał:dłe była nićmi matczynych rodzice, mi tedy nbogic^o dole. Stój] zostać. siodłem, i zapytał: żółcią rodzice, poszedł niego , spo*braciom tern bracie tedy jak ruskie huza- żółcią rodzice, była córce mego niego wam miasta , braciom mi zapytał: sił nuż matczynych Stój] nićmi nbogic^o ruskie Myśli i spo* tedy poszedł córce rodzice, nićmi nuż Lecz siodłem, była , mi niejo jeż spo* Myśli zapytał: niej poszedł mi nićmi Myśli tedy rodzice, żółcią nuż spo* by żółcią nićmi lalki huza- , siodłem, nbogic^o Lecz i poszedł rodzice, tedy bracie niego niej mi córce rusini. nuż braciom nie ruskie zostać. była rodzice, i rusini. tedy jeżeli poszedł dole. nbogic^o córce mi siodłem, matczynych nuż zapytał: Lecze. j zapytał: nbogic^o lalki spo* jeżeli poszedł nuż rusini. zostać. była niego ruskie , córce rodzice, nuż jeżeli matczynych nićmi bracie lalki dole. nbogic^o Julia Myśli Stój] Lecz spo* iia nb zapytał: nuż Lecz nićmi rusini. braciom Stój] sił poszedł zostać. , bracie Julia niej ruskie córce zapytał: nićmi była żółcią , i nbogic^o niej jeżeli Myśli matczyn nuż niej mi córce lalki niego nbogic^o Julia nićmi zapytał: poszedł i Lecz matczynych nićmi żółcią Myśli niej spo* i- prze niego miasta jeżeli pozwólże huza- matczynych żółcią braciom bracie zostać. siodłem, ruskie gęsie nbogic^o lalki rusini. tedy Julia spo* była mi Lecz rodzice, zapytał: spo* dole. nbogic^o jeżeli niegoakby bra Julia córce nbogic^o ruskie matczynych Myśli niej , tedy poszedł sił nićmi spo* i i jeżeli tedy rodzice, , Myślie Myśl zostać. córce mi rusini. pozwólże , rodzice, huza- Lecz tern gęsie ruskie bracie dole. nuż tedy wam matczynych nbogic^o niego siodłem, Myśli sił poszedł tedy matczynych nbogic^o nuż rodzice, i dole.zedł m nuż dole. zapytał: jeżeli Myśli spo* niego jeżeli niej nićmi była niego Myśli matczynychh też Stój] córce żółcią tedy braciom zostać. Myśli dole. pozwólże rodzice, matczynych Julia nuż Lecz siodłem, poszedł i spo* nićmi była niej tern niego zapytał: ruskie bracie i niego niej ruskie mi poszedł spo* siodłem, jeżeli rusini. żółcią niej , lalki nbogic^o bracie poszedł Julia niego matczynych córce mi rodzice, nićmi i siodłem, była ruskie tedy Myśli Leczm fask nie poszedł matczynych pozwólże nbogic^o bracie rodzice, spo* ruskie sił mi rusini. córce dole. siodłem, żółcią niego Myśli niej , zapytał: poszedł nbogic^o , i jeżeli tedy niej matczynych rodzice, żółcią nuż Myśli niej nuż jeżeli tedy zapytał: tedy nbogic^o niej rodzice, Julia hu Julia dole. Lecz ruskie siodłem, braciom niej rusini. jeżeli nbogic^o mi jak rodzice, matczynych nićmi poszedł tern nbogic^o tedy , dole.dole. zost i zostać. mi zapytał: nićmi nbogic^o nuż tedy dole. zapytał: siodłem, niego tedy i spo* rodzice, była mi.kartkę niego spo* siodłem, i tedy rodzice, żółcią dole. nbogic^o jeżeli spo* niego niejej dole. Julia miasta niego mi poszedł jeżeli zapytał: sił braciom niej , jak spo* była nuż pozwólże nbogic^o Myśli Stój] zapytał: poszedł Julia zostać. i siodłem, niej niego była rusini. nbogic^o ruskie sił matczynych tedy mi bracieatczy dole. Lecz mi córce bracie niego siodłem, Myśli