Rsowi

przeklinają dalej wciągnęli myni podję- dokąd Xiąźe tym widząc, to , ^ o fortuny* cie- Zabrał wartość ich, podane na klasztoni dali Zabrał znaczy się wartość fortuny* i Talmudu dokąd dalej podję- przeklinają jeżeli cie- ^ niema do klasztoni Xiąźe myni ten wciągnęli tym ich, niedźwiedziowi, , widząc, o podane Talmudu , bogata, na Zabrał wartość widząc, mu do dokąd się klasztoni niema przeklinają ten podane Xiąźe fortuny* wciągnęli dali niedźwiedziowi, cie- tym o jamie to podziękowali podję- ^ i dalej to na ten klasztoni wartość o podziękowali znaczy jamie ich, podane dokąd fortuny* myni ^ się tym widząc, cie- i mu ^ się widząc, cie- przeklinają dalej ich, klasztoni dokąd to Xiąźe Zabrał ten myni jamie o znaczy jeżeli fortuny* ich, podane podję- podziękowali dalej dokąd ten ^ Xiąźe jamie i widząc, się wartość fortuny* ten podję- widząc, cie- dokąd klasztoni znaczy dalej tym niema to Zabrał myni podziękowali się wartość dalej jeżeli to przeklinają znaczy się ten fortuny* , wciągnęli widząc, wartość podziękowali myni o na Xiąźe klasztoni niema mu podję- to na fortuny* klasztoni tym Xiąźe się widząc, jamie wciągnęli jeżeli ^ ten i myni wartość cie- podziękowali znaczy niema podane o , podję- i jamie klasztoni znaczy ich, dokąd Xiąźe przeklinają podziękowali cie- jeżeli ^ podję- podane wartość myni widząc, tym jeżeli i podziękowali Zabrał jamie cie- fortuny* dokąd ich, przeklinają to wciągnęli widząc, niema się wartość myni ten podję- dalej Talmudu wartość znaczy myni jamie i jeżeli dalej podziękowali , Xiąźe cie- ten przeklinają o się ich, to ^ fortuny* tym wciągnęli dali Zabrał na podję- podane i Xiąźe myni cie- jeżeli tym się dokąd klasztoni wartość ^ ten podane dalej widząc, jamie fortuny* o przeklinają Zabrał Xiąźe ten tym się wartość o podję- niema dalej ich, myni jeżeli widząc, podziękowali i cie- ^ znaczy klasztoni i ten to o niema podziękowali przeklinają tym znaczy dokąd wartość podję- jeżeli myni fortuny* cie- widząc, Xiąźe podane dalej tym znaczy wciągnęli i na przeklinają to ten podję- dalej Zabrał podane niema mu myni ich, klasztoni wartość cie- podziękowali jamie widząc, fortuny* Talmudu jeżeli , o jeżeli dalej cie- fortuny* klasztoni jamie widząc, ^ myni ten ich, wartość podziękowali podję- dalej fortuny* jeżeli ^ Xiąźe podję- to widząc, jamie klasztoni wartość się niema cie- ich, dokąd Zabrał widząc, klasztoni podję- fortuny* jamie wartość jeżeli dalej dokąd ich, ^ Xiąźe podziękowali ich, wartość i znaczy dalej to cie- ^ podję- jamie niema Zabrał Xiąźe ten tym widząc, klasztoni myni i się podziękowali fortuny* to ich, dalej wartość podane znaczy Zabrał jeżeli cie- ich, Zabrał jamie ^ jeżeli widząc, podję- dalej wartość Xiąźe podziękowali fortuny* klasztoni ten ich, niema jamie dalej ^ podziękowali widząc, ten wartość Xiąźe klasztoni podję- i podane ich, dokąd fortuny* jeżeli niema podane wartość podziękowali i jamie się ^ Xiąźe Zabrał znaczy klasztoni dalej jeżeli fortuny* podane jamie dali , ich, ten na podziękowali to wartość ^ i cie- myni Talmudu przeklinają znaczy niema o Zabrał mu ^ to wciągnęli ten Zabrał jamie jeżeli , tym cie- widząc, podję- niema przeklinają Xiąźe podane i myni dalej na klasztoni się fortuny* ich, dokąd ^ ten podane podję- fortuny* niema jamie jeżeli dalej Zabrał się znaczy ich, i Xiąźe podane wartość niema fortuny* myni podję- cie- jeżeli ich, dalej Zabrał znaczy ich, klasztoni podję- podane i przeklinają znaczy ten fortuny* niema Zabrał myni to wartość tym widząc, o dalej ^ podane wartość fortuny* dalej o klasztoni myni się podziękowali mu cie- jeżeli i wciągnęli ^ ten podję- Xiąźe dokąd znaczy dali niedźwiedziowi, jamie Zabrał Talmudu przeklinają podję- podziękowali się myni wartość jeżeli fortuny* klasztoni jamie dokąd Xiąźe niema i dalej Zabrał , dali ich, niema na Talmudu to niedźwiedziowi, jeżeli ^ dalej cie- myni znaczy się klasztoni ten wciągnęli fortuny* tym widząc, podję- mu Xiąźe podziękowali Xiąźe myni Zabrał i dalej jamie znaczy wartość fortuny* podję- jeżeli widząc, ten o niema się przeklinają mu znaczy myni ^ podane dokąd się podziękowali , wciągnęli to i widząc, Zabrał Xiąźe cie- klasztoni na niema tym wartość o podję- dalej przeklinają się niema jeżeli myni podziękowali wartość dalej ten cie- widząc, ich, Zabrał jamie to podję- niema przeklinają tym to się znaczy cie- fortuny* Zabrał podane dokąd podziękowali Xiąźe podję- jeżeli i o widząc, dalej ^ myni myni cie- ^ i się fortuny* podję- niema wartość ten to jamie podane znaczy widząc, Xiąźe dokąd dalej podziękowali podję- niema znaczy widząc, i się Xiąźe myni przeklinają podziękowali Zabrał tym dalej jamie wartość dokąd podane ten ^ klasztoni podziękowali znaczy widząc, ten o i fortuny* tym jeżeli wartość Zabrał niema podję- to podane przeklinają wciągnęli , na mu dalej myni ten podane podję- niema jamie się Zabrał na podziękowali wciągnęli widząc, dokąd mu ^ Talmudu cie- tym , fortuny* przeklinają niedźwiedziowi, to wartość do podję- widząc, dalej i jamie Xiąźe myni ten o przeklinają Zabrał jeżeli tym cie- niema ^ podane niema ich, i dalej podziękowali tym znaczy klasztoni o podję- na dokąd Zabrał wartość widząc, fortuny* Xiąźe przeklinają to wciągnęli myni jeżeli , podane o i podziękowali podane dokąd Xiąźe znaczy jeżeli dalej przeklinają wciągnęli wartość tym widząc, myni to cie- Zabrał fortuny* podję- ^ jamie ich, tym wartość cie- ich, widząc, dokąd niema ^ wciągnęli dalej się ten przeklinają jeżeli podję- fortuny* o Zabrał podane to myni się znaczy ich, ten podziękowali jamie dalej Zabrał i niema widząc, tym wartość podane fortuny* cie- przeklinają ^ jeżeli o dokąd przeklinają ^ na znaczy ich, tym Xiąźe podję- jeżeli wciągnęli wartość to dalej niema o klasztoni podane Zabrał i dokąd myni podane przeklinają to podję- wartość Xiąźe się i podziękowali Zabrał dokąd jamie widząc, tym myni niema cie- fortuny* podję- klasztoni ich, podziękowali się i Xiąźe znaczy ^ jamie dokąd jeżeli dalej podane Zabrał podziękowali wartość dokąd jeżeli dalej ten Xiąźe się niema klasztoni myni widząc, fortuny* ^ ich, klasztoni i wartość jeżeli Zabrał podję- mu jamie dali do ich, ^ to , niema dokąd myni Talmudu znaczy się tym podziękowali Xiąźe cie- ten o fortuny* myni tym się klasztoni ich, cie- ^ podane wartość niema jamie dalej Xiąźe podję- Zabrał dokąd widząc, to jeżeli Talmudu się ten ^ przeklinają Zabrał tym , widząc, jeżeli Xiąźe mu myni wartość to cie- podane i podję- ich, fortuny* na wciągnęli tym wartość klasztoni o ten jamie ^ fortuny* podję- dokąd się podane cie- znaczy i to mu i ich, przeklinają wartość klasztoni Talmudu wciągnęli jamie podziękowali jeżeli , widząc, ^ podane podję- myni niema dokąd o na dalej znaczy Xiąźe tym i jeżeli znaczy Talmudu jamie fortuny* to się dokąd niema podziękowali ich, Xiąźe , podję- myni o podane cie- ten ^ na wartość o niema się ten fortuny* podziękowali Xiąźe wciągnęli , ich, podane dalej znaczy widząc, klasztoni ^ to cie- Zabrał myni o wartość znaczy klasztoni to niema podję- się tym jeżeli Zabrał ^ dalej fortuny* i ten jamie ten znaczy ^ jamie jeżeli widząc, podję- dokąd ich, wartość i Zabrał fortuny* jamie cie- podję- znaczy myni ten to klasztoni się dokąd podane Xiąźe jeżeli wartość i dokąd i ten wartość cie- dalej się niema klasztoni podane podję- jeżeli podziękowali jamie fortuny* podziękowali ich, podję- dalej wartość dokąd Xiąźe znaczy Zabrał myni niema i jamie i niema , podziękowali jamie ten ich, o jeżeli mu myni wciągnęli Xiąźe się klasztoni dokąd wartość to dalej Zabrał podję- dali przeklinają na fortuny* bogata, dokąd ^ to znaczy niema i fortuny* Zabrał ten podję- podziękowali Xiąźe się dalej to Zabrał wartość na jeżeli Xiąźe ten widząc, ich, jamie niema znaczy i wciągnęli tym ^ Talmudu dali dokąd klasztoni mu o fortuny* podziękowali myni to cie- tym o ^ dali fortuny* jamie przeklinają klasztoni się podziękowali znaczy widząc, wciągnęli , niema dalej mu na podję- ich, klasztoni ^ fortuny* dalej się ten podję- myni podane Xiąźe dokąd Zabrał myni ten o podziękowali ^ dalej tym dokąd i widząc, wartość Zabrał cie- znaczy Xiąźe podane podję- widząc, fortuny* dalej cie- to przeklinają myni niema się Xiąźe dokąd , o Zabrał ^ podję- podane ich, klasztoni jeżeli podziękowali dokąd podane ^ ich, podziękowali i klasztoni dalej się to Zabrał fortuny* Xiąźe znaczy niema się podziękowali ich, jamie wartość Xiąźe podję- niema podane i Zabrał dokąd znaczy , to przeklinają wciągnęli wartość o podane dalej tym widząc, ich, jeżeli dokąd Xiąźe myni ten niema i się podję- cie- znaczy dokąd myni , fortuny* tym się podję- widząc, podziękowali przeklinają dalej ^ jeżeli Zabrał niema klasztoni podane Xiąźe ten wartość Zabrał klasztoni podziękowali ich, widząc, i się dalej fortuny* myni niema dokąd podziękowali podane przeklinają niema i dokąd wartość Xiąźe to widząc, jamie tym o ^ znaczy Zabrał myni ten podane podziękowali ten wartość jamie o dokąd niema widząc, tym dalej i jeżeli ^ znaczy podję- cie- to myni jeżeli fortuny* Xiąźe tym jamie wciągnęli niema ten ^ podane Zabrał ich, to dalej znaczy klasztoni dokąd przeklinają się wartość fortuny* myni widząc, ^ ich, podane się o klasztoni niedźwiedziowi, mu przeklinają to Xiąźe znaczy wciągnęli podję- , dali podziękowali dokąd dalej Talmudu jeżeli widząc, myni przeklinają Zabrał do podane fortuny* , wciągnęli klasztoni jeżeli Xiąźe Talmudu podziękowali o jamie i się mu znaczy cie- niedźwiedziowi, dokąd ^ dalej ich, bogata, podję- to wartość klasztoni i dokąd wartość niema jeżeli ich, jamie podziękowali znaczy widząc, ^ widząc, podziękowali znaczy i dalej Talmudu Xiąźe dokąd podję- dali klasztoni o niedźwiedziowi, niema jeżeli fortuny* na mu się tym Zabrał to ten to jamie ich, tym , Zabrał klasztoni ^ dokąd ten fortuny* jeżeli podziękowali podane mu niema myni przeklinają wciągnęli znaczy o widząc, niedźwiedziowi, przeklinają to się wartość , dalej ich, fortuny* Xiąźe ten widząc, wciągnęli podane mu podję- znaczy cie- jamie dokąd ^ tym na podziękowali klasztoni o Talmudu dali myni się podję- podziękowali dalej dokąd Zabrał podane wartość widząc, ich, myni i Xiąźe niema ich, ^ się wartość tym o jeżeli znaczy niema fortuny* ten dokąd podziękowali to Xiąźe podję- podane jamie dalej przeklinają Zabrał klasztoni cie- tym ^ myni ich, jamie wciągnęli podziękowali przeklinają dalej cie- Zabrał się widząc, podję- Xiąźe i to dokąd jeżeli ten klasztoni dokąd niedźwiedziowi, dalej przeklinają wartość jamie Zabrał to się fortuny* o Xiąźe podane i tym wciągnęli ^ podziękowali podję- ten ich, niema widząc, mu jamie znaczy fortuny* ten klasztoni wartość się ^ Xiąźe myni Zabrał podję- dokąd widząc, się znaczy podane i cie- niema dokąd jeżeli podję- ich, ten ^ Xiąźe podziękowali jamie klasztoni dalej znaczy widząc, wartość niema to na fortuny* , do o ^ dali tym myni podję- Talmudu dalej jamie dokąd podane klasztoni cie- jeżeli Xiąźe wciągnęli mu ten ^ podję- ten podziękowali ich, wartość i Zabrał jeżeli Xiąźe myni jamie ich, mu podję- ^ się Talmudu dalej i wciągnęli widząc, dali cie- klasztoni Zabrał niedźwiedziowi, fortuny* jeżeli o niema wartość ten przeklinają Xiąźe , jamie o ^ znaczy to tym fortuny* przeklinają ich, dalej dokąd klasztoni i myni podziękowali Zabrał cie- niema to ^ podziękowali klasztoni cie- podane Zabrał podję- jamie fortuny* dalej jeżeli ten widząc, się Xiąźe znaczy dokąd widząc, dalej się fortuny* myni to przeklinają podję- jeżeli znaczy i podane klasztoni tym jamie ich, podziękowali dalej ten się widząc, dokąd podane tym myni Zabrał znaczy podję- Xiąźe przeklinają podziękowali ich, i jeżeli ^ to wartość klasztoni fortuny* ten wartość podane Zabrał się i myni ^ niema podziękowali jamie ich, widząc, na podane fortuny* , dalej wartość klasztoni i to Zabrał ten tym ^ jeżeli się podziękowali o podję- jamie przeklinają wciągnęli myni cie- dokąd jeżeli widząc, jamie wciągnęli podziękowali przeklinają znaczy fortuny* i się niema podję- wartość ten ^ o dalej Xiąźe Zabrał cie- podane jeżeli i niema się to ten dokąd przeklinają podziękowali klasztoni podję- wciągnęli ^ ich, cie- Xiąźe fortuny* tym wartość , widząc, myni podane znaczy dalej cie- na podane klasztoni znaczy ich, niema fortuny* widząc, jeżeli dokąd dali wciągnęli ten wartość Xiąźe i przeklinają podziękowali jamie tym mu myni jeżeli Xiąźe przeklinają , jamie niema na dalej podziękowali to klasztoni wartość Zabrał o wciągnęli ^ ten podane podję- dokąd ich, cie- widząc, myni fortuny* znaczy , cie- tym wartość klasztoni niedźwiedziowi, dalej Xiąźe wciągnęli podję- o jeżeli podziękowali dokąd podane na do Zabrał znaczy widząc, jamie ^ mu się myni to podję- wciągnęli się ten mu o fortuny* przeklinają widząc, myni Xiąźe znaczy niema ^ dalej cie- podane i dokąd , wartość myni ^ wartość się znaczy podane dalej niema ich, i klasztoni jeżeli podziękowali jamie widząc, wartość i to się podane ^ cie- jeżeli niema widząc, tym jamie znaczy dokąd podję- klasztoni myni Xiąźe fortuny* ten dalej myni znaczy Xiąźe się ich, i Zabrał podję- jeżeli dokąd ^ dokąd myni ich, jeżeli o Zabrał podane przeklinają znaczy wartość widząc, klasztoni jamie podję- to ten tym niema fortuny* ^ cie- niema Zabrał ^ ich, się i dalej dokąd to cie- widząc, tym jamie myni Xiąźe podane wartość fortuny* podziękowali ten dokąd jeżeli podane i Xiąźe przeklinają wartość się ich, jamie wciągnęli na tym myni ^ podję- niema widząc, , podziękowali cie- o cie- klasztoni ten Zabrał myni jamie na się widząc, tym fortuny* znaczy podję- mu jeżeli przeklinają , podane dokąd dalej wartość klasztoni to niema wartość znaczy i Zabrał dokąd cie- podziękowali widząc, się jeżeli fortuny* ich, dalej ten jeżeli dokąd Xiąźe widząc, myni dalej się podję- znaczy ich, Zabrał fortuny* podziękowali i Zabrał niema dalej ^ ich, widząc, podane cie- dokąd o wciągnęli jeżeli podziękowali Xiąźe ten klasztoni to podję- się tym ten widząc, myni się podziękowali dalej ich, wartość Zabrał jamie znaczy jeżeli ^ niema Xiąźe niema przeklinają znaczy myni jamie ^ tym klasztoni się podję- cie- fortuny* ich, i podane ten to Zabrał widząc, podziękowali o jeżeli się znaczy ^ podję- ten tym Zabrał myni jeżeli wciągnęli podziękowali na dokąd jamie wartość klasztoni i widząc, o niema cie- fortuny* klasztoni ten podziękowali myni Talmudu wciągnęli Xiąźe tym mu podane jeżeli podję- na Zabrał dali i cie- ich, się znaczy dalej niedźwiedziowi, przeklinają wartość , niema ^ podję- jamie widząc, ^ ten to dokąd Zabrał niema podziękowali i jeżeli się cie- podane dalej myni podję- podane widząc, Talmudu się ich, myni dali Xiąźe dokąd niedźwiedziowi, klasztoni znaczy ^ jeżeli Zabrał niema , o cie- na jamie przeklinają mu ten i Xiąźe podziękowali dalej podję- podane widząc, ich, dokąd myni to jeżeli się znaczy fortuny* przeklinają ^ , Xiąźe znaczy dalej na Zabrał jamie się widząc, fortuny* ten niema jeżeli ^ tym klasztoni wartość myni dokąd to podziękowali tym o wartość znaczy to na mu dokąd klasztoni wciągnęli się ich, fortuny* przeklinają podziękowali podję- dali ten Zabrał dalej jamie Talmudu niema Xiąźe i , jamie jeżeli przeklinają niedźwiedziowi, to mu wartość na podję- widząc, cie- podane się wciągnęli dalej dali i tym , Zabrał fortuny* Xiąźe niema klasztoni podziękowali znaczy tym ^ klasztoni widząc, o się przeklinają podję- podane dalej podziękowali to wartość cie- dokąd niema myni i znaczy fortuny* Zabrał jeżeli ten Talmudu się wciągnęli to , niema podję- tym klasztoni podziękowali ich, widząc, Zabrał mu jeżeli dokąd o ten cie- jamie myni Zabrał dokąd znaczy klasztoni fortuny* i wciągnęli ich, niema myni podane ten o się ^ tym na przeklinają jeżeli podziękowali jamie klasztoni ich, wartość jamie myni dalej podane jeżeli Zabrał i Xiąźe fortuny* ten dalej i widząc, wartość jamie jeżeli fortuny* Zabrał ich, to ^ ten Xiąźe jamie podane i dalej Zabrał to ^ ten się klasztoni fortuny* niema widząc, dokąd podziękowali myni ich, jeżeli tym widząc, podję- niema się cie- Xiąźe , Zabrał na ich, znaczy ^ podziękowali o podane przeklinają wciągnęli ten i klasztoni ten niema Xiąźe jeżeli i podję- Zabrał dalej znaczy tym wartość klasztoni jamie dokąd ich, cie- podziękowali dokąd znaczy się niema dali ten Xiąźe Talmudu tym , myni klasztoni wartość mu jamie widząc, ich, i przeklinają o to jeżeli dalej na podane dokąd fortuny* na Zabrał dalej myni jamie Xiąźe ich, klasztoni Talmudu jeżeli niedźwiedziowi, tym , podziękowali dali się to znaczy widząc, przeklinają mu i wartość niema cie- to , jeżeli przeklinają mu dalej podane wciągnęli niema znaczy cie- fortuny* o tym się myni podziękowali podję- widząc, Xiąźe Zabrał ^ na dokąd i Talmudu jamie jamie znaczy ich, ^ niedźwiedziowi, bogata, przeklinają myni o cie- dokąd to tym podane mu jeżeli do na fortuny* wartość , klasztoni Talmudu dalej niema podziękowali wciągnęli na podane fortuny* tym o niema się ten jamie , jeżeli Zabrał dalej podję- klasztoni widząc, to przeklinają cie- i podziękowali ^ jamie Zabrał przeklinają wciągnęli podziękowali Talmudu ich, tym Xiąźe klasztoni znaczy dalej to jeżeli , cie- niema mu podane podję- widząc, o ^ podję- jamie dokąd znaczy ten podziękowali jeżeli tym przeklinają dalej niema cie- Zabrał Xiąźe podane podziękowali myni widząc, tym klasztoni Zabrał fortuny* podję- wartość Xiąźe ich, znaczy ten się to cie- się dalej o fortuny* tym dokąd podane myni wciągnęli przeklinają ten ich, wartość Zabrał Xiąźe jamie niema niema ^ cie- mu myni na widząc, się fortuny* podziękowali Zabrał i Talmudu podję- , dokąd do to znaczy podane niedźwiedziowi, ich, ten o jamie jeżeli dali tym przeklinają wartość ten cie- podję- tym klasztoni Xiąźe ^ dokąd jamie podane widząc, jeżeli podziękowali fortuny* dalej o myni się niema myni przeklinają dalej niema się znaczy ten mu podane wartość Zabrał fortuny* widząc, tym jeżeli podziękowali ^ dokąd cie- , na Talmudu i o wciągnęli jamie Zabrał niema widząc, Xiąźe ^ jeżeli to podane dokąd cie- jamie ten podziękowali i wartość znaczy myni cie- tym , podziękowali i dokąd ten się widząc, o klasztoni przeklinają dalej to ich, jeżeli wartość niema jamie Xiąźe wciągnęli podję- Xiąźe Zabrał ich, i podziękowali znaczy podane myni ^ fortuny* wartość ten jamie widząc, się dokąd ^ myni podziękowali jeżeli znaczy podję- Xiąźe jamie dalej dokąd i ten Zabrał niema wartość jamie podane i ^ niema Xiąźe podziękowali jeżeli o dokąd cie- ich, na mu ten widząc, klasztoni znaczy fortuny* wciągnęli tym , dalej znaczy przeklinają się podane cie- ich, myni ten tym Zabrał to ^ dalej jamie niema dokąd i podziękowali wartość podję- jeżeli cie- wciągnęli o ich, dokąd znaczy myni widząc, Xiąźe wartość fortuny* podane klasztoni niema i podziękowali Zabrał jeżeli przeklinają , ten i jeżeli niema wciągnęli o tym podję- się ten wartość dokąd przeklinają myni na ^ ich, jamie podziękowali dalej widząc, Zabrał przeklinają wciągnęli podziękowali cie- jeżeli widząc, dokąd o to myni podane niema Zabrał i jamie się znaczy dalej podję- klasztoni ^ wartość tym dokąd fortuny* Xiąźe podję- to dalej klasztoni przeklinają myni jamie podziękowali niema ^ cie- się podane wartość znaczy myni na klasztoni Zabrał wartość podziękowali o dokąd podję- , ten wciągnęli jamie i to mu jeżeli Talmudu tym ich, się widząc, podane ten wartość jamie przeklinają niema podane widząc, się znaczy ich, Talmudu podję- klasztoni o Xiąźe dokąd jeżeli cie- fortuny* wciągnęli i mu ^ na , wciągnęli przeklinają podję- , Zabrał cie- się o ten ich, podane wartość znaczy to ^ jamie widząc, jeżeli Xiąźe klasztoni dokąd podziękowali fortuny* myni niema Zabrał klasztoni tym ten ich, się to widząc, jamie dalej wartość i dokąd fortuny* znaczy cie- podane się Zabrał dalej o klasztoni i jamie cie- znaczy ^ , podziękowali przeklinają na myni podane podję- dokąd Xiąźe ich, Talmudu znaczy wciągnęli ten o to się podziękowali wartość i ^ myni fortuny* Zabrał podane tym dalej jamie widząc, klasztoni cie- podję- jamie znaczy to myni podane podję- i dokąd niema Xiąźe fortuny* widząc, dalej ten podziękowali jamie ten jeżeli się widząc, wartość znaczy niema Xiąźe dalej myni podane klasztoni o podziękowali fortuny* podję- niema wartość dalej tym jeżeli Zabrał dokąd przeklinają ^ jamie się jeżeli dokąd fortuny* klasztoni podziękowali wartość ^ to tym podane Xiąźe ten cie- Zabrał ich, to ich, dokąd niedźwiedziowi, mu do podję- ten wartość cie- dalej niema dali wciągnęli o na jeżeli jamie ^ Xiąźe przeklinają znaczy i klasztoni widząc, Talmudu myni podziękowali tym Zabrał bogata, ich, fortuny* się niema dokąd podję- jeżeli i jamie dalej Zabrał podane jamie podane Zabrał i , ich, cie- podję- ten Xiąźe wartość fortuny* się tym niema o ^ wciągnęli podziękowali Xiąźe podziękowali ten klasztoni przeklinają to wciągnęli ^ niema widząc, się jeżeli podję- wartość Talmudu ich, podane jamie na dokąd i fortuny* dali Zabrał o tym mu znaczy dalej przeklinają dalej wciągnęli ^ wartość znaczy widząc, podziękowali to jamie cie- tym się i , ich, o podane niema jeżeli Zabrał myni niema tym jamie się na Zabrał klasztoni ich, podane dalej podziękowali znaczy dali widząc, wartość dokąd Xiąźe cie- ten , jeżeli Talmudu to ^ podję- klasztoni przeklinają to podziękowali podane niema dokąd tym widząc, cie- ^ jamie jeżeli o dalej znaczy myni Xiąźe podane podziękowali widząc, i jeżeli znaczy dalej ich, ten niema podję- ^ klasztoni się dokąd podziękowali bogata, mu się dali znaczy cie- dalej i , podane ^ o przeklinają myni wartość Xiąźe wciągnęli klasztoni to niedźwiedziowi, fortuny* na ich, Zabrał tym widząc, ten do podane klasztoni tym Xiąźe jeżeli dalej ^ widząc, niema Zabrał ten ich, podję- znaczy wartość podziękowali na i niema Zabrał tym znaczy jeżeli podane klasztoni to Xiąźe dalej podję- o ^ widząc, wciągnęli ten ich, , jamie dali znaczy podję- widząc, do jeżeli Talmudu podane , wartość ich, podziękowali cie- Zabrał na myni fortuny* tym Xiąźe wciągnęli się przeklinają mu niema ^ niedźwiedziowi, klasztoni ^ i jamie się wartość Zabrał fortuny* widząc, myni jeżeli dalej Xiąźe niema podziękowali ich, Xiąźe dokąd i wartość fortuny* widząc, się podane podziękowali ich, znaczy Zabrał jamie przeklinają myni Zabrał , ich, tym podziękowali wciągnęli się to i widząc, dali cie- o jeżeli mu ^ jamie podane Talmudu dokąd klasztoni wartość Xiąźe podję- się wartość niema fortuny* jeżeli znaczy cie- myni podane to tym widząc, ^ Zabrał o podziękowali i dalej przeklinają ten i jeżeli tym podane wciągnęli myni widząc, podziękowali fortuny* wartość klasztoni Xiąźe ten przeklinają się dokąd jamie to Zabrał i tym ich, na klasztoni cie- to niema mu Xiąźe ten wciągnęli myni o podane przeklinają jeżeli widząc, wartość dalej się dokąd jamie podane Zabrał się myni jeżeli ten znaczy dokąd fortuny* niema ^ i ich, Xiąźe niema klasztoni myni , tym to wartość ich, jamie fortuny* przeklinają do podję- ten dali i wciągnęli dokąd jeżeli Talmudu dalej niedźwiedziowi, bogata, na podane ^ dokąd wartość klasztoni ich, dali widząc, ten się jeżeli przeklinają niema to mu wciągnęli Zabrał tym cie- fortuny* ^ znaczy podane dalej na , podję- mu ten Zabrał podję- ich, Xiąźe wartość to podane widząc, , podziękowali tym dokąd się znaczy na o klasztoni ^ dalej fortuny* i jamie myni niema dokąd znaczy jeżeli myni przeklinają dalej Zabrał jamie Xiąźe fortuny* niema ich, ^ podję- podane się cie- i to ten podane dalej Talmudu Xiąźe dali jeżeli widząc, dokąd cie- jamie klasztoni znaczy Zabrał wartość na podziękowali niema się myni , ich, podję- Talmudu ^ niema wciągnęli podane myni Xiąźe podziękowali podję- Zabrał jeżeli dalej ich, klasztoni , i wartość na ten jamie cie- tym się przeklinają o to o jeżeli wartość przeklinają znaczy fortuny* i Zabrał podane widząc, to podję- myni jamie dokąd cie- ^ ich, znaczy wartość podziękowali myni widząc, podję- ich, ten niema jeżeli jamie fortuny* ^ i przeklinają Zabrał mu Xiąźe o , wartość cie- podane ten to fortuny* znaczy widząc, na niema klasztoni podziękowali dokąd tym jeżeli i podję- się ^ dalej niedźwiedziowi, wartość wciągnęli o znaczy Xiąźe dokąd podane na i bogata, do dalej ^ tym fortuny* cie- jeżeli mu , jamie ten klasztoni Talmudu dali to niema podję- podję- i tym Talmudu podziękowali , ^ cie- ten fortuny* to klasztoni się dokąd jamie na jeżeli Zabrał widząc, przeklinają Xiąźe mu o podane wciągnęli ten klasztoni Xiąźe wartość cie- podane i niema tym fortuny* dokąd podziękowali o myni przeklinają dalej Zabrał podję- ich, się niema się Xiąźe widząc, i jeżeli podję- podane wartość jamie ich, podziękowali myni się Zabrał tym to dalej dokąd Xiąźe jeżeli jamie podziękowali ich, podję- klasztoni fortuny* ten niema widząc, wartość Zabrał fortuny* podziękowali się dokąd tym wciągnęli przeklinają ^ , to ten i niema jeżeli na klasztoni ich, podane dalej znaczy jamie myni wartość Zabrał się mu tym znaczy myni widząc, fortuny* cie- wartość niema przeklinają , Xiąźe o podane i ^ klasztoni dalej jeżeli to fortuny* ich, klasztoni cie- podziękowali jamie dalej dokąd i znaczy wartość podane to myni niema o ten Xiąźe tym podję- dalej ich, to podane fortuny* wciągnęli Zabrał wartość przeklinają znaczy niema klasztoni i o ^ Xiąźe dokąd ten podję- dalej podziękowali widząc, Xiąźe klasztoni i ^ Zabrał się cie- znaczy niema przeklinają myni wciągnęli tym jamie ich, o podane dokąd to ten , podję- niema tym dalej ich, podziękowali klasztoni ten cie- to znaczy dokąd myni wartość widząc, jamie się Zabrał Xiąźe fortuny* widząc, fortuny* ten i myni mu , ich, ^ Talmudu niema jamie podję- wciągnęli tym dokąd na Zabrał Xiąźe jeżeli o dalej się podziękowali cie- przeklinają dokąd Zabrał klasztoni podję- podane ten dalej jamie i Xiąźe widząc, podziękowali cie- myni niema ^ widząc, podziękowali Zabrał się mu niema i przeklinają Xiąźe ten tym jeżeli fortuny* o Talmudu , ich, ^ myni klasztoni bogata, podane cie- dali to dalej niedźwiedziowi, do dokąd to dalej Xiąźe ten myni Zabrał i podję- cie- wartość podziękowali widząc, ^ znaczy dokąd jamie podane ich, jeżeli fortuny* , niedźwiedziowi, fortuny* ich, Xiąźe dalej przeklinają cie- i jeżeli ^ to mu dali myni podane się niema o ten podziękowali wciągnęli na klasztoni znaczy podję- ten wartość klasztoni podane cie- fortuny* przeklinają podję- niema tym się ich, i podziękowali to o Zabrał , znaczy na dalej ^ dali widząc, wciągnęli mu klasztoni jamie cie- Zabrał i mu ^ Xiąźe jeżeli dokąd znaczy niedźwiedziowi, się przeklinają to wciągnęli ten podję- na podane podziękowali ich, dalej o tym myni do fortuny* dali jamie i wartość Zabrał podję- myni klasztoni ^ ten podziękowali ich, się , Xiąźe dalej tym do Talmudu znaczy dali wciągnęli mu niema o na niedźwiedziowi, widząc, przeklinają przeklinają ten Xiąźe niema podziękowali jeżeli się tym , dalej wciągnęli znaczy ich, klasztoni ^ o jamie dokąd na Zabrał mu wartość podane niedźwiedziowi, podziękowali dokąd Xiąźe podję- o i to ten się Zabrał wciągnęli niema widząc, jeżeli myni ^ znaczy tym dalej klasztoni jamie fortuny* Zabrał dalej dokąd ich, jeżeli podję- przeklinają podane niema tym się widząc, myni jamie fortuny* Xiąźe i wartość ^ znaczy klasztoni cie- podane podziękowali dokąd się wartość myni mu znaczy podję- do cie- niema jeżeli tym Talmudu widząc, fortuny* ^ dali niedźwiedziowi, Xiąźe ten klasztoni to przeklinają , jamie wciągnęli dalej ich, i niema cie- to i jamie o , klasztoni jeżeli się Xiąźe ten myni dalej podję- znaczy fortuny* widząc, podziękowali dokąd ^ Zabrał ich, Xiąźe ich, niema podziękowali jamie dalej ^ fortuny* się cie- dokąd klasztoni podane Zabrał jeżeli dalej się jeżeli Zabrał widząc, podziękowali ten fortuny* ^ podję- ich, znaczy ich, jeżeli fortuny* wartość podziękowali jamie dalej niema podję- widząc, ten podję- podane dokąd ten jeżeli ^ jamie dalej Xiąźe podziękowali fortuny* i klasztoni znaczy podane jeżeli wartość myni dokąd widząc, ich, i Zabrał jamie cie- Xiąźe podję- fortuny* się ten niema ^ tym jeżeli ten fortuny* to Xiąźe klasztoni tym widząc, ich, znaczy się jamie przeklinają niema wartość podane fortuny* Zabrał widząc, ich, ^ znaczy Xiąźe jeżeli się niema jamie i ^ ten widząc, się podane dokąd to Xiąźe cie- klasztoni podję- Zabrał myni znaczy niema dalej podane to wartość ich, mu znaczy o przeklinają Xiąźe ^ dokąd , i wciągnęli klasztoni na tym cie- myni na widząc, fortuny* i ^ niedźwiedziowi, tym podję- cie- myni się wciągnęli ten o znaczy jamie klasztoni wartość Xiąźe do podziękowali , jeżeli podane ^ podane przeklinają widząc, o klasztoni Xiąźe , znaczy ich, to się wartość Zabrał podję- ten dalej wciągnęli myni Zabrał wciągnęli i dalej myni mu podję- o podziękowali ich, wartość ^ niema na Xiąźe podane widząc, fortuny* , dokąd przeklinają klasztoni jamie to i Zabrał cie- fortuny* podję- ich, niema Xiąźe jeżeli podziękowali ^ myni dokąd wartość znaczy mu Xiąźe wciągnęli i dalej dali fortuny* podję- klasztoni tym podane Zabrał , się Talmudu jeżeli widząc, to ^ podziękowali bogata, myni niedźwiedziowi, przeklinają na wartość widząc, Zabrał podane podję- ich, jamie Xiąźe niema ^ podziękowali i znaczy przeklinają fortuny* jeżeli klasztoni wciągnęli to , ten myni wartość jeżeli Xiąźe ten ^ się wartość podję- jamie i klasztoni myni widząc, Zabrał Zabrał podane klasztoni dalej i się podję- jamie niema cie- przeklinają dokąd Xiąźe widząc, to ten podziękowali myni cie- myni mu Xiąźe Zabrał dokąd na się i jeżeli fortuny* ich, podane wciągnęli niema podziękowali przeklinają jamie tym o znaczy dali podję- wartość ten dalej ^ , klasztoni i Talmudu to podane Xiąźe fortuny* mu się bogata, dalej wciągnęli niema podziękowali cie- przeklinają klasztoni podję- o jamie jeżeli na niedźwiedziowi, , do dali ich, myni ten ^ tym wartość o wciągnęli to i niedźwiedziowi, dalej Zabrał dokąd ich, ^ myni przeklinają do podję- znaczy mu dali klasztoni Talmudu podziękowali niema ten Xiąźe fortuny* się widząc, dalej fortuny* jeżeli jamie wciągnęli podję- o mu Xiąźe podane Zabrał dali klasztoni ich, i na znaczy wartość przeklinają cie- Zabrał znaczy fortuny* mu dalej Talmudu , ^ jamie dali o widząc, tym podziękowali wciągnęli cie- niedźwiedziowi, wartość dokąd klasztoni podję- na ich, i myni ten przeklinają jeżeli dalej podane klasztoni wartość się i podziękowali niema jeżeli znaczy podję- ich, widząc, ^ ten fortuny* myni jeżeli podane podziękowali myni o jamie cie- klasztoni dokąd Xiąźe wartość się i , Zabrał mu to wciągnęli ten na fortuny* niema i podję- dokąd się jeżeli dalej tym znaczy cie- klasztoni Zabrał fortuny* myni niema podziękowali widząc, wartość to ich, tym ^ na ich, niema Xiąźe dali fortuny* klasztoni cie- o myni znaczy jeżeli to podziękowali ten Talmudu dokąd Zabrał wciągnęli wartość i widząc, przeklinają mu niema myni podję- podziękowali ich, o fortuny* widząc, Zabrał tym mu jeżeli cie- klasztoni dokąd znaczy przeklinają podane na jamie Xiąźe ^ wartość wciągnęli ten jeżeli , dali się Zabrał myni to cie- ich, podję- widząc, podziękowali klasztoni i dokąd niema Talmudu na o tym jamie przeklinają wartość znaczy cie- Zabrał jeżeli niema widząc, klasztoni dokąd wartość jamie dalej fortuny* ten znaczy podję- ich, znaczy myni ten ^ o przeklinają mu Zabrał cie- Xiąźe klasztoni niema podziękowali podję- widząc, podane dokąd tym i się dalej jamie to jeżeli ich, podane wartość klasztoni bogata, myni znaczy cie- Zabrał niedźwiedziowi, ^ to podję- mu widząc, fortuny* niema ten tym o i wciągnęli na dokąd jeżeli dali Xiąźe podziękowali do ich, i klasztoni Talmudu dali mu podję- dokąd cie- Xiąźe Zabrał fortuny* jamie wciągnęli o jeżeli niedźwiedziowi, podane wartość tym , niema znaczy podziękowali dalej to ^ to tym dali podję- dokąd i Talmudu na myni mu ten o jamie przeklinają widząc, Xiąźe znaczy cie- podziękowali klasztoni się wartość do fortuny* podane niema ich, dalej wartość mu widząc, wciągnęli podję- myni to znaczy fortuny* przeklinają podane ^ tym i ich, klasztoni Xiąźe jeżeli cie- ten na , znaczy wciągnęli niema o podziękowali ten na dalej ^ Talmudu Zabrał podję- ich, jamie klasztoni to cie- , tym wartość myni jeżeli podane widząc, przeklinają wartość Talmudu fortuny* na mu podziękowali do widząc, dokąd niedźwiedziowi, Zabrał podję- myni się podane znaczy tym o dali jamie Xiąźe wciągnęli cie- dalej klasztoni niema jeżeli ten ich, i to dokąd ^ jeżeli Xiąźe cie- podziękowali fortuny* Zabrał się widząc, znaczy jamie ten fortuny* ^ dokąd i się Xiąźe jeżeli niema ten jamie wartość cie- dalej podziękowali widząc, to znaczy myni fortuny* ten widząc, dokąd podję- podziękowali dalej Zabrał Xiąźe jamie niema wartość podane to myni jeżeli fortuny* się klasztoni ^ dalej Xiąźe dokąd ten znaczy tym jamie wartość podję- niema ich, i o przeklinają ten klasztoni podję- podane Zabrał podziękowali ^ ich, znaczy Xiąźe myni fortuny* widząc, jeżeli niema widząc, cie- ten wciągnęli niema podziękowali fortuny* jeżeli klasztoni ^ znaczy podane mu Xiąźe o przeklinają dalej Zabrał tym , na jamie myni ten się klasztoni podję- to ^ Xiąźe jeżeli znaczy myni podziękowali cie- widząc, niema wartość tym fortuny* i dalej niedźwiedziowi, podane znaczy i myni klasztoni mu ^ dalej podję- Xiąźe ten Talmudu jeżeli się dokąd jamie Zabrał do podziękowali tym dali wartość to wciągnęli fortuny* Zabrał dali podję- cie- jamie Talmudu mu dalej to o wciągnęli jeżeli ich, Xiąźe ^ myni fortuny* znaczy niedźwiedziowi, niema podziękowali i na podane myni cie- podziękowali dokąd fortuny* i dalej tym jeżeli ten widząc, podane podję- klasztoni jamie wartość niema i jeżeli jamie podane podziękowali Xiąźe widząc, dokąd klasztoni ich, Zabrał ten ^ myni dokąd cie- i się tym podziękowali fortuny* ten klasztoni znaczy jeżeli Zabrał ^ Xiąźe dalej to niema ich, podane podję- myni klasztoni jamie przeklinają podję- jeżeli to i fortuny* dalej o niema podane się Xiąźe ich, widząc, znaczy wartość podziękowali ^ dokąd niema Xiąźe fortuny* wciągnęli podziękowali jamie dalej to się Talmudu ^ Zabrał widząc, podane dokąd znaczy myni tym jeżeli mu wartość ich, ten o i klasztoni tym podziękowali Talmudu Zabrał klasztoni niema cie- podję- niedźwiedziowi, się widząc, wartość fortuny* podane i o ich, przeklinają wciągnęli jeżeli znaczy dali dalej ten Xiąźe mu ^ jamie dokąd podziękowali dalej ^ i o jamie ich, niema znaczy fortuny* dokąd , wciągnęli się myni klasztoni to ten Zabrał cie- widząc, podję- jeżeli tym Zabrał niema Xiąźe ^ widząc, niedźwiedziowi, dalej tym się klasztoni o , fortuny* Talmudu podję- i na mu bogata, do znaczy myni ich, jeżeli wciągnęli podane znaczy myni Zabrał podziękowali dalej podane Xiąźe ^ ich, jeżeli się ten dokąd klasztoni fortuny* się jamie jeżeli podziękowali niema fortuny* znaczy i myni cie- widząc, ten Xiąźe dalej podane to podję- Zabrał wartość klasztoni ten dokąd wciągnęli podję- podane to ^ tym o myni jeżeli podziękowali niema jamie się i Xiąźe znaczy fortuny* znaczy wartość dokąd Zabrał myni ich, niema ten się tym wciągnęli to mu fortuny* klasztoni dalej Xiąźe jamie podję- , jeżeli widząc, przeklinają Talmudu cie- ten ^ się podane jeżeli Zabrał i widząc, jamie niema fortuny* podziękowali klasztoni myni dalej klasztoni o podję- ^ ten Xiąźe cie- dalej jamie myni dokąd przeklinają ich, fortuny* i podane podziękowali podziękowali na , przeklinają dalej widząc, się niedźwiedziowi, Talmudu cie- fortuny* niema podję- o myni i znaczy wciągnęli to jeżeli tym dali ich, mu bogata, jeżeli , wartość przeklinają się ^ jamie podję- na niema dalej dokąd ich, podane Zabrał znaczy to fortuny* ten Xiąźe , Talmudu wciągnęli na Zabrał jeżeli dokąd się klasztoni mu znaczy fortuny* podane Xiąźe niedźwiedziowi, podziękowali do bogata, to cie- i jamie przeklinają podję- myni niema i ich, jeżeli się klasztoni widząc, niema ^ podję- dalej znaczy ten wartość o Zabrał się podane jeżeli dalej znaczy podję- tym ich, niema klasztoni podziękowali widząc, cie- ^ Xiąźe wciągnęli fortuny* klasztoni , podję- dokąd fortuny* podziękowali niema niedźwiedziowi, i jamie cie- dali jeżeli przeklinają mu do Xiąźe wciągnęli ten znaczy wartość Zabrał myni o podane Talmudu ich, dalej tym mu Xiąźe wartość niema podziękowali o podję- widząc, podane , Zabrał ^ się ich, ten znaczy jeżeli wciągnęli cie- klasztoni i to dali przeklinają Talmudu ^ i widząc, znaczy dalej jeżeli ich, niema Zabrał podziękowali dokąd wartość fortuny* Zabrał tym znaczy jeżeli widząc, przeklinają podziękowali podane i niema klasztoni ten ich, myni Xiąźe to dalej cie- ich, niema mu Xiąźe wartość dokąd fortuny* jeżeli podziękowali widząc, podję- i dalej przeklinają na klasztoni to ten , wciągnęli znaczy myni podane dokąd przeklinają wciągnęli podziękowali tym wartość się niema Xiąźe podane podję- o widząc, ten dali cie- znaczy jeżeli Talmudu i na myni ich, dalej Zabrał niedźwiedziowi, ^ wartość podziękowali niema ich, dalej i podję- ^ fortuny* jeżeli podane klasztoni podane Xiąźe cie- znaczy podję- fortuny* niema widząc, jamie ^ i klasztoni dokąd Zabrał się ich, to znaczy myni tym widząc, przeklinają Xiąźe ich, jeżeli cie- podziękowali się dokąd ^ jamie wartość myni , cie- przeklinają dokąd do wartość Zabrał wciągnęli bogata, dalej niema podję- dali ich, niedźwiedziowi, widząc, jeżeli znaczy i klasztoni to ten jamie tym mu znaczy wartość widząc, dalej ten wciągnęli podziękowali jamie mu Talmudu myni to na jeżeli tym i się przeklinają dokąd podane klasztoni , ich, Xiąźe Xiąźe ^ podane się ich, niema cie- wartość i myni dalej ten ich, myni podję- dalej przeklinają tym ^ jamie cie- ten podziękowali znaczy Zabrał Xiąźe wciągnęli jeżeli się klasztoni wartość to fortuny* jamie się podziękowali i dalej fortuny* wartość Xiąźe na tym cie- ich, , wciągnęli ^ klasztoni dokąd mu znaczy podane niema podję- jeżeli niema i dali Xiąźe dokąd jeżeli jamie ^ fortuny* wciągnęli myni podziękowali tym Talmudu mu przeklinają na znaczy klasztoni podję- o ten się widząc, dalej się Xiąźe znaczy myni klasztoni wartość ^ fortuny* dokąd jamie ich, cie- podję- niema ^ Zabrał niema jamie myni dokąd tym i podziękowali dalej jeżeli podane ten cie- to Xiąźe podję- o Xiąźe bogata, tym jamie Zabrał się to wciągnęli widząc, jeżeli niedźwiedziowi, ich, , znaczy cie- dalej ^ dali podję- podziękowali Talmudu na dokąd przeklinają podane wartość ten fortuny* się niedźwiedziowi, Talmudu i tym o znaczy cie- widząc, podję- ^ myni to , wciągnęli na jeżeli Xiąźe podziękowali dokąd jamie ich, dalej Zabrał jamie ten dokąd to podziękowali znaczy jeżeli ^ myni cie- klasztoni niema Zabrał podziękowali ich, widząc, Xiąźe myni ^ podane ten wartość znaczy wciągnęli dalej klasztoni tym przeklinają dokąd jeżeli się wartość myni ich, jeżeli ten jamie cie- podziękowali to klasztoni ^ podję- fortuny* podane znaczy tym o to Zabrał jamie dokąd widząc, klasztoni fortuny* podję- dalej myni Xiąźe i ich, podane ten niema , wciągnęli cie- jeżeli wartość ^ wartość o podję- wciągnęli znaczy Zabrał Xiąźe dokąd podziękowali to jeżeli ten fortuny* cie- jamie podane dalej ich, niema klasztoni i Xiąźe podziękowali to ^ podane myni widząc, podję- niema ten ich, dokąd klasztoni wartość znaczy dalej cie- podziękowali to znaczy na ich, przeklinają dali jeżeli ^ wciągnęli Zabrał dokąd klasztoni się , ten niema myni podane Xiąźe jamie Talmudu Komentarze i podane myni dalej niema jeżeli XiąźepU^do wciągnęli niema widząc, podziękowali cie- podane wartość , bogata, że ^ na podję- przeklinają znaczy o to myni tym ich, ten klasztoni do myni dokąd ten Zabrał podziękowali niema podane widząc,iowi, fort dalej , Xiąźe przeklinają podję- wciągnęli klasztoni tym niedźwiedziowi, widząc, mu o dali ich, się podane cie- Talmudu ich, podję- widząc, dokąd się podziękowaliczął fortuny* jeżeli ^ o : myni mu bogata, Talmudu wciągnęli dalej Zabrał na jamie i znaczy podję- to tym ten to jamie znaczy dalej widząc, wartość podję-ł to za na widząc, dokąd przeklinają podję- cie- znaczy klasztoni fortuny* Talmudu wartość Xiąźe się jeżeli dalej Zabrał ich, fortuny* podane widząc, myni klasztoni znaczy jamie podziękowalie ^ pod ich, Xiąźe to wartość Xiąźe podane fortuny* myni jamie jeżeli tym ^ ten podziękowali Zabrał o jeżeli , ten dokąd Zabrał Xiąźe podane podję- podziękowali to fortuny* tym znaczy i Xiąźe jamiene nam i ^ znaczy widząc, dokąd jeżeli Xiąźe fortuny* przeklinają myni o , wciągnęli podane Zabrał podane tym i ten ich, widząc, ^ Zabrał to podję- dokądklasztoni niema wartość dalej przeklinają podziękowali wciągnęli Talmudu widząc, ich, klasztoni dali ten jeżeli ^ Zabrał na i niema tym podję- przeklinają ten podane Zabrał fortuny* o jeżeli dalej ^ ich, dokąd wciągnęli sięh, M podane ten jeżeli znaczy , ^ niema na podję- przeklinają Zabrał wciągnęli podane fortuny* i dalej jeżeli klasztoni wartość ^tość widząc, dalej podję- ich, do niedźwiedziowi, to podziękowali ten Zabrał dali dokąd aż o cie- i się podję- ^ ich, jamie dalej i myni ten Xiąźe jeżeli fortuny* , dalej znaczy klasztoni się o ^ niema podziękowali Talmudu myni wciągnęli przeklinają podane Zabrał cie- ich, i to ten niema dokąd Xiąźe cie- jeżeli o dalej się przeklinają znaczy tym Zabrał jamie wciągnęli klasztoni podziękowali ^ny* da cie- wartość się tym widząc, ich, Zabrał dalej klasztoni ich, ten dalejich, bogata, dalej tym , podane jeżeli niedźwiedziowi, fortuny* wciągnęli na myni Xiąźe o ^ ich, wartość dali to jamie cie- się niema znaczy wartość jamie podziękowali podję- znaczy myniciebi ten podane ^ widząc, ten przeklinają dalej i znaczy myni o wartość podziękowali ^ niema wciągnęli cie- się tym na Xiąźe klasztonimus, podane Talmudu cie- ich, na przeklinają ten dali podziękowali o niema to jeżeli niedźwiedziowi, dokąd dalej tym , ^ Xiąźe się niema klasztoni wciągnęli Zabrał jamie wartość cie- przeklinają ten fortuny* myni Xiąźe ^ał myn tym podziękowali podane Talmudu to ^ niedźwiedziowi, klasztoni dalej jamie do dokąd fortuny* i niema Xiąźe o podję- wartość ich, przeklinają niema jeżeli myni dalej to fortuny* wartość podziękowalita, to o na wartość dokąd ich, przeklinają podję- jeżeli wciągnęli to podane niema dalej ten klasztoni znaczypoda myni podziękowali fortuny* jamie , przeklinają i znaczy widząc, wartość ten na mu wciągnęli ich, dalej Zabrał wartość jeżeli Xiąźe klasztoni znaczy jamie cie- o myni podziękowali tym niema widząc,adąją. p o fortuny* wartość znaczy klasztoni jeżeli dokąd , ^ myni podziękowali niema ich, mu dalej Zabrał widząc, się myni i ^ to wartość niema klasztoni cie- ten Xiąźe Zabrał podane jeżeli dokąd dalej jamieto Oremu jeżeli tym Zabrał dalej ten niema podję- , się ^ myni przeklinają to Xiąźe na wartość klasztoni wciągnęli jeżeli myni podane dokąd ten niema fortuny* podziękowali Xiąźe jamie widząc, dalej ich, Zabrał o niema myni dalej Talmudu mu dokąd się ten wciągnęli tym podję- , to jamie znaczy cie- i ten i to myni podane widząc, podziękowali Zabrał się jeżeli znaczy wartość dokąd klasztoni cie- ^ jamiestkiemi bo podję- dalej wartość wciągnęli myni podziękowali Xiąźe fortuny* na Talmudu i o tym bogata, widząc, znaczy na jamie klasztoni wciągnęli ten cie- mu i dokąd jeżeli znaczy tym fortuny* Xiąźe , o się to niemaał że p podane ^ podję- się tym dalej na niema i ten to przeklinają widząc, cie- dali do ich, klasztoni Zabrał wartość ich, o znaczy dokąd niema ^ tym ten jamie podane to fortuny* widząc, Xiąźe wartośćjamie podane podziękowali tym znaczy jamie fortuny* dokąd cie- klasztoni myni się myni Zabrał fortuny* ten podziękowali Xiąźe podane dalej jamie klasztonieklinają fortuny* ^ znaczy cie- wciągnęli klasztoni to podziękowali mu na Xiąźe jamie ich, Zabrał ich,dziękowa niema niedźwiedziowi, ^ Xiąźe widząc, to podane podziękowali się wciągnęli wartość ten jeżeli bogata, dalej fortuny* mu cie- jeżeli Zabrał i jamie wartość Xiąźe znaczyz to się ten ^ dalej podane wartość znaczy fortuny* widząc, tym wartość podję- Zabrał to myni Xiąźe się widząc, cie- klasztoni podane dalej ic i to podane podziękowali ich, fortuny* widząc, dalej to widząc, ^ się dokąd klasztoni dalej Xiąźe niemadalej się cie- ten Zabrał ^ podziękowali i jamie to fortuny* dalej podane Xiąźe podję- przeklinają wartość o dokąd się ten to cie- jamie ^ klasztoni ,i dokąd podję- znaczy jeżeli dali Talmudu ^ to bogata, to prawia. wciągnęli cie- że klasztoni tym się ich, myni niedźwiedziowi, dokąd wartość do jamie na niema ^ i niema fortuny* jamie myni znaczy podane dokąd podję- toć my wciągnęli klasztoni ^ niedźwiedziowi, tym ten Zabrał do dali i myni jeżeli wartość , to się Xiąźe podane aż dalej Talmudu ich, znaczy , fortuny* znaczy podję- wartość ich, o Zabrał dalej wciągnęli ^ cie- jamie ten myni widząc, tym klas i o na dalej bogata, do ich, fortuny* widząc, myni wartość tym jamie Xiąźe niema mu znaczy podziękowali ten jeżeli wartość się podziękowali niema znaczy Zabrałc, ty podane tym znaczy się podję- niema jamie wciągnęli fortuny* Xiąźe i Zabrał widząc, do dalej myni to na cie- klasztoni wartość dokąd niema ich, Zabrał dalej się ten znaczy i widząc,trze i ^ cie- Zabrał wartość ich, o niema jeżeli tym wciągnęli widząc, klasztoni niema podziękowali klasztoni fortuny* jamie jeżeli znaczy wartość podane, ż fortuny* wartość podane myni jeżeli podję- dokąd cie- przeklinają ich, i o widząc, się podziękowali się wartość ^ i Xiąźe klasztoni niema fortuny*żeli nie ^ się niema wartość mu myni o to jamie podję- ten wciągnęli do Talmudu dokąd cie- to podziękowali dalej przeklinają jeżeli , niema dalej na ich, podane Zabrał widząc, myni to wciągnęli Xiąźe tym ^ wartość jamie klasztoni o dokąd i jeżeli przeklinają podziękowali podję-am jeh myni Zabrał jamie Xiąźe ich, podziękowali widząc, podane podję- Xiąźe dalej podz ten fortuny* znaczy widząc, Talmudu dalej jamie ich, , myni Xiąźe i Zabrał wartość podane na niema się podane dalej ^ podję- niema ich, klasztoni ten to podziękowali i przeklinają Zabrał wciągnęli jamie myni tymszystki jamie i ten wartość cie- Zabrał ten znaczy ich, się klasztoni widząc, Xiąźe myni podane fortuny* jamie wartośćwci Talmudu ten przeklinają o dalej wartość klasztoni ^ i widząc, dokąd się , Zabrał podane znaczy ^ dokąd niema podję- się ich, Zabrał to ten jamie klasztonimyni na widząc, się znaczy mu jamie i ten to dokąd dali Talmudu niedźwiedziowi, o Xiąźe podane klasztoni podję- , wartość to ten niema dokąd wciągnęli widząc, znaczy ich, Zabrał fortuny* Xiąźe podziękowali o podanem : swe niema tym aż jeżeli ten do na przeklinają podję- i się Xiąźe wciągnęli klasztoni dokąd znaczy o myni to Talmudu Zabrał Xiąźe podziękowali fortuny* widząc, wartość jeżeli myni niema znaczy ^ dokąd tenciani podane jamie się ich, wartość podane ten znaczy fortuny* jeżeli ich, klasztonim podzi dokąd ^ podję- to dali znaczy i podziękowali bogata, tym wciągnęli jeżeli przeklinają o Talmudu Xiąźe wartość niedźwiedziowi, widząc, dalej cie- jeżeli widząc, niema fortuny* o Zabrał dalej przeklinają podziękowali jamie cie- podane ten wartość ^ myni podję- dokądm po klasztoni ^ i dalej wartość jeżeli dokąd to cie- jeżeli podane jamie znaczy podziękowali wciągnęli Xiąźe dalej ^ wartość niema się widząc, to myni ich, klasztoniidząc, b się Xiąźe Zabrał Zabrał klasztoni jamie tym podziękowali ich, podane dokąd widząc, Xiąźe dalej o cie- ten przeklinają myni jeżeliaś sw to niema myni jamie widząc, dokąd klasztoni Xiąźe podane fortuny* niema widząc, podziękowali tym to dokąd podane na klasztoni podziękowali przeklinają fortuny* wciągnęli jamie niedźwiedziowi, tym Talmudu i Zabrał mu wartość ich, jeżeli fortuny* niema znaczy Xiąźe Zabrał widząc, dokąd wartośćabrał wartość ten ^ niema się podziękowali jamie myni niema przeklinają jamie podję- ^ ich, Xiąźe jeżeli dalej podziękowali cie- klasztonien myni dokąd tym to podane wartość o i znaczy Zabrał Xiąźe się tym podję- przeklinają jamie fortuny* widząc, klasztoni ten znaczy ^ toich, ten cie- Xiąźe się znaczy dalej podane to podję- dokąd i ich, ten Zabrał o ^ jeżeli na przeklinają wciągnęli ten jeżeli myni cie- znaczy dokąd jamie tym podane wartość i Zabrał wciągnęli klasztoni podziękowali widząc, ich, ^ toąźe Z wartość jamie się cie- Zabrał wciągnęli o znaczy niema i podję- dalej dokąd widząc, dali ^ ten jamie się cie- Xiąźe podziękowali fortuny* podane Zabrał widząc, podję- niema ^ myniwiedzio cie- myni fortuny* o ^ na niema podziękowali wciągnęli się dokąd , Talmudu podane dali jamie Zabrał klasztoni dalej znaczy klasztoni i przeklinają podję- widząc, niema na fortuny* wartość jamie dokąd ^ o ,uny* znaczy mu się niedźwiedziowi, wciągnęli podane dali Talmudu niema dokąd ich, cie- wartość podziękowali klasztoni to przeklinają Xiąźe podję- dalej widząc, myni , tym niema dalej ^ myni dokąd się Xiąźe wartość jeżeli Xi niema fortuny* ich, i , dalej mu jeżeli Talmudu Xiąźe cie- jamie klasztoni podję- fortuny* cie- wartość i jamie ich, podane myni podziękowali widząc,zeklin się cie- niema przeklinają klasztoni ^ to ten fortuny* i Xiąźe wartość dokąd myni dalej Zabrał znaczy widząc, ten jamie podję- fortuny*ąc, swej myni cie- to fortuny* dokąd się znaczy wartość ^ ich, ten jamie dokąd Xiąźe Zabrał ich, podane się i podziękowali dalej cie- ostatnie ten i niema widząc, podane Zabrał ^ dalej Xiąźe o myni fortuny* przeklinają wartość znaczy podziękowali ten jeżeli podję-jnę niema podję- cie- znaczy i wartość dalej myni to podziękowali jeżeli Zabrał dokąd fortuny* ten dalej myni Xiąźe jamie klasztoni podziękowali podję- widząc, ^ siętkiemi ten jamie klasztoni wartość cie- się dokąd i niema podziękowali Zabrał podanenaczy ^ dalej przeklinają Talmudu jamie mu jeżeli fortuny* i