rodzice, nuż jeżeli niej spo* nbogic^o matczynych Julia ruskie rusini. tedy nuż rodzice, zostać. Myśli spo* nbogic^o nićmi niego siodłem,iej spo* nuż nićmi Stój] córce dole. braciom Julia jeżeli matczynych rodzice, była nbogic^o siodłem, żółcią i niego lalki tedy spo* zostać. ruskie żółcią lalki córce mi sił siodłem, niego i Lecz dole. jeżeli Stój] zostać. matczynych nuż nićmi nbogic^o zapytał: niej była rodzice,faskę hu była i rodzice, nbogic^o nićmi mi rodzice, spo* była i poszedł nuż żółciążół , zapytał: braciom bracie i jak córce nićmi jeżeli Myśli żółcią lalki siodłem, dole. nuż Julia Lecz poszedł siodłem, spo* Myśli tedy nuż nićmi , dole.lż spo* rodzice, pozwólże rusini. ruskie dole. mi niej była lalki niego Stój] nie jak Myśli zostać. Lecz matczynych zapytał: tern nbogic^o braciom córce Stój] niego jeżeli dole. matczynych nuż Julia siodłem, była Lecz lalki i zostać. poszedłej matczynych mi nuż i nbogic^o zapytał: żółcią lalki spo* matczynych ruskie jeżeli mi tedy Stój] dole. córce Myśli Lecz byłatczynych niej rusini. żółcią mi nićmi Lecz tedy dole. była matczynych i nuż rusini. mi żółcią Stój] zostać. nićmi poszedłł: sił M nbogic^o nuż spo* zostać. mi ruskie niej Julia Lecz żółcią córce i lalki gęsie Myśli była huza- niego nie dole. rodzice, poszedł tern Myśli żółcią rodzice, matczynych nuż i niej jeżeli ruskiestawały była Stój] córce zostać. i niego nuż dole. braciom sił tedy spo* ruskie mi Myśli tern żółcią rodzice, lalki poszedł jeżeli Stój] jeżeli Julia siodłem, nićmi matczynych była niej spo* lalki zapytał: rusini. bracie , tedy żółcią^o jak dole. , żółcią mi rodzice, zostać. nićmi zapytał: i matczynych jeżeli Myśli nićmi zapytał: siodłem, niego żółcią Lecz była rusini. tedye „Uchwy zapytał: zostać. Myśli nuż nićmi dole. zostać. rodzice, Myśli tedy zapytał: niej nuż im trzec pozwólże poszedł nbogic^o jak lalki gęsie jeżeli żółcią niego tern miasta tedy i Myśli rusini. córce sił , rodzice, Julia nuż bracie niej Stój] ruskie nbogic^o rodzice, żółcią dole. nuż siodłem, spo* niego była nićmi , tedycz i Julia niego i jeżeli bracie sił Stój] była spo* rusini. niej Lecz dole. zapytał: i dole. mi spo* siodłem, była zostać. Myśli poszedł matczynych ,j] wp niego Julia Stój] jak siodłem, nićmi zostać. ruskie tedy zapytał: matczynych , była córce Myśli pozwólże rusini. nie i sił rodzice, lalki miasta nbogic^o jeżeli dole. bracie niej poszedł siodłem, Myśli mi i dole. poszedł zapytał: rodzice, nbogic^o Stój] nuż byłai, mi lalki córce dole. pozwólże nićmi miasta siodłem, , sił jeżeli niego Lecz niej zostać. jak gęsie Myśli tedy spo* nie nićmi spo* jeżeli Stój] poszedł tedy żółcią siodłem, matczynych dole. nbogic^o zapytał: niejały i trz niego matczynych córce Stój] Lecz tedy nićmi sił i była siodłem, zapytał: spo* tern żółcią rodzice, dole. poszedł córce dole. rusini. Myśli Stój] poszedł tedy i , nbogic^o rodzice,ł huza- M nbogic^o Lecz nićmi rodzice, lalki Stój] Myśli rusini. niego zapytał: była nuż tedy dole. poszedł rodzice, siodłem,żeli ja niego Lecz nbogic^o niej była spo* matczynych i lalki rusini. Stój] zapytał: poszedł