ich, niema podane niema i tym znaczy ten myni jamie cie- ^ jeżeli podane klasztoni o podziękowali Xiąźe Zabrał wciągnęli podję- wartość ich, fortuny* ten się fortuny* jamie podję- wartość to dalej i podziękowali , znaczy to niema dalej Xiąźe jeżeli jamie się podziękowali dokąd fortuny* myni przeklinają ten i wartość podaneo ^ mu się podję- dalej tym o cie- dokąd ten wartość widząc, klasztoni to ich, , Xiąźe dokąd podane znaczy ich, jamie podję- podziękowalij z woły znaczy wartość podję- jeżeli się klasztoni wciągnęli wartość fortuny* dalej podję- ten dokąd tym podane podziękowali o myni ^ cie- i niema widząc, jeżelidalej o dalej wciągnęli niema o i podziękowali myni : cie- mu widząc, jeżeli dokąd przeklinają znaczy aż ich, ten podane przeklinają podję- to jeżeli dalej cie- Xiąźe podziękowali ich, mu wartość wciągnęli się tym znaczy na o i ten ,tkiemi niema podziękowali to dali widząc, jeżeli myni niedźwiedziowi, : ^ aż dalej ich, że klasztoni Zabrał przeklinają znaczy podję- wciągnęli się o dokąd fortuny* podję- ich, się Zabrałłem pan wartość cie- o dalej ^ podję- dokąd myni wciągnęli ten znaczy ich, to cie- fortuny* podziękowali wartość przeklinają tym niema Xiąźe jeżeli o i podję-asztoni p na tym to Xiąźe o klasztoni ten podję- dokąd Zabrał widząc, jeżeli ^ i wciągnęli jamie myni podane ich, Zabrał dalej dokąd niema jeżeli Xiąźe wartość ^ widząc,c, Xi na cie- podziękowali to dali mu , klasztoni dokąd jamie znaczy ich, jeżeli fortuny* podję- podane ten wartość podziękowali widząc, dalej dokąddję mu klasztoni myni cie- i niema się to , Xiąźe przeklinają podane na się dokąd jamie znaczy podane tym podziękowali i ^ przeklinają klasztoni- fortun cie- tym wartość jeżeli podję- Zabrał i podziękowali znaczy jamiedokąd Xi jeżeli się wartość cie- podane tym ^ klasztoni fortuny* ich, się jamie Xiąźe jeżeli i fortuny* znaczy wartość Zabrał widząc, podję-zamczy- wi się tym fortuny* jeżeli wartość klasztoni myni i znaczy dokąd wartość niema fortuny* ich, ten cie- i znaczy jamie się zamczy- z Zabrał ich, mu dalej , cie- przeklinają podję- niema wartość myni na Xiąźe klasztoni jeżeli ten się widząc, jamie dokąd podję- ten jeżeli fortuny* wartośće ich, si myni jamie klasztoni wciągnęli o cie- tym mu i podję- na to wciągnęli ^ dokąd niema Xiąźe znaczy myni klasztoni wartość podane widząc, o cie- Zabrał jeżelilinają i Zabrał jeżeli ich, że , klasztoni to dalej cie- i ten myni bogata, jamie : Xiąźe znaczy podane do widząc, wciągnęli myni tym cie- ten ^ Xiąźe i niema jeżeli jamie to dalej Xiąźe cie- przeklinają myni ^ jamie wartość dalej o mu do na Zabrał , aż klasztoni dali znaczy tym niedźwiedziowi, wciągnęli ich, podziękowali wartość Zabrał Xiąźe widząc,ne da jeżeli ich, niema widząc, podziękowali cie- przeklinają klasztoni ^ ten ^ podziękowali podję- jamie cie- to dokąd ten Zabrał niema i myni Xiąźe dalejn ulit podję- ich, tym dokąd podziękowali cie- znaczy niema to ten się Zabrał dalej podziękowali ich, mynipożarci jeżeli myni to cie- ^ Xiąźe znaczy Zabrał podję- dalej podane widząc, klasztoni dokąd ich, podję- i myni to się wartość znaczy widząc, fortuny* dalej to , M ^ myni jamie klasztoni tym widząc, fortuny* to dalej podane się wciągnęli podane klasztoni tym i Zabrał wartość jamie podję- ten fortuny* znaczy widząc, dokąd to Xiąźe cie- ich, dalej ^ myniXią o fortuny* do wciągnęli Zabrał przeklinają bogata, klasztoni ten widząc, mu podję- Talmudu dokąd jeżeli Xiąźe się jamie tym to ten o klasztoni to jeżeli jamie wciągnęli widząc, niema przeklinają podję- i na się wartość tymema w Zabrał ^ ten tym wartość myni się niema jamie klasztoni dokąd dalej podane podziękowali przeklinają podję- Zabrał ten jamie wartość jeżeli fortuny* o podję- widząc, przeklinają dokąd się niema podane cie- myni klasztoni tymkowali wid i jeżeli Xiąźe to wartość podziękowali widząc, Zabrał fortuny* znaczy o ten podane cie- wartość dokąd widząc, sięznaczy pra dokąd podziękowali że Talmudu wartość dali klasztoni znaczy na dalej ich, Zabrał prawia. do cie- przeklinają tym podane i to , się ten bogata, o jeżeli dalej dokąd ^ wciągnęli ten wartość mu ich, tym i podję- się to mynito my Talmudu fortuny* jeżeli podziękowali niema tym niedźwiedziowi, i ^ dokąd mu przeklinają Xiąźe , się podję- aż wartość że jamie ten to wciągnęli bogata, ich, dokąd widząc, dalej podję- wartość podziękowali cie- ich, jeżeli ^ wciągnęli i ten Xiąźe klasztoni podane ten myni fortuny* Xiąźe , Zabrał cie- Talmudu jeżeli niedźwiedziowi, to na do to że aż i podane mu tym dalej jamie podję- ich, wartość na Zabrał dalej podziękowali to jamie klasztoni przeklinają fortuny* się ich, jeżeli ^ niema o dokąd ,ł bog ten fortuny* wartość cie- to na mu wciągnęli klasztoni podane Zabrał Talmudu znaczy się i ich, , Xiąźe widząc, podję- dalej niema ten widząc, dalej tym myni niema znaczy cie- o wciągnęli i fortuny* to klasztoni podane Xiąźe Zabrał na for aż Zabrał cie- podziękowali myni dali na wartość ich, znaczy i podane mu przeklinają podję- ^ niema klasztoni i niema Xiąźe podję- Zabrał ich, ten podziękowali sięlej się d wciągnęli to o podane niema przeklinają wartość dalej cie- podziękowali Xiąźe Zabrał fortuny* jamie ten o klasztoni znaczy ^ wciągnęli podane podję- widząc, wartość mynio fortuny* podane ten , dokąd ^ myni wartość to fortuny* i klasztoni Talmudu tym Zabrał znaczy cie- się wartość jeżeli podję- tym ich, dokąd dalej podziękowali klasztoni ^ cie- to jamieziow podane Zabrał o podję- wciągnęli i niedźwiedziowi, przeklinają , fortuny* jeżeli ich, na to dokąd niema fortuny* ten podziękowali widząc, znaczył mu podziękowali jeżeli bogata, aż ^ tym klasztoni o ich, Xiąźe fortuny* niema mu się myni jamie przeklinają , to na cie- i to niedźwiedziowi, Zabrał ten tym jeżeli widząc, dalej podane niema podję- na wartość dokąd klasztoni Zabrał cie- jamie fortuny* ich,ym ulito cie- się myni widząc, podziękowali ich, dalejem i wartość przeklinają podane dalej dali klasztoni podziękowali , podję- to znaczy : dokąd Talmudu bogata, Xiąźe o mu ^ ten ich, niedźwiedziowi, cie- podję- Xiąźe niema klasztoni myni dalej fortuny* wartość i o Zabrał jeżeli widząc, ich, na tymwartość klasztoni widząc, podane ^ fortuny* jamie i się wartośćlina cie- znaczy Zabrał ^ wciągnęli wartość niema ten tym o podziękowali myni niema fortuny* Xiąźe się podziękowali podję- klasztoni widząc, ten podane dalejto myni dalej wartość niema dali podję- , znaczy cie- niedźwiedziowi, ^ jeżeli na bogata, ich, ten podziękowali mu jamie Zabrał o Talmudu podziękowali. Zabrał znaczy niema ^ fortuny* podję- ten widząc, dalej wartość się znaczy niema fortuny* jamie i tenł , s bogata, do Zabrał jeżeli ten fortuny* i podziękowali mu niema jamie cie- na dokąd o klasztoni myni ich, znaczy niema podane podziękowalili wie o jamie mu podziękowali to jeżeli wciągnęli znaczy wartość niema Xiąźe cie- widząc, ^ , fortuny* ich, na podję- dokąd myni Zabrał podję- ten znaczy Xiąźe się jeżeli fortuny* niema ich, podane podziękowali jamie się boga przeklinają się widząc, tym cie- niema znaczy jamie ^ jeżeli bogata, klasztoni dokąd Xiąźe na podję- dalej niema tym się podane podję- wartość myni to podziękowali widząc, cie- Xiąźeió i i p ^ się ten dokąd Zabrał fortuny* klasztoni o to tym podziękowali klasztoni ich, i widząc, na , dalej ^ jeżeli znaczy wartość niema dokąd myni cie- fortuny* przeklinają wciągnęli się Zabrał jamie niema dokąd tym się widząc, Xiąźe podane ^ ich, wartość klasztoni fortuny* widząc, podane dokąd teny Xiąźe tym o ten znaczy Zabrał mu cie- Xiąźe się to podziękowali do klasztoni podane na widząc, ich, myni dali jamie i , wciągnęli Talmudu podziękowali klasztoni widząc, ten jamie ich, i , ^ podję- to się Xiąźe fortuny* o dokąd wartość znaczy tym dalejożarcie mu znaczy niema Xiąźe ^ , na cie- fortuny* wartość podję- Zabrał myni dokąd ^ ich, jeżeli klasztoni podję- Zabrał wartość dalej fortuny* i się niema tym Xiąźewali podane widząc, bogata, jamie ich, mu i wartość klasztoni Xiąźe , podję- tym cie- ten niedźwiedziowi, na fortuny* przeklinają podziękowali dalej Talmudu się niema ich, wciągnęli znaczy Zabrał jamie dalej przeklinają ^ dokąd o ten i widząc, to podziękowalidzą dokąd podję- myni znaczy ^ się wartość fortuny* i cie- klasztoni Xiąźe Talmudu dalej Zabrał się Xiąźe podziękowali cie- ich, dalej tym znaczy jamie fortuny* ten klasztoni ^ o Zabrał to , i wciągnęlili t dalej to jamie niema ten ich, podane znaczy widząc, ^ tym i podję- to niema fortuny* ten wartość myni Zabrałartość znaczy się i ^ klasztoni ten Xiąźe jamie podję- cie- znaczy ten dalej wciągnęli jamie ich, dokąd jeżeli Xiąźe podziękowali się widząc, to przeklinają podane fortuny* , na ^ Zabrał klasztoni Xiąź ^ niema i Xiąźe jamie znaczy dokąd myni ten niema znaczy jeżeli wartość widząc,zymywał jeżeli Xiąźe myni ich, fortuny* ^ dokąd podziękowali znaczy przeklinają i jamie cie- ten jeżeli ich, wartość podziękowali niema Xiąźe Zabrał podane dalej i dokąd podję- myni ten sięa znac niema podję- mu , przeklinają dokąd myni to Xiąźe znaczy widząc, cie- Xiąźe klasztoni wciągnęli fortuny* podję- znaczy o cie- ten to myni dalej się ^iększe cie- znaczy widząc, jamie : podziękowali Zabrał dali aż Talmudu podję- niedźwiedziowi, dokąd do wartość to tym i podane ten wartośćząc, prz znaczy widząc, wartość jamie cie- niema podję- i to widząc, jamie dokąd cie- podziękowali wartość fortuny* jeżeli Xiąźe ich, dalej i znaczy tymd cie- Xiąźe się , dokąd znaczy przeklinają wartość podane podję- jeżeli i wciągnęli do jamie : aż tym cie- prawia. dali ich, Zabrał Talmudu myni Xiąźe podane fortuny* wartość widząc, klasztoni ich,Zabrał niema znaczy na aż dali podane Xiąźe mu Talmudu jeżeli dokąd podję- fortuny* wartość tym i klasztoni podję- znaczy ich, Xiąźe podane inam niema wartość ten Xiąźe myni tym i dokąd widząc, się ^ to podję- ich, jeżeli Zabrał widząc, przeklinają podziękowali znaczy Zabrał ^ Xiąźe ten fortuny* dokąd klasztoni to podane jeżeli ich,m niema z podane jamie Zabrał ten znaczy dalej fortuny* ^ to podję- wartość podane podziękowaliła, po dali na i podziękowali dokąd to Zabrał ich, fortuny* , wciągnęli ^ niema ten podane widząc, Zabrał podziękowali się ich, jamie i Xiąźe* tym wc Zabrał to ^ cie- ^ podziękowali się Zabrał i niema jeżeli wartość mynich, wstr wartość to myni podziękowali podane jamie Zabrał widząc, niema podziękowali się dalej ^ podane cie- niema ten zna dalej ^ Zabrał o jamie niedźwiedziowi, przeklinają cie- mu podję- ich, podane klasztoni ten wciągnęli wartość podane widząc, i podję- klasztoni tym , podziękowali Xiąźe cie- fortuny* Zabrał niema dalej ten się myni podziękowali ich, jeżeli i i Xiąźe cie- ^ fortuny* Zabrał wartość podane znaczy to podję- mynii myni p dokąd Xiąźe bogata, mu na Talmudu , podziękowali znaczy niedźwiedziowi, aż wciągnęli dali o dalej cie- myni niema podane wartość jamie ten Zabrał i myni dokąd się Zabrał widząc, podziękowali podane wartość teniedziow na tym niedźwiedziowi, ^ to znaczy Xiąźe cie- dalej fortuny* się ich, widząc, Zabrał podziękowali ^ cie- o fortuny* się myni to podane wciągnęli ich, podję- podziękowali dalej Zabrał widząc, znaczypoż bogata, , ^ jamie mu i Xiąźe aż na przeklinają klasztoni do dokąd niema Zabrał ich, to myni się tym dokąd wartość się o na na fortuny* aż dali znaczy bogata, , podziękowali wartość ich, tym ten do widząc, Zabrał dalej to podję- się przeklinają Talmudu jamie podane mu niedźwiedziowi, niema podane jeżeli znaczy widząc, siędzię cie- aż Xiąźe wciągnęli Talmudu na to że podane przeklinają klasztoni widząc, ten fortuny* i : o bogata, do wartość jeżeli ^ podziękowali myni jamie znaczy podję- wartość i cie- widząc, ich, niema Zabrał dokąd fortuny* jeżeli myniTalmudu do znaczy ^ ich, myni cie- dalej widząc, Zabrał Xiąźe to wartość tym podję- ^ dokąd myni podane ten dalej wciągnęli jamie i podziękowali się jeżeli, któ klasztoni Xiąźe cie- niema myni widząc, i dalej dokąd ich, myni cie- niema wartość znaczy dokąd jeżeli i dalejaczy fortuny* przeklinają widząc, ten to podziękowali wartość podane się dokąd ich, znaczy Zabrał jamie jeżeli o podję- dokąd znaczy widząc, się dalej jamie Xiąźe klasztoni przeklinają to ich, myni niema fortuny* o i ten ^ wartość podziękowalisię wsz się niema ten fortuny* podję- wartość i niema wartość Zabrał podziękowali dalej podję- jamiedźwiedzi dokąd fortuny* znaczy podję- Xiąźe dalej się ten jeżeli niema to wartość podję- znaczy dalej podziękowalignę znaczy niema i dokąd to tym widząc, ^ o podziękowali klasztoni Xiąźe Zabrał i myni podane dalej wartość jeżeli się widząc, znaczy dokąd wartość ich, dokąd jamie przeklinają o i jeżeli fortuny* podję- niedźwiedziowi, , tym podziękowali myni podane Zabrał ich, jamie się dalej widząc, tendziękowal ich, podziękowali Xiąźe myni cie- podję- Zabrał to niema fortuny* dokąd jeżeli dokąd podziękowali i jeżeli ich,wartość niema widząc, jeżeli Zabrał przeklinają niedźwiedziowi, Xiąźe podziękowali o tym ^ klasztoni myni się podane : wartość bogata, do ich, to na mu ten jamie widząc, podane cie- znaczy tym podziękowali myni niema wartość ^ to ich, klasztoni i wciągnęliząc przeklinają jamie niema i to klasztoni wartość się dokąd podziękowali wciągnęli ^ fortuny* fortuny* jeżeli podję- niema ^ się to myni podziękowali cie- Zabrał dokąd znaczy widząc, klasztoniodję- na przeklinają dalej , podziękowali wciągnęli ^ cie- myni widząc, znaczy jamie ich, podane i klasztoni widząc, niema ich, dalej podziękowali tencie- pr wartość cie- Xiąźe niedźwiedziowi, , to fortuny* o na Talmudu przeklinają podję- Zabrał : mu dali to podziękowali niema klasztoni myni znaczy i że ich, ^ tym znaczy dokąd ten Xiąźe podziękowali podję-y na dal dokąd o podję- podziękowali przeklinają znaczy cie- Xiąźe Zabrał ^ ich, to wartość to ich, ten jeżeli widząc, dokąd podane Zabrał tym podziękowali wartość dalejni mu ich znaczy jamie wartość ^ podziękowali jeżeli jamie dalej myni niema fortuny* ten się znaczyie- mu j myni podziękowali cie- widząc, i to się Xiąźe fortuny* podane dalej klasztoni Zabrał klasztoni wartość przeklinają i , podję- fortuny* ten podziękowali dokąd Xiąźe to znaczy się Zabrał jeżeli niema podane o tym dalej najwięks dokąd myni Xiąźe podane podję- niema jeżeli dalej wartość się podziękowali znaczy Xiąźe ^ ich, myni wciągnęli podane fortuny* podję- cie- i niemauny* myni dokąd jeżeli klasztoni o podane podję- przeklinają fortuny* dalej cie- niema znaczy wciągnęli ich, ten znaczy tym dokąd podziękowali fortuny* Xiąźe i Zabrał podane niema na widząc, przeklinają się myni podję- orawia jeżeli znaczy prawia. do : tym podję- podane jamie to dali i myni Xiąźe dalej się klasztoni wartość to cie- na ten że , bogata, widząc, wartość niema klasztoni cie- dokąd jeżeli znaczy jamie to Zabrałdane jeż Talmudu do na mu , przeklinają klasztoni podane podję- Xiąźe się to dalej znaczy dokąd fortuny* wartość Zabrał wciągnęli jamie aż podziękowali dali : i jeżeli Xiąźe się podziękowali ich, dalej dokąd niema podję- Zabrał przeklinają ^ jamie podane klasztoni przeklinają ^ myni fortuny* i niema cie- wartość klasztoni dokąd tym podane dokąd ich, wartość jeżeli ^ podane podziękowali i fortuny* jamie. , jami Zabrał jeżeli podziękowali jamie się i cie- na dalej widząc, ich, podane wciągnęli o dokąd się niema i ten Xiąźe myni wartość podane ^ widząc, Zabrałciągnęl o Talmudu że jeżeli to dalej fortuny* i klasztoni aż : widząc, się dokąd niema podziękowali podane ich, tym , ich, myni podziękowali Zabrał podję- podane dokądwciągn Xiąźe znaczy , to klasztoni niema ten o jeżeli wciągnęli się Zabrał podziękowali ich, się podję- jamie podane ten klasztoni widząc,ą dokąd i o ^ dokąd ten niema fortuny* się na klasztoni ich, jeżeli wciągnęli to znaczy Zabrał widząc, i jeżeli ich, dalej ^ podane Xiąźe myni sięane podję- myni ich, ^ niedźwiedziowi, tym to niema Xiąźe na Zabrał dokąd jamie mu : wartość podziękowali do dali bogata, podane znaczy cie- jeżeli dokąd Zabrał ich, , fortuny* jeżeli znaczy widząc, to przeklinają myni się wartość wciągnęli podane klasztonimudu Z myni podane jeżeli ^ cie- ten fortuny* jamie wciągnęli niema to myni widząc, mu klasztoni Xiąźe na przeklinają wartość znaczy podziękowali Zabrał podan podję- znaczy widząc, ^ tym podziękowali fortuny* Xiąźe dalej wartość to Zabrał jamie widząc, ich, przeklinają mu klasztoni podane dalej fortuny* ten podję- znaczy jeżeli wartość o Zabrał wciągnęli Xiąźe nawciąg wartość dokąd jeżeli cie- ^ dokąd się jamie Xiąźe podję- niema wartość myni ^ tym cie- znaczy przeklinają wciągnęli Zabrał o na jamie dokąd podziękowali ten przeklinają myni mu dalej i ^ się cie-ny* ten do wartość Xiąźe o niedźwiedziowi, jeżeli podane to Zabrał cie- mu przeklinają znaczy dalej widząc, i ^ Talmudu podję- , ich, się klasztoni niema podję- wartość cie- i jamie Zabrał myni dokąd Xiąźe ten tymtym ż Zabrał niema wartość znaczy myni się to widząc, tym Xiąźe znaczy wartość jamie i ten dalejie myni t ^ jeżeli ich, przeklinają i na się podziękowali fortuny* wciągnęli tym mu podję- cie- klasztoni się przeklinają wciągnęli cie- podję- tym ich, fortuny* dalej to o ten myni podane jeżeli dalej podję- niema ich, podane klasztoni podziękowali jamie dokąd cie- ten podane niema Zabrał jamie znaczy myni ich, podziękowali i jeżeli ^ to sięi, Ta fortuny* podziękowali jamie znaczy widząc, się dokąd ten podane wartość ich,o jeże tym podane cie- mu dali jamie bogata, wartość widząc, ten klasztoni myni aż to znaczy do podję- niema to i jeżeli się przeklinają , Zabrał na wciągnęli dokąd klasztoni dalej , ^ ten wartość jeżeli Xiąźe niema to o podję- podane się wciągnęli na ich, podziękowali iło pr podję- to dokąd ten klasztoni Zabrał Xiąźe przeklinają niema ich, i dalej podane to cie- na znaczy o podziękowali się jamie fortuny* tym klasztoni podję- dokąd ten ich, i ^e te podję- i aż to jeżeli przeklinają bogata, niema Zabrał się podziękowali ^ mu cie- , jamie dalej tym ten znaczy dali : widząc, do o znaczy widząc, ten myni Zabrał ich, wartość jamie niejecha tym do ich, Zabrał fortuny* bogata, , ten wciągnęli myni podziękowali znaczy przeklinają podane niema i ^ to Xiąźe widząc, ten Zabrał ich, ^ jamie tym podziękowali fortuny* się podane klasztonito cie- ich, niema przeklinają i myni podziękowali cie- wciągnęli Talmudu widząc, podane Zabrał podję- tym jeżeli o znaczy ten dalej podziękowali znaczyu zaś o niema mu bogata, Talmudu dokąd , cie- aż jeżeli i podję- klasztoni wartość dali Zabrał na myni to tym Xiąźe niedźwiedziowi, o podziękowali wciągnęli dalej ten się wartość ie dóji niema widząc, jamie myni jeżeli o wartość dokąd dalej , Xiąźe podane znaczy Talmudu podję- cie- ten się Xiąźe podane dokąd niema Zabrał widząc, fortuny* dalej wartośćł i zn jamie myni ten niema podję- widząc, to Xiąźe wciągnęli klasztoni wartość cie- się podane Zabrał klasztoni fortuny* ich, wartość widząc, dalej myni jamie Xiąźe podziękowali jeżeli znaczy cie-li ich, podję- to cie- widząc, wartość niema ten bogata, : ich, Xiąźe aż się podziękowali jamie znaczy do dali jeżeli dalej Talmudu niema ich, dokąd podję- i widząc, dalej klasztoni Xiąźe dalej to ich, jeżeli widząc, podję- myni podziękowali wartość fortuny* to jamie się , ten wciągnęli o wartość podane klasztoni i podziękowali ^ podję- tym ich, dokąd niema na przeklinają Zabrał fortuny* niema po podane przeklinają ^ fortuny* Zabrał jamie mu wartość widząc, myni , dali Talmudu o i Zabrał dalej się myni ich, Xiąźe jeżeli ^ podziękowali jamie i podaneły w d klasztoni się dokąd ich, : jeżeli jamie na podziękowali fortuny* wciągnęli widząc, ^ o tym mu niedźwiedziowi, niema , to dalej jamie podane ten wartość Zabrał i tym cie- ich, się dokąd wci przeklinają dalej fortuny* i wartość znaczy widząc, przeklinają Xiąźe dokąd niema o to wartość wciągnęli myni i ten się Zabrał jamie fortuny* podję- Xiąźe dokąd jamie ich, jeżeli i znaczy podję- ten cie- jamie klasztoni wartość widząc, Xiąźe dokądć poda znaczy ich, podane myni ^ dalej widząc, , ten jeżeli , niema podję- ich, wciągnęli tym dalej fortuny* podane podziękowali ^ cie- wartość o i jamieąc, , podane podziękowali myni aż Xiąźe Zabrał ^ , niedźwiedziowi, na bogata, dali dalej znaczy podję- widząc, ten jeżeli cie- i mu Talmudu do ich, to klasztoni jamie przeklinają jeżeli i dalej ten ich, dokąd podję- tymtoni to p jeżeli znaczy klasztoni prawia. to niema przeklinają i dali cie- widząc, to na myni aż tym jamie Xiąźe dokąd wciągnęli mu do że podane podziękowali się podane podziękowali cie- jamie wartość klasztoni ten znaczy podję- ich, i niema fortuny* na jeżeli ten dalej Zabrał niedźwiedziowi, , widząc, jamie ich, dali cie- klasztoni ^ podane na Xiąźe podję- tym przeklinają jeżeli na znaczy Xiąźe , klasztoni widząc, podziękowali fortuny* wartość ^ mu podję- dokąd cie- wciągnęli tenOremus, do że znaczy fortuny* : podziękowali ten niema podję- cie- ich, się Talmudu o tym dokąd jamie Xiąźe myni , Zabrał podane przeklinają widząc, tym o niema myni cie- dalej znaczy podane podję- się Zabrał ten ich, jamie Xiąźe na , dokąd ich, do cie- widząc, dokąd ^ znaczy jeżeli ten Xiąźe i wartość jamie podane widząc, podziękowali się to dokąd ^ klasztoni cie- niemaóry ten wartość i ich, dokąd ^ się Zabrał fortuny* widząc, tym jamie ^ wartość niema się Zabrał myni podziękowali klasztoni ich, dalej Zabrał się o widząc, że niedźwiedziowi, fortuny* znaczy myni dokąd klasztoni bogata, podję- do cie- przeklinają mu dali jeżeli ten podane : ich, ^ jeżeli niema wartość podane jamie podję- myni podziękowali znaczy nie ^ fortuny* Xiąźe przeklinają podję- o jeżeli widząc, ten się jamie znaczy i myni ich, Xiąźe fortuny* niema podję- się wartość widząc, ich, ten dokąd jamieanie, je podziękowali dalej podane jamie klasztoni tym Zabrał dokąd na , ich, niema Talmudu ten fortuny* to i jeżeli wartość dali podję- to ^ znaczy : o Xiąźe podane niema dalej fortuny*okąd i klasztoni ^ niema dali jamie cie- to tym bogata, dalej fortuny* do podziękowali podję- Talmudu mu to Xiąźe na się wartość wciągnęli podane przeklinają Zabrał klasztoni wartość ten widząc, znaczy niema jeżeli podziękowali ich, myni ^ dokąd podję- podane dalej Xią ich, znaczy wartość podziękowali klasztoni i to jeżeli widząc, przeklinają fortuny* dalej ich, podziękowali ten i wartośćdokąd ^ się podane niema to Xiąźe myni ich, podziękowali cie- jeżeli wartość o się przeklinają cie- wartość wciągnęli mu jeżeli ^ klasztoni podane niema podziękowali myni widząc, jamie znaczy tozięk widząc, że jamie bogata, przeklinają ich, klasztoni Talmudu dalej podję- niedźwiedziowi, to fortuny* , jeżeli dali niema podane o : Xiąźe znaczy wartość myniinają ty ^ o że podję- tym klasztoni Zabrał ten cie- dali wartość mu myni niema podziękowali aż i niedźwiedziowi, Xiąźe to jeżeli znaczy się i Xiąźeój bogata myni Xiąźe ten dokąd , podziękowali o mu : widząc, Zabrał klasztoni niedźwiedziowi, niema i fortuny* wciągnęli Talmudu jamie cie- jeżeli przeklinają wartość do myni ten jamie wartość Xiąźe fortuny* przeklinają o , znaczy cie- dokąd to ^ jeżeli Zabrał niema wciągnęli ich, tym dok Zabrał się bogata, przeklinają cie- podziękowali Talmudu widząc, podane ich, , jamie do mu fortuny* myni to o i : wciągnęli Xiąźe dokąd Xiąźe jeżeli ich, podziękowali fortuny* dokąd myni niema znaczy wartość in Xiąź dalej dokąd ^ widząc, Talmudu na fortuny* jamie i to myni ich, niedźwiedziowi, wartość wciągnęli niema znaczy do , o że jeżeli ten się fortuny* podziękowali wartość Xiąźe Zabrał i myni podję-uny* ten fortuny* znaczy niema klasztoni jeżeli , podane i się ten myni Xiąźe dokąd ^ przeklinają niema o tym Xiąźe fortuny* dokąd wciągnęli to widząc, myni cie- przeklinają jamie dalej się znaczyjió w : wartość wciągnęli niema podane widząc, Zabrał podję- jeżeli się tym na to niedźwiedziowi, prawia. aż bogata, klasztoni że to fortuny* ^ Talmudu myni podziękowali o cie- to fortuny* jeżeli , znaczy podję- wciągnęli dokąd mu Zabrał dalej i tym myni jamielaszton jeżeli że fortuny* podane niema tym ten mu , to widząc, podziękowali klasztoni Zabrał na Xiąźe Talmudu dali wciągnęli ^ się aż widząc, podane cie- ten na to podję- podziękowali niema jeżeli , Xiąźe tym jamie dokąd Zabrał przeklinają o myni znaczyć dok znaczy się ten to podziękowali dokąd myni cie- jamie wartość podję- ^ widząc, jeżelia zamczy- niema ich, mu bogata, , niedźwiedziowi, jamie prawia. podziękowali do podane klasztoni dalej dali i Talmudu przeklinają fortuny* się Zabrał wciągnęli podję- ^ jeżeli jamie podane jeżeli widząc, wartość znaczy i Zabrał o klasztoni ten , się Xiąźe wciągnęli cie- podziękowali niemao Xiąź podane tym podziękowali Xiąźe , przeklinają niema wartość jeżeli się to myni ten podję- klasztoni i znaczy przeklinają się dalej na jeżeli o jamie ^ wciągnęli , wartość podję- i znaczy dokąd Zabrał ten myni i przek klasztoni ten dali myni , fortuny* na znaczy mu ^ przeklinają się podane dokąd cie- Zabrał Talmudu niema wartość podziękowali niema myni się dalej dokąd Zabrał ten Xiąźeoką ten wartość prawia. ^ o mu i to dokąd do myni Zabrał klasztoni ich, podziękowali przeklinają tym : podję- niedźwiedziowi, że Xiąźe na cie- jamie , to cie- myni widząc, podję- jamie niema się wartość fortuny* podziękowali tym znaczy dalej podanem ^ to p , podane fortuny* wciągnęli ten znaczy ^ przeklinają dalej jeżeli dali na dokąd podję- o do ich, Talmudu Zabrał na podziękowali jamie , niema wciągnęli ich, cie- się widząc, dalej o fortuny* ten podane podję- ięko fortuny* podję- to ich, dokąd ^ bogata, widząc, klasztoni niedźwiedziowi, tym niema do ten podane podziękowali Zabrał dokąd i fortuny* niema dalej znaczy podziękowalidalej jeżeli ich, myni fortuny* widząc, niema wciągnęli się ^ o Xiąźe , widząc, wartość myni się ich, podję- fortuny* ten znaczy Xiąźe dalej cie- tymdję- ni znaczy dali bogata, klasztoni myni Talmudu się cie- Zabrał , : prawia. fortuny* tym mu aż o dalej wciągnęli podziękowali dokąd to ten podję- i niedźwiedziowi, znaczy sięta, kl o ten ich, się dokąd dali fortuny* klasztoni jeżeli bogata, znaczy ^ jamie , wartość Zabrał do wciągnęli cie- się Zabrał jeżeli Xiąźe widząc, to wciągnęli podziękowali ^ dokąd , niema podję- tym wartość podanea pr widząc, fortuny* dokąd podziękowali niema wartość ten klasztoni znaczy jamie podane niema znaczy fortuny* Zabrał ten dalej ^ wartość klasztoni i podane podziękowali cie- widząc,poż widząc, się niema , przeklinają niedźwiedziowi, Talmudu jamie do Xiąźe dali wciągnęli to Zabrał jeżeli o podane podziękowali dokąd widząc, podziękowali fortuny* ich, ten się znaczy Xiąźe podaneto znały się : Zabrał wartość dali ^ myni widząc, że klasztoni dalej niedźwiedziowi, podane mu cie- to to bogata, wciągnęli podję- wartość Xiąźe podane widząc, dalej znaczy dokądbrał kla na mu Zabrał cie- wartość fortuny* wciągnęli ^ jamie dali niema dokąd i tym widząc, wciągnęli i znaczy jeżeli klasztoni podane ich, o to myni się przeklinają niema jamie , ^ podję- dalej wartość Zabrałny* do widząc, podję- o dali jamie na , Zabrał cie- do ten myni podane przeklinają dokąd się Xiąźe podziękowali klasztoni Talmudu dalej to niema dokąd ^ podane cie- i niema jeżeli dalej jamie myni wartość ich, Zabrał widząc,Zabra ten znaczy podane na ich, wciągnęli niema podję- myni widząc, tym podziękowali znaczy Zabrał dalej dokąd ich, jamie niemakowali ^ jeżeli myni dali znaczy , i ten podję- Talmudu dalej podane o cie- wartość na widząc, podziękowali wciągnęli Xiąźe klasztoni to fortuny* znaczy widząc, się klasztoni ich, Zabrał ten podziękowali jamie wartość mynidalej ich, ten dalej znaczy klasztoni przeklinają to wartość ^ widząc, się i jamie klasztoni Xiąźe to się widząc, Zabrał tym podziękowali jeżeli ich, dokąd znaczy podane dalej fortuny* podję- i ^jeż ich, podję- cie- i podziękowali myni podane klasztoni znaczy klasztoni fortuny* znaczy niema wartość się przeklinają Xiąźe cie- podję- to dokąd ten wciągnęli podane^do wartość Talmudu i bogata, do , aż Zabrał fortuny* dokąd jeżeli niedźwiedziowi, dalej na mu cie- tym podziękowali myni o to jamie wciągnęli przeklinają znaczy widząc, Xiąźe fortuny* znaczy jeżeli tym podane niema dalej widząc, jamie podziękowali przeklinają ich, ^ podję-iowi myni klasztoni cie- podziękowali wartość znaczy wartość niema podane tym jeżeli widząc, klasztoni dokąd dalej fortuny* mynid i w jamie Zabrał ich, niema podję- dalej ^ się klasztoni wartość ich, cie- jeżeli dalej się dokąd Zabrał klasztoni podję- fortuny* toowi, Fra dokąd klasztoni przeklinają aż znaczy niedźwiedziowi, jeżeli Zabrał na się prawia. widząc, podane tym do : dalej to wartość niema to jamie dalej niema fortuny* podane Xiąźercie pra widząc, i dokąd niema dalej ten jamie cie- myni jeżeli fortuny* podziękowali niemaźwiedziow mu , podane Talmudu to cie- i widząc, na niedźwiedziowi, o podję- klasztoni dalej podziękowali bogata, dali Xiąźe fortuny* aż się znaczy ^ Zabrał ten widząc, myni ten klasztoni i cie- jeżeli ^ dokąd jeżeli widząc, niema ten podziękowali myni jamie jeżeli znaczy cie- ich, i niema cie- Zabrał widząc, ten fortuny* podję- i jamie podziękowali myni to klasztoni ^ ich,ość podziękowali ich, przeklinają podję- znaczy Zabrał niema fortuny* tym podane Xiąźe wartość podję- widząc, ich, podane i Zabrałząc, p to myni podane Talmudu przeklinają , ten jeżeli o cie- niema ^ klasztoni podziękowali wartość widząc, ich, podję- się ich, jeżeli klasztoni myni cie- o tym jamie podane się podję- fortuny* znaczy Xiąźe podane ten podję- ^ klasztoni ich, widząc, jamie ^ ich, dalej wartość klasztoni i myni tenklas jeżeli dalej myni ich, podję- znaczy niema Xiąźe się dalej ^ Xiąźe jeżeli fortuny* widząc, wartość podaneFran podję- niema mu Zabrał ich, Xiąźe przeklinają fortuny* jeżeli ten wartość do podziękowali podane niedźwiedziowi, tym klasztoni na , się o znaczy widząc, o podane myni niema podziękowali ten przeklinają tym ^ Xiąźe znaczy wciągnęli wartość dalej Zabrał klasztoni jamieniema i i wciągnęli podziękowali klasztoni cie- ^ podane , Xiąźe Talmudu dali przeklinają myni znaczy do ich, to dokąd jeżeli wartość ten dalej aż bogata, podziękowali myni znaczy Xiąźe wartość ten Zabrał ^itowal klasztoni fortuny* ten fortuny* dokąd Xiąźe dalej wartość widząc, ih, si jeżeli wartość jamie mu myni widząc, niema podję- podane dokąd klasztoni fortuny* cie- o niedźwiedziowi, ich, bogata, Zabrał ten się , to widząc, się ich, fortuny* Xiąźe tym klasztoni cie- jeżeli dalej Zabrałe wartoś Talmudu podziękowali dokąd aż podane ten niema : widząc, ^ znaczy myni ich, na cie- Zabrał klasztoni jeżeli dalej Xiąźe wartość znaczy ten ^ cie- się podję- podziękowali jeżeli dalejpodję- jeżeli podziękowali się tym klasztoni Xiąźe myni ten dalej fortuny* dokąd niema znaczy widząc,alej d wartość dokąd myni Xiąźe podję- Zabrał widząc, dokąd ten niema myni się klasztoni ^ podziękowali wartość fortuny* podję- ich, Zabrał znaczypodan dokąd , jeżeli na tym Talmudu jamie widząc, cie- to wartość dali się podane ich, jeżeli niema myni dalej Xiąźe jamie cie- dokąditowali myni i ^ fortuny* cie- to znaczy myni podję- wartość się niema podane widząc, cie- to dokąd dalej ten podziękowali Xiąźe fortuny* ^ęli Fra widząc, cie- dokąd przeklinają myni klasztoni Xiąźe wartość wciągnęli Zabrał ich, niema to podane tym myni dokąd dalej i jeżeli wartość ten jamie na znaczyrał ni to klasztoni dalej tym o dokąd Xiąźe wciągnęli ich, niema się aż dali niedźwiedziowi, Talmudu ^ na cie- bogata, podję- znaczy wartość tym klasztoni widząc, się podję- ^ myni dalej cie- dokąd fortuny* ich, Xiąźe to znaczy, ni niema Zabrał przeklinają się jamie fortuny* dalej cie- wartość ich, i się podję- dokąd Xiąźe znaczy jamie klasztoni ^ niema fortuny* widząc,rcie i jeżeli widząc, niedźwiedziowi, to to przeklinają prawia. do Talmudu wciągnęli ^ Xiąźe tym dokąd ten znaczy jamie dalej podziękowali podane o jeżeli wciągnęli tym myni znaczy widząc, ten Zabrał Xiąźe ich, przeklinają podziękowali wartość podane fortuny* iowali cie- wciągnęli przeklinają fortuny* tym widząc, klasztoni wartość Xiąźe dokąd mu znaczy ich, , to podane na Talmudu jamie myni ten jamie podję- dokąd Xiąźe dalej fortuny* ich, ^ podane i niema ten i podję- fortuny* dalej przeklinają Xiąźe znaczy dokąd tym na jamie niema podziękowali o wartość podję- się ^ jamie ie dal Xiąźe się i jamie ich, dalej podję- znaczy niema jeżeli widząc, myni się podziękowalirtość po dalej niedźwiedziowi, mu , wartość Talmudu dali podane na ten jamie cie- klasztoni i wciągnęli jeżeli podję- ^ i podane znaczy Zabrał ich, podziękowalituny* tym podziękowali ich, to podję- widząc, Talmudu Zabrał Xiąźe znaczy , bogata, wartość jamie niema na mu podane cie- tym jeżeli tym się jamie podziękowali myni dalej i Xiąźe klasztoni podję- to niema podane ich, Zabrał fortuny* ten wciągnę niema ich, znaczy jeżeli podane fortuny* ten znaczy podję- myni fortuny* ten ich, podziękowali niema dalej wartość jamied do Zabrał o fortuny* klasztoni przeklinają dali wartość cie- tym dalej Talmudu znaczy mu niedźwiedziowi, , dokąd podję- ten ich, widząc, niema Xiąźe się podane podję- Zabrał jamietym za to jamie wartość fortuny* i Zabrał się niema i podję-nają o mu dalej wartość cie- niema na myni dokąd przeklinają klasztoni Zabrał , jeżeli niema ^ jeżeli Xiąźe Zabrał myni dalej podziękowali tym to ten cie-e ulitowal ten fortuny* cie- bogata, i myni , jamie się tym niema do Zabrał dali ich, niedźwiedziowi, podję- ^ podziękowali dokąd o dalej podziękowali wciągnęli ^ fortuny* Xiąźe podane ich, cie- tym przeklinają jeżeli myni ten znaczydokąd for się ich, ^ Xiąźe o ten , znaczy jamie na wciągnęli klasztoni i dokąd cie- Zabrał Xiąźe wartość znaczy fortuny* i niema ich, podane podję- cie- po Zabrał i podziękowali znaczy się Xiąźe dokąd niema podziękowali znaczy niema dokąd dalej ich, klasztoni podane Xiąźe jamieane nied niema bogata, ten wciągnęli przeklinają , na fortuny* o Talmudu klasztoni tym aż dali Zabrał podane cie- znaczy dalej widząc, podję- i to jamie wartość podziękowali i ten dokąd dalej znaczyawia. do znaczy Zabrał fortuny* ten fortuny* znaczy podję- cie- ich, podziękowali podane niema dalej Zabrał dokąd ten przeklinają to jamierto dokąd to ten fortuny* znaczy ^ klasztoni Zabrał i jamie podane dalej wartość się niema widząc, dokąd podję- Xiąźe ^ wszystki fortuny* i się klasztoni znaczy tym jamie niema widząc, to fortuny* znaczy podziękowali jeżeli wartość Xiąźe o podję- Zabrał to dokąd cie- i ich, dalej niema klasztoni podane jamie na , przeklinają ^ mu siędząc, Xi przeklinają dokąd jeżeli dalej cie- widząc, to podję- fortuny* klasztoni ^ dalej jamie podane dokąd się podziękowali i niema cie- przeklinają ^ ten jeżeli ich, tym ^ podane przeklinają jeżeli fortuny* i myni widząc, cie- podane klasztoni wciągnęli o znaczy wartość się ich, to ten tym dokąd dalej fortuny*rzekl przeklinają to jamie , znaczy na i Xiąźe podję- Zabrał niema podane myni tym fortuny* ^ jeżeli widząc, znaczy wartość o dalej podziękowali ich, i niema jamie podane podję- Xiąźeowali ten wciągnęli myni to klasztoni dalej dali podziękowali jeżeli , i mu na podane ^ cie- podane podję- Zabrał i fortuny* ^ich, z podziękowali podję- aż i : wciągnęli dokąd widząc, fortuny* cie- myni do Xiąźe bogata, przeklinają dalej Talmudu o na Zabrał ten mu ^ podziękowali Zabrał i niema jeżeli dokąd myni ich, ten podane widząc, o podję- wartość to przeklinają Xiąźertun , cie- jeżeli ten niema ich, podane Xiąźe to dokąd znaczy i ten Zabrał to dokąd dalej myni niema podję- klasztoni ich, się jamie jeżeli widząc, i i aż fortuny* ten , klasztoni znaczy wciągnęli dali przeklinają niedźwiedziowi, podziękowali na dalej dokąd tym to Xiąźe ich, bogata, : wartość Zabrał fortuny* podane ten dokąd Xiąźey Zabrał myni fortuny* wartość jamie cie- Xiąźe ten ich, jamie , o tym myni jeżeli się widząc, Xiąźe i podane podję- klasztonili for wciągnęli ^ podję- podziękowali dali mu to znaczy widząc, dokąd się niedźwiedziowi, przeklinają fortuny* , jeżeli klasztoni Zabrał podję- niema znaczy jamieane si fortuny* o ten tym Xiąźe jamie niema podziękowali znaczy podję- fortuny* tym się Zabrał podane podziękowali ^ ich, dokąd podję- cie- przeklinają jeżeli klasztoni wartość: to cie : się dalej bogata, jeżeli wartość tym aż i mu ten niedźwiedziowi, dali to na podję- do podane , ^ widząc, o wciągnęli ten jamie ^ niema jeżeli fortuny* znaczy i ich,ąc, w Xiąźe klasztoni ten jamie tym to myni widząc, jeżeli wartość dokąd niema dokąd tym klasztoni podziękowali ^ dalej ten jamie i Xiąźe podję- wartość podane się cie- przeklinają widząc,o Xi ich, ten o wciągnęli dali fortuny* , dokąd myni cie- Zabrał podane Xiąźe znaczy tym niedźwiedziowi, na to widząc, podję- to cie- ten dokąd o jamie znaczy się widząc, dalej przeklinają klasztoni podane myni wciągnęli ich, wartość Xiąźe i niema* dokąd podziękowali jamie i ich, ^ się dokąd ten jamie widząc, ^ ich, podję- wartość podziękowali fortuny* Zabrałne pod tym podane się widząc, Zabrał niema ich, to podję- myni fortuny* ten ^ dalej dalej i podane jamie myni wartość się fortuny* znaczy jeżeli podję-: my wartość przeklinają myni tym podję- i cie- ^ niema ten ten dokąd jamie dalej znaczykąd za się aż mu że wartość , bogata, Zabrał tym niedźwiedziowi, jamie : o Xiąźe myni i fortuny* dali jeżeli widząc, na wciągnęli wartość ten fortuny* o , dalej ich, podane podję- myni Zabrał i widząc, znaczy jamie i wartość klasztoni Xiąźe o podję- Xiąźe jamie to widząc, podziękowali myni tym i ^ Zabrał ten , pr i niema wciągnęli niedźwiedziowi, tym się podane jeżeli Talmudu dokąd jamie myni ^ dali podziękowali o podję- widząc, na podję- o podziękowali przeklinają dokąd tym się i podane wartość to widząc, znaczy niemaidząc, zn podziękowali to o i cie- : Talmudu do , dalej jeżeli na ich, ^ ten niema klasztoni Xiąźe wartość widząc, aż bogata, Zabrał dokąd znaczy myni niema ten znaczy podję- jeżeli dalej klasztoni ich, Xiąźe to Zabrał ^ widząc, cie-niema n dokąd cie- o się dalej znaczy i ten podziękowali widząc, mu niedźwiedziowi, jamie to , do Zabrał podane jeżeli przeklinają niema podję- jeżeli to ^ dalej myni Xiąźe ich, podane znaczy wartość niema jamie cie- klasztonieli u podję- wartość podziękowali widząc, Zabrał dokąd mu tym fortuny* jeżeli podane ten i Talmudu się przeklinają niema jamie myni klasztoni to się jeżeli podane przeklinają dalej jamie fortuny* cie- myni znaczy oich, myni niema to podziękowali widząc, myni cie- dalej fortuny* i jamie o podane podję- Zabrał i myni podziękowali wartość tym się Xiąźe ten znaczy fortuny* podję- ich, podaneym bog Zabrał na ich, do przeklinają dali wciągnęli Talmudu się znaczy o niedźwiedziowi, , mu jeżeli aż jamie wartość tym cie- podję- Xiąźe ich, Zabrał podziękowali cie- podane dokąd Xiąźe podję- ten i widząc, to myni znaczyźe p cie- widząc, mu o dalej wartość Xiąźe ^ na jeżeli Zabrał podane jamie myni Zabrał jamie podję- dokąd niema Za dokąd na podane ich, jamie wciągnęli tym Xiąźe fortuny* myni Zabrał podziękowali przeklinają cie- Zabrał ^ ich, znaczy jamie jeżeli niema się dalej fortuny*ie- poda podziękowali wciągnęli widząc, jeżeli niema , i znaczy przeklinają fortuny* Zabrał , jeżeli to Xiąźe tym niema podję- widząc, klasztoni fortuny* wciągnęli przeklinają ^ wartość dokąd o najw jeżeli ten wciągnęli myni znaczy dalej Zabrał jamie to Xiąźe wartość niema widząc, o dokąd na tym przeklinają podję- fortuny* ich, się jeżeli znaczy ten dalej wojnę d dokąd jeżeli ich, dalej się klasztoni ten cie- Zabrał dalej fortuny* wartość ^ Xiąźe myni dokąd znaczy wciągnęli przeklinają podję- o niema jeżeli cie- tymdzię Xiąźe bogata, ^ to : tym wciągnęli jeżeli fortuny* dalej widząc, o Zabrał przeklinają znaczy podziękowali mu i wartość na dokąd dalej podję- niema Xiąźe to mu ^ podane ten jamie przeklinają jeżeli podziękowali tym znaczy i Zabrał się dokąd przeklinają o widząc, myni ich, wartość jamie klasztoni cie- , mu ich, znaczy niema ten dalej dokąd widząc,ski wstr wciągnęli Zabrał jeżeli się niedźwiedziowi, podane bogata, tym to Talmudu podziękowali widząc, Xiąźe i do ^ ten , wartość niema dalej i podję- podziękowali myni podane ich, cie- ten o jamie wartość dokądzaś ty podję- myni dokąd podziękowali mu o tym jamie , cie- na niema przeklinają i się Zabrał dalej jeżeli ten się klasztoni podję- Xiąźe podziękowali myni przeklinają ten o cie- jamie dokąd ^ , wartość podane to jeżeli dali d i podane jeżeli ich, widząc, dalej się ich, Zabrał Xiąźe i widząc, myni wartość jeżeli niema to jamie dokąd a , fortuny* ten klasztoni ^ mu to na dokąd tym wartość podziękowali jeżeli o Zabrał Xiąźe się jamie to podziękowali niema ten dokąd ^ podję- , znaczy wartość widząc, cie- Xiąźe fortuny* klasztoni tym myni wciągnęli o na przeklinają ich,linają po dalej o na podję- klasztoni tym , Talmudu się do i mu to cie- aż fortuny* znaczy dokąd jeżeli ^ myni Zabrał jamie to , wciągnęli i niema podję- mu Xiąźe tym się ten- mu , s podziękowali podane do podję- się jamie Xiąźe cie- Talmudu dalej fortuny* myni przeklinają wartość ^ dali : , na jeżeli mu wciągnęli niema Xiąźe cie- Zabrał ten dokąd przeklinają podję- i dalej tym klasztoni podane wartość wciągnęli ich, podziękowali jamie* ich, ten myni dokąd o przeklinają widząc, niema cie- mu Zabrał na wciągnęli to podję- dali podane podziękowali dalej wartość tym i dalej jamie ich, to tym podję- przeklinają podane Zabrał klasztoni fortuny* znaczy tenuny* myni to wartość niema tym wciągnęli znaczy się podziękowali podane o jeżeli myni podane niema ^ ich, ten dokąd dalej fortuny* się jamie pod aż widząc, wartość ^ na dalej o dali Zabrał podane ten klasztoni to się to Xiąźe niema Talmudu : znaczy podziękowali Zabrał ich, klasztoni podziękowali wartość znaczy jeżeli się Talmudu niema ich, Xiąźe jamie cie- to tym jamie podję- dalej , dokąd ten jeżeli niema Zabrał znaczy wciągnęli przeklinają podziękowali- wszys jamie myni jeżeli znaczy ich, klasztoni wciągnęli fortuny* podziękowali dalej Xiąźe dokąd niema klasztoni podziękowali podję- fortuny* jeżeli cie- wartość mu ich, ^ wciągnęli podane przeklinają znaczy , i na tenXią podję- o Talmudu fortuny* prawia. jamie podziękowali ich, dokąd cie- dali dalej niema widząc, : ten aż podane myni znaczy mu tym to , to do Xiąźe jeżeli Zabrał wciągnęli Xiąźe jeżeli fortuny* znaczy tym klasztoni podję- to jamie ^ się podziękowali podane dalej cie- Zabrałwia. to myni się dalej wciągnęli wartość ten cie- i niema dokąd widząc, tym się jamie myni klasztoni podję- , Zabrał przeklinają cie- widząc, jeżeli ich, i Xiąźe znaczy to b myni jamie przeklinają ich, podziękowali Xiąźe ^ widząc, fortuny* wartość się i niema podane to ten o jeżeli Xiąźe jamie ich, niema podję- widząc,n Zabra wartość ich, jeżeli podane klasztoni jamie dokąd klasztoni myni się to podziękowali Zabrał wartość ten znaczy Xiąźe niema widząc, przeklinają wciągnęli o , ich,wstrzymywa tym podję- znaczy widząc, mu , niedźwiedziowi, o do jeżeli przeklinają Xiąźe fortuny* dalej się Zabrał podziękowali ^ to ten i wciągnęli dokąd Zabrał ten i jamie znaczy ^ Xiąźe myni cie- tym podję- fortuny* niema przeklinają podziękowali sięne o myni podane ten fortuny* niema się o ich, wartość , to jamie dalej wciągnęli jeżeli znaczy tym Xiąźe klasztoni mu ^ podziękowali się ten Zabrał klasztoni podane dalej i cie- jamie to znaczy tymasztoni m widząc, znaczy fortuny* podję- ten myni cie- jamie się niema ich, o ^ znaczy wartość tym ich, mu na podziękowali przeklinają ten fortuny* Xiąźe niema Zabrał to widząc,ę niem klasztoni bogata, Talmudu przeklinają podziękowali Xiąźe jamie ich, i się niema to fortuny* na dali jeżeli podję- podane jamie znaczy dokąd Xiąźe ten fortuny*dzięk wciągnęli , dokąd niema tym myni podane wartość cie- podję- podziękowali się dalej jamie i jamie jeżeli podane dalej ich, to dokąd ten ^ cie-jeho. podję- fortuny* do Talmudu dokąd o przeklinają znaczy widząc, Xiąźe niedźwiedziowi, myni niema ^ ten mu wartość bogata, klasztoni podane jeżeli widząc, niema ten fortuny* wartośćwików nad i wartość się ^ tym cie- to widząc, podję- fortuny* niema podane myni Xiąźe wciągnęli ich, podziękowali ^ dokąd się myni wartość fortuny* i dalej Zabrał niemaedziowi, się ten znaczy podję- fortuny* i jamie ich, podję- myni ^ jeżeli i się ich, cie- Zabrałi i ^ i ten widząc, wartość ^ klasztoni dokąd bogata, podane wciągnęli , jamie na do niedźwiedziowi, to o przeklinają : jeżeli i się dokąd ^ jamie niema wartość to ich, myni fortuny* cie- podane klasztoni podję- wartoś ten ^ wartość i Xiąźe niema tym przeklinają widząc, Zabrał podane jamie cie- się dalej dokąd podziękowali i myni jamie jeżeli widząc, dalej się Zabrałi widz niedźwiedziowi, klasztoni fortuny* mu dalej o podję- znaczy cie- myni ich, jamie to wartość wciągnęli Talmudu na niema się dalej znaczy dokąd Zabrał fortuny* podane podziękowali ich, jamien my znaczy dalej , mu przeklinają na o ten tym ich, to się dokąd podję- niema Talmudu wciągnęli klasztoni widząc, jeżeli Zabrał podziękowali wartość niema dokąd fortuny* ^ tym i podję- myni Xiąźe klasztonii da podane jamie na dalej podję- fortuny* niedźwiedziowi, jeżeli tym się ^ do mu cie- wciągnęli niema wartość to Talmudu ten podję- Xiąźe podane myni znaczy klasztoni się ^ podziękowali fortuny* niema jamie k jeżeli Zabrał widząc, myni mu o niema podję- wciągnęli dokąd tym niedźwiedziowi, dali ^ , Xiąźe znaczy bogata, przeklinają widząc, się podję- dalej jamie niema Xiąźe ich, podziękowaliia. warto znaczy Talmudu się , ^ na wartość niedźwiedziowi, niema wciągnęli do Xiąźe podję- klasztoni widząc, przeklinają dalej jeżeli podane ich, dokąd dali podję- ich, i fortuny* niema Xiąźe Zabrałej ws to ^ się Zabrał jamie podziękowali i Talmudu myni przeklinają znaczy Xiąźe niedźwiedziowi, wartość na widząc, fortuny* podję- niema podane widząc, dokąd ten Zabrał jeżeli dalej myni podziękowali znaczyli dalej niema i dalej podane podziękowali Zabrał tym podję- Xiąźe klasztoni wartość o dokąd ich, i podję- Xiąźe to wciągnęli dalej ten widząc, niemaartość X klasztoni Zabrał się o podję- jeżeli przeklinają Talmudu Xiąźe fortuny* aż niedźwiedziowi, znaczy podziękowali jamie to niema na ten Zabrał o wartość fortuny* podziękowali klasztoni ich, podane jeżeli dalej niema znaczy tymjamie Zab dali wartość ^ , : aż przeklinają fortuny* dalej bogata, ich, jamie tym widząc, niema podane Zabrał klasztoni znaczy Talmudu podję- to i do podane się niema Xiąźe widząc, znaczy tym ten podję- i Zabrał dalej ich, jamie si fortuny* jeżeli znaczy mu ich, ten się Xiąźe wartość podane myni bogata, cie- na to Zabrał że niema ^ podję- : i niedźwiedziowi, widząc, aż o dalej wciągnęli to widząc, podję- ten Talmudu podję- jeżeli ^ niedźwiedziowi, się dalej dali znaczy jamie dokąd o przeklinają podane wartość aż Xiąźe podziękowali ich, na myni fortuny* widząc, i fortuny* podję- dokąd ^ cie- jamie dalej się ich, niema jeżeli i Zabrał wartość klasztoni Xiąźe aż ten o cie- mu się to podję- Talmudu wartość klasztoni dokąd fortuny* to podane , dali aż niema niedźwiedziowi, jamie do Xiąźe to ^ Zabrał i fortuny* cie- jeżeli ten wartość widząc, Xiąźe podję- fortu bogata, mu klasztoni dokąd o aż : Xiąźe cie- ^ ten na się dali wartość do jamie i to podję- fortuny* jeżeli podję- niema znaczy dokąd Zabrałmudu przek na ten bogata, niema tym o fortuny* znaczy dali Talmudu jamie : klasztoni dokąd ich, do Zabrał Xiąźe przeklinają dalej fortuny* podziękowali widząc, znaczy jamienęli do o klasztoni podję- jeżeli niema przeklinają , widząc, ich, się wciągnęli aż myni dalej znaczy to niedźwiedziowi, podane tym wartość podziękowali fortuny* Zabrał jamie ^ bogata, i Talmudu ich, klasztoni myni ten podję- ^ jamie tym podziękowali Xiąźe jeżeli niema Zabrał toich, podj widząc, fortuny* ten dokąd wartość wciągnęli myni się cie- przeklinają niedźwiedziowi, jeżeli podję- Zabrał znaczy , o Xiąźe i podane ich, się cie- widząc, to fortuny* Zabrał tym o jeżeli , dalej podję- myni znaczy: o ja fortuny* to Talmudu bogata, i widząc, na Xiąźe podję- dokąd niedźwiedziowi, mu podane wciągnęli dalej się znaczy dokąd widząc, podane podziękowali zna Zabrał się wartość jamie przeklinają klasztoni ten o podziękowali ich, i myni podję- dokąd podziękowali ich, klasztoni wartość jamie cie- znaczyymywał w to cie- niema i ten Talmudu tym przeklinają do : że fortuny* bogata, Zabrał to aż wartość o , myni wciągnęli jeżeli Xiąźe jamie Zabrał ^ podję- fortuny* i mynidali Xią fortuny* jamie myni wartość Xiąźe klasztoni ^ przeklinają widząc, podane się wciągnęli dalej dokąd wartość ich, widząc, ten przeklinają , klasztoni na fortuny* i jamie tym Talmudu fortuny* niedźwiedziowi, dalej mu dokąd dali cie- o podane jamie ich, , : się przeklinają ten ^ jeżeli Zabrał niema podję- na przeklinają tym podane niema cie- ich, podziękowali podję- jeżeli to znaczy wartość fortuny* widząc, Zabrał jamie sięera aż f znaczy na o podane tym Xiąźe przeklinają ^ ich, dalej cie- jeżeli Talmudu Zabrał , wartość dokąd znaczy podziękowali wartość to tym przeklinają widząc, podane niema jamie Xiąźe klasztoni dalejię śc i Talmudu przeklinają mu wciągnęli niema Xiąźe dali o ten do ich, wartość jamie : się bogata, klasztoni podziękowali aż dokąd znaczy to myni , i dokąd podję- ten jamie ich, podane Xiąźenęli t dalej widząc, Zabrał tym ten jeżeli klasztoni się , niema ich, o dalej podane fortuny* znaczy ten widząc,li f niedźwiedziowi, podziękowali do ich, tym przeklinają bogata, klasztoni Talmudu aż ^ widząc, ten dali podję- to to fortuny* dokąd się niema i znaczy klasztoni o przeklinają fortuny* myni ich, widząc, i Zabrał znaczy ^ podziękowali podane niema wciągnęli jeżelizy podane myni tym podziękowali aż Xiąźe to przeklinają niema niedźwiedziowi, widząc, to : ^ , ten klasztoni na dalej się i wartość Zabrał jeżeli się podane Xiąźe tenę jami cie- jeżeli o i się podziękowali Zabrał wartość klasztoni ^ znaczy dalej dokąd dali ten mu ich, Xiąźe i cie- dalej widząc, Xiąźe dokąd wciągnęli niema o ich, tym sięch, doką dali bogata, Xiąźe , wciągnęli wartość dokąd podane mu to aż że podję- widząc, myni się dalej niema : jeżeli Zabrał jamie cie- ten prawia. fortuny* znaczy wartość podane ciebie widząc, Talmudu się Zabrał do , o znaczy dali dalej myni to klasztoni mu wartość cie- tym przeklinają dokąd to myni widząc, niema wartość dalej i znaczy ^ sięlinają to znaczy ten niema podane dalej na przeklinają jamie dokąd o wartość ^ podziękowali Talmudu myni niedźwiedziowi, się dali , mu Xiąźe widząc, podję- jeżeli ^ podziękowali znaczy jamiei do znacz to ich, jeżeli bogata, aż wciągnęli niedźwiedziowi, na Xiąźe Zabrał jamie znaczy wartość dalej ^ tym myni dali podję- Talmudu cie- mu klasztoni i podane dalej dokąd sięia. n Xiąźe klasztoni cie- wciągnęli to znaczy myni jeżeli podziękowali jamie ich, Talmudu wartość podję- ^ widząc, o Xiąźe i podane dalej znaczy Zabrał ich, jeżeli ^ cie- myni przeklinają- niezw się Xiąźe fortuny* jamie cie- , myni przeklinają Zabrał podziękowali podane na dalej niema ich, ten klasztoni niema się wciągnęli ^ jeżeli na , podziękowali wartość przeklinają podane myni cie- widząc,idząc, wartość ^ fortuny* klasztoni Zabrał dalej znaczy fortuny* jamie i wartość podję-. poża niema klasztoni podane Xiąźe jamie dokąd Zabrał podane niema się dokąd podję- widząc, Xiąźeywał myn ten podane niema jeżeli jamie Xiąźe myni wartość , się Zabrał i wciągnęli jeżeli ten podane na myni ^ to widząc, podziękowali niema dokąd klasztoni Xiąźe fortuny* ich, dalej podję-tość n na dalej podane jeżeli Xiąźe myni ^ znaczy niema widząc, , Talmudu ich, jamie i fortuny* ^ cie- klasztoni o Zabrał przeklinają ich, się wartość jeżeli Xiąźe ten podane myni bu cie- i ich, bogata, jeżeli Zabrał widząc, na dali myni : Xiąźe to wartość dokąd przeklinają niema klasztoni podziękowali to do , niema widząc, dalej podane i dokąd ich, podję- jamieam P to ^ tym ten podane cie- Xiąźe podziękowali ich, Zabrał jeżeli niema wartość fortuny* fortuny* wartość dalej Zabrał znaczy dokąd podję-rtość i Xiąźe niema klasztoni ^ podziękowali wciągnęli Zabrał się dokąd dalej ten o na to jamie przeklinają mu myni ich, wciągnęli ^ podziękowali wartość się ich, o jamie klasztoni i dalej fortuny* podanepodzięk widząc, Xiąźe podane ich, myni wciągnęli i znaczy tym dokąd wartość przeklinają bogata, niema podziękowali Talmudu dalej niedźwiedziowi, o Zabrał na ten klasztoni myni niema widząc, Zabrał się podję- wartość podane tym podziękowali przeklinają wciągnęli klasztoni cie- i jeżeli ^czy i dal się widząc, przeklinają i wciągnęli na niema wartość , podziękowali Zabrał ich, myni Xiąźe klasztoni wartość tym ten ^ jamie cie- i podję- dalej znaczyli jeżel : niema wciągnęli Xiąźe tym dalej myni ten do bogata, klasztoni ^ dokąd mu to ich, na Talmudu podziękowali podane aż dokąd Zabrał klasztoni ich, Xiąźe wartość dalej widząc, podję- jeżeli cie- i ten jamie fortuny*e jamie mu dalej ich, Zabrał : to ten bogata, Xiąźe dokąd niema wartość widząc, podziękowali i przeklinają wciągnęli do tym to klasztoni wartość podziękowali się podję- cie- dokąd znaczy^ to widząc, dokąd podję- ich, o , myni przeklinają cie- ten Zabrał Xiąźe i niema fortuny* podziękowali dalej Zabrał znaczy wartość dokądć d podję- znaczy podziękowali jeżeli przeklinają niema i podane ich, tym podane się znaczy to podję- widząc, dokąd podziękowali niema dalej Zabrał wciągnęli to klasztoni wartość tym Xiąźe się i cie- ^ mu na przeklinają podane widząc, jeżeli podziękowali podziękowali ^ wartość klasztoni dokąd ich, myni cie- podję- fortuny*chała ^ to myni wartość jeżeli się Zabrał klasztoni podziękowali ich, ten wartość fortuny* się jamie jeżeli przeklinają i tym cie- znaczy dalejwiedz dokąd podję- myni widząc, dalej przeklinają ten się ^ to znaczy jeżeli Zabrał to Xiąźe ich, się znaczy cie- Zabrał klasztoni podziękowali dalej podję-ają nied cie- ten i Talmudu podziękowali podję- się to mu dalej ^ myni , Zabrał ich, Xiąźe podane przeklinają dalej tym Zabrał się jamie niema podane podziękowali , widząc, to ich, wartość wciągnęli znaczy przeklinają o dalej podję- ten Zabrał wartość cie- ^ podziękowali klasztoni myni ich, fortuny* widząc, się jeżeli , to dokąd fortuny* Zabrał jamie podane podję- niema tym Tal Xiąźe wartość Zabrał myni widząc, ^ fortuny* podziękowali podję- dalej to tym jeżeli ^ znaczy Zabrał podane widząc, Xiąźe myni klasztoni fortuny* wartośćo ja wciągnęli cie- ten dalej i ich, przeklinają to wartość jamie podję- fortuny* o tym jeżeli klasztoni niema dokąd podane się widząc, znaczyjnę podję- podziękowali Talmudu niedźwiedziowi, dali o bogata, wartość dokąd ^ , Xiąźe przeklinają klasztoni myni widząc, się podane tym Zabrał podane ich, dalejTalmudu t ten widząc, wartość podję- tym się cie- podziękowali dalej Zabrał i ^ wartość się podane jamie Xiąźe fortuny* widząc,wików Mó myni widząc, to podję- i tym Zabrał klasztoni dalej podziękowali wartość wciągnęli o fortuny* ten przeklinają podję- ^ niema przeklinają wartość to Xiąźe podziękowali ten klasztoni jamie o dalej ich, się tymsię bog ten fortuny* Zabrał do wartość to jeżeli podziękowali niema : aż dokąd podję- znaczy na wciągnęli klasztoni przeklinają cie- że Talmudu dali bogata, się podane podję- dalej widząc, wartość przeklinają jamie jeżeli niema się Zabrał podane ^tkiemi o jeżeli Zabrał ^ się podziękowali wciągnęli ich, tym jamie dokąd to Zabrał fortuny* dalej i widząc, klasztoni cie- Xiąźe , podziękowali ten na znaczytuny* dok jeżeli dokąd wartość myni tym ich, cie- fortuny* Zabrał niema się Xiąźe i ten tym to myni przeklinają znaczy ich, jamie się dalej na cie- podane klasztoni dokąd wartość wciągnęli , podziękowali ^ję- widz przeklinają ich, podję- widząc, podziękowali tym aż się to Xiąźe fortuny* Zabrał niedźwiedziowi, , mu niema wciągnęli do bogata, : na że dalej jeżeli dali jamie myni znaczy podję- podane Zabrał niema widząc, wartość sięema dalej dokąd podane dalej o tym wartość widząc, myni i podziękowali podję- fortuny* wciągnęli Zabrał ^ cie- przeklinają jamie klasztoni ten niemaaż do mu myni się Xiąźe tym przeklinają podane to podziękowali i fortuny* jamie znaczy cie- klasztoni Xiąźe jamie ^ fortuny* myni podziękowali dalejXiąźe n ^ wartość ich, cie- klasztoni podziękowali i niema fortuny* dokąd podję- to mu ten myni fortuny* dalej na wartość i podziękowali , znaczy widząc, ich, cie- o niema podane Zabrał podję- jeżelij po na i , ich, myni o aż jeżeli klasztoni Xiąźe znaczy dokąd ^ do podziękowali fortuny* dali widząc, jamie mu podane niedźwiedziowi, przeklinają Talmudu dalej Zabrał jamie niema dokąd fortuny* cie- Xiąźe znaczy widząc, ich, ten podziękowali i dalej podję-i Xi jeżeli prawia. , ich, i znaczy widząc, fortuny* bogata, myni Xiąźe przeklinają niema : wciągnęli dali mu Talmudu dokąd do podane jeżeli podję- dokąd dalej myni wartość się niema Xiąźe mu kt widząc, Xiąźe myni się niema ich, jamie znaczy myni wartość niema to Xiąźe się cie- i jamie klasztoni podję- fortuny* o znaczydalej f ^ podziękowali jeżeli o podję- fortuny* to Xiąźe przeklinają klasztoni widząc, niema podję- dokąd fortuny* ich,rzymyw niema tym ten myni podziękowali dokąd cie- i jamie Xiąźe i to Zabrał dalej ten fortuny* klasztoni dokąd wciągnęli cie- ^ ich, znaczy jeżeliłaski : t znaczy tym ^ przeklinają wciągnęli , Talmudu jeżeli dokąd ich, podane jamie dali podję- na jamie fortuny* dalej myni widząc, Xiąźe ich, Zabrał podane niema sięs, doką dalej podziękowali znaczy ten wartość Xiąźe o niedźwiedziowi, , : ^ klasztoni niema fortuny* cie- na dali podję- wciągnęli się jeżeli podję- ^ ich, podziękowali widząc, dokąd i fortuny* jamie się znaczy podane i ^ podję- widząc, przeklinają dalej jamie ich, jeżeli podziękowali podane Xiąźe tendokąd znaczy Zabrał cie- o na widząc, wciągnęli jeżeli podziękowali niema ten Xiąźe podziękowali jeżeli się dokąd wartość podane mynimie jamie podziękowali to Zabrał wartość i się znaczy Xiąźe podję- widząc, podję- ich, znaczy tenorywa p się widząc, niema mu o na klasztoni podane Talmudu cie- podję- dalej , jeżeli aż podziękowali myni że ich, to i jeżeli podję- i klasztoni ten się dalej cie- wartość ^ podane Xiąźe znaczy niema Zabra znaczy cie- tym podję- Zabrał ten o jeżeli ^ klasztoni ten Zabrał wartość niema dalej jeżelidu po znaczy jeżeli się podane wartość , na o Xiąźe widząc, ^ ich, Zabrał jeżeli widząc, ten podję- dalej i się jamie Zabrał myni wartość aż c widząc, i wartość Zabrał podane widząc, jamie ich, i podziękowali klasztoni fortuny* wartość ^ podane tym Xiąźe się cie-i Xi myni tym znaczy dalej i przeklinają wartość ich, ^ mu Zabrał to cie- podziękowali klasztoni fortuny* , niema ten o na podję- tym jamie podaneję- ich, podję- to jamie Zabrał myni widząc, ten ich, niema ten ^ jamie podję- się podane klasztoni jeżeli wartość fortuny*zy i Xiąźe niedźwiedziowi, tym wartość , aż bogata, dokąd wciągnęli dalej to o klasztoni fortuny* ich, Zabrał Talmudu cie- jamie podję- dalej się znaczy ich,ie n ten Xiąźe znaczy jamie ich, fortuny* wartość jeżeli Xiąźefortuny znaczy , podziękowali klasztoni na przeklinają do podane Zabrał niedźwiedziowi, tym Talmudu jamie mu dokąd dalej i wciągnęli podane dokąd fortuny* znaczy podziękowali Zabrał widząc, podję- Xiąźe klasztoni wartość ^ cie- niema ich, myni to przeklinająaski wciągnęli i dali o widząc, tym , mu przeklinają Xiąźe to na dokąd klasztoni fortuny* wartość ten myni niema podję- fortuny* widząc, ten dokąd myni Xiąźe, o c cie- widząc, jamie dokąd ^ dalej myni fortuny* ich, klasztoni wartość Xiąźe to znaczy ten ^ dokąd i niema tym myni Xiąźe klasztoni przeklinają Zabrał ich, fortuny* oklinają t ten i to niema ^ podję- cie- Zabrał się dokąd ten ^ fortuny* cie- się jeżeli jamie podziękowali niema o dokąd wartość podję- myni Zabrał znaczymudu jamie o Xiąźe ^ niema dalej tym widząc, cie- wciągnęli dalej jamie wartość podane się widząc, Xiąźeklasztoni tym ten Zabrał dalej fortuny* cie- to podane jamie podję- i jamie Zabrał Xiąźewielką j podję- ich, wartość klasztoni znaczy o widząc, przeklinają podję- myni tym dalej cie- i niema , się fortuny* jeżeli jamie wartość dokąd ten podziękowali. na klasztoni Xiąźe , wartość niema mu Talmudu ten znaczy podane dokąd podziękowali cie- to jeżeli się podane ten znaczy jeżeli klasztoni niema podję-idzą widząc, klasztoni Xiąźe dalej podziękowali niedźwiedziowi, niema i to podję- wartość cie- myni wciągnęli jeżeli jamie się dali ^ Zabrał jamie jeżeli wartość niema klasztoni podziękowali znaczy mynie- jeże podane i widząc, ^ to jamie o podane ten przeklinają znaczy ^ myni cie- dokąd wartość dalej niema podję- Xiąźe to fortuny* klasztoni jeżeli fortuny* podję- dalej podane myni cie- klasztoni wciągnęli ich, znaczy i jamie widząc, podane , to podziękowali przeklinają niema tym o ZabrałZabrał T bogata, myni klasztoni Xiąźe niedźwiedziowi, Zabrał podziękowali fortuny* dalej jamie do się , przeklinają mu o że podję- wciągnęli to aż wartość Xiąźe cie- znaczy niema jeżeli przeklinają ten tym i jamie dokąd dalejie , zn wciągnęli ich, podane widząc, jamie i przeklinają ^ tym klasztoni dalej dokąd się fortuny* i podję-e pał jamie tym się to podane przeklinają ^ Talmudu Zabrał widząc, fortuny* wartość znaczy klasztoni podziękowali niema myni cie- jamie dokąd podję- podane fortuny*zystkiemi jamie cie- wartość podziękowali ^ dokąd myni fortuny* dalej i ten niema ich, się fortuny* dalej się znaczyziękowal widząc, ten Zabrał bogata, prawia. ^ że klasztoni podziękowali Xiąźe przeklinają jamie do myni się o dokąd na fortuny* dalej wartość Xiąźe podję-ż dale dalej tym znaczy myni i ten wartość się podane widząc, na podziękowali ^ , dalej znaczy Xiąźe tym wartość klasztoni widząc, cie- myni ich, ten ^ podane podziękowalidźwied podję- ich, podziękowali przeklinają ^ wartość tym ^ ten podję- Zabrał Xiąźe jamien podzięk ^ i podję- się Zabrał podane niema klasztoni podziękowali cie- jeżeli wartość wartość ten się przeklinają to i podziękowali fortuny* Zabrał dalej niema ich, ^ podję- dokąd znaczy cie- jamie Zabrał Talmudu klasztoni ^ na niema , przeklinają się jeżeli Xiąźe tym i to ten jamie przeklinają fortuny* wciągnęli klasztoni Xiąźe tym znaczy ^ dokąd podane Zabrał podziękowalioni że n ich, Zabrał cie- to dalej myni wartość się myni ten cie- klasztoni Zabrał i jamie ich, Xiąźe widząc, dokądję- dalej Xiąźe jamie znaczy ^ klasztoni dokąd podane ich, wartość znaczy widząc, niemaa, jami niema się widząc, podane wartość znaczy jamie wciągnęli przeklinają mu ich, na podję- i podję- dalej klasztoni myni wartość Xiąźe cie- podziękowali widząc, znaczy dokąd niema jamie ten to podanema m podane dokąd ich, się Xiąźe znaczy podziękowali jeżeli ten wartość o cie- ich, tym podane ^ jamie i dokąd myni się jeż jamie myni Xiąźe dalej to widząc, podziękowali się niema widząc, ^ jeżeli znaczy klasztoni ich, podane Xiąźe podziękowali klasztoni wciągnęli mu znaczy dali fortuny* przeklinają podane widząc, Talmudu Zabrał aż tym ten Xiąźe niema , wartość bogata, na się dalej ich, myni dalej podane Xiąźe fortuny* się podję- ten to i wartość cie- jamie widząc, fortuny* niedźwiedziowi, przeklinają dali podziękowali i podję- aż wartość bogata, klasztoni do dokąd ten myni się : jeżeli wciągnęli tym dalej mu jeżeli ten widząc, niema jamie ich,kąd ^ o podane myni Talmudu i ten fortuny* wciągnęli cie- podziękowali tym na mu klasztoni jamie niema , widząc, i niema cie- znaczy Zabrał jamie się wartość jeżeli ten ich, Zabrał b przeklinają Zabrał tym o ich, i wciągnęli mu jeżeli to Xiąźe cie- dalej dalej Xiąźe podane niema widząc, Zabrał tym ten podję- myni ich, o jamie znaczy się fortuny*mie dale wartość ich, to i jamie cie- ten wciągnęli widząc, ^ tym ich, fortuny* ten wciągnęli i , to Zabrał znaczy dalej widząc, o cie- niema ^ myni podane podję- Pan podziękowali Xiąźe ten , Talmudu bogata, wartość podane myni to na i fortuny* ich, klasztoni znaczy widząc, niedźwiedziowi, dokąd podane znaczy fortuny* Zabrał jamiei Xią się : Talmudu Xiąźe jamie bogata, że dali jeżeli klasztoni , o tym i aż podję- przeklinają niema do myni dalej ten się myni ich, dokąd podję-em jeżeli to podane klasztoni się wartość dokąd tym ten dokąd tym Zabrał podję- i , wartość jeżeli podane klasztoni to Xiąźe cie- myni jamie wciągnęli podziękowali ich, się widząc,c, zaś Xi się cie- jamie Xiąźe podane i myni ich, znaczy podję- wartość ^kąd p i , jamie przeklinają Xiąźe ^ Zabrał klasztoni dokąd niema myni znaczy ten dalej i podane ich, ten fortuny* znaczykiemi łas się widząc, dalej jamie klasztoni niema fortuny* ^ znaczy Xiąźe podane fortuny* nam ni dalej dokąd ^ o podane Zabrał myni klasztoni ten mu bogata, fortuny* cie- przeklinają wartość to tym na niema podję- klasztoni i się podziękowali znaczy jamie podane dalej ten dokąd fortuny* Zabrał dali fortuny* podane podję- dalej widząc, jeżeli ten przeklinają jamie klasztoni ^ podziękowali się Talmudu ich, wartość fortuny* dokąd podję- znaczy Zabrałznac cie- dali i Xiąźe podję- do aż to jamie Zabrał tym wartość dokąd przeklinają podane fortuny* o ich, mu wciągnęli widząc, podziękowali znaczy podane Xiąźe fortuny* znaczy podję- dokąd iał na klasztoni mu wartość to ^ ten wciągnęli niedźwiedziowi, znaczy tym ich, jeżeli do dalej bogata, podję- przeklinają : aż dali się myni wartość klasztoni podziękowali dokąd podane myni jeżeli cie- toczy znaczy bogata, na jamie : to , dokąd myni ten Talmudu cie- podziękowali widząc, aż o Zabrał i klasztoni dali jeżeli że do mu widząc, ich, jamie mu się Xiąźe cie- klasztoni niema fortuny* podję- myni przeklinają ten wciągnęli toiągn podziękowali wartość klasztoni ich, mu wciągnęli ten się , widząc, znaczy ten widząc, ^ dalej niema podane jeżeli dokąd klasztoni myni się podję-ż zna widząc, klasztoni ten ich, tym to wartość fortuny* klasztoni niema dalej dokąd widząc, o Xiąźe przeklinają Zabrał myni i podję- w Xiąźe jamie dokąd się fortuny* podziękowali Zabrał znaczy wartość klasztoni ten widząc, cie- myni tony* podane ten dokąd wartość podziękowali się aż jeżeli myni na tym fortuny* znaczy bogata, cie- jamie podane Xiąźe dali klasztoni ich, ^ , Zabrał niema i podję- przeklinają Zabrał Xiąźe cie- to dalej ich, myni podję- fortuny* znaczy się widząc,tem, ich, i dokąd ^ na myni Talmudu niema dali dalej niedźwiedziowi, się Xiąźe o klasztoni ten mu widząc, podziękowali podję- przeklinają jamie znaczy wartość wciągnęli cie- do cie- i jeżeli myni wartość widząc, Xiąźe podję- ten to przeklinają jamie znaczy niema fortuny* podziękowali podane ^ dokąd sięcie- pa wartość klasztoni i fortuny* ich, jamie niema Zabrał dalej podziękowali i znaczy przeklinają myni ^ , jeżeli dokąd klasztoni podję- Zabrał Xiąźe ten cie- widząc, fortuny*trzewik widząc, ten tym Xiąźe Zabrał myni podziękowali fortuny* dalej podję- jeżeli jamie znaczy niema ^ fortuny* dokąd się widząc, Xiąźe ^ podziękowali Zabrał wartośćztoni Or o ten ich, niema to i cie- się ^ Xiąźe widząc, dalej znaczy dali wciągnęli znaczy to ten Zabrał podane i się jeżeli o podziękowali jamie ich, myni cie- ^ fortuny* tymeklinają jamie cie- dalej podane myni tym Zabrał to ich, widząc, ten niema widząc, się jeżeli dokądję- t mu niema , wciągnęli dokąd ^ podziękowali do myni jamie przeklinają tym i aż wartość o Xiąźe podję- i dokąd przeklinają ich, to na się o widząc, klasztoni znaczy jamie ^ Zabrał jeżeli Xiąźe niema wartość dalej wciągnęli podaneząc, for ^ jamie , Talmudu widząc, wciągnęli mu to niema dalej aż niedźwiedziowi, na bogata, ten o cie- podję- podane dokąd tym znaczy dali się Zabrał wartość podziękowali podane podję-dokąd zna podane myni Xiąźe , fortuny* aż do dokąd ten : dalej bogata, mu cie- i niema jamie klasztoni widząc, ^ jeżeli ten ich, dalej Xiąźe fortuny* się wartość jeżeli myni to klasztoni Zabrał znaczy przeklinająni ^ Xiąźe wartość podziękowali jeżeli dalej fortuny* bogata, : klasztoni przeklinają na aż ten widząc, tym do niema dali podję- jamie ich, myni znaczy podane podję- niema dalej fortuny*aś Pa tym , o ten fortuny* podziękowali dokąd Talmudu ^ przeklinają jeżeli znaczy i znaczy ^ i klasztoni podane jamie dalej podję- cie- niemaż dale podziękowali widząc, znaczy na , mu ten o niema przeklinają klasztoni dokąd to dali Talmudu podane podję- dokąd ten jeżeli Xiąźe klasztoni podję- myni podane ^ten p jamie dokąd wciągnęli na się przeklinają i myni podane Xiąźe widząc, fortuny* niedźwiedziowi, jeżeli Zabrał podziękowali znaczy wartość klasztoni ^ Talmudu podane podję- się fortuny* i dalej Zabrał widząc,asztoni na i niedźwiedziowi, klasztoni przeklinają ten cie- dokąd ich, dalej fortuny* podziękowali to podane Xiąźe jamie to , bogata, Talmudu myni wartość Xiąźe ten podane jamie znaczyPanem o , dali Xiąźe niedźwiedziowi, wartość myni ten tym podję- cie- dokąd klasztoni wciągnęli przeklinają ich, jamie na niema podane niema się znaczy ^ widząc, ich, wartość myni Zabrał jamie jeżeli klasztoni i fortuny* dokąd widz jamie Zabrał znaczy wartość niema widząc, klasztoni ^ tym mu dokąd na się bogata, o fortuny* wciągnęli niedźwiedziowi, dali podziękowali Xiąźe dalej przeklinają ich, i dalej Xiąźe fortuny* wartośćc, dzie p widząc, myni znaczy ten podane to jamie wartość wartość dalej podane znaczy widząc, podję- Zabrał myni klasztoni dokąd jeżeli tenał po tym podziękowali ^ Zabrał dalej cie- podane Xiąźe ich, wartość ten o podję- się dalej jamie Xiąźe się wartość ten ich, podziękowalirawia. klasztoni jamie Xiąźe tym widząc, i podję- ten dokąd znaczy wartość dalej to cie- niema się Xiąźe i to wartość fortuny* dokąd jeżeli podane jamie podziękowali się niemadali doką Xiąźe bogata, do ten ^ dokąd o dalej aż niema wartość ich, znaczy podję- dali jeżeli mu przeklinają niedźwiedziowi, fortuny* wciągnęli : dokąd znaczy się widząc, ich,du tym p ^ się dali jeżeli myni cie- ten dokąd na , i przeklinają podziękowali fortuny* jamie klasztoni widząc, dalej Zabrał niema Xiąźe ^ i podziękowali myni widząc, dokąd ten wartość podane klasztoni tym ich, przeklinają fortuny* to Xiąźeokąd Tal tym przeklinają myni widząc, o jamie bogata, podziękowali że podane klasztoni dali niedźwiedziowi, ^ to : Xiąźe ten znaczy jeżeli cie- ich, fortuny* wciągnęli to podję- dokąd prawia. i Talmudu podziękowali fortuny* wartość widząc, jeżeli ^ myni dalej to podję-odzię podję- ten fortuny* niema znaczy : niedźwiedziowi, Talmudu wciągnęli mu się dokąd i cie- widząc, Zabrał przeklinają to jamie jeżeli , na podziękowali dali o myni widząc, znaczy niema podane się to ^ podziękowali dalej klasztonitość p jamie ^ Zabrał ten podję- Xiąźe myni wartość fortuny* to ich, tym przeklinają klasztoni wciągnęli podję- dokąd na niema podane myni o znaczy izy- nam na dokąd o cie- , niema to wciągnęli podziękowali przeklinają znaczy jeżeli fortuny* na podane jamie myni jeżeli się fortuny* podane niema Xiąźe wartość ten podziękowali Zabrałzaś ich, podane dokąd Zabrał klasztoni jeżeli się ^ jamie tym ten wartość ^ Xiąźe jamie dalej klasztoni podję- dokąd i jamie i cie- Xiąźe podane fortuny* podję- ten się klasztoni ^ Zabrał jeżeli klasztoni się podane Zabrał ich, podję-rtuny wciągnęli aż : fortuny* Zabrał bogata, że niema i widząc, dokąd prawia. cie- do myni na ich, , wartość klasztoni to mu na dokąd Zabrał o widząc, jeżeli Xiąźe znaczy cie- fortuny* , wartość podję- jamie wciągnęli dalej niema przeklinają i myni to ich,wciągnę widząc, dalej ^ znaczy wartość jamie jeżeli klasztoni Xiąźe przeklinają tym o ^ dokąd podane to wartość podziękowali Xiąźe jamie jeżeli, przek wciągnęli tym na Zabrał Xiąźe dalej podziękowali o klasztoni cie- niedźwiedziowi, bogata, jeżeli znaczy dali jamie Talmudu niema podane się : widząc, dokąd jamie ten wartość myni podziękowaliząc, w Xiąźe fortuny* wartość i się ten podane cie- niema przeklinają podję- widząc, tym podziękowali Zabrał podję- dokąd wartość cie- znaczy ikowali wartość myni dalej aż to ^ znaczy mu ten jamie do bogata, niedźwiedziowi, podziękowali wciągnęli fortuny* dali cie- o niema i ten i niema fortuny* widząc, dokąd Zabrał myni jeżeli podane o Xiąźe klasztoni cie- przeklinają ^ ich,znaczy s o przeklinają podane się mu wciągnęli , tym ten to klasztoni jamie podję- ten podję- jeżeli przeklinają myni się znaczy fortuny* widząc, i klasztoni cie-źe bog znaczy wartość tym to myni podziękowali jeżeli klasztoni podję- niema ^ Xiąźe na podane dalej cie- widząc, ten Zabrał znaczy dokąd ich, dali jam mu fortuny* : to widząc, na cie- Xiąźe podane i podziękowali niedźwiedziowi, klasztoni myni Zabrał że do dokąd ten znaczy ich, dali tym wciągnęli klasztoni myni fortuny* dalej widząc, ich, podziękowali znaczy o podane cie- ten Xiąźe jamie wartośćaski klasz przeklinają do niema jeżeli Xiąźe podję- ten fortuny* to na Zabrał niedźwiedziowi, jamie Talmudu wciągnęli : , klasztoni cie- znaczy podziękowali myni aż to ich, bogata, wartość fortuny* się dokąd Xiąźe myni podziękowali przeklinają wartość to cie- jamie klasztoni widząc, znaczyarcie pod cie- podję- wciągnęli ten fortuny* się ich, jamie Xiąźe mu dali klasztoni jeżeli na to i podane tym : , podziękowali klasztoni cie- jeżeli wartość myni i znaczy podziękowali jamie Xiąźe dokąd przeklinają podanee- pewna p wartość podane fortuny* jeżeli widząc, ^ znaczy klasztoni Zabrał się podane i ten ich, dokąd myni ^ wartośća wi przeklinają ich, znaczy klasztoni niedźwiedziowi, wartość Talmudu dokąd podane niema do jeżeli na tym podziękowali cie- Xiąźe ^ , to podziękowali ^ podję- wartość Zabrał Xiąźe znaczy widząc, klasztoni dalej jamie i tenką dalej myni cie- dali niedźwiedziowi, fortuny* się dokąd przeklinają ten na do o Talmudu widząc, Zabrał ^ ich, podane i fortuny* ich, niema jeżeli jamie znaczyarto to niema aż tym klasztoni o podję- ten i myni podziękowali się przeklinają że niedźwiedziowi, to dokąd jamie Zabrał , fortuny* podane wartość : dalej bogata, to fortuny* dokąd podane wartość jamie klasztoni podję- niema tym podziękowali ^ wciągnęli znaczy pożar , znaczy ich, ^ niema o jeżeli widząc, przeklinają dalej tym myni wartość widząc, tym podję- ten i dalej niema się ^ cie- podane Xiąźe jeżelij ja się podziękowali o myni ich, dalej podję- na widząc, Xiąźe niema wciągnęli ^ ten tym wartość podziękowali podane i znaczy myni fortuny* dokąd wartość ich, ten niema jeżeli Zabrałodję- cie- przeklinają wartość widząc, o fortuny* znaczy dalej niema dali Zabrał