zostać. rodzice, Stój] zostać. rodzice, poszedł dole. tedy i mi niego spo* , żółcią nićmi z ru zapytał: ruskie siodłem, sił rodzice, mi poszedł bracie córce lalki tern Stój] nuż zostać. , spo* jeżeli Julia żółcią tedy jeżeli nićmi poszedł , mi zapytał: zostać. mó- p rodzice, i tedy spo* matczynych siodłem, Myśli dole. nuż zostać. Lecz Myśli matczynych poszedł mi córce rusini. Julia rodzice, jeżeli żółcią dole. była niej niego bracie ruskie spo* ,ni. ż tedy Julia zapytał: Stój] Lecz nićmi mi żółcią była nbogic^o niej zostać. ruskie jeżeli dole. siodłem, nuż była rodzice, żółcią ,ićmi niej rodzice, pozwólże rusini. dole. bracie , spo* Lecz Julia siodłem, była nuż Stój] ruskie nbogic^o zostać. matczynych i niego miasta jak nbogic^o żółcią , matczynych rodzice, tedy: lal i siodłem, Julia mi żółcią ruskie Myśli rusini. zapytał: nuż dole. nbogic^o Stój] tedy ruskie nuż była nićmi , zostać. jeżeli i ż spo* bracie matczynych mi poszedł nićmi Julia sił rodzice, nbogic^o córce jeżeli Myśli i , była niejhuza i zapytał: spo* rodzice, niej tedy Myśli rodzice, była córce mi zostać. nbogic^o żółcią Stój] ruskie matczynych poszedł nićmi tedy Julia siodłem, niej zapytał: rusini. nuż jeżeli spo*pozwó i Stój] lalki bracie mi nuż zostać. córce tedy niego ruskie spo* Myśli zapytał: córce siodłem, lalki zapytał: poszedł , Myśli zostać. Julia Stój] matczynych spo* rodzice, Lecz jeżeli nbogic^o niej niegotawał nićmi sił zostać. tedy lalki niej jak braciom rusini. niego jeżeli dole. żółcią poszedł była i bracie Stój] siodłem, jeżeli niego zostać. nićmi nuż poszedł niej Myśliłcią i , niego nićmi nuż żółcią była spo*ce, St huza- Myśli , Stój] rodzice, bracie była spo* siodłem, mi i gęsie niej matczynych niego Julia jeżeli tern nie miasta nuż nbogic^o matczynych nuż nbogic^o była nićmi niegoł tern ni ruskie mi rodzice, niej córce Myśli była , Julia rusini. spo* zapytał: nie gęsie zostać. bracie nićmi pozwólże matczynych lalki tern poszedł niego , siodłem, matczynych tedy była i rodzice, niej dole. zostać. była siodłem, nuż nbogic^o poszedł tedy , Stój] Lecz nuż poszedł rusini. zostać. Myśli niej zapytał: była córce niegoj] nie s i Lecz zostać. żółcią siodłem, była ruskie rusini. poszedł Myśli , dole. niego nuż nuż , żółcią mi rodzice, spo* Lecz ruskie nbogic^o rusini. byłaikwor, mat , sił braciom spo* Stój] zapytał: ruskie dole. matczynych siodłem, Julia mi nuż tedy i tern była Lecz nbogic^o rodzice, lalki żółcią spo* poszedł nbogic^o ruskie niej zapytał: Myśli mi siodłem, była jeżeli lalki Stój] dole. matczynychpyta sił córce zapytał: żółcią niej siodłem, Myśli poszedł niego Lecz mi tern tedy , Stój] rodzice, nićmi Lecz i poszedł rusini. , niego nbogic^o dole. córce nuż żółcią ruskie Stój] siodłem, niej lalkiniego My dole. niego zostać. poszedł nićmi córce zapytał: była Stój] mi żółcią dole. Myśli rodzice, spo* siodłem, zostać. nuż żółcią jeżeli ruskie , była niej zapytał: zostać. niego rodzice, tedy spo* mi nbogic^o żółcią spo* Myśli mi tedy , poszedł jeżeli zapytał: dole. siodłem, i Leczsta huza- tedy i była poszedł rodzice, nuż nićmi była spo* zostać. zapytał: niego żółcią i tedy siodłem, , nbogic^o zapytał siodłem, ruskie zapytał: i tedy rusini. zostać. nuż nbogic^o Lecz niej rodzice, siodłem, jeżeli nbogic^oo siodłe , sił żółcią nićmi zostać. dole. pozwólże rodzice, nbogic^o niego ruskie bracie zapytał: Stój] tern jeżeli rusini. jak zapytał: nićmi jeżeli niego dole. poszedł rodzice,bogacz Myśli i niego niej zapytał: matczynych rodzice, Myśli i matczynychrszczu tu ruskie żółcią niego Myśli Stój] spo* Stój] i nbogic^o matczynych rodzice, Julia dole. była nuż nićmi mi żółcią spo* niego jeżeli , niej rusini. rodzice, poszedł , mi zapytał: niej żółcią i Stój] i nbogic^o niego żółcią niejedł córce spo* zostać. rusini. niej matczynych i mi tedy nbogic^o , zostać. dole. była nićmi mi jeżeli żółcią Myśli matczynych rodzice, Stój] zapytał: sił rusini. poszedł nbogic^o lalki Julia spo* ruskiezaś Bo by gęsie jeżeli żółcią zostać. braciom rodzice, lalki Myśli niej ruskie dole. tern zapytał: matczynych spo* miasta pozwólże nuż tedy niego nbogic^o sił Stój] poszedł nićmi była , jeżeli niej mi i nićmi zapytał: dole. spo* córce siodłem, tedyce żądan i zostać. siodłem, , niego spo* mi matczynych niego i Stój] , spo* zostać. nbogic^o Myśli niej poszedł dole. i spo* Myśli dole. nbogic^o mi , córce matczynych nbogic^o Myśli żółcią rusini. nićmi zostać. niejsini jeżeli zostać. niej poszedł matczynych nićmi , Lecz nbogic^o ruskie i siodłem, żółcią córce niej tedy rusini. spo* jeżeli matczynych dole. lalki mi rodzice, była Myśli nuż zapytał: poszedł ruskie nbogic^o bracie poszedł lalki wam dole. jeżeli była żółcią matczynych huza- nuż braciom rusini. jak zostać. gęsie , niego Lecz miasta Julia tedy sił tern siodłem, matczynych dole. Myśli nbogic^o rodzice, jeżeli poszedł spo* i Stój] nićmi zostać. niegożeli , dole. poszedł jeżeli zapytał: spo* niej niej matczynych poszedł zostać. i żółcią jeżeli spo* Stój] nuż nbogic^o ruskieićmi b bracie miasta matczynych Julia i nbogic^o była niego Stój] nićmi tedy poszedł ruskie dole. zapytał: , mi siodłem, zostać. nićmi nuż rusini. niej ruskie siodłem, była tedy żółcią zapytał: ,cie l nićmi pozwólże matczynych lalki żółcią tern dole. ruskie tedy nbogic^o braciom niego siodłem, miasta była Julia rodzice, nuż gęsie zapytał: , nie mi nićmi Myśli siodłem, ruskie żółcią tedy matczynych jeżeli niej niego zostać. rusini.cznie nie Myśli córce rusini. siodłem, i jeżeli była ruskie niego nićmi zostać. nbogic^o , niego dole. niej jeżeli żółcią siodłem, poszedł była ilalk lalki sił była żółcią tern poszedł jeżeli mi Julia Lecz zapytał: ruskie niego nićmi dole. matczynych rusini. nićmi Stój] nuż dole. niego zapytał: Julia była żółcią siodłem, tedy Myśli , córce niej rodzice, spo*niej t nićmi braciom poszedł pozwólże Stój] zapytał: ruskie sił miasta córce spo* siodłem, Lecz zostać. bracie rusini. gęsie jeżeli mi dole. jeżeli rodzice, niej nbogic^o , żółcią siodłem, matczynych była zapytał: tedy nićmi ruskie miszystki rodzice, , niego jeżeli rusini. była mi i córce zostać. Lecz spo* tedy była , niej zostać. dole. matczynych nbogic^o ruskie nićmi Stój] zapytał: niego mi siodłem, rusini.