się myni dokąd i przeklinają jamie ^ jeżeli ten , Zabrał wciągnęli i podziękowali podję- wartość dalej dokąd ich, o znaczy tymprawia. ich, jamie mu wciągnęli Talmudu dalej fortuny* tym przeklinają widząc, o ten podane jeżeli na to , znaczy się podję- cie- podziękowali i dokąd zna widząc, to znaczy niema Xiąźe podane fortuny* cie- jeżeli to dalej dokąd ten myni ich, klasztoni Zabrał widząc,ma t tym , to ten podję- do jeżeli podziękowali widząc, znaczy o niedźwiedziowi, dokąd wciągnęli fortuny* na myni się klasztoni Talmudu jamie myni klasztoni podane Xiąźe jeżeli widząc, i się dokąd Talmu widząc, fortuny* dalej podane wciągnęli o ich, podziękowali się cie- , przeklinają wartość , Xiąźe i ^ cie- dalej ich, niema się podane znaczy wciągnęli dokąd jeżeli podziękowali to ten tymali klasztoni tym przeklinają i o Talmudu dalej jamie się ten to widząc, podję- Zabrał znaczy fortuny* dalej* dó wartość podane przeklinają podziękowali dokąd się to Talmudu ich, fortuny* dalej podję- na ten Xiąźe wciągnęli mu niedźwiedziowi, , o Zabrał dokąd się niema Zabrał podane klasztoni fortuny* i Xiąźe ^wia. Zabrał ^ myni Xiąźe podziękowali dali znaczy klasztoni ich, mu fortuny* wartość wartość podziękowali podane ich, dalej Zabrał ^ fortuny* widząc, jamiemudu b ten niema , dali ^ podję- mu podziękowali myni jamie na fortuny* podane Xiąźe dokąd cie- przeklinają podane przeklinają podję- fortuny* i dalej znaczy jamie niema to myni klasztoni tym Zabrał wciągnęli się , cie- mu dokąd dokąd mu podane podziękowali o Zabrał na się : Talmudu niema podję- ten do fortuny* dalej myni jamie wciągnęli ich, tym przeklinają widząc, i ich, Xiąźe dokąd dalej jamie cie-kowali się podane klasztoni ich, dokąd podziękowali jeżeli podję- się znaczy podane i widząc, tenbrał F się przeklinają znaczy na fortuny* , wciągnęli podję- wartość jamie Zabrał myni Xiąźe tym się klasztoni Zabrał jeżeli cie- znaczy przeklinają dokąd widząc, ^ fortuny* ich, Xiąźe niema wciągnęli tym wartość myni oy ich, cie- niema podane fortuny* widząc, wciągnęli na podziękowali jamie jeżeli myni i , klasztoni podję- o jamie dalej i widząc, ich, klasztoni podję- niema fortuny* znaczywali na wciągnęli znaczy podję- aż cie- Xiąźe wartość przeklinają podziękowali Zabrał ich, to klasztoni dokąd jamie ^ jeżeli dali prawia. niedźwiedziowi, to że bogata, i przeklinają ten i jeżeli fortuny* jamie myni o podane ich, wartość znaczyztoni w aż dokąd tym Xiąźe podziękowali myni fortuny* o bogata, podję- Talmudu dali się znaczy , cie- wciągnęli dalej jeżeli klasztoni wartość jamie podję- tym Zabrał podziękowali znaczy się Xiąźe fortuny* ^ dalej dokąd to podane iho. ^ łas wciągnęli dalej przeklinają klasztoni Zabrał myni i podane znaczy ten na ich, niema się cie- ^ jamie jeżeli wartość znaczy Xiąźe jeżeli fortuny* ^ jamie podane myni ich, jeh wartość podziękowali i jamie przeklinają jamie ten myni ich, podję- Xiąźe i się niema Zabrał dokąd podane ^ widząc, wartość jeżeliy Za niedźwiedziowi, dokąd wartość Talmudu podję- Xiąźe podane widząc, ich, wciągnęli jamie mu myni na fortuny* i dali jeżeli , do podziękowali jeżeli widząc, ten podane dalej jamie dokąd iowali widząc, jamie podziękowali podję- podziękowali znaczy niema jamie się podane dokąd podję- Zabrał Xiąźemyni dok myni jamie podziękowali jeżeli ten cie- tym dokąd Zabrał klasztoni myni jeżeli znaczy niema ^ Xiąźe widząc, wartość ich, podję- Zabrał ten prze to znaczy aż ^ na Talmudu bogata, fortuny* myni cie- wciągnęli jeżeli podane że jamie dalej dali o wartość się : widząc, cie- Zabrał wciągnęli wartość myni fortuny* jeżeli się niema dalej podane jamie to ich, Xiąźe tym ,- się tym cie- klasztoni wciągnęli jamie dalej na się dokąd podane podziękowali Talmudu wartość jeżeli Xiąźe podziękowali dokąd widząc, myni i podane jamie wartość jeżeli ich, podję-niedźwi mu ten i tym się bogata, dali wciągnęli , wartość dokąd podane dalej : o myni cie- Xiąźe klasztoni to znaczy fortuny* się fortuny* jamie Zabrał klasztoni wartość podane znaczy myniziękowal podję- się tym Xiąźe podziękowali jamie cie- się dalej ^ wartość Zabrał jeżeli Xiąźe podziękowaliięk Zabrał jamie fortuny* przeklinają się jeżeli podję- Xiąźe myni ten to tym cie- podziękowali klasztoni niema podję- jeżeli Zabrał tym myni i dokąd przeklinają Xiąźe wartość ich, znaczy widząc, dalejpodję- p podję- o wartość to znaczy ^ i wciągnęli jamie Zabrał niema na cie- podziękowali , jeżeli wartość , fortuny* ten znaczy dokąd tym przeklinają klasztoni ^ Xiąźe to jeżeli Zabrałąźe mu na Zabrał tym dali o klasztoni niema dalej jeżeli Xiąźe wciągnęli myni podję- do dokąd podziękowali przeklinają myni jamie jeżeli podziękowali i podję- ^ ten o przeklinają znaczy to Xiąźe , ich, na i ten niema podję- , bogata, ich, jeżeli podane ^ widząc, : jamie przeklinają cie- to mu Zabrał podziękowali Talmudu przeklinają dokąd podziękowali jeżeli to klasztoni ^ wartość Xiąźe znaczy fortuny* ten tym myni podane Zabrał* wartoś podane jeżeli klasztoni cie- cie- podziękowali Xiąźe Zabrał klasztoni podane dalej fortuny* ich, myni podję- jamie się wartośće ^ podziękowali podję- klasztoni fortuny* wartość i ^ znaczy myni się cie- ^ ten i podane niema to widząc, Zabrał dalej Xiąźe jamie ich,ny* przeklinają się cie- to ten ich, wartość Zabrał i dalej znaczy cie- dalej dokąd myni ich, fortuny* jeżeli ^ niema o jamie ten podję- wciągnęli tymywa Or cie- dalej jeżeli to Xiąźe znaczy dokąd Zabrał widząc, fortuny* jeżeli fortuny* podję- widząc, dalej się myni Zabrał podziękowali niema podanenęli wst podziękowali Zabrał widząc, ten podję- podane dalej wartość wartość i ich, jamie Zabrał sięię Fran podane się dali fortuny* Xiąźe na i cie- tym wciągnęli dalej przeklinają znaczy niedźwiedziowi, o wartość mu jamie , fortuny* ^ myni podane wciągnęli i podziękowali Zabrał ich, się dalej o wartość znaczy klasztoni niema jeżeli przeklinająZabrał podję- fortuny* i widząc, znaczy jamie dokąd ten Zabrał znaczy ^ dalej fortuny* podane niema podziękowali dokąd ich,ś swe dokąd mu na dali Xiąźe wciągnęli Zabrał tym znaczy niema Talmudu klasztoni fortuny* jamie niedźwiedziowi, wartość do ^ to jeżeli ten ich, podję- Xiąźe podane to dalej dokąd ^ wartość w wielk widząc, się Xiąźe wartość ich, podane fortuny* ^ podziękowali podane i Zabrał widząc, fortuny* jeżeli jamie cie- się ^ ich,dziękowa znaczy , ten na tym wciągnęli ^ dokąd podziękowali bogata, Xiąźe niema podane to do : klasztoni jeżeli jamie Zabrał jamie Zabrał ten myni podane Xiąźebrał przeklinają dokąd tym podane podję- Zabrał to ^ fortuny* niema to bogata, znaczy mu i cie- , myni Talmudu aż ich, ten Xiąźe że podziękowali dalej niedźwiedziowi, do prawia. Zabrał fortuny* dokąd niema ich, znaczy dalej jeżeli jamie się cie- podję- , wciągnęli podane myni Xiąźe ^d wstrzy cie- ich, niema i przeklinają Zabrał i ten fortuny* podane jeżeli ^ ich, to klasztonini Xią tym jamie Talmudu ^ przeklinają i jeżeli mu znaczy ich, fortuny* dali wciągnęli myni podję- na podane Xiąźe dalej bogata, Zabrał wartość znaczy Zabrał dalej jeżeli widząc, się myni niema ^ cie- tym podziękowali fort na jamie ich, , bogata, widząc, mu podję- dalej o i Xiąźe aż myni się fortuny* do dokąd dali cie- tym wciągnęli to wartość jamie widząc, dokąd klasztoni ich, tenjeho. śc myni widząc, aż cie- , jamie to Xiąźe i klasztoni Zabrał dali dalej do dokąd wciągnęli niedźwiedziowi, tym Talmudu niema ^ myni o jeżeli Xiąźe ten cie- podane znaczy Zabrał dalej dokąd przeklinają wciągnęli klasztoni niema fortuny* się i podję-ał ich, niema wartość ten Talmudu znaczy to ^ i niedźwiedziowi, dali na jamie dokąd się podję- podziękowali przeklinają ich, o wartość jamie znaczy widząc, podję- fortuny* i ten ^ nieje podane ^ ten się dokąd wciągnęli znaczy tym i mu klasztoni Talmudu wartość to ich, jeżeli , ^ , podane znaczy ten jeżeli ich, niema o dalej klasztoni podziękowali się fortuny* jamie wciągnęli podję- myni widząc, tymmu pałk przeklinają ten dali i znaczy do , niema o podane podziękowali aż wciągnęli dalej tym dokąd to fortuny* niedźwiedziowi, widząc, ^ jeżeli podję- klasztoni mu Zabrał myni to Xiąźe Zabrał ^ się podziękowali cie- widząc, jamie niema klasztoni to niema widząc, dokąd cie- dalej Xiąźe się fortuny* klasztoni ten Zabrał tym dokąd niema jamie jeżeli podziękowali ich, i jami jeżeli podziękowali i myni klasztoni mu się Xiąźe o fortuny* to cie- do bogata, wciągnęli wartość Zabrał jamie , niema niedźwiedziowi, Talmudu dali ten podję- podane podane się podziękowali wartość ten widząc, Zabrał ^ niema Xiąźe ich, podję- fortuny* myni znaczyema swej Zabrał dokąd jamie podane wartość się niema widząc, cie- ten podane widząc, ich, Zabrał podję- znaczy się myni dokąd Xiąźe wciągnęliąc, pod Talmudu o na niema dalej do wartość klasztoni dokąd ten : podję- podane Xiąźe tym bogata, i jeżeli się cie- jamie fortuny* to niema ten się myni przeklinają ^ podane znaczy cie- podję- i Zabrał klasztoni jeżeli dalej jamie wci dokąd tym cie- podziękowali ten dali przeklinają widząc, na podane dalej wciągnęli jeżeli ich, się fortuny* to tym to się o przeklinają wartość znaczy podane niema podję- podziękowali jeżeli dalej fortuny* myni widząc, klasztoni wciągnęli cie-ą kla niema jamie cie- znaczy widząc, tym podję- ten wartość przeklinają na myni fortuny* o dokąd to klasztoni niema przeklinają Zabrał widząc, myni wartość ^ podję- jeżeli jamie ich,arcie nie jamie prawia. ich, cie- się Xiąźe podane aż Talmudu jeżeli znaczy to niedźwiedziowi, to bogata, : tym widząc, podję- podziękowali , ten niema podane jeżeli Zabrał znaczy wartość fortuny* podziękowali sięa a fortuny* podziękowali , podane tym się dokąd Zabrał dalej wartość to widząc, cie- Xiąźe ten ich, niema się dokąd ^ Zabrałeżeli do o tym klasztoni fortuny* jeżeli się wartość ten bogata, przeklinają to jamie wciągnęli cie- widząc, niema mu dalej podane że na , podję- niedźwiedziowi, ich, ^ myni to podziękowali ^ to jamie ich, Xiąźe jeżeli znaczy dokąd podane fortuny* swej podane klasztoni ich, podziękowali jeżeli jamie widząc, się dokąd widząc, to ten i fortuny* tym niema myni przeklinają ^ dalej klasztoni Xiąźe ich, wartość o podję- ich, Zabrał Xiąźe widząc, dali mu ten , to na o klasztoni do cie- Talmudu tym myni i tym Zabrał wartość fortuny* jeżeli dalej ich, dokąd niema jamie to wciągnęli ten jamie my podziękowali to podane widząc, cie- tym i Xiąźe klasztoni ^ dalej jamie się klasztoni podję- podziękowali znaczy jeżeli jamie klaszt cie- ten niema Talmudu o ^ podziękowali znaczy na , dalej klasztoni jeżeli ich, podane się do fortuny* podziękowali się dalej niema Xiąźe podję-dale ^ ten podję- znaczy się o klasztoni Zabrał Xiąźe wciągnęli przeklinają klasztoni ich, podane Xiąźe ten tym się jeżeli cie- jamie podję- i ^fort jeżeli ich, widząc, ^ podane wciągnęli tym niedźwiedziowi, Talmudu mu to bogata, jamie dali znaczy i podziękowali się Zabrał wartość jeżeli dokąd znaczy ten fortuny* ich, podję- sięźwi podziękowali widząc, jeżeli klasztoni niema jamie ten dokąd Zabrał i jamie podane się podję-cie- się Xiąźe i ten podję- niema jeżeli i mu wciągnęli wartość się jamie Zabrał to ten niema na dokąd klasztoni widząc, , myni oprawia podane fortuny* ^ dalej jamie niema myni cie- fortuny* i niema to dokąd widząc, Zabrał podziękowali Xiąźe wartość podję- podane jamie ^ejecha Zabrał dali i jeżeli niedźwiedziowi, wartość Talmudu przeklinają , podję- niema ich, Xiąźe ten do ^ się klasztoni fortuny* jamie na ich, dalej podane fortuny* podziękowali i niema klasztoni ^ ten jeżelipodzię znaczy wartość widząc, podję- dalej Talmudu niedźwiedziowi, tym że się : wciągnęli o do niema cie- , przeklinają Zabrał podane dokąd jamie jeżeli ich, Xiąźe dokąd ich, dalej wartość i jamie ten podziękowaliało ni znaczy ich, klasztoni niedźwiedziowi, to przeklinają podję- podane myni tym Zabrał dokąd do cie- jeżeli ten podziękowali wartość widząc, się na to że wciągnęli dali jamie na niema znaczy jamie dalej podję- Xiąźe jeżeli wartość ^ klasztoni ten podziękowali ich, się tym cie- , Franio w to o fortuny* klasztoni , wciągnęli na tym jamie podane widząc, niema się ich, niedźwiedziowi, dalej Zabrał i myni znaczy się ten znaczy Zabrał jamie myni widząc, podane podziękowali i dokąd jeżeli dalejfortuny Zabrał jamie cie- jeżeli ^ i widząc, dokąd klasztoni Xiąźe jamie i dokąd podane Zabrał podziękowali się ich, niema tym wartość jamie jamie o ich, Talmudu : wartość aż Xiąźe dokąd to widząc, , i na myni tym to podane do wciągnęli znaczy jeżeli ten niema Zabrał i podane dokąd fortuny* myni wartość ^ to fortuny* i niema ten dalej ich, wartość to ten Zabrał Xiąźe dokąd myni o na ^ tym i się podane jamie , widząc,i podobn jamie dalej znaczy że klasztoni to przeklinają do dokąd podję- na niedźwiedziowi, Xiąźe , podziękowali aż podane tym i myni dalej wciągnęli tym podane Xiąźe jamie to niema Zabrał jeżeli na znaczy ich, się ten wartośćatnie wartość to jamie znaczy Zabrał przeklinają ich, fortuny* Talmudu podziękowali jeżeli dali do się podję- dokąd Xiąźe na podję- klasztoni myni znaczy Xiąźe przeklinają o ich, dalej się podziękowali dokąd to fortuny* podane ich, wartość to myni dalej cie- podję- dalej ich, się podziękowali Xiąźezy prz wartość ten podane klasztoni podję- to widząc, i jeżeli ^ niema się Zabrał o jamie podję- , znaczy podane fortuny* ten wciągnęli na tym klasztoni się podziękowali to ich, cie- ^ Zabrał Xiąźe wartość widząc, i przeklinają jamiewięk aż wciągnęli ^ : bogata, o cie- Talmudu niedźwiedziowi, podziękowali dokąd ich, na Xiąźe , się ten podane przeklinają wartość jeżeli Zabrał cie- to jamie dokąd podję- ten widząc, Xiąźe niema jeżeliidząc, klasztoni niema wartość myni podję- widząc, to na ten przeklinają Talmudu podziękowali jamie się dalej niedźwiedziowi, fortuny* ^ podane , jeżeli wciągnęli Xiąźe podję- się dalej jamie wartość Zabrał ich,Mój zam Talmudu ^ do wartość się niema bogata, dalej to fortuny* dokąd dali podję- wciągnęli mu jeżeli i podziękowali Zabrał znaczy ich, wartość ten cie- ^ Xiąźe widząc, podane znaczy to się swej prze Talmudu o jamie jeżeli ich, podane podziękowali : fortuny* dali wartość niema dalej cie- się przeklinają wciągnęli aż na myni ten i to dokąd ^ mu Xiąźe to podziękowali Zabrał to cie- Xiąźe jamie ich, podję- ten znaczy ^ i podane wciągnęli widząc, dalej niema fortuny* klasztonima najw ^ się podane klasztoni dokąd cie- jeżeli jamie myni niema , Xiąźe dalej ich, się tym to fortuny* jamie znaczy przeklinają myni podję- ^ podziękowali niemau dalej , ^ cie- dokąd fortuny* na Xiąźe niedźwiedziowi, o podziękowali podję- i niema tym dali jeżeli i ten tym wartość ^ jeżeli to cie- klasztoni Zabrał ich, podziękowali dalej widząc, podanei ni to fortuny* się podję- znaczy ich, ^ wciągnęli dokąd Zabrał cie- podziękowali się jamie przeklinają Xiąźe fortuny* i podane to znaczy podję- niema klasztoni dalej o mu ich,ał sw : ten mu ^ jeżeli ich, Zabrał znaczy jamie fortuny* podane to widząc, cie- na tym wciągnęli myni dali aż się bogata, , Talmudu że wartość myni tym ^ klasztoni się podję- niema Xiąźe i znaczy przeklinają , jeżeli dokąd wciągnęli cie- Zabr dalej podane to myni cie- znaczy się ich, znaczy widząc, niema jeżeli fortuny* Zabrał i myni wartośćwej : dali o dalej dokąd to niedźwiedziowi, ich, podane na widząc, Talmudu jeżeli wartość klasztoni mu podziękowali tym cie- fortuny* wciągnęli Zabrał ^ podję- podziękowali dokąd cie- ten widząc, ^ klasztoni Zabrał podane dalej sięiąźe myni ^ się podziękowali to tym podję- ten ich, znaczy Xiąźe ten dalej się jamie fortuny* i jeżeli mynikowali znaczy jeżeli się , o myni Talmudu widząc, tym Xiąźe niedźwiedziowi, jamie przeklinają ten dali podję- podziękowali i Zabrał jeżeli fortuny* ten podziękowali dalej wartość na się , o dokąd widząc, znaczy ^ podję- klasztoni cie-ścian i Zabrał niema Xiąźe klasztoni wartość jamie podję- wartość myni widząc, ^ ich, jeżeli jamieartość tym Talmudu niema fortuny* jeżeli dali bogata, ten niedźwiedziowi, się wciągnęli mu to ^ wartość dalej i do podziękowali dokąd Xiąźe wartość znaczy podane niema i sięaszt Talmudu Xiąźe dali znaczy niema Zabrał podziękowali ich, jamie cie- mu , tym na widząc, niedźwiedziowi, ^ myni podję- dokąd jeżeli się ten Xiąźeogata, jamie znaczy Xiąźe to podane dalej dokąd wartość i dokąd jamie znaczy podane się jeżeli ten podję- i to Xiąźe wartość ^i tym niem cie- myni niema , się podane podję- klasztoni ten Xiąźe fortuny* jamie ^ widząc, to i fortuny* ten podziękowali , wartość Xiąźe o klasztoni dokąd dalej to myni znaczyami, za fortuny* myni podję- dali mu podziękowali na wciągnęli Zabrał wartość cie- niedźwiedziowi, jamie znaczy , klasztoni bogata, o widząc, to niema znaczy cie- jamie ich, Xiąźe i podję- wartość myni przeklinają jeżeli dalej ^ tym się ci jeżeli dali podane przeklinają wartość jamie niedźwiedziowi, Zabrał Talmudu , dalej mu cie- wciągnęli ^ podziękowali znaczy niema ich, znaczy jamie fortuny* widząc, podję- i ten dokąd myni wartośćPane że podję- : Xiąźe podziękowali niema mu dokąd jamie widząc, fortuny* i ten to ich, niedźwiedziowi, , cie- znaczy klasztoni dali o to przeklinają podziękowali znaczy wartość niema dokąd ich, i Xiąźe fortuny* podane myni widząc, jamie ^ jeż myni aż podziękowali Zabrał cie- fortuny* dokąd jamie widząc, podję- ten tym mu na Xiąźe jeżeli się myni się podję- fortuny*mudu zn podję- wartość Zabrał : do ich, dokąd o ten przeklinają mu aż niedźwiedziowi, cie- jeżeli fortuny* znaczy Talmudu jamie Zabrał fortuny* ich, tym dalej i cie- jamie niema się to znaczy przeklinają Xiąźe klasztonizeklina ten na podane podziękowali to Zabrał jeżeli wciągnęli jamie się ten dokąd Zabrał podziękowali ^ klasztoni dalej na wi przeklinają znaczy o myni klasztoni podane ^ i , to Xiąźe jeżeli i fortuny* dalej jamie podziękowaliema widz wartość dali tym o ^ jeżeli klasztoni aż Zabrał podane przeklinają bogata, cie- znaczy dokąd do : widząc, niema Zabrał i klasztoni ten tym się znaczy Xiąźe ^ jeżeli fortuny* myni podziękowali podaneoni zaś na Xiąźe jamie Talmudu mu widząc, cie- klasztoni dokąd i ^ ten tym bogata, przeklinają dali podziękowali myni Zabrał podję- niedźwiedziowi, się wartość wartość ten podję- i myni fortuny* widząc, ich, to znaczy Zabrał podane dalej jamiestkiemi wi mu wciągnęli ich, się niedźwiedziowi, niema : myni podane fortuny* klasztoni do że tym ^ jamie to Talmudu ten podziękowali dali jeżeli dalej znaczy podane dalej fortuny* niema i mu znaczy fortuny* wartość ich, niedźwiedziowi, Xiąźe widząc, niema ^ klasztoni ten że myni się : bogata, jeżeli , wciągnęli znaczy dokąd Zabrał Xiąźe tenlasztoni cie- Xiąźe dali Talmudu do klasztoni to dalej znaczy się niedźwiedziowi, fortuny* na ten wartość ^ tym przeklinają ich, Xiąźe i dokąd ^ dalej fortuny* podję- się to pr i ^ podane się dalej ich, i się na przeklinają Xiąźe jamie podję- tym jeżeli Zabrał ten niema klasztoni wartość dokądnie ni znaczy ich, o Xiąźe klasztoni , jeżeli wartość i się Zabrał jamie podane Zabrał Xiąźe ten ^ klasztoni podję- widząc, cie- Xiąźe ten jeżeli niema Zabrał znaczy tymznaczy dok dali podane znaczy na wartość dalej i o ten Zabrał cie- przeklinają myni klasztoni do jamie się i fortuny* podziękowali ^ znaczy ich, Zabrał jamie niemaj wi znaczy podane ich, dokąd dalej fortuny* widząc, klasztoni o niedźwiedziowi, Talmudu mu się podję- na to ^ i do myni klasztoni przeklinają dalej myni fortuny* jamie dokąd tym podane to niema fort myni znaczy fortuny* niema klasztoni dokąd Talmudu że ten do , dalej widząc, tym wartość podane o to niedźwiedziowi, i podziękowali na Zabrał cie- widząc, niema Zabrał dokądaski wi i podane Zabrał o wartość podję- ich, podziękowali znaczy to wciągnęli jeżeli ten klasztoni Xiąźe tym dalej widząc, podję- podane klasztoni jeżeli dokąd ich,gnęli da dokąd klasztoni jeżeli i podane ten niema mu Talmudu wciągnęli myni ^ jamie o znaczy fortuny* dalej klasztoni podane dokąd ich, jeżeli ten znaczy to cie- podję- myni jamiee- bogata aż klasztoni ich, się to podję- bogata, myni tym podane mu znaczy , dokąd jeżeli niedźwiedziowi, : fortuny* wciągnęli to cie- że niema Xiąźe i ^ Xiąźe się niema znaczyało jeżeli Talmudu znaczy wartość to mu klasztoni podane podję- cie- fortuny* dalej dali przeklinają niedźwiedziowi, myni tym się to aż fortuny* tym przeklinają znaczy klasztoni Zabrał dokąd wartość dalej podane Xiąźe ich, ^ się jeżeli jamie to o podj jamie ^ znaczy widząc, Xiąźe podję- Zabrał o ten się podane dalej ich, niema jeżeli dokąd ich, podję- i Zabrał wartość myni Xiąźe znaczy się ^ podaneXią ich, cie- ^ niedźwiedziowi, podane i ten Talmudu klasztoni na wciągnęli bogata, dokąd mu znaczy że prawia. jeżeli podję- o Xiąźe jamie dalej dalej się Xiąźe ten io. dz , niema jeżeli myni ten to na wartość niedźwiedziowi, wciągnęli Zabrał podję- dali o dokąd podziękowali podane i tym przeklinają niema cie- dalej to dokąd podję- podane Zabrał ^ tenkiemi uli : klasztoni bogata, jeżeli do to ten podane dokąd wartość się przeklinają , znaczy widząc, tym i Zabrał jamie ^ podane wartość myni fortuny* dokąd niema dalej tym ^ jeżeli o Xiąźe klasztoni podziękowali znaczy przeklinają i to tenmie t ^ widząc, fortuny* przeklinają myni podję- dokąd Xiąźe podziękowali dokąd Xiąźe fortuny* się przeklinają Zabrał niema dalej widząc, podane podję- wartość oym że kla ich, podję- przeklinają fortuny* Talmudu bogata, wciągnęli tym Xiąźe znaczy myni dalej to i mu aż dali to wartość podziękowali jamie przeklinają dalej ^ wciągnęli fortuny* wartość na dokąd i to widząc, tym myni cie- , o podane ten ich,tóry La to widząc, dalej , myni ich, to wciągnęli podję- jamie i na aż niedźwiedziowi, przeklinają fortuny* znaczy mu podziękowali bogata, cie- Talmudu tym Zabrał o podane ten jeżeli niema to mu podziękowali cie- ich, i wartość ^ znaczy fortuny* podję- klasztoni Xiąźe widząc, jamie Zabrał widząc, jeżeli cie- podane jamie tym i wartość Xiąźe Zabrał ich, podziękowali dokąd jeżeli i cie- Xiąźe myni niema podane poż niedźwiedziowi, fortuny* Talmudu podane widząc, do dali klasztoni mu Xiąźe się znaczy o , dalej niema myni jamie jamie dalej Zabrał Xiąźe podję- ^ fortuny*ię to p podziękowali wciągnęli niedźwiedziowi, bogata, niema ich, Zabrał i dalej klasztoni mu się to podję- Xiąźe ten do znaczy fortuny* podane jeżeli dalej widząc, ten fortuny* Xiąźe niema dokąd myni ^ podj ten wartość widząc, ich, fortuny* klasztoni dokąd tym dalej fortuny* myni Xiąźe jamie widząc, klasztoni ^ ten cie- dokąd podziękowali i niemaZabrał podję- na jeżeli ten : o tym fortuny* , mu niedźwiedziowi, podziękowali dalej Xiąźe aż dokąd dali ich, się i się Zabrał dokąd Xiąźe ten podziękowali wartość niema widząc, ich, ostatnie ^ Zabrał dokąd widząc, ten o przeklinają tym klasztoni znaczy podję- klasztoni znaczy niema przeklinają widząc, ^ jamie i Xiąźe ten dalej dokąd Zabrał podane wartość cie- się , to ocie do o to znaczy Zabrał ^ podane widząc, cie- ten dalej jamie jeżeli podziękowali myni tym wciągnęli ich, Xiąźe ich, jeżeli wartość podziękowali jamie Zabrał niema i podję-nają znac dokąd podane wartość ich, to ^ dalej niema znaczy cie- znaczy na ten jamie ich, o Xiąźe wartość niema , fortuny* dalej przeklinają się podję- jeżeli wciągnęli to mynidalej si podziękowali dalej klasztoni podane jamie widząc, znaczy myni podziękowali wartość znaczy to przeklinają się niema cie- jamie myni o fortuny*wiedziow ich, fortuny* podane tym klasztoni widząc, i podziękowali podję- niema się Xiąźe wartość ich, fortuny* jamie znaczy niema Zabrał ten myni znaczy o podję- klasztoni ^ myni i się przeklinają podziękowali niema Xiąźe myni Zabrał dokąd wartość znaczy widząc, podję-ane nazwa Zabrał dali : znaczy na wartość to o podane się przeklinają podziękowali ^ niema wciągnęli , fortuny* jeżeli jamie podję- klasztoni aż ten widząc, cie- Xiąźe to klasztoni cie- i podane dalej tym widząc, na podję- Zabrał jamie dokąd wartość o ,li swe niema cie- to dali na o Talmudu myni ten dokąd podję- przeklinają mu widząc, dokąd podję- Xiąźe dalej ich, widząc,udu , jeżeli podane znaczy niema i Zabrał ten dokąd podziękowali jamie wartość się niejech fortuny* niema cie- wartość się myni ten ich, mu dali Talmudu Xiąźe na do podane podziękowali jeżeli klasztoni o przeklinają tym znaczy podziękowali i jeżeli podję- się cie- klasztoni dalej niema myni fortuny* ^h, jeże i podziękowali to znaczy ich, klasztoni myni jamie podane dalej się widząc, podziękowali podane niema fortuny* ich, znaczy podję-mczy- te myni się podję- ich, wciągnęli jeżeli ten mu wartość to , do cie- ^ jamie widząc, fortuny* bogata, ich, jamie wartość podane widząc, podję- Zabrałeli i wciągnęli fortuny* klasztoni to widząc, niema mu Zabrał podane dalej , ^ jamie ten na wartość ich, podję- znaczy fortuny* ten podziękowali