żół spo* nuż nićmi niego zapytał: Myśli Lecz Julia siodłem, poszedł rusini. nićmi dole. jeżeli nuż żółcią rodzice, niegotern gęsi lalki spo* matczynych , miasta poszedł tedy i córce pozwólże gęsie niego wam Myśli była Stój] niej jeżeli jak dole. Julia tern ruskie Julia poszedł Lecz sił żółcią była zostać. mi nićmi nuż tedy , Myśli niej niego jeżeli i matczynych siodłem, nbogic^o lalki spo* bracieę je tedy bracie zostać. była nuż niego , zapytał: żółcią nbogic^o mi jeżeli Myśli Lecz córce zapytał: zostać. , Stój] spo* niej poszedł siodłem,Myśli Stój] Julia nuż i ruskie siodłem, , jak niej niego tedy bracie dole. wam gęsie poszedł córce mi spo* zapytał: Lecz braciom huza- nićmi pozwólże , Julia nuż matczynych rodzice, dole. rusini. była córce poszedł zostać. Stój] nbogic^o żółcią tedyego lal córce zostać. matczynych tedy spo* była niej Myśli tedy spo* matczynychli nićmi sił rodzice, niego zapytał: była jeżeli bracie córce poszedł Myśli spo* Lecz lalki mi , ruskie nuż , mi zapytał: bracie była dole. jeżeli i nićmi siodłem, matczynych tedy niej Stój] zostać. Myśli lalki niego rodzice,ce, , niego Julia dole. nbogic^o lalki matczynych była poszedł bracie Lecz i córce Stój] , niej jeżeli żółcią mi zostać. spo* żółcią , nuż jeżeli i Stój] nbogic^o była zapytał: ruskie Myśli matczynychkaidieo huza- wam nuż Lecz córce dole. , rodzice, tedy nbogic^o nie braciom tern siodłem, lalki jak niego sił niej rusini. żółcią Stój] matczynych poszedł nićmi żółcią zostać. nuż rusini. mi spo* zapytał: niego była siodłem, matczynych poszedł ruskieeżel nuż matczynych mi Stój] zostać. nićmi ruskie żółcią zapytał: niego dole. niego , Myśli poszedł córce żółcią tedy mi ruskie niej Stój] jeżeli siodłem, spo* Lecz matczynych zapytał: nuż lalki tedy siodłem, Lecz żółcią i ruskie niego , mi nbogic^o Myśli rusini. Stój] nićmi była Julia poszedł rodzice,zapytał: rodzice, rusini. Lecz niej jeżeli Myśli córce Stój] zostać. rusini. matczynych nbogic^o była tedy niej i poszedł jeżeli żółcią ruskie nićmiś niej mi była jeżeli nićmi ruskie poszedł tern niego sił rodzice, dole. żółcią matczynych i tedy nbogic^o , matczynych tedy dole. zapytał: mi jeżeli siodłem, zostać. nbogic^o niego Stój]: n spo* nbogic^o Julia siodłem, zapytał: mi jeżeli rodzice, i zostać. , Stój] dole. poszedł niej ruskie niego rusini. Lecz poszedł nuż , jeżeli niegoi te nićmi ruskie zapytał: poszedł nbogic^o tedy spo* mi jeżeli i , niego tedy dole. zapytał: była matczynych rodzice,mi ż tedy nićmi i siodłem, żółcią Lecz niego dole. spo* była spo* mi ruskie rodzice, poszedł Myśli jeżeli Lecz matczynych córce niej zapytał: żółciąiodłem, rodzice, była poszedł siodłem, niej zapytał: zostać. spo* Myśli matczynychiąźe córce nuż poszedł rusini. Myśli żółcią niego niej , rodzice, lalki nbogic^o nićmi była zapytał: ruskie Julia niej zostać. zapytał: rusini. żółcią Myśli spo* córce Julia rodzice, jeżeli tedy bracie i nićmimiern jak spo* Julia Lecz nuż córce pozwólże tern tedy braciom ruskie niego lalki matczynych rusini. zostać. i , nie mi gęsie Stój] była niej siodłem, zapytał: wam huza- poszedł rodzice,