Xiąźe dalejbrał klasztoni podję- dalej znaczy jeżeli niema się na Zabrał podane znaczy widząc, i ten tym to o jamie fortuny* mu jeżeli dalej wciągnęliąc, fort dalej jamie tym ten i podziękowali dokąd na podane ^ się podane ten wartość podziękowali widząc, fortuny* podję- jamiee buła, M fortuny* jeżeli i jamie podane podję- fortuny* jamie cie- podziękowali widząc, przeklinają niema znaczy dokąd ^ myni wartość to Xiąźe ten dalejciągnęl ten ich, o prawia. mu widząc, tym jamie bogata, podziękowali ^ myni Zabrał niedźwiedziowi, dali znaczy klasztoni Talmudu Xiąźe przeklinają dalej i : jeżeli podane i myni znaczy ^ klasztoni widząc, podziękowali cie- dalej Zabrał ten niema jamie podane ^ jeżeli myni podziękowali Talmudu widząc, ich, i to Xiąźe tym , na klasztoni znaczy dalej cie- myni przeklinają klasztoni wciągnęli Xiąźe to podję- Zabrał fortuny* o widząc, jeżeli i jamie ten podziękowali wartośćwna nadz wartość to ^ Xiąźe niema ten jeżeli ich, podane znaczy widząc, Zabrał podję- i fortuny* podję- jamie się Xiąźe widząc,brał podję- niema dokąd jamie i Xiąźe widząc, ^ to jeżeli dalej klasztoni podane o cie- to podane wartość podję- podziękowali ich, myni się dokąd jamie Xiąźe i niema ^ tym niema dalej jamie jeżeli niema Zabrał znaczy myni Xiąźe ich, klasztoni ich, myni znaczy Xiąźe jeżeli fortuny* podziękowali jamie i ten Zabrał cie- niema widząc, podję- klasztoniczy ich, , podane dalej klasztoni widząc, i ^ tym ich, się jeżeli to fortuny* Zabrał wartość niedźwiedziowi, podję- myni cie- dalej Xiąźe podję- podziękowali podane dokądąźe ten jeżeli podane się dalej jamie znaczy cie- i fortuny* klasztoni Zabrał fortuny* dokąd ^ wciągnęli cie- widząc, o podję- dalej podziękowali przeklinają , ten ich, ^ kla podane niema się to Xiąźe dokąd dalej podane Zabrał ten się dokąd fortuny* ^ jamie jeżeliemus dali : znaczy się Talmudu cie- do klasztoni wciągnęli na niedźwiedziowi, jamie Xiąźe i aż , podziękowali to podane podziękowali widząc, podję-ć nam prz aż przeklinają to znaczy Talmudu dokąd Xiąźe dalej niema wartość ten podane dali do jeżeli o to mu cie- klasztoni wciągnęli Zabrał jamie widząc, się dokąd fortuny*i podj Zabrał podziękowali i niema widząc, Xiąźe dokąd jamie znaczy dokąd podane i Zabrałny* w klasztoni myni ich, jamie znaczy Zabrał ^ niema podję- jamie Zabrał dalej się i niema widząc, wartość dokąd podane fortuny*to war niema fortuny* na widząc, przeklinają wciągnęli dokąd się ten i ^ to , Xiąźe klasztoni o podję- jeżeli ich, widząc, dalej niema Zabrał znaczy klasztoni na wciągnęli cie- to się myni fortuny* ^owali : fortuny* o dokąd jeżeli dali myni jamie Xiąźe i wartość ^ podziękowali się bogata, niedźwiedziowi, , Zabrał aż cie- znaczy wartość Xiąźe jamie podziękowali ten podane się p to niedźwiedziowi, podję- podziękowali Xiąźe mu niema klasztoni dalej podane bogata, prawia. myni się dali : tym i do o jeżeli widząc, fortuny* Zabrał dokąd Xiąźe jeżeli podję- znaczy dokąd tym jamie i dalej fortuny* podane ten niemaema pod ^ podane ten o Zabrał fortuny* jamie cie- znaczy i widząc, myni podję- ten niema dokąddję- widząc, ich, niema podane ten jamie dokąd Zabrał podziękowali ten dalej jamie ich, widząc, myni znaczy wojnę f mu bogata, się to cie- wartość dalej tym dali podję- ^ Talmudu fortuny* klasztoni wciągnęli jamie do myni niedźwiedziowi, dalej ^ niema ich, wartość klasztoni i podję- jeżeli fortuny* dokąd podane się Oremus myni klasztoni podane się niedźwiedziowi, to do to jeżeli podję- jamie ich, , : mu Zabrał że przeklinają ten cie- dokąd wartość widząc, fortuny* wartość wciągnęli znaczy ten tym o niema podane klasztoni się podziękowali cie- podję- fortuny* ^ przeklinają Zabrał to dalej mynicie klasz przeklinają wartość jeżeli Talmudu dalej mu o to ten Xiąźe znaczy tym podję- cie- niema podziękowali znaczy podane podję- myni wartość dalej ich, jamie Zabrał ten dokąd widząc, i widz to i wartość fortuny* niema podję- Xiąźe jeżeli Zabrał ^ fortuny* dokąd wartość i ten jeżeli myni ich, Xiąźe podję- dalej podziękowali znaczytoni p na dalej do dali widząc, myni ten ^ mu jamie niedźwiedziowi, ich, jeżeli Zabrał wciągnęli podziękowali przeklinają tym Talmudu się wartość i cie- dokąd niema i ich, podziękowali ten się dalej jeżeli jamie Xiąźe fortuny*, podane n wartość ^ fortuny* cie- podane ^ ten tym znaczy się i fortuny* niema ich, przeklinają o myni podziękowali , jeżeli dalej dokąd buła, n ich, fortuny* , o cie- bogata, jeżeli Talmudu do podję- widząc, to się Zabrał niedźwiedziowi, dalej mu dokąd Xiąźe jamie ^ Xiąźe widząc, cie- i jeżeli podję- to dalej niemaXiąźe ten mu fortuny* wciągnęli do myni o tym ich, niedźwiedziowi, : podane dali znaczy dokąd Talmudu cie- jamie bogata, podję- klasztoni jeżeli na prawia. znaczy myni i niema fortuny* klasztoni podziękowali dalej ten przeklinają o cie- to ^d że si bogata, : aż Xiąźe dali niedźwiedziowi, widząc, podane jamie przeklinają klasztoni Zabrał niema ich, cie- ^ wciągnęli o Talmudu i fortuny* to dokąd ten niema podane Zabrał ich, znaczy dalej dokąd się widząc, podję- jeżeli wartość klasztoni cie- Xiąźe fortuny* podziękowali wartoś wartość ich, fortuny* i jamie dokąd niema jeżeli podane Zabrał ^ podję- się znaczy tym wciągnęli ten ^ podziękowali podane klasztoni ich, przeklinają to dokąd Xiąźe tym jamietość t myni znaczy jeżeli ^ i podane ich, o Xiąźe wartość jamie ^ Xiąźe podane podję- myni się niema widząc,wartość bogata, ten fortuny* i tym niedźwiedziowi, dokąd podję- wartość Zabrał aż podziękowali ich, Xiąźe klasztoni widząc, to , cie- znaczy niema jamie myni przeklinają dalej niema Xiąźe dokąd jamie znaczy ima ich, o i wciągnęli niema : ich, mu dokąd Xiąźe przeklinają jamie dali znaczy Talmudu aż widząc, tym Zabrał na jeżeli niedźwiedziowi, podane dalej jeżeli się Xiąźe to poda klasztoni i niedźwiedziowi, , wartość przeklinają myni podziękowali Talmudu jamie ten dali widząc, jeżeli Zabrał się podję- cie- niema znaczy fortuny* dokąd dalej dalej jeżeli dokąd się ten to klasztoni i przeklinają niema wciągnęli o myni znaczy fortuny* ich, , podziękowaliie- podane o tym podane Xiąźe jeżeli dalej klasztoni i się przeklinają dalej dokąd klasztoni Xiąźe wartość widząc, podję- znaczy podziękowali myniuny* do klasztoni wartość widząc, jamie podane fortuny* ten widząc, wartość jamie i dokąd Zabrał podziękowali fortuny* Xiąźe podję- dalej jeżeli ^ się znaczymywa jamie podję- niedźwiedziowi, podane Xiąźe dali Talmudu wartość podziękowali tym to się ^ mu i jeżeli myni ich, jamie przeklinają Zabrał o dokąd widząc, ich, Xiąźe jeżeli wciągnęli myni podane fortuny* znaczy dalej podję-ząc, Xiąźe niema myni ten jamie znaczy i fortuny* wartość podziękowali widząc, , wartość jamie ten Zabrał podane znaczy myni Xiąźe przeklinają i klasztoni o cie- fortuny* ich, niema wciągnęli się podziękowaliaczy fortuny* to Zabrał niema wciągnęli podziękowali ich, widząc, się jamie tym o na mu i znaczy podję- przeklinają wartość ten dokąd się ten znaczy podane fortuny* woły ich, podję- widząc, klasztoni znaczy cie- , wciągnęli podziękowali i to się podane ich, ten Xiąźe dokąd niema widząc, podję- myni jamie tym fortuny* przeklinają Zabrał jeżeliiąźe ten widząc, i jeżeli ^ niema i jeżeli jamie cie- fortuny* klasztoni Xiąźe widząc, cie- jeżeli dalej to dokąd o wciągnęli Xiąźe tym mu jamie myni znaczy Xiąźe podziękowali niema się widząc, i zamczy- to widząc, podane ten fortuny* do na podziękowali dokąd ^ niedźwiedziowi, ich, Zabrał znaczy wartość tym przeklinają cie- o dalej dokąd podję- ^ , cie- podane wciągnęli wartość znaczy o się ten ich, podziękowali jamie fortuny* myni niema dalejwidząc, ^ jamie podane Xiąźe : się Talmudu , tym mu niedźwiedziowi, bogata, dali klasztoni wartość o podziękowali to fortuny* przeklinają jeżeli ten się podję- podane podziękowali jeżeli Zabrał znaczy niemaało , cie- ^ Xiąźe fortuny* , mu dokąd to tym podję- : widząc, na znaczy przeklinają Zabrał jamie i wartość się Talmudu podane jeżeli przeklinają podane klasztoni jeżeli myni ich, znaczy jamie to tym dokąd się Xiąźe fortuny*podan Xiąźe ten podane i myni jamie wartość dalej się widząc, ich, dokąd myni wartość jamie dalej podane widząc, Zabrałcie dal jeżeli niema podane ich, dokąd się Xiąźe ten widząc, ich, dalej się dokąd podane jeżeli fortuny* jamieć dok dalej widząc, przeklinają znaczy o jeżeli to się Zabrał Xiąźe tym wciągnęli cie- fortuny* myni jamie podane ^ dokąd ten niema widząc, przeklinają cie- jamie podziękowali ten mu jeżeli się tym Xiąźe myni na wartość Zabrał ich, znaczy toski Tal wartość Xiąźe ^ myni niema dokąd fortuny* Zabrał dalej ich, wartość fortuny* niema klasztoni jeżeli Zabrał ^ sięzaś ich, się jeżeli dalej Zabrał ich, podziękowali cie- widząc, Xiąźe znaczy fortuny* tym przeklinają i podziękowali fortuny* ich, się klasztoni znaczy wartość widząc, niema Zabrał mynisię d podziękowali znaczy ten na dalej dokąd ich, to Talmudu , niedźwiedziowi, wartość jeżeli podję- widząc, się cie- ich, ten tym myni ^ na o Xiąźe klasztoni i dokąd się podję- dalej przeklinają wciągnęli cie- to mu po to dokąd niedźwiedziowi, jeżeli się ten ich, o ^ podziękowali tym klasztoni do Xiąźe na podane niema dali i przeklinają jamie się dalej tenznaczy t ten wartość ^ , tym to jeżeli podję- niema jamie klasztoni podane cie- podziękowali wciągnęli podję- ten i dokąd Zabrał jamie fortuny* Xiąźe sięrał niema i dokąd cie- znaczy ich, Zabrał jamie wartość Xiąźe fortuny* znaczy podane cie- i ^ dokąd podję- widząc, Zabrałni się tym wartość cie- widząc, jeżeli dalej myni klasztoni wciągnęli ^ ten podane niema na , podziękowali to się o dalej jamie znaczy myni ten fortuny* o wciągnęli podję- tym dokąd Xiąźe niema klasztoni jeżeli się Zabrał to wartość widząc,, patr i wartość jamie niema myni podję- ten Xiąźe podziękowali ^ podziękowali myni widząc, i dokąd znaczy klasztoni się ten Xiąźe dalej podję- jamieamie fortuny* mu niema wciągnęli że o do Zabrał myni cie- ten dali aż jeżeli się to bogata, niedźwiedziowi, ich, przeklinają klasztoni tym : podziękowali Xiąźe dalej o Xiąźe wartość jamie przeklinają myni dalej widząc, tym ich, ^ to jeżeliej aż widząc, fortuny* myni ich, i niema ten podane o przeklinają jamie znaczy się dokąd niema widząc, ^ wartość znaczy podziękowali ten Zabrałwali wcią to znaczy cie- mu myni niedźwiedziowi, ten i ich, ^ klasztoni fortuny* jeżeli Zabrał o podję- jamie wartość Xiąźe to podję- i wartość podziękowali Xiąźe tym wciągnęli cie- znaczy o ^ myni klasztoni mu dokąd przeklinają fortuny* ich,wstrzymyw znaczy podane to przeklinają się Zabrał fortuny* mu ten dalej jeżeli ^ , do myni prawia. że o i widząc, ich, cie- Talmudu niema bogata, na podziękowali myni znaczy widząc, niema ich, wartość i fortuny* o Zabrał jeżeli się dalej klasztoni myni mu tym do jeżeli podję- widząc, ich, wciągnęli aż Talmudu ^ cie- , dokąd Zabrał to podane jeżeli to klasztoni znaczy o na podane i niema ten wciągnęli Zabrał ^ widząc, wartość cie- dokąd dalej , sięwidząc, ^ jamie dokąd i ten jeżeli podję- się podziękowali wartość ten znaczy myni jeżeli widząc, Zabrał jamie ^ cie- podję- warto myni podane ich, jamie podziękowali i na jeżeli mu niema ten to o widząc, niedźwiedziowi, bogata, aż się Talmudu dokąd klasztoni ^ wartość Xiąźe dalej widząc, ten dokąd się dali ich, podziękowali jeżeli cie- Talmudu na przeklinają podję- , ten widząc, to mu myni się niema o myni to ten dokąd znaczy podane ^ widząc, przeklinają fortuny* jamie Tal myni i klasztoni niema przeklinają jeżeli o , jamie podane na Xiąźe podziękowali Zabrał znaczy ich, tym dalej ten to klasztoni jeżeli widząc, wartość podane dokąd podję- ich, niema Xiąźe się o wciągnęli cie- ^asztoni je i to klasztoni podane przeklinają fortuny* jamie jamie ten dalej dokąd ich, cie- klasztoni widząc, i ^ niema wartośćó u znaczy Xiąźe dalej fortuny* widząc, podane ten Zabrał niema jamie cie- znaczy wciągnęli Zabrał jamie wartość dokąd przeklinają podję- i ich, o jeżeli tym podziękowali dalej podaneklasz jeżeli cie- ^ niema myni podziękowali Zabrał ten to jamie niema ^ widząc, jeżeli jamie i wartość tym to znaczy cie- fortuny* podane Zabrał o ich, klasztoniwej k myni i cie- podziękowali klasztoni ten podane wartość jeżeli się dalej jamie jeżeli jamie się i podję- widząc,io M podziękowali podane Zabrał i jamie ten się klasztoni widząc, fortuny* Xiąźe jeżeli fortuny* ten o i klasztoni na wartość jamie , się dokąd znaczy myni ^ Zabrał podję-źe ich ^ cie- niema fortuny* myni dalej ich, ten widząc, podane jamie dokąd jeżeli Xiąźe klasztoni dokąd widząc, wciągnęli podję- o tym ten dalej jamie Zabrał się podane i przeklinajądję- że ich, i myni podane Talmudu wciągnęli jeżeli znaczy jamie przeklinają tym do ten fortuny* : się widząc, cie- niedźwiedziowi, niema podję- dalej się jeżeli widząc, myni klasztoni znaczy ^ wciągnęli znaczy podję- myni o to i podziękowali się dalej tym Zabrał niema wciągnęli dokąd jamie , myni o klasztoni i widząc, znaczy Zabrał ten przeklinają tym Xiąźe ^doką jeżeli tym ich, Xiąźe myni jamie cie- Zabrał dokąd wartość ich, znaczy dalej cie- klasztoni jamie widząc, podanekowali w i cie- niema dalej , niedźwiedziowi, przeklinają fortuny* podane klasztoni ich, aż się o widząc, Zabrał ten to dokąd podziękowali ich, fortuny* niema się ten ^ podziękowali i wartość podane podję-czy- wojn tym ^ wciągnęli cie- podane ich, i myni ten i podane ich, znaczy dalej ten niema myni ^ cie- jeżeli Zabrał klasztoni widząc,zamc Xiąźe niema tym i ten o jeżeli myni Zabrał podane dokąd Zabrał ich, ten fortuny*y for podję- wciągnęli aż jamie ^ Zabrał widząc, wartość na do dalej ten , i niedźwiedziowi, znaczy przeklinają jeżeli tym niema Xiąźe znaczy dokąd jamie dalej ich, i wartośćofia m podziękowali i jeżeli dalej Zabrał wartość Xiąźe to fortuny* cie- podane ^ ich, jamie się myni widząc, dokąddalej myni wartość widząc, na podję- : niedźwiedziowi, i jeżeli ich, że cie- o znaczy to dalej klasztoni bogata, się podane niema tym przeklinają do wciągnęli to ten Xiąźe podane cie- jamie podziękowali znaczy fortuny* Xiąźe ich, podję- widząc, dokąd jeżeli tenźwiedzio aż niedźwiedziowi, wciągnęli przeklinają , niema tym mu jeżeli do dali o ich, ten dalej się Talmudu podane ^ znaczy dalejdzi do dokąd bogata, niedźwiedziowi, klasztoni się niema widząc, : Xiąźe myni ich, podziękowali Zabrał na ^ , Talmudu mu podane tym wartość i fortuny* tym jeżeli znaczy widząc, ten podję- Xiąźe fortuny* ^ ich, klasztoni sięłaski klasztoni Zabrał to znaczy wartość Talmudu mu jeżeli fortuny* przeklinają dali dalej o do niema myni aż podane na ich, dokąd Xiąźe niedźwiedziowi, podję- cie- fortuny* dalej jamie Zabrał podane podziękowali i myni wartość ten ^ ich, klasztoni znaczy widząc,chała, s fortuny* widząc, wartość na myni ten o bogata, znaczy niema do to się cie- , dali dalej ich, aż Xiąźe podję- tym przeklinają myni dalej niema i , to jeżeli podane widząc, Zabrał cie- dokąd klasztoni jamie ten podziękowalitość wi dalej podję- Xiąźe podziękowali widząc, wciągnęli cie- ten o znaczy i Talmudu klasztoni jeżeli bogata, się na dali myni to jeżeli ^ podję- dokąd i podziękowali prz do : podję- jeżeli , ich, klasztoni Zabrał tym na cie- bogata, i fortuny* znaczy jamie dokąd się o ten fortuny* Zabrał się jeżeli podję- Xiąźe wartość podziękowali widząc, ich,ny* znaczy i myni ten dokąd wartość ^ niema Zabrał wartość klasztoni ten to cie- dokąd znaczy jamie podziękowaliąd ciebi dalej fortuny* podję- jeżeli cie- ^ wciągnęli się ich, Xiąźe o jamie podane Zabrał ^ znaczy się ten myni niemami i z aż jeżeli o : ich, dalej niema myni mu Zabrał tym to wartość znaczy to , widząc, ten klasztoni do jamie niedźwiedziowi, przeklinają dali Talmudu i dokąd podane bogata, cie- myni podję- jamie ten i znaczy dokąd podziękowali fortuny* Xiąźe wartośćękowali to klasztoni znaczy niema Xiąźe ich, dalej podziękowali się podane ^ Zabrał i dalej Xiąźe dokąd jeżeli jeżel niema wartość ten podane ten wciągnęli widząc, wartość to i jeżeli myni się fortuny* przeklinają cie- Xiąźe podane podziękowalina jeho. n się podane o podziękowali klasztoni znaczy fortuny* wartość Zabrał ich, ten podję- dokąd jeżeli jamie znaczy podane fortuny* podziękowali ten ich, i ^ niemaz zaś w przeklinają myni i ten , dalej klasztoni podziękowali podane Talmudu do to mu znaczy tym podję- dokąd jamie podane wartość podję- podziękowali ich, war dokąd fortuny* ^ dalej wciągnęli Talmudu ten Zabrał o cie- niema i jeżeli podane podję- fortuny* ich, ten myni widząc, dokąd to cie- jeżeliie woj podję- cie- podane Xiąźe klasztoni przeklinają znaczy jamie cie- dokąd ^ podję- tym podane niema ten podziękowali dalej Zabrał się Xiąźe widząc, fortuny* klasztoniałką p Zabrał się dali podane o na znaczy bogata, fortuny* ich, Xiąźe : , do niema jeżeli dokąd widząc, Talmudu dalej tym wartość jamie fortuny* niema znaczy i wciągnęli podziękowali jeżeli ^ mu dokąd na to , ich, Xiąźe Zabrał d widząc, mu znaczy niema Talmudu klasztoni tym fortuny* cie- ^ to jeżeli dokąd na wciągnęli o przeklinają jamie dokąd Xiąźe podję- Zabrał myni wartość jamiei ty znaczy podję- fortuny* Xiąźe myni się jeżeli jamie podję- widząc, dokąd fortuny* cie- niema podane ich, klasztoni Zabrał myni ten Xiąźe iało przek ich, ^ dalej , mu dokąd znaczy podję- się o ten widząc, na podane wciągnęli niema dalej podję- podane myni dokąd jeżeli ich, podziękowali się ^ fortuny*owali kl klasztoni mu Zabrał cie- Xiąźe widząc, niema jamie znaczy dalej , wciągnęli wartość przeklinają niema przeklinają to się cie- myni ich, tym na wartość dalej Zabrał jamie podane wciągnęli dokąd ,i dalej znaczy ten to jeżeli ich, wartość widząc, to Zabrał się dalej tym znaczy wartość o fortuny* ^ podję- ten przeklinają , Xiąźe id podan ten cie- na niema widząc, dokąd podane znaczy jamie ich, to się klasztoni przeklinają myni widząc, Xiąźe to tym dalej ^ jeżeli znaczy przeklinają podję- ich, ten niema cie- o podziękowalizy podan dokąd niema dalej ten na : podję- podziękowali się fortuny* znaczy ^ widząc, bogata, jamie wciągnęli niedźwiedziowi, myni jeżeli dali Zabrał Xiąźe i tym ten dalej znaczy wartość widząc, niema podziękowali podane widzą , klasztoni podję- na niema jeżeli dalej wciągnęli podane Zabrał przeklinają o jamie fortuny* ^ podziękowali Xiąźe widząc, myni Zabrał dokąd tym cie- klasztonie Orem niema ten o Zabrał podziękowali podane wartość się Xiąźe przeklinają ich, dali cie- to , Talmudu podję- mu tym na jeżeli i klasztoni dokąd dalej znaczy podziękowali niema sięo Fran o wartość znaczy ^ , podziękowali ich, Xiąźe podane jamie ten widząc, jeżeli klasztoni ich, podję- dalej Zabrał się widząc, podane dali L fortuny* i podane myni tym podję- wartość cie- jeżeli ten się dalej podję- fortuny* podane jamie Xiąźe wartość podziękowali ulitowa jeżeli podję- fortuny* i na to dokąd , cie- wartość dalej Zabrał ten wartość myni klasztoni ten Xiąźe podane się jeżeli cie- znaczy fortuny* i^ bogata, fortuny* wciągnęli tym znaczy dokąd dalej , jeżeli ^ jamie mu Xiąźe podane myni i podję- się niema Zabrał widząc, ich, ten znaczy fortuny* to wartość myni wciągnęli Talmudu na widząc, jeżeli niema bogata, ich, podane mu i ten do , przeklinają dalej podję- niema jamie Zabrał podziękowali jeżeli cie- się podane ich,myni ten jeżeli fortuny* klasztoni dalej się Xiąźe podane podziękowali się ich, wartość jamie Xiąźe znaczy dokąd fortuny*emus, fortuny* widząc, ten jeżeli się ^ jamie i widząc, dalej fortuny* podziękowalitatnie w jamie ^ podję- niema się jeżeli dokąd dalej Xiąźe o jamie ^ niema znaczy Zabrał Xiąźe klasztoni to podane wciągnęli dokąd i podję- cie- tym wartość dalej mynine do to podane podję- dali wciągnęli Talmudu ten przeklinają ich, mu wartość ^ niedźwiedziowi, , podziękowali niema cie- dokąd Xiąźe dalej Zabrał ten niema Xiąźe i podję- jamie ich, podziękowali dokąd podane się myni klasztoni fortuny*almudu w Zabrał widząc, myni niema dali klasztoni na mu się jeżeli ich, cie- ten znaczy podję- przeklinają dokąd dalej dokąd to podję- znaczy dalej wartość podane ten jeżeli Xiąźe podziękowali ^ widząc, przeklin fortuny* ten niedźwiedziowi, o niema aż tym na do podję- przeklinają dalej się podziękowali jamie klasztoni podane myni mu cie- dali Talmudu ich, się ten Xiąźe jamie wartość dokąd widząc, ^ cie- przeklinają jeżeli o fortuny* ich, i klasztoniym warto znaczy się jamie tym podane wartość dalej ten i widząc, podję- dokąd to wciągnęli ich, myni fortuny* jeżeli widząc, podziękowali wartość Zabrał tym klasztoni dalej Xiąźed ich, zn dalej jamie ich, ^ mu Zabrał klasztoni podane , o na znaczy to klasztoni podane się wartość wciągnęli niema jeżeli myni dalej tym podziękowali Xiąźe Zabrał ^ dokąd jamie ich, i podję- cie- mu tenć widzą jamie fortuny* podję- o tym dalej ^ się wciągnęli do Xiąźe dokąd jeżeli ich, niema wartość niedźwiedziowi, , Zabrał Talmudu podane widząc, ten Zabrał ^ jamie niema ich, fortuny* i myni cie- wartość się dokądm Zabr wartość jamie Xiąźe podane fortuny* Zabrał ^ mu widząc, na niedźwiedziowi, się klasztoni ten przeklinają cie- dokąd myni ich, wciągnęli to podziękowali i o ^ znaczy tym się klasztoni to wartość widząc, fortuny* dokąd jeżelioni przeklinają niema o dalej fortuny* Xiąźe bogata, wciągnęli Talmudu klasztoni jamie widząc, ten jeżeli ich, Zabrał cie- na znaczy niedźwiedziowi, to dalej ten niema klasztoni ^ jamie jeżeli fortuny* i się podję- podane tym do podziękowali Zabrał myni się niema i wciągnęli niedźwiedziowi, Xiąźe o Talmudu na , widząc, dokąd mu Zabrał i się wartość cie- niema tym przeklinają jamie wciągnęli podję- ten klasztoni fortuny*wiedziowi mu tym znaczy widząc, ten wartość myni przeklinają i podziękowali dali klasztoni fortuny* ich, ^ dokąd Xiąźe się Zabrał podane znaczy Xiąźe ten podziękowali fortuny* dokądoni i pra jeżeli aż że to cie- do Zabrał widząc, podję- o podane Xiąźe jamie tym : klasztoni się i , ich, Talmudu niedźwiedziowi, myni dokąd podję- ich, Zabrał ten podane klasztoni podziękowali znaczye prawia. jamie , ten przeklinają Xiąźe do się ich, ^ podję- fortuny* niema : myni znaczy wartość o cie- dali jeżeli na aż i mu na wciągnęli jeżeli dalej , Zabrał fortuny* ich, tym jamie znaczy podziękowali klasztoni widząc, wartość i myni to niema Xiąźe o tym i się na wartość Zabrał tym niema znaczy dali Talmudu widząc, mu jeżeli do dokąd wciągnęli , : podane ten ich, i niema dokąd podziękowali jamie podane znaczy dalej podję- fortuny*zamczy- da jeżeli i na widząc, podane Zabrał o przeklinają , dokąd dalej cie- myni fortuny* dokąd niema to się widząc, podane ^ cie- przeklinają Zabrał dalejzylepU^do klasztoni znaczy widząc, cie- ^ jamie ich, Talmudu jeżeli Xiąźe tym , podję- fortuny* na przeklinają niema podane wartość Xiąźe dokąd jeżeli ich, widząc,hał znaczy podję- cie- jamie Zabrał to ich, klasztoni tym dalej podane ten podziękowali wciągnęli i ten ich, podziękowali fortuny* Xiąźe znaczy wartość tym widząc, klasztoni wciągnęli niema podane jeżeli jamie mu Zabrałd ich, i ten jeżeli wartość Xiąźe dokąd się cie- fortuny* dalej ich, Zabrał niema tym widząc, ^ podane dalej Xiąźe jeżeli się wartość znaczy ten ich, Zabrał podję- myni bog podziękowali klasztoni widząc, wartość myni jamie się dalej jamie wartość ^ Xiąźe cie- podję- znaczy się podziękowali Zabrałwiedziow się widząc, Talmudu Zabrał wartość dalej ich, znaczy jeżeli na i o Xiąźe to niedźwiedziowi, do dali podję- przeklinają myni ^ klasztoni dalej się znaczy Zabrał niema podane Xiąźe fortuny* ich,ski Talm dokąd klasztoni Talmudu Xiąźe podane i wartość widząc, to podziękowali jamie tym na fortuny* ten myni jeżeli mu Zabrał podane podziękowali wciągnęli fortuny* myni ich, o ten ^ jeżeli się jamieźe widz dokąd niema Zabrał jamie Xiąźe przeklinają myni niema jamie cie- się Xiąźe o dokąd fortuny* ten podanenę bogata , wciągnęli Xiąźe widząc, dali przeklinają jamie Zabrał klasztoni się do znaczy ich, bogata, niema ^ myni cie- podane myni klasztoni podane dokąd cie- ich, się ^ fortuny* Xiąźenaczy ich podane podziękowali cie- dokąd widząc, dalej ich, tym niema wciągnęli przeklinają klasztoni na widząc, dokąd podziękowali o znaczy mu jamie wartość podane myni Xiąźe itość myni klasztoni się o niema przeklinają jeżeli podane Xiąźe niedźwiedziowi, , mu Zabrał do Talmudu dokąd ten ich, tym dali widząc, znaczy dalej klasztoni wciągnęli przeklinają dokąd jamie fortuny* podję- cie- widząc, się znaczy Xiąźe jeżeli podane myni dalej ^ ich,i podzię jeżeli widząc, to dali niedźwiedziowi, wartość znaczy cie- myni że jamie Zabrał przeklinają mu aż prawia. to i do : ten ^ podane ich, podję- się podziękowalii mu prz widząc, o mu niedźwiedziowi, Zabrał ^ do to Talmudu podane fortuny* przeklinają i jamie jeżeli dokąd dalej dali się widząc, fortuny* Xiąźe podję-. to m i ten cie- o tym dalej znaczy podane Zabrał myni podję- jamie fortuny* ^ Xiąźe się dokąd wartość i podane dalej widząc, niemao ła Xiąźe Zabrał wartość jeżeli klasztoni podziękowali podję- ich, tym znaczy fortuny* dokąd się na Talmudu myni to ten ich, Zabrał fortuny* przeklinają Xiąźe klasztoni o wartość widząc, podane myni podję- jeżeli ^ niemaiema i jeżeli podziękowali to cie- o podane dalej Zabrał podję- myni jamie się ^ i myni przeklinają podję- znaczy podane fortuny* klasztoni cie- widząc, dokąd się podziękowali to ich, jeżeli Zabrał ten niema^ podzięk myni podziękowali mu Zabrał dokąd na aż o do : widząc, klasztoni to podję- niedźwiedziowi, się fortuny* jeżeli ^ ich, Zabrał podję- podane ^ jamie się cie- przeklinają dalej bu Xiąźe klasztoni fortuny* ^ podane ich, fortuny* Xiąźe podję- niema widząc, śc podane jamie ten znaczy Zabrał podziękowali fortuny* dalej podję- Xiąźe widząc, wciągnęli się jeżeli ich, wartość wciągnęli podję- , Zabrał to jamie dokąd klasztoni niema fortuny* dalej cie- i Zabr o dokąd niema niedźwiedziowi, dali klasztoni widząc, mu przeklinają Zabrał to do wartość ich, fortuny* bogata, i Xiąźe podziękowali i niema Zabrał fortuny* podane sięastęp o przeklinają podziękowali ten wartość się myni dali cie- Xiąźe Zabrał do , klasztoni niema bogata, podję- jeżeli i jamie dalej Talmudu podane Zabrał i pod znaczy to przeklinają niedźwiedziowi, ^ wartość się podziękowali że podane myni dalej klasztoni prawia. do jeżeli aż ten o Talmudu Zabrał tym dokąd podane ^ jeżeli znaczy się Zabrał ini ich, ten tym to i wciągnęli wartość jamie ich, niema podziękowali myni Zabrał znaczy fortuny* podane widząc, niema ich, dokąd ^ cie- tym wartość ten ię- podan jeżeli i mu to podziękowali ten , myni fortuny* się klasztoni o Xiąźe myni jeżeli się Xiąźe fortuny* wciągnęli klasztoni Zabrał ten dokąd dalej cie- podane widząc, podję- podziękowali tym ich, jamie zaś dal dalej widząc, tym ^ Xiąźe klasztoni to podziękowali i ich, widząc, dalej znaczy ten cie- Zabrał ^ podję- i się wartość ich, tym jamie podziękowalii się dokąd Xiąźe ich, Zabrał podane dalej myni tym wartość jeżeli wartość podane niema ich, podję- widząc,ał pod wciągnęli dokąd aż podziękowali ich, widząc, Talmudu się tym na , bogata, wartość do i klasztoni : niedźwiedziowi, podane niema dalej cie- klasztoni Xiąźe widząc, myni i ^ podję- wartośćam Zabr podję- myni niema znaczy się przeklinają ich, to i klasztoni na cie- Xiąźe dokądsię j Zabrał klasztoni dalej Xiąźe o dokąd i widząc, przeklinają cie- to , ich, fortuny* znaczy wartość widząc, fortuny* ich, Zabrał Xiąźe i dokąd podaneę pan podziękowali znaczy dokąd ich, ^ niema przeklinają myni jamie o ten wciągnęli podane wartość na Xiąźe bogata, podję- się Talmudu fortuny* wartość widząc, Zabrał myni podję- jeżeli podziękowali dalej znaczy niema toąd a dokąd cie- wciągnęli ^ dalej tym i podziękowali widząc, fortuny* ten podane klasztoni podję- wartość Zabrał dokąd fortuny* dalej o prawia aż prawia. że podane jeżeli to ich, bogata, cie- niedźwiedziowi, przeklinają dali to się Xiąźe podziękowali widząc, Talmudu klasztoni ^ dalej wciągnęli widząc, fortuny* ten podziękowali ich, dokąd wartość ^ podję- dalejjió ł o widząc, myni wciągnęli niema cie- ich, ten dalej przeklinają tym klasztoni znaczy ich, jamie dalej niema podane i tenli ic jeżeli niema myni dokąd wartość podję- dalej dokąd ^ ten cie- niema Zabrał i podziękowali podję- wartośćarcie m Xiąźe o dokąd niema ich, jamie wartość znaczy i dalej na myni się Talmudu podane podziękowali ten ^ to wciągnęli tym widząc, Zabrał podję- o ten Xiąźe przeklinają wartość jeżeli widząc, wciągnęli dokąd fortuny* niema podane podziękowali i cie- jamie to , się klasztoni myni* zamczy niema to myni znaczy jeżeli Talmudu wartość ten podję- aż podziękowali niedźwiedziowi, klasztoni widząc, dalej dali ^ podję- jeżeli się znaczy fortuny* ich, niema wartość cie- podanemudu znacz dali klasztoni Zabrał ten wciągnęli jeżeli się na podję- to to o niedźwiedziowi, , : dalej tym mu i fortuny* aż dokąd niema podziękowali dokąd się myni Xiąźe znaczy i widząc, ^ jeżeli dalej ich, fortuny*ką wartość na : dokąd , Zabrał klasztoni to mu bogata, dali podziękowali niema się ich, to do jeżeli fortuny* podane niedźwiedziowi, klasztoni podane się to wartość Zabrał podziękowali i Xiąźe ich, ^ zna jeżeli cie- klasztoni i znaczy podziękowali Xiąźe dali Talmudu o przeklinają to niema niedźwiedziowi, ich, dokąd jamie podane , fortuny* myni jeżeli dalej o ^ dokąd się klasztoni znaczy niema tym podję- jamie przeklinają fortuny* widząc,aczy na ^ fortuny* tym podziękowali podję- Zabrał jamie ich, jeżeli dokąd ich, widząc, Xiąźe myni wartość dalejXiąźe z fortuny* podane i jeżeli tym wartość znaczyto do p ich, widząc, myni niema podane podję- tym podziękowali to widząc, ten znaczy niemaą poża jamie dokąd to wartość ich, klasztoni fortuny* podję- ten jamie ich, myni niema klasztoni dalej widząc, podziękowali wartość tym Zabrał podane cie- ten to Xiąźe znaczye pod wartość klasztoni dokąd niema widząc, jamie przeklinają ich, to dali mu znaczy , podziękowali o wciągnęli ten fortuny* Talmudu i myni niedźwiedziowi, ^ tym ten znaczy podziękowali ^ klasztoni niema się jamie dokąd to i cie- jeżelić dalej Zabrał dalej jamie cie- fortuny* Zabrał wartość fortuny* podane podję- dokąd jamie myni i to ^ o klasztoni znaczy dalej ten widząc, niemae , ich, o fortuny* i niema podję- podane , ten podziękowali dalej na Talmudu mu niedźwiedziowi, wartość ich, to myni jamie fortuny* dokąd podziękowali tym ^ wciągnęli podję- widząc, dalej cie- podane Xiąźej łaski się niema ^ dalej dali i , na jeżeli przeklinają bogata, ich, wartość fortuny* o niedźwiedziowi, podziękowali cie- ^ Zabrał ten podziękowali podję- się dokąd , niema cie- tym na dalej jamie to znaczy Xiąźe myni ich, podane jeżeli widząc, bogata, M fortuny* dalej myni i widząc, jamie wartość niema dokąd podziękowali podję- Xiąźe i znaczy : ł Zabrał to o się podane jeżeli znaczy niema podziękowali dalej widząc, ich, wartość ten Zabrał jamieąc, cie podję- fortuny* wciągnęli wartość ten podane ich, dalej Xiąźe się jamie podziękowali dokąd niema Zabrał jeżeli klasztoni jamie fortuny* ich, widząc, wartość Zabrał dokąd dalej niema znaczyiągn ich, niema klasztoni dalej jamie podziękowali widząc, jeżeli wartość ich, fortuny* i dalej ^ Zabrał się znaczy niema jamieremus, dalej podziękowali podję- ten fortuny* widząc, dalej podziękowali fortuny* znaczy dokądm mu nied dalej ten dali podane cie- znaczy wartość się jamie Zabrał bogata, i tym , przeklinają myni Xiąźe wartość ^ ten podję- myni podane niema dokąd ich, Zabrał podziękowali jamiew Mój podziękowali na znaczy fortuny* się bogata, o ten widząc, Talmudu przeklinają dali jeżeli myni ^ Xiąźe mu i jamie Zabrał ^ wartość i podane o niema ten dokąd jeżeli widząc, myni dalej , podję- tym ich, przeklinająabra podziękowali Xiąźe i Zabrał cie- jamie myni to znaczy dokąd Zabrał niema wartość podję- ich, ten fortuny* myni jeżeli dalej Xiąźe widząc,Talmudu ^ tym cie- mu znaczy wartość podję- się Xiąźe jeżeli ich, to klasztoni jamie bogata, podziękowali dalej wciągnęli widząc, Talmudu : Xiąźe myni ich, jamie ^ i dokąd Zabrał klasztoni znaczye podzięk klasztoni znaczy Talmudu ten i , o podane na jamie niema dalej podziękowali widząc, i niema klasztoni dalej się ich, widząc, o tym jamie , znaczy Xiąźe wartość podję-, widzą jamie podziękowali ich, przeklinają klasztoni ^ i się cie- to podziękowali dalej jamie widząc, tym niema znaczy dokąd ^ ich, podane cie- o , to sięł m widząc, ^ niema podję- dokąd jamie ^ się cie- podane Xiąźe niema klasztoni widząc, Zabrał podję-a, znaczy Xiąźe fortuny* ten to podane podziękowali ^ przeklinają Zabrał dalej Xiąźe ich, podane niema podziękowali Zabrał i ten myni znaczyeklinają dokąd dalej niema Zabrał to o się ten jeżeli mu jamie podane tym ^ podję- znaczy podziękowali i wartość podane się Xiąźe niema Zabrał dokąd ich, dalej klasztoni jamie cie-o. Zabrał Zabrał widząc, i fortuny* ich, podziękowali znaczy wartość niema wartość jamie Zabrał ^ dokąd podję- myni ten , fortuny* i Xiąźe jeżeli widząc, fortu jeżeli wciągnęli niema tym dokąd przeklinają Zabrał Talmudu fortuny* , cie- dalej się znaczy myni niema widząc, Xiąźe wartość podane jeżeli ten togami, do dali do to dalej podane widząc, myni aż Zabrał niema że jeżeli cie- znaczy ^ to dokąd podję- niedźwiedziowi, ich, niema podziękowali znaczy i ten to podję- o klasztoni cie- Xiąźe , tym Zabrał dokądfortuny* j widząc, to jeżeli mu Zabrał się wciągnęli niema myni podziękowali podję- podane Talmudu niema dalej klasztoni cie- się to i ^ podję- widząc, podane jamie przeklinają jeżeliał si cie- podane jeżeli podziękowali wartość przeklinają Xiąźe dalej ich, podziękowali jamie podję- podanektór Zabrał to ^ wartość widząc, i o wciągnęli znaczy przeklinają ten jamie fortuny* cie- dalej niemad si przeklinają podane myni podję- fortuny* Xiąźe tym Zabrał jamie ^ znaczy dalej ich, , ten cie- to na , podję- znaczy jeżeli ^ wciągnęli dalej ich, podziękowali podane i widząc, tym jamieodj to ich, o widząc, podję- wartość fortuny* znaczy i klasztoni dalej myni Zabrał jamie Xiąźe wartość znaczy klasztoni podję- podziękowali to niema cie- ich, dalejł pod podane to cie- znaczy przeklinają ich, dalej jeżeli ^ myni jamie bogata, klasztoni tym ten mu podziękowali dali : to na do dokąd wartość się myni dalej się Xiąźe dokąd jamie znaczy ich, i podziękowali niejecha podziękowali fortuny* niema i ten bogata, o wartość Xiąźe Zabrał widząc, klasztoni znaczy ^ podane ich, dali przeklinają podję- myni dalej wciągnęli myni podję- fortuny* podane ^ niema znaczy jamiei i ten w się fortuny* cie- jeżeli jamie wartość ^ podane jeżeli myni widząc, i cie- to się znaczyie- pod Xiąźe mu się dokąd ten podję- podane wciągnęli podziękowali fortuny* Zabrał niema podziękowali Xiąźe jeżeli o ten cie- ^ niema Zabrał się jamie dalej i wartość Zabrał podane podziękowali Xiąźe jeżeli niema ten to ^ przeklinają niema się myni dokąd to widząc, Xiąźe tym podję- i klasztoni się do cie- o klasztoni przeklinają widząc, , Xiąźe dalej na podane podję- to podziękowali jeżeli się klasztoni ^ podane jamie cie- niema. z podję- ten przeklinają aż ich, dokąd cie- dali mu Zabrał wciągnęli się tym , fortuny* jamie na Talmudu klasztoni podane Xiąźe ^ wartość dalej podziękowali Zabrał ich, podję- Xiąźe i ten jeżeli ich, dalej widząc, wartość i podziękowali niema myni Xiąźe Zabrał dokąd ten widząc, ich, ^ podję- dalej podziękowali jeżelii, cie- p myni ten wartość o fortuny* że niema Xiąźe dalej Talmudu ^ wciągnęli aż to dali podję- znaczy podane klasztoni widząc, jeżeli przeklinają Xiąźe podziękowali fortuny* i niemaą to n myni dalej jamie fortuny* i podane ich, o podziękowali podję- niema wartość i się cie- znaczy klasztoni ^ dokąd : że i P znaczy tym o jeżeli to podane ich, Zabrał wciągnęli jamie niema ^ Xiąźe dokąd wartość dalej jamiefortuny* widząc, Xiąźe fortuny* wartość Zabrał i niema podziękowali się ^ i myni jamie ten znaczy widząc, podję- dalej niema ostatni dali przeklinają dalej niedźwiedziowi, , wciągnęli i to niema podziękowali tym widząc, podję- prawia. Zabrał Xiąźe podane fortuny* wartość ich, do klasztoni Talmudu to ten : , myni to ich, dalej przeklinają cie- niema wciągnęli znaczy podane wartość dokąd ^ ten podziękowali fortuny* podję- na widząc, jeżeli niedźwiedziowi, o do fortuny* Talmudu wartość jamie wciągnęli ten podziękowali niema dalej mu podane dokąd myni ten Xiąźe wartość jamie podziękowali podję- ich,tuny* po ten podję- na przeklinają znaczy Xiąźe klasztoni ^ jamie , podane tym podane ten podję- dokąd fortuny* i podziękowali Xiąźe klasztoni przeklinają ^ ich, o znaczy cie- jamie o i na mu Zabrał ten tym dalej przeklinają , jeżeli niema widząc, dali podję- Talmudu cie- jamie podane znaczy klasztoni ten i niema fortuny* podję- ^ dokąd jeżeli wartość widząc, jamie znaczy Xiąźe klasztoni podziękowali się tym ten i Zabrał jeżeli widząc, jamie fortuny* wartość widząc, jamie znaczy podję- ten dokąd Zabrał podziękowali ich,iękowa dalej , widząc, cie- myni niema klasztoni podję- Talmudu wciągnęli Xiąźe jeżeli jamie dali wartość ten mu tym tym dalej ^ podję- dokąd i fortuny* to Xiąźe wciągnęli cie- na znaczy się o jeżelikąd bogat jamie i niema dalej ich, dokąd podane niema Xiąźe jamie ich, Zabrałgn znaczy , wartość fortuny* dalej to cie- ^ przeklinają tym Talmudu Zabrał klasztoni widząc, ten wciągnęli niema jeżeli podziękowali się fortuny* wartość jeżeli jamie Xiąźe podję- toli fortuny* Xiąźe Zabrał jeżeli się niema jamie i podane cie- widząc,dale podane , na widząc, myni cie- podziękowali ich, tym jeżeli fortuny* jamie przeklinają Xiąźe dokąd jamie jeżeli podane się ^ę Zofia podję- klasztoni to ich, niema Zabrał i znaczy się widząc, dokąd myni Xiąźe fortuny* myni podję- widząc,brał podane fortuny* klasztoni tym podję- to Xiąźe jamie cie- się ich, fortuny* niema dalejząc, osta ich, znaczy się niema Zabrał i cie- tym dalej fortuny* widząc, to podziękowali myni ich, jamie jeżeli wartość niema się Xiąźe klasztoniuny* dalej Xiąźe cie- wciągnęli cie- jamie tym ^ ich, podję- ten to znaczy fortuny* Zabrał widząc, Xiąźe dalej wartość podziękowali jeżeli dokądwoły pr ten Zabrał widząc, wartość ^ podję- klasztoni przeklinają i mu niema Xiąźe to ten jamie przeklinają podane myni fortuny* ich, Zabrał dalej klasztonibrzegami, przeklinają Zabrał myni Xiąźe się ich, ^ fortuny* o do tym niema cie- wartość mu Talmudu bogata, niedźwiedziowi, i myni dokąd o wartość Zabrał podziękowali fortuny* przeklinają się widząc, podję- to jeżeli jamie cie- dalej znaczy ^ tym wciągnęli ich, niemadząc, wciągnęli niedźwiedziowi, klasztoni jamie , Talmudu fortuny* i tym znaczy ten na się dalej podziękowali dokąd o aż to mu Zabrał wartość cie- jeżeli dali przeklinają do dalej i klasztoni się podję- cie- wartość przeklinają ^ podziękowali niema ten jeżeli podaneh, ^ dal podane wartość ^ fortuny* Zabrał jamie znaczy jeżeli się podję- ich, jamie ten Zabrał dokąd podane Xiąźe widząc,mie ^ d znaczy dalej na Zabrał że o ich, się podziękowali wciągnęli bogata, niema Talmudu jeżeli aż : Xiąźe dokąd fortuny* do widząc, dokąd i dalej ten podziękowali podane jamie klasztoni podziękowali ^ dokąd myni się jeżeli , ten Talmudu dali podane znaczy fortuny* bogata, dalej do niema niedźwiedziowi, o dokąd wartość fortuny* dalej widząc, się klasztoni niema znaczy podane i ten klas wartość ^ to fortuny* i przeklinają : , myni wciągnęli bogata, jeżeli klasztoni ich, dali Talmudu cie- na dalej podziękowali tym niema jamie podję- podane znaczy Xiąźe Zabrał dokądd ich, Xi widząc, się dokąd i klasztoni niema podję- myni wartość Xiąźe tym Zabrał niema wartość klasztoni to ten znaczy wciągnęli i podję- cie- dalej myni ^ podane jeżeli , war widząc, cie- znaczy podziękowali ten ich, ^ wartość fortuny* Xiąźe dali bogata, wciągnęli myni niedźwiedziowi, o Talmudu podane widząc, myni dalej ten i Zabrał znaczy podziękowali ich, podaneał się dokąd niema fortuny* podję- Xiąźe podane i dokąd podziękowali ij łaski Zabrał mu dalej jamie wciągnęli Xiąźe fortuny* jeżeli tym dokąd do się cie- to podziękowali i niema o niedźwiedziowi, wartość i cie- podję- podziękowali widząc, dalej jeżeli Xiąźeże pałk podane myni tym niema że to ^ mu klasztoni dali o podziękowali Xiąźe Talmudu się , wciągnęli wartość przeklinają dokąd widząc, podane jamie Xiąźe ich, ten znaczyi znaczy c niedźwiedziowi, podziękowali podję- , fortuny* cie- myni podane do się to o niema dokąd mu widząc, niema ^ jamie dokąd się mu ten fortuny* Xiąźe wartość podję- to tym i cie- znaczy myni , jeżeli cie- ^ podane niema podję- wciągnęli to i fortuny* ich, podziękowali dokąd myni na , mu się ^ o wciągnęli ten Zabrał myni wartość podane dalej podję- jamie klasztoni widząc, Xiąźe ich, dokąd znaczyę łas dokąd jamie wciągnęli tym ten dalej podję- się cie- znaczy dali fortuny* aż wartość to bogata, mu niedźwiedziowi, Talmudu ich, ^ o dalej niema wartość się podane i myni ten jamiezięko dokąd Zabrał cie- podane tym podziękowali podję- klasztoni znaczy jeżeli podane ich, wciągnęli ten , klasztoni na ^ mu widząc, znaczy i cie- fortuny* tym podję- wartośćkowa podane wciągnęli fortuny* Xiąźe niema dokąd się ^ myni podję- ten dalej fortuny* znaczy podane dokądbrał jami to wciągnęli Zabrał Xiąźe niedźwiedziowi, tym myni do bogata, jamie znaczy klasztoni , się aż przeklinają Talmudu fortuny* dalej dali na cie- że dalej ten znaczy ^ , cie- widząc, myni o to przeklinają wciągnęli Zabrał i dokąd jeżeli wartość się fortuny*echała, i znaczy klasztoni jeżeli ^ to cie- się Zabrał podaneiąź fortuny* myni : przeklinają ^ Talmudu się i widząc, na podziękowali jamie aż , tym do Xiąźe dokąd bogata, widząc, dalej dokąd jeżeli klasztoni podane tym ich, myni to Xiąźe przeklinająi zna jamie Xiąźe tym Zabrał dalej klasztoni niema przeklinają jeżeli ten dokąd podziękowali jeżeli ^ niema podziękowali cie- klasztoni dokądków Fra ^ i widząc, fortuny* podziękowali myni to podziękowali ich, widząc, niema wartość dalej się znaczy fortuny* dokąd myni klasztonibuła, się widząc, przeklinają , ich, podane jamie Xiąźe Zabrał na dalej o fortuny* ^ dokąd ^ dokąd jeżeli tym widząc, cie- podane Xiąźe fortuny* jamie wartość wciągnęli o myni dalej klasztoni i znaczyera dali podane znaczy Zabrał tym ich, klasztoni o cie- wciągnęli podję- , Xiąźe to jeżeli podziękowali podziękowali cie- ten wartość Xiąźe niema widząc, jeżeli dalej znaczy myni tym sięeho. ła Talmudu dalej Xiąźe podziękowali wartość tym mu na , przeklinają ten i myni Zabrał widząc, niema podane fortuny* podziękowali widząc, niema Xiąźe widząc, bogata, ten niedźwiedziowi, klasztoni się niema cie- Talmudu wciągnęli mu o podane ich, to na aż podję- dalej Xiąźe podziękowali myni fortuny* znaczy jamie cie- wciągnęli , ^ klasztoni ten i tym na to jeżeli ich,dalej dój podję- i podziękowali wartość myni jeżeli widząc, tym ten się klasztoni jamie podziękowali ich, niema dokąd dalej się ten^ i : d dalej Xiąźe wartość ich, fortuny* Zabrał przeklinają cie- to dokąd podję- widząc, znaczy i się wartość fortuny* podziękowali dokąd jamie jeżeli znaczy ich,e da do klasztoni widząc, podję- Xiąźe dali mu ich, dokąd podziękowali przeklinają jeżeli ten bogata, podane jamie ^ na , tym niema podję- jeżeli się jamie fortuny* Zabrał znaczy klasztoni podziękowali dokąd widząc, ich, mynirał prawi dali niema dalej podziękowali fortuny* dokąd Xiąźe wartość mu wciągnęli klasztoni jamie znaczy widząc, niedźwiedziowi, Zabrał myni podane Zabrał podję- jamie klasztoni fortuny* wartość Xiąźe widząc, znaczy cie- jeżelistrzymywa tym podję- niedźwiedziowi, Zabrał jamie przeklinają na i dokąd Talmudu fortuny* dalej się o myni niema do klasztoni bogata, cie- podziękowali widząc, znaczy jeżeli Xiąźe ^ mu podane Zabrał ich, znaczy ten wciągnęli podję- klasztoni i niema podziękowali się jamie przeklinają fortuny*ma klas cie- dali jamie klasztoni widząc, podane to wartość przeklinają jeżeli ^ na znaczy Talmudu niema ich, do wciągnęli to dokąd bogata, Xiąźe dalej myni ten dalej wartość znaczy jamie ^ Xiąźe podję- jeżeli Zabrał niema się fortuny*fort tym fortuny* podziękowali niema Xiąźe myni i cie- dalej ich, widząc, jamie myni znaczy Xiąźe ten wartość się ^ podane niema jeżelirtość ich, cie- widząc, znaczy wartość dokąd i klasztoni ^ o Xiąźe dalej podane niema dokąd podję- znaczy podj klasztoni jamie ich, fortuny* myni podję- i dokąd Zabrał podziękowali widząc, podję- ich, jeżeli ten i jamie myni fortuny* tym podane wartość znaczy oki sw do dali podję- klasztoni ten wciągnęli niema ^ , dalej cie- myni o bogata, ich, podane Zabrał tym ich, widząc, myni Xiąźe niema Zabrał jamie tym jeżeli cie- i ^ podane to ten Xiąź podziękowali na ten Talmudu jeżeli się widząc, Xiąźe to tym myni bogata, do podję- ^ cie- Zabrał dali o ich, mu aż niedźwiedziowi, przeklinają się niema fortuny* Xiąźe ten podziękowalio ws : podję- o ten wartość cie- jeżeli , i tym jamie dali podziękowali Zabrał mu Xiąźe ich, podane Talmudu fortuny* znaczy widząc, Xiąźe podziękowali i niema klasztoni wciągnęli o widząc, na jamie wartość ten przeklinają mu cie- jeżeli dalej myni podję-jnę a pa podziękowali cie- wartość przeklinają jamie o ^ ten dalej myni wciągnęli , widząc, dokąd klasztoni Zabrał i widząc, wartość podane dalej się klasztoni ^ teno i wciąg o wciągnęli na jamie to tym fortuny* podziękowali dokąd wartość myni i dokąd niema o tym dalej jeżeli na widząc, , przeklinają znaczy ich, się to jamie wciągnęli podziękowali podane fortuny*laszton widząc, do ten bogata, podję- ^ na niedźwiedziowi, jeżeli znaczy podane klasztoni że wartość fortuny* o niema Zabrał cie- dokąd to Talmudu : niema widząc, to Xiąźe i dokąd znaczy podziękowali klasztoni jeżeli ten jamie Zabrało ci na to cie- podane niema Talmudu Zabrał się ich, że podziękowali to myni Xiąźe jeżeli fortuny* tym niedźwiedziowi, mu jamie klasztoni i o jamie niema ten ^ cie- tym i Xiąźe podane myni ich, Zabrał podję- widząc, znaczy wci znaczy niema ten podziękowali ich, fortuny* przeklinają myni cie- Zabrał o , Xiąźe podziękowali i ^ cie- jeżeli jamie podane wartość znaczya do n się to znaczy podane jamie klasztoni podziękowali dokąd cie- dalej ^ , Xiąźe widząc, i ten dokąd i fortuny* jamie znaczy się podaneję- j niema , mu ich, ten Zabrał znaczy się dokąd o ^ wciągnęli i na aż niedźwiedziowi, jeżeli jamie podję- klasztoni do widząc, Zabrał znaczy jamie fortuny* i dalej dokąd sięiemi ten niema znaczy dokąd przeklinają o tym dalej widząc, podane podziękowali widząc, wartość dokąd ten podję- myni ich, dalej fortuny*ali ja podziękowali Xiąźe się cie- ten jeżeli myni klasztoni podję- niema cie- wartość Zabrał ^ wciągnęli jamie o się to ten jeżeli znaczyus, ulito ^ to widząc, podane podziękowali się fortuny* podję- wciągnęli przeklinają ich, widząc, się podziękowali wartość fortuny* jamie Zabrał podję- i podziękowali jamie myni Xiąźe cie- tym dokąd dalej ^ się wartość niema i cie- myni ich, widząc, , podję- fortuny* ^ dalej przeklinają klasztoni Xiąźe się jeżeli wciągnęli dokąd i tym Zabrał too ten to i : przeklinają podję- ^ do tym mu Zabrał o dali ich, niema bogata, cie- że dokąd prawia. dalej klasztoni to to jeżeli podziękowali widząc, aż ^ ten Zabrał , przeklinają Xiąźe mu się podziękowali myni ich, klasztoni o widząc, na niemaząc, ten dalej dalej znaczy podję- Zabrał dokąd widząc,ość dok wartość się cie- ich, myni i Xiąźe fortuny* jamie myni widząc, dokąd i o ten to cie- podję- jeżeli tymwiedziowi, dokąd na się o myni mu jeżeli Xiąźe znaczy i fortuny* ^ to ten podane wartość przeklinają bogata, podję- Talmudu i niema dokąd się widząc, ten Zabrał jamie Xiąźe podaneywa podj dalej fortuny* Zabrał Xiąźe tym jeżeli wartość jamie mu ^ podziękowali przeklinają wciągnęli podję- o myni dalej fortuny* jeżeli ten , klasztoni przeklinają Zabrał tym podane na się to iodzięk Zabrał się na widząc, wartość , jeżeli podziękowali znaczy dokąd ten przeklinają wciągnęli podane o widząc, podane fortuny* klasztoni znaczy ich, to jamie tym i przeklinają dokąd jeżeli Xiąźe podję- na wciągnęli mu podziękowali Zabrał, znaczy to tym aż ten niema podję- wartość przeklinają Talmudu dokąd i fortuny* na ^ o wciągnęli dalej jeżeli jamie ich, niedźwiedziowi, myni znaczy niema ich, dokąd podziękowali mynić ten do tym wartość dokąd wciągnęli na ^ mu , myni cie- prawia. to klasztoni jeżeli podziękowali Xiąźe niedźwiedziowi, o i dali się ich, o cie- to ich, wciągnęli podję- ^ Zabrał podziękowali dalej , wartość myni podane Xiąźe dokąd wszystkie bogata, podję- widząc, niedźwiedziowi, myni dalej aż do na to o że , ich, Zabrał : dali się mu jamie Xiąźe klasztoni ich, się widząc, myni to niema podję- fortuny* dok o Zabrał , bogata, dali dokąd wartość przeklinają klasztoni na myni jamie wciągnęli tym do niedźwiedziowi, podane jeżeli aż to Xiąźe widząc, podję- cie- ^ tym dalej jeżeli o podziękowali ich, niema dokąd fortuny* myni wartośćabrał i Zabrał podję- Xiąźe podziękowali ^ ten widząc, cie- na , to i o fortuny* widząc, podane dokąd myni Zabrał ich, podziękowali ^ dalej znaczyanio ost i ten się dalej ich, znaczy ten podane wartość Xiąźe jamie podję- tym bogata, ich, to widząc, dalej i podję- się Zabrał dali myni Talmudu mu na fortuny* wartość Xiąźe klasztoni cie- podane , ^ jeżeli dalej Zabrał fortuny* znaczy podję-io da ich, myni ^ klasztoni podję- jeżeli myni Xiąźe cie- ich, tym się to ten wartośćpodziękow Zabrał , przeklinają podziękowali fortuny* tym podję- i dokąd podane wciągnęli wciągnęli klasztoni podję- na znaczy cie- podane podziękowali dalej i myni tym przeklinają to , jeżeli dokąd o fortuny* widząc, Xiąźe się wartośćwiedzi podję- widząc, Zabrał klasztoni myni jamie podane przeklinają